Gymnastiekvereniging "Nuttig en Aangenaam" (N.E.A.).

Gymnastiekvereniging "Nuttig en Aangenaam" (N.E.A.) te Schellinkhout.

In onderstaande tekst staan veel onderstreepte LINKS. Als u op een dergelijke LINK klikt, verschijnt er een relevante afbeelding. Om terug te keren naar de tekst van de N.E.A.-pagina, klikt u linksboven op het scherm op de pijl naar links.

Blijkens de tekst op de binnenkant van de kaft van het eerste notulenboek is de gymnastiekvereniging "Nuttig en Aangenaam" (N.E.A.) opgericht op 4 februari 1938 in het dorpscafé van uitbater Jan Leegwater.

De hierna volgende tekst in de kleur rood is letterlijk overgenomen.

Er heeft in Schellinkhout echter al eerder een gymnastiekvereniging bestaan. Op 14 januari 1888 namelijk is de gymnastiekvereniging "Gezondheid en Kracht" opgericht. Deze oprichting wordt goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 12 april 1889, nr. 71. Er zijn een paar vermeldenswaardige zaken over deze vereniging bekend.
Op 30 januari 1891 besluit het bestuur van de gymnastiekvereniging "Gezondheid en Kracht" in hare vergadering de door haar aangekochte toestellen (handbrug, rekstok, ringen, springtoestel, houten en ijzeren staven) aan de Gemeente Schellinkhout te schenken onder de volgende voorwaarden:
1. de Gymnastiekvereeniging mag die toestellen te allen tijde kosteloos gebruiken.
2. het Gemeentebestuur verbindt zich die toestellen te onderhouden.

De gemeenteraad, onder leiding van burgemeester A. Kool, gaat op 19 februari akkoord overwegende dat de aanvaarding van de schenking is in het belang van het onderwijs in de gymnastiek. Het besluit wordt nog ter goedkeuring voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Deze goedkeuring volgt reeds op 25 februari, onder nummer 15.

En dan staat er op 13 november 1891 het volgende bericht in de Heldersche en Nieuwedieper Courant.
Schellinkhout.
Omdat de Gymnastiek-Vereeniging "Gezondheid en Kracht" alhier, sedert verleden voorjaar, wegens het gering aantal leden, veroorzaakt door vertrek als anderszins, hare oefeningen tijdelijk heeft gestaakt, is door den Directeur, den heer W. Seigers, eene adspiranten afdeeling gevormd, bestaande aanvankelijk uit 12 leden.

Dan volgt er een sprong in de tijd en wel naar het jaar 1923, waarin er sprake is van de (her-) 'oprichting' van Gymnastiek-Vereeniging "Gezondheid en Kracht".

Op de binnenzijde van het oudste bewaard gebleven kasboek staat de volgende tekst geschreven:
Kasboek der Gymnastiek-Vereeniging Gezondheid en Kracht, Schellinkhout
Opgericht 11 September 1923.

 De tekst voorin het kasboek.

In de gids van den turnbond "WEST-FRIESLAND" voor het bondsjaar 1927 - 1928 wordt vermeld, dat de vereniging "Gezondheid en Kracht" te Schellinkhout is opgericht op 28 augustus 1923.
Het bestuur bestaat dan uit voorzitter P. Renooy, secretaresse mej. Joh. Ebels en penningmeester V. Renooy. Laatstgenoemde is namens de vereniging ook commissaris in het bestuur van de turnbond "West-Friesland". Als eere-leden worden genoemd P. Donker en K. Kos en als leider B. Loos. Het aantal leden bedraagt: 9 dames, 5 heren, 15 meisjes en 11 jongens en het oefenlokaal is het Gemeente-Gymnastieklokaal (hoek Havenweg-Dorpsweg).
 

In bovengenoemde gids staan een aantal vermeldenswaardige zaken met betrekking tot de gymwereld in West-Friesland in de jaren 1927-1928. Hieronder volgt een kleine bloemlezing.
Door den turnbond worden georganiseerd: gymnastiek, athletiek en zwemwedstrijden. Voor athletiek en zwemwedstrijden zijn tot nog toe geen nadere bepalingen gemaakt: wel voor de gymnastiekwedstrijden. Deze wedstrijden zijn verdeeld in vereenigingswedstrijden en personeele wedstrijden. Beide kampen zijn weer onderverdeeld in graden, doch hebben wat de gradenindeling betreft, totaal niets met elkaar te maken. Bij de vereenigingswedstrijden komen een bepaald aantal leden van iedere vereen. a.h.w. als één geheel voor hunne club uit. Bij de personeele wedstrijden komt ieder lid voor zich zelf uit.
Kwamen nu
(lees: 1927) 5 leden van iedere vereen. voor hun club uit, in 1928 zullen er 6 mogen werken, terwijl dan de punten der 5 met de beste prestatie's de uitslag vormen van de wedstrijd. Het overgaan en teruggaan naar een andere graad wordt bepaald door het in de laatste wedstrijd behaalde puntenaantal. Daarvoor, en tevens om alle vereenigingen te laten zien welke gedeelten in hun werken nog verbetering behoeven, hier een overzicht van de gehouden wedstrijden op 27 Maart 1927.
Ieder 5-tal kwam uit met 2 vrije- of stokoef. Hierbij tevens een op- en afmarsch en toesteloef. aan brug, rek, ringen en paard, bovendien een paardsprong.
Het hoogste aantal te behalen punten was: voor op- en afmarsch 5, voor iedere vrije- of stok-oef. 10; voor iedere toesteloef. 10; voor paardsprong 5.
Op en afmarsch en de vrije oef. werden beoordeeld door 3 Juryleden; toesteloef. en sprong door 1 Jurylid. De toesteloef. mochten 2x worden gedaan, waarbij de beste uitvoering telde.
Om een goede verhouding te verkrijgen tusschen vrije oef. en toesteloef. werd het puntentotaal van vrije-oef. en op- en afmarsch verdubbeld.

Dan volgt er een overzicht met de resultaten uit 1927 op basis van bovengenoemde criteria. Daaruit blijkt het volgende:
De meisjes 2e graad uit Schellinkhout zijn als eerste (van de zes) geëindigd met een totaal van 260 punten. In 1928 is Schellinkhout dan ook verplicht 1e graad te werken.
De dames 3e graad worden laatste (van de vier) met een puntentotaal van 253. Ter vergelijking: Het team van de dames van de gymvereniging uit Blokker is als eerste geëindigd en heeft 300 punten behaald.
De groepen van de verenigingen die niet aan deze wedstrijden hebben deelgenomen, moeten in 1928 uitkomen in de graad, waarin ze vroeger werkten. Voor de heren uit Schellinkhout betekent dat de 3e graad.
De personeele wedstrijden zijn, wat meisjes en jongens betreft ingedeeld in één graad; wat dames en heeren betreft in 1e, 2e en 3e graad.
In de 3e graad kunnen allen uitkomen, die nog niet zijn ingedeeld in een hoogeren graad of die nog nooit aan een wedstrijd hebben deelgenomen. De indeeling der 2e en 1e graad wordt afgeleid naar de behaalde punten in de laatstgehouden wedstrijden.
Vervolgens worden er veel namen genoemd, maar het is niet duidelijk of daar personen uit Schellinkhout bij zijn, omdat de woonplaats of de naam van de vereniging niet wordt vermeld.

Hieronder volgen een aantal wetenswaardigheden van de gymnastiekvereniging "Gezondheid en Kracht" uit de jaren 1923 tot en met februari 1927 uit het (genoemde) kasboek. In hetzelfde kasboek worden vanaf februari 1938 (tot maart 1949) de financiën bijgehouden van de nieuw opgerichte gymnastiekvereniging "Nuttig en Aangenaam".

---------- ooo OOO BEGIN KASBOEK 1923 OOO ooo ----------

Boekjaar 1923-1924:
De kunstlievende leden (donateurs) brengen in totaal f 12,- in.
De uitvoeringen vinden plaats op 9 en 11 maart.
De vereniging is al aangesloten bij de bond.
Het noteerboekje van de directeur kost 35 cent.
De vereniging dient voor het gebruik van de kolfbaan (de oefenlokatie) maandelijks aan de uitbater van het café te betalen voor zaalhuur en lichtverbruik. Daarbij komen nog de door Andries Ossen geleverde kolen voor de kachel, die de vereniging ook zelf moet betalen. In 1923 bedraagt deze tegemoetkoming in de brandstofkosten f 4,05.
Tien knotsen worden aangeschaft voor f 12,50 en voor magnesium wordt f 0,50 betaald.
100 diploma's kosten f 2,85 en een verbandkistje f 3,50.
De balmuziek van de heer J. Keersemaker op de avond van de uitvoering heeft f 31,- gekost.
Piet Plas ontvangt voor zijn voordrachten tijdens de uitvoering f 8,50.
Het maken van het programma voor de uitvoering en het plaatsen van een advertentie in de krant kosten bij elkaar f 8,35.
Aan de bond wordt f 11,10 afgedragen.
In juli is er een dure post van f 43,- voor autogeld aan den heer J.B. Post te Hoorn voor het vervoer per bus van leden.

Boekjaar 1924-1925:
De directeur heeft twee kwartjes per uur opslag gekregen. Hij verdient vanaf nu f 5,- per uur.
50 reepen kosten f 2,25.
Het inleggeld voor de wedstrijden in Wijdenes bedraagt f 6,95.
Een optreden van het fanfarekorps "Ons Genoegen" uit Wijdenes kost f 20,-.
Een optreden van het
fanfarekorps "Concordia" uit Schellinkhout daarentegen hoeft maar f 5,- te kosten.
Een vel schuurpapier f 0,10.
Vracht voor gehuurde costuums f 0,20.
Betaald aan "Turnlust" Andijk voor huur costuums f 3,-.

Op de feestavond van de floraliaverening "Bloem en Fruit" op 15 september 1924 geven de dames van de gymnastiekvereniging een demonstratie.

Boekjaar 1925-1926:
Verhuur van knotsen aan Hauwert brengt f 3,50 op.
Liggen gebleven in 't lokaal f 0,20.
Inkomsten entreegelden demonstratiedag f 19,64.
De kunstlievende leden brengen f 51,50 in.
Onkosten correspondentie f 1,32.
Eén vel schuurlinnen f 0,10.
Betaald aan caféhouder Dikstaal voor vuur en licht over Februari en Maart f 9,60.
Rekening timmerman f 10,65.
Betaald aan J.B. Post te Hoorn voor het vervoer der leden naar Aartswoud en terug f 38,75.
Betaald aan prijzen voor de verloting f 44,14 en prijzen voor de grabbelmand f 8,07.
Betaald aan uitbater Jan Leegwater voor de geleverde consumptie aan de leden van 't Fanfarecorps en eenige anderen f 5,15.
Betaald voor 22 M. stof voor jurken voor de meisjesafdeling f 11,79.
Een doos vaseline f 0,30.
Betaald aan J. Keersemaker voor de muziek tijdens de uitvoeringen f 30,-.
Er is een batig saldo van f 42,18.

Boekjaar 1926-1927:
Betaald aan Makkes voor vracht van de mat heen en terug Hoorn f 0,25.
Betaald inleggelden voor de athletiekwedstrijden te Abbekerk f 3,90.
De entreegelden voor de propagandadag brengen f 18,45 in het laatje.
Op 1 februari 1927 is er een batig saldo van f 68,95.
Ontvangen van de gymnastiekvereniging "Wilskracht" uit Wijdenes in verband met de verhuur van costuums f 3,-.

---------- ooo OOO EINDE KASBOEK 1927 OOO ooo ----------

Jaar van de oprichting van de gymnastiekvereniging "Gezondheid en Kracht".
Gezien het bovenstaande mag aangenomen worden dat deze vereniging op 14 januari 1888 is opgericht. Wellicht is de vereniging "Gezondheid en Kracht" in 1923 nieuw leven ingeblazen na een tijdje slapende te zijn geweest....
Duidelijk is wel dat de gymnastiekvereniging "Gezondheid en Kracht" in het crisisjaar 1928 ter ziele is gegaan. Zeker is ook dat er gedurende de periode 1928 - 1938 in Schellinkhout geen gymnastiekverening heeft bestaan.

---------------------------

In het bedoelde kasboek staat overigens als datum van oprichting van de gymnastiekvereining "Nuttig en Aangenaam" vermeld 5 Februari 1938, terwijl in het eerste notulenboek van de gymnastiekvereniging NEA als oprichtingsdatum 4 februari 1938 wordt genoemd. Maar een kniesoor die daar op let.

Maar zoals gezegd, de gymnastiekvereniging "Nuttig en Aangenaam" (N.E.A.) wordt op 4 of 5 februari 1938 opgericht en hieronder volgen de integrale teksten van de eerste notulen van de prille vereniging, zoals die met rode inkt in het notulenboek met harde kaft zijn opgeschreven. Bij deze uittreksels staan wetenswaardigheden uit het kasboek uit hetzelfde jaar in een blauwe kleur, zodat een indruk gekregen kan worden van de hoogte van sommige inkomsten en uitgaven in dat boekjaar.

Op 4 Februari 1938 waren enkele jongelui bij elkaar in het café van J. Leegwater om te trachten een Gymnastiekvereniging op te richten. Op verzoek van de heren J. Metselaar en P. Knol was de Heer J. Maarse bereid gevonden om de vergadering te leiden. Ook de heren P. Donker Pz. en J. Breebaart waren als belangstellende ouderen aanwezig. De heer Maarse vroeg of men algemeen voor oprichting gevoelde waar bijna allen voor stemden, waarop de Heer P. Veer, voorzitter der Zangvereniging, een waarschuwend woord liet horen voor de oprichting, omdat spreker hierin een ondermijning van zijn vereniging zag. De Heer Breebaart vond dat de Zangvereniging geen invloed mocht uitoefenen op mensen die uit een gezondheids of sportief oogpunt voor een gymnastiekvereniging gevoelden om deze daarom terug te houden. Ook waarschuwde spreker om elkaar leden af te snoepen en beval samenwerking tussen de beide verenigingen ten zeerste aan. De Heer Winkel van Wijdenes was ook aanwezig om eventuele inlichtingen te geven omtrent het turnleven. Ook was hij bereid de eerste tijd als leider op te treden, echter niet voor vast omreden dit zijn eigen werkzaamheden niet toelieten. Daarom werd er over een naam voor de Vereniging gesproken. De Heer Winkel, hoewel niet bijgelovig, achtte het beter niet de naam te nemen die de gestorven vereniging reeds gedragen had. Hier stemde ieder volkomen mee in. De voorlopige naam werd vastgesteld, n.l. Gijmvereniging Schellinkhout GVS. De Heer P. Ruiter, J. Metselaar en P. Knol werden als een voorlopig bestuur aangewezen. Daarna sloot de Heer Maarse de vergadering met de mededeling dat hij nu volgaarne aan het verzoek van de heren Metselaar en Knol had voldaan om een oprichting tot stand te krijgen omdat hij altijd veel voor de Gijmnastiek had gevoeld, maar kon door overbelast te zijn in het verenigingsleven geen verdere medewerking verlenen en spreekt de beste wensen uit voor de jonge vereniging.

Tweede Algemene vergadering, datum 15 Februari 1938 bij de Heer J. Leegwater. De opkomst was aanmerkelijk beter dan de vorige keer. De Heer Ruiter opent de bijeenkomst. Er waren heel wat werkende leden bijgekomen, zodat men definitief over kon gaan tot 't oprichten van een Gijmvereniging. Er waren drie bestuursleden bijgekomen. Dit vond de Heer Ruiter te kort en hij zag er ook graag een paar dames bij. Dus stelde spreker voor om een algemene stemming te doen voor een bestuur. Met meerderheid van stemmen werden de volgende als zodanig gekozen: de Heren P. Ruiter, J. Metselaar en P. Knol en de dames Bets Houter en Marie Breebaart. Deze namen hun benoeming aan. Toen kwam het punt een directeur. Hoewel het van de Heer Winkel heel aardig was ons behulpzaam te zijn, moesten we toch naar een andere directeur uit zien. De Heer Ruiter stelde voor de Heer Jongejan uit Hoorn te vragen. Spreker wist dat de heer Jongejan goed met kinderen zowel als met dames en heren kon omgaan. Dit werd goed gevonden en de heer Ruiter nam op zich de heer Jongejan te vragen. De repetities zouden dan op Dinsdag zijn, omdat de directeur dien avond beschikbaar had. Daarna werd vastgesteld de contributie voor de dames en heren op 17 ½ cent per week, voor kinderen 10 cent per week. De Heer Ruiter sloot daarna de vergadering.
 Manufacturier Piet Ruiter, die tegenover het dorpscafé woont en werkt.

Het bestuur is later als volgt verdeeld.
Voorzitter J. Metselaar
Secretaris P. Knol
Penningmeesteres Bets Houter
Vice Voorzitter en commissaris der toestellen P. Ruiter
2e secretaresse en bestuurslid M. Breebaart

De eerste ledenvergadering bij J. Leegwater.
Dinsdag 27 September 1938.
De Voorzitter opent de vergadering en brengt de volgende punten ter bespreking.
I. Een officiële naam der vereeniging.
Deze is door het bestuur vastgesteld als volgt Nea, d.w.z. Nuttig en Aangenaam.
II. Een wapentje op 't turnpak.
Dit moet gemaakt worden van rood-zwart lint met de letters N E A.
III. De datum van de uitvoering.
Dit is het geschiktst begin Februari 1939, omdat de andere verenigingen de andere maanden al voor hun rekening hebben.
IV. Kleding.
Het beste costuum is voor de uitvoering. Witte lange broeken, maar omdat die nog al kostbaar zijn kan met een gewone zwarte turnbroek met witte truitjes voldaan worden. Geen wollen truien. De kleding voor de dames daarvoor is nog geen besluit genomen. Dit kan beter onder de dames zelf besproken worden.
Daarna sloot voorzitter de vergadering.

 Het café van Jan Leegwater.

---------- ooo OOO KASBOEK 1938 OOO ooo ----------

De inkomsten bestaan alleen uit contributies van de leden.
Op 26 februari 1938 wordt aan directeur J. Winkel (= gymleraar) f 1,- betaald. Deze directeur wordt na de oprichting van de vereniging opgevolgd door de heer H. Jongejan en aan hem wordt maandelijks f 9,- of f 12,- betaald.
28 maart G. Schekkerman, voor kachel stoken f 1,80.
28 maart Kwitantiezegel f 0,10.
29 april Jan Leegwater zaalhuur (dorpscafé) f 10,50.
30 december J. Leegwater, magnesium f 0,15.

---------- ooo OOO einde KASBOEK 1938 OOO ooo ----------

Onze Gijmnastiekvereniging Nuttig en Aangenaam hield Zondag 19 en Dinsdag 21 Februari (opm. redactie: 1939) haar eerste uitvoering in het loklaal van den Heer Leegwater onder leiding van den Heer Jongejan uit Hoorn. Tot onze spijt was de opkomst van 't publiek Zondag niet groot. Dinsdags echter was de zaal geheel gevuld. Ongeveer half acht werd de avond ingezet met de opmars, welke van achter uit de zaal 't toneel werd gevoerd onder de tonen van de muziek der Heeren Wijdenes en De Hart. De kop werd gevormd door de kleine meisjes en werd geleid door Mej. van Tol. Genoemde opmars was al een goede inzet waardoor het publiek direct een overzicht kreeg van het aantal werkende leden. Hierna werd door de adspiranten, eerst door de meisjes, daarna door de jongens een groep gevormd. Vervolgens door de dames en heren tesamen. Applaus was daarvoor ons loon. Daarna trad onze voorzitter den Heer Metselaar naar voren om zijn openingswoord te houden die op keurige en zakelijke wijze het ontstaan van de vereniging zomede het nut van de gijmnastiek voor lichaam en geest duidelijk liet uitkomen. Ook verzocht spreker alles te beoordelen na nog geen jaar studie der leden. Daarop volgde het programma waarvan ik niet de gehele weergave kan geven maar enkel wil volstaan om de nummers te noemen en wel no.:
1. Vrije oefening Meisjes
2. Brug Dames
3. Ringen Jongens
4. Vrije oefening Heren
5. Zangspelletje Meisjes
6. Laagrek Jongens
   P A U Z E
7. Hoogrek Heren
8. Vrije oefening Dames
9. Brug Jongens
10. Ringen Heren
11. Vrije oefening Jongens
12. Ringen Dames
13. Brug Heren
14. Dansje Dames
Tussen deze nummers werden nog de volgende voordrachten ten beste gegeven: De vrolijke Volendammertjes, twee West-Friese voordrachten, skiwals, twee zangstukjes door T. Knol, pantomime, een tuinlied genaamd "De Vrouw" van J. van Buren. Hoewel het voor mijnheer Jongejan zeer veel geduld heeft gevergd met de dames het dansje in te studeren, is dit uitstekend geslaagd en had veel succes. Daarna kwam de gehele gijm op 't toneel. Mej. Gr. Metselaar droeg toen tot slot nog een gedicht voor op 't abc met kernachtige woorden voor de gijmnastiek. Daarna sprak burgemeester Palenstijn woorden van dank en wekte op om toe te treden als werkend lid. De voorzitter dankte voor het gesprokene en bracht achtereenvolgens dank aan de Floralia en Zang voor geleende benodigdheden, Leegwater en zijn vrouw voor hun medewerking, schilder Druif voor de begeleiding van het damesdansje en vrije oefeningen der dames en heren. Waarvoor hij een grammofoonplaat ontving. Ook de muzikanten kregen een woord van dank als mede den Heer Kroon uit Hoorn die zo bereidwillig geweest was met zijn belichting naar hier te komen waarbij den Heer Roos behulpzaam was. Ook een woord van dank aan Juffr. Borsjes die bereid was geweest om geheel belangeloos als leidster der kleine meisjes op te treden, waarvoor wij haar zeker hartelijk dank verschuldigd zijn en als blijk daarvoor werd haar een schilderij en een azalia aangeboden welke onder dank werden aanvaard. Daarna nogmaals een opwekkend woord om als werkend lid of donateur tot NEA toe te treden en hiermee was het slotwoord gesproken, waarna een luid applaus volgde en zo was onze tweede goed geslaagde avond geëindigd waarop we met voldoening kunnen terugzien en dat ons tevens moet aanmoedigen op deze weg voort te gaan, zodat onze gijmnastiekvereniging door ons ernstig willen zal groeien en bloeien!!.

Onder deze notulen staan de handtekeningen van secretaris P. Knol, penningmeesteresse Bets Houter en voorzitter J.N. Metselaar.

Hierna volgen uittreksels van de overige notulen uit het eerste notulenboek (met harde kaft) dat eindigt met een verslag van de jaarvergadering van 9 april 1942. Deze verslagen zijn allemaal met blauwe inkt geschreven. De tekst in de kleur rood is daarbij weer letterlijk overgenomen.

Eerste Jaarvergadering der Gymvereniging "Nuttig en Aangenaam" op 28 Maart 1939 in 't cafe van den Heer J. Leegwater.
Inclusief de adspiranten telt de vereniging nu plusminus 32 werkende leden en daarvan zijn er 23 aanwezig op deze jaarvergadering. Voorzitter Metselaar opent de bijeenkomst met een propagandistisch welkomstwoord. Hij blikt terug op de geslaagde eerste uitvoering en spoort de leden aan om op deze weg voort te gaan om steeds met volle kracht en lust de oefeningen in te studeren. Een enkele maal werd nogal eens de angstkreet geuit van "dat kan ik toch niet" zonder dat de oefening was geprobeerd. Het wachtwoord van een gymnastiekvereniging is echter altijd proberen en nogmaals proberen. Na voorlezing van de notulen van de vorige bijeenkomst worden deze zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Na het gebruik van een glaasje wijn verklaart de heer C. Ham dat hij samen met mej. Tr. Koster de boeken van de penningmeesteresse heeft gecontroleerd. Alles was geheel accoord. De ontvangsten zijn f 467,17 en de uitgaven f 424,27. Alzo een voordelig saldo van f 42,39. Men besluit een blijvende commissie in het leven te roepen voor tussentijdse controle over de financiën. Hiervoor worden Gijs Glijnis en mej. Tr. Koster benoemd, die zich deze benoeming laten welgevallen. Hierna wordt er een commissie benoemd voor de verzorging van de dameskleding welke benodigd is bij 't uitvoeren van dansjes en dergelijken. Hiervoor worden de dames Gr. Metselaar en (weer) Tr. Koster gekozen. Punt 5 van de agenda is de bestuursverkiezing. De voorzitter deelt mee, dat het hele bestuur aftreedt, maar zich meteen weer herkiesbaar stelt. De heer P. Knol is echter niet herkiesbaar met het oog op zijn militairen dienstplicht. Marie Breebaart wordt in zijn plaats gekozen. Deze nam haar benoeming aan, evenals de andere herbenoemde bestuursleden. Voorzitter Metselaar zal bij een particuliere verzekeringsmaatschappij informeren naar een verzekering van de leden tegen ongelukken en behandeling. Besloten wordt om aan de Directeur een reiskostenvergoeding toe te kennen bij slecht weer of moeilijk begaanbare wegen. Men wil een tweede mat en een turnpaard aanschaffen, maar de financiën laten dat niet toe. Het paard moet dus nog even op stal blijven. De tweede mat wordt echter wel aangeschaft. Er gaan stemmen op voor aansluiting bij de turnbond, maar gezien de kosten daarvan (bondscontributie) wordt daar vooralsnog van af gezien. Dit besluit wordt mede ingegeven door het feit dat de vereniging zelf in de a.s. Zomer een demonstratiedag wil houden en dat hieraan ook extra kosten zijn verbonden. De contributie voor de adspiranten van 10 cent per week is voor sommige gezinnen met meerdere kinderen in die leeftijd wat bezwaarlijk. De voorzitter stelt voor: voor 1 kind 10 ct per week, voor de meerdere kinderen uit het zelfde gezin 5 ct per week. Het voorstel van voorzitter Metselaar wordt na stemming met 16 tegen 7 stemmen aangenomen. Daarna stelde voorz. voor om 't korfballen deze zomer eens te beoefenen. De palen en korven zijn bij C. Bart, dus het hoeft niet veel te kosten. De meeste leden gevoelden er veel voor. Afgesproken wordt dat er twee twaalftallen zullen worden gevormd, die tegen elkaar wedstrijden zullen spelen. Tijdens de rondvraag deelt bestuurslid mej. Tr. Koster mee, dat ze al een paar maal een gymuitvoering heeft bijgewoond in Andijk waar dan na afloop het turnlied gezongen werd. Ze stelt voor om dat ook in Schellinkhout te doen. Hiertoe wordt door allen besloten. Het knotszwaaien komt op voorstel van mej. Tr. Koster ook op het programma, want dat wordt steeds dankbaar door 't publiek aanschouwd. Aan het einde van de vergadering zingen alle aanwezigen het turnlied, hoewel niet iedereen de tekst kent. Men belooft echter deze te leren. Hierna wordt de vergadering gesloten, maar wij bleven nog geruimen tijd in gezelligheid bijeen tot sluiting van 't eerste levensjaar van "Nuttig en Aangenaam".

-----------------------
Hieronder staat de tekst van het eerste couplet van het turnlied, zoals die in Schellinkhout wordt gezongen.
"Vrank, vrij, vroom, vroed"

Geen gezang klinkt zo schoon en geen toon wordt gehoord,
Die meer ons begeestert, die meer ons bekoort;
Geen lied klinkt zo krachtvol, zo innig gemeend,
Als 't lied van gymnasten als broeders vereend.
Dan worden eendracht en vriendschap gestaald,
Dan wordt de juichtoon vol geestdrift herhaald;
En daverend klinkt dan langs velden en vloed
Het vrank en het vrij en het vroom en het vroed.

-----------------------

---------- ooo OOO KASBOEK 1939 OOO ooo ----------

10 januari D. Klaver, vracht voor brug van Hoorn naar Schellinkhout f 1,25.
12 januari K.C. Baas, bijdrage vernieuwing toneelfront f 7,98.
13 januari G. Schekkerman 1/5 deel schilderen toneelfront f 3,25.
29 januari Nieuwe brug f 25,10.
17 februari Betaald voor Gramophoonplaat + naalden f 2,95.
17 februari Schilderij en plant voor Juffr. Borsjes f 5,-.
18 februari Gramophoonplaat voor C. Druif f 1,65.
18 februari Betaald voor materiaal wapentjes f 1,45.
20 februari Betaald voor vracht aan D. Klaver f 20,-.
21 februari Muziekuitvoering betaald aan Jac. Wijdenes f 20,-.
22 februari Betaald voor costuums aan J. Bart f 2,65.
23 februari Smid C. Kossen, voor repareren van de brug f 13,80.
4 maart Klaas Roos, vracht verlichtingsinstallatie f 0,50.
5 maart Burgemeester Palenstijn, vermakelijkheidsbelasting f 3,50.
10 maart C. Druif, schilderen van reclames f 2,75.
24 maart C. Knol, 1 stuk touwwerk f 1,25.
30 juni J. Leegwater, zaalhuur, magnesium en schuurlinnen f 7,70.
18 augustus Lint voor wapentjes f 0,63.
29 september Betaald aan Zangver. Polyhymnia f 0,75.
20 oktober P. Ruiter, turnmat f 18,10.

---------- ooo OOO einde KASBOEK 1939 OOO ooo ----------

Jaarverslag over 1939 en begin 1940.
In het voorjaar van 1939 heeft schooljuffrouw Borsjes het initiatief genomen tot oprichting van een kleuterafdeling. Voorzitter Metselaar heeft daartoe veel ouders bezocht en uiteindelijk kunnen er plusminus 26 kleuters als lid worden ingeschreven tegen een welkomcontributie van 5 ct per week. Juffrouw Borsjes heeft de leiding over deze kleuters en over de meisjesafdeling. Het aantal jongensleden gaat omhoog van 10 naar 25. Alle leden gaan met goede moed aan 't oefenen met het oog op de komende demonstratiedag. Jammer dat deze door de politieken toestand, n.l. 't uitbreken van de oorlog tussen Duitschland - Polen - Frankrijk en Engeland, niet gehouden werd. Er is zelfs al speciaal voor die gelegenheid een ringenbok voor 't buiten oefenen aangeschaft. Het materiaal wordt aangevuld met een nieuwe mat, die voor f 18,10 geleverd is door de firma Gebr. Ruiter. Ook is er nieuw wit achterdoek voor 't toneel gekocht bij deze firma. Het aantal kunstlievende leden is gegroeid van 59 naar 83. Dan volgt er een verslag van de gehouden uitvoering van zondag 18 en dinsdag 20 februari 1940 in de zaal (kolfbaan) van het dorpscafé. Een en ander onder leiding van de heer Jongejan uit Hoorn en juffrouw Borsjes, onderwijzeres te Schellinkhout. Op de achterkant van het gedrukte programma voor de uitvoering staan reclameadvertenties van Schellinkhouter middenstanders. Op zondag is de publieke belangstelling niet groot, maar op dinsdag zit de zaal vol belangstellenden. De avond werd ingezet met de opmars. De kleuters doen hier nog niet aan mee, maar ze mogen wel op de rand van het toneel zitten. Het was voor hun een fantastisch schouwspel. Ter inleiding wordt gezamelijk het turnlied gezongen, waarna de voorzitter de avond officieel opent. Alle leden laten op de verschillende toestellen en op de vloer hun kunsten zien en tussen de nummers door worden er voordrachten ten beste gegeven. Griet Metselaar en Marie Breebaart zingen een propagandistisch lied. Het dansje van de dames valt zeer in de smaak.

Programma uitvoering 1940. Het programma van de uitvoering in 1940.

 Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Aan het einde van de uitvoering is er een woord van dank en waardering van burgemeester Palenstijn, waarin hij de vordering en vooruitgang liet uitkomen, die zeer merkbaar waren. Het echtpaar Druif wordt door de voorzitter bedankt voor hun medewerking. Meneer Druif ontvangt een boekje over reclameschilderen en zijn vrouw krijgt een azalia. Klaas Roos en Piet Ruiter hebben de verlichting verzorgd en worden daarvoor ook bedankt. Er is bal na.
 Burgemeester Jan Palenstijn.

Jaarvergadering der Gymnastiekvereniging "Nuttig en Aangenaam" op 2 April 1940 in 't café van den Heer J. Leegwater.
Voorziter Metselaar heeft gemerkt dat er leden zijn die zonder steekhoudende redenen de vereniging willen verlaten. Hij hoopt dat zij op hun besluit terug komen in het belang van de vereniging en ter voldoening voor de andere leden. Na voorlezing en goedkeuring van de notulen van de vorige bijeenkomst is het de beurt aan penningmeesteresse Bets Houter. Zij weet een batig saldo te melden van f 86,25. Het bestuur heeft in Andijk geïnformeerd naar de prijs van een tweedehands turnpaard, maar men vindt de prijs nog te hoog. Voorgesteld wordt om er nog eens over te schrijven. Bij de bestursverkiezing zijn voorzitter J. Metselaar en penningmeesteresse Bets Houter niet herkiesbaar, want zij vertrekken uit Schellinkhout. De voorzitter doet een beroep op de aanwezige leden om de functie van penningmeesteresse over te nemen, doch niemand wilde zich daarvoor beschikbaar stellen. Dan volgt er een vrije stemming waarbij met meerderheid van stemmen mej. A. Koster wordt gekozen. Deze nam haar benoeming aan. Niemand is bereid om voorzitter te worden, dus bleef deze functie open. Griet Hansen wordt de opvolgster van Gr. Metselaar in de commissie voor dameskleding. Men besluit om toe te treden tot de Turnkring West-Friesland. Dit is leerzaam voor ons en geeft een band met andere turners. De te houden demonstratiedag in Schellinkhout staat gepland voor half juli 1940. Op voorstel van juffrouw Borsjes hoeft voor het vierde kind uit één gezin geen contributie meer te worden betaald. Na de rondvraag wordt afscheid genomen van voorzitter Jan Metselaar en zijn toekomstige bruid, scheidend penningmeesteresse Bets Houter. Piet Ruiter spreekt hen namens de vereniging toe en dankt hen voor hun opbouwende werk en de moeite die zij zich voor de vereniging hebben getroost en biedt hen namens de leden een ets aan. Zowel de toekomstige bruidegom als bruid worden benoemd als erelid, waarop een hartelijk applaus volgde. Tenslotte volgt er nog een hartelijk woord der voorzitter en bleven wij nog geruimen tijd in gezelligheid bijeen.

Jaarverslag over 1940 - begin 1941.
Er wordt maar door zeer weinig leden druk geoefend voor de in Schellinkhout te houden demonstratiedag en voor de turndag in Wijdenes, die georganiseerd wordt door de Turnkring West-Friesland, waartoe N.E.A. gedurende 2 jaar als proeflid is toegelaten.

In de vergadering van de Turnkring "West-Friesland" wordt het proeflidmaatschap van N.E.A. als volgt verwoord.
De gymnastiekvereniging "Nuttig en Aangenaam" te Schellinkhout is als proeflid tot den Turnkring "West-Friesland" toegetreden. We roepen haar van deze plaats van harte welkom toe en hopen voortaan prettig met haar bestuur en leden samen te werken.

Toen kregen wij de nooit vergetende 10e Mei, de vreselijke oorlogsdagen. Een aantal leden wordt onder de wapenen geroepen, doch gelukkig ging toen alles weer z'n normalen gang en kwamen onze jongens weer behouden terug. Jammer echter dat ze niet weer als lid van de vereniging zijn teruggekeerd. De demonstratiedag is op 21 juli 1940 gehouden met de medewerking van ondermeer het fanfarekorps "Ons Genoegen" uit Wijdenes. Na een optocht door het dorp met juffrouw Borsjes voorop, begeeft men zich naar het "landje van Bloothoofd" (naast het dorpscafé), dat door Dirk Bloothoofd gratis beschikbaar is gesteld. De dames van de vereniging hebben ieder voor zich een jurkje gemaakt wat nu tevens gebruikt wordt voor uitvoeringen en voor de dagen die door de Turnkring worden georganiseerd. Ondanks het slechte weer (regen en wind) ziet men terug op een geslaagde turndag. 's Avonds is er bal na in het café van Jan Leegwater. De adspiranten hebben een turndag in Twisk bijgewoond. Ze winnen daar geen prijzen, maar het was een leerzame dag. Het turnfeest in Wijdenes vindt plaats op 4 augustus 1940 en er wordt door 7 dames en 5 heren van N.E.A. aan deelgenomen. Ook zij vallen niet in de prijzen, maar dat is niet te verwonderen, omdat wij niet te vergelijken zijn met de verenigingen die al jaren bij de bond zijn aangesloten. De gezamenlijke oefenlessen van de bond in Wijdenes worden slechts één keer bezocht. Na een briefwisseling met de heer D. Molen Jz. uit Andijk-Oost wordt het tweedehands turnpaard uit Andijk aangekocht. Voor het turnfeest zijn twee grammofoonplaten gekocht, die nog in het bezit zijn van den Heer Druif. Hij was weer zo vriendelijk ons toen te begeleiden. Omdat het dorpscafé in verband met de oorlogstijd al om 23.00 uur moet sluiten, is er alleen op zondagmiddag 23 februari 1941 een uitvoering voor een volle zaal. Na de gemeenschappelijk opmarsch werden door de leden de letters N.E.A. gevormd. Daarna wordt het turnlied gezongen. Het programma werd als volgt afgewerkt:

Tussen de nummers door worden weer, zoals gebruikelijk, voordrachten ten beste gegeven door ondermeer Dirk Vet, Piet Has, Gerrit de Boer, Griet Hansen, A. Das, Tr. Koster, A. Schekkerman en H. Snel. In de pauze worden twee taarten en een boek verloot. Na afloop is er weer een dankwoord van burgemeester Jan Palenstijn en namens de vereniging van Jan Has. Juffrouw Borsjes ontvangt voor al haar moeite besteed aan de kleuters en de meisjesafdeling als waardering een theeblad en een gangspiegel. De heer Druif heeft weer voor de begeleiding met een grammofoon gezorgd en krijgt als waardering het boek "Hollands Glorie". Klaas Roos mag een doos sigaren in ontvangst nemen voor zijn bediening bij de lichtinstallatie. Gymleraar Jongejan krijgt woorden van dank en waardering voor zijn leiding het afgelopen jaar. Tenslotte wenst Piet Ruiter de aanwezigen nog een fijne avond onder de muzikale leiding van de Gebr. Meurs.

---------- ooo OOO KASBOEK 1940 OOO ooo ----------

10 januari Smid C. Kossen f 24,90.
februari De Kunstlievende leden brengen f 63,- in en de besproken plaatsen voor de twee uitvoeringen leveren f 2,40 op.
20 februari Muziekuitvoering, J. Wijdenes f 30,-.
14 februari Bowlstel + blad juffr. Borsjes f 17,-.
14 februari Plant Juffr. Druif f 1,-.
21 februari Makkes, vracht verlichtingsinstallatie f 0,40.
23 februari Huur jurkjes en vracht f 1,40.
23 februari Inkomsten: Entree Uitvoeringen en Bal f 56,35.
23 februari 's middags 331 loten verkocht f 28,05; 's avonds 140 loten verkocht f 11,90.
23 februari Besproken plaatsen uitvoeringen f 3,10.
29 februari Ontvangen voor reclame's achter op de programma's f 6,-.
28 maart T. Schekkerman taxi f 3,60.
28 maart Huur kabouterpakjes Hauwert f 2,50.
29 maart Reiskosten naar Hoorn f 0,80.
5 april Vertering Jaarvergadering f 4,90.
26 april Rekening Turnpaard f 60,81.
26 april Naar de Boerenleenbank f 80,-.
Vanaf juni 1940 gaat gymleraar H. Jongejan f 4,- per lesuur verdienen.
28 juni Gramofoonplaten f 2,90.
21 juli Fanfarecorps van Wijdenes, demonstratiedag f 20,-.
22 juli Rietmatten en stokken voor demonstratiedag f 4,-.
24 juli Sigaren van C. Toepoel voor D. Bloothoofd voor gebruik van het land f 3,-.
21 augustus Turnkring West-Friesland, betaald aan G. Beuling f 11,56.
24 december Het Turnblad 2 x f 1,65 f 3,30.

---------- ooo OOO einde KASBOEK 1940 OOO ooo ----------

Jaarvergadering der Gymnastiekvereniging "Nuttig en Aangenaam" op 25 Maart 1941 in 't café van den Heer Leegwater.
De vergadering staat onder leiding van mej. A. Koster, omdat vice-voorzitter P. Ruiter afwezig is. Er zijn tien leden opgekomen. Na de gebruikelijke zaken, zoals opening van de vergadering, goedkeuring van de notulen en het financiële verslag, wordt er gestemd voor een nieuwe voorzitter. Met meerderheid van stemmen wordt Jan Has gekozen en hij nam zijn benoeming aan. Roelof Snel wordt gekozen als bestuurslid. Dirk Vet en mej. A. Schekkerman worden de nieuwe leden van de financiële commissie. Verder wordt er besloten om in het ongevallenfonds te gaan van de Turnkring. Dat kost 25 cent per lid per jaar, welke de vereniging voor zijn rekening zou nemen. Bij de rondvraag vraagt Gerrit de Boer of de dames en heren samen mogen oefenen. Dus niet elk één uur, doch gezamenlijk twee uur per oefenavond, zodat je dan meer vooruit kon gaan. Sommigen hebben hier bezwaar tegen, maar de meerderheid besluit het eens te zullen proberen. Jan Has stelt voor om deze zomer te athletieken. Besloten wordt om in dit verband op dinsdagavond te oefenen op 't buitendijks gelegen voetbalveld. Begin juni 1941 zal er hier ter plaatse een adspirantendag worden georganiseerd door de Turnkring West-Friesland. Na sluiting van de vergadering bleven wij nog geruimen tijd bijeen onder de vrolijke muziek der pickup van Leegwater.

Uit de mond van oud-voorzitter Jan Has is in april 2008 het volgende verhaal opgetekend:
"Op 2 april 1940 werd mejuffrouw A. Koster tijdens de jaarvergadering gekozen (lees: aangewezen) tot penningmeesteresse. Een jaar later, tijdens de jaarvergadering op 25 maart 1941, werd ik "gekozen" tot voorzitter. Ik was toen 18 jaar! Ik werd gekozen, omdat ik op dat moment de beste turner van de vereniging was. Ik twijfelde of ik deze benoeming wel moest aannemen, maar toen mejuffrouw Koster toezegde mij bij moeilijkheden te zullen helpen, ging ik overstag. Ik herinner me nog een bijzonder voorval dat zich in of rond de Tweede Wereldoorlog afspeelde. Er werd toen een turnfeest georganiseerd in Enkhuizen (mogelijk op 23 mei 1943). De deelnemers van de turnvereniging uit Wognum gingen daar met een paardenwagen naartoe. Er volgde overleg tussen de verenigingen van Wognum en Schellinkhout en afgesproken werd dat de koetsier van de paardenwagen in Schellinkhout ook nog een aantal leden van N.E.A. zou oppikken om mee te rijden naar Enkhuizen. En zo geschiedde. Nadat de volgepakte paardenwagen vanuit Schellinkhout in de richting van Enkhuizen was vertrokken, viel het arme paard halverwege de reis naar Enkhuizen echter plotseling dood neer. Groot was de schrik en de paniek onder de degenen die op de wagen zaten!"


Het buitendijkse voetbalveld. De hoge stellage op de achtergrond is de installatie voor de ringen van de gymnastiekvereniging.

Jaarverslag over 1941 en begin 1942.
Het gezamenlijk trainen door de dames en heren heeft slechts korte tijd geduurd. We hielden dit vol tot de zaalwedstrijden gehouden op 27 April te Hoogkarspel. Maar het langer trainen heeft wel zijn vruchten afgeworpen, want er worden prijzen gewonnen in Hoogkarspel. Jan en Piet Has halen b.v. personele prijzen, respectievelijk een 1e en 3e prijs en een 2e en 3e prijs. De beide broers ontvangen ook 't Turnkringdiploma. Ook de dames A. Schekkerman, M. Snel en M. Breebaart ontvangen zo'n diploma.
     
Afbeeldingen van een paar gewonnen medailles in Hoogkarspel (1941).

Na deze dag oefenden wij weer apart daar dit toch beter beviel. De adspirantendag wordt op 8 juni 1941 gehouden. 's Morgensvroeg komen honderden adspiranten naar het dorp en stallen hun fietsen op de boomgaard van den Heer J. Nobel die hij gratis beschikbaar had gesteld. Het buitendijks gelegen voetbalveld is in orde gemaakt. De vlaggen wapperen en de erepoort ontbreekt ook niet. 't Gaf een feestelijke aanblik. Om ongeveer 12.45 uur start de optocht door het dorp onder aanvoering van 't fanfarekorps "Ons Genoegen" uit Wijdenes.
 Optocht door het dorp met de fanfare (8 juni 1941).

's Middags werd er verder geturnd. Na afloop is er een woord van dank voor de organisatie van de voorzitter van de Turnkring, de heer Noot. Ook burgemeester Palenstijn spreekt nog enige opwekkende woorden tot de jonge turnsters en turners. Het bestuur van de Turnkring sprak zijn lof uit over de medewerking hier van N.E.A. ondervonden. Ook voor ons is het een propagandadag geweest.

Onderstaande foto's zijn vermoedelijk genomen tijdens bovengenoemde adspirantendag.
 
Foto 1: Het publiek kijkt vanaf de dijk toe op de strak in het gelid staande gymnasten.
Foto 2: Achter v.l.n.r.: Alie Sluis, Catrien Schekkerman, juffrouw Borsjes;
Voor v.l.n.r.: Trijnie Brouwer, Rianne Donker, Annie Roorda, Janny Bloothoofd, Annie Nobel en Dea Stapel.
Helemaal linksachter is de ereboog te zien.

Zoals afgesproken kan op dinsdagavond op het voetbalveld aan atletiektraining worden gedaan. Er is echter maar weinig belangstelling en de athletiekdag in Berkhout van de Turnkring kon door een gestadige regen niet door gaan. Alle leden doen mee aan 't turnfeest op 12 en 13 Juli te Twisk. Prijzen worden er echter niet behaald, maar het was toch een leerzame dag. Toen wij de puntenlijst zagen viel dat niet tegen. Met de marswedstrijd stonden wij 2 punten lager dan de 5e prijs, wat dus nog lang niet de slechtste was. Ook met estafette waren wij niet de laatste. In augustus is voor f 96,- een compleet nieuw rek gekocht. Bij de Gebr. Meurs in Hoorn is een koffergrammafoon aangeschaft en van de heer C. Druif zijn een paar grammofoonplaten gekocht, zodat wij nu zelf voor de gewenschte muziek kunnen zorgen. Vier september, een rouwdag voor Schellinkhout, want burgemeester Palenstijn overlijdt, een man die voor een ieder klaar stond. Als teken van rouw en waardering wordt er die vrijdag niet geoefend. Samen met de andere verenigingen in Schellinkhout brachten wij een krans als laatste groet. Schooljuffrouw Borsjes, die de kleuters en meisjes gymles geeft, gaat trouwen en verlaat Schellinkhout. Op haar laatste trainingsavond wordt zij na de training door het bestuur in het zonnetje gezet en wordt haar door voorzitter Jan Has namens de gymvereniging een keukenklok aangeboden. Er moet echter een oplossing worden gevonden voor de begeleiding en training van de kleutergroep en de meisjes. Na overleg nam de heer Jongejan de meisjes boven de 8 jaar voor zijn rekening en de mej. A. Koster en mej. M. Breebaart wilden proberen iets met de kleuters te bereiken tot de uitvoering. Als schooljuffrouw Mies Klimp haar intrede doet, blijkt dat zij haar krachten voor de kleuterafdeling wilde geven en wij zijn mej. Klimp daar zeer dankbaar voor. De jaarlijkse uitvoering wordt op 22 februari, zowel 's middags en 's avonds, gehouden. 's Middags zit de zaal weer helemaal vol, maar 's avonds is er, bij het ontbreken van de kleuters, maar weinig publiek. Er zijn deze keer geen muzikanten, maar met de geluidinstallatie van den heer K.C. Baas openden wij de opmarsch. Het hele programma, van vrije oefening tot brug en van knots tot paard, wordt in een vlot tempo afgewerkt. In de pauze worden er twee taarten verloot. Na afloop bedankt de heer Breebaart namens de aanwezigen voor 't gebodene en hij betreurde het dat wij geen vlag of vaandel bezaten, wat ons nu toch wel toekwam. De gehuurde lichtinstallatie is tijdens de uitvoering bediend door Klaas Roos en hij ontvangt daarvoor woorden van dank van voorzitter Has. Deze keer is er na afloop geen bal, maar wij bleven nog een gezellig poosje bijeen. Onder deze notulen prijken de volgende handtekeningen.

Naar aanleiding van de adspirantendag in 1941 op het buitendijkse voetbalveld in Schellinkhout schrijft mevrouw C. Breebaart-Leeuwerik, moeder van de secretaresse, ter herinnering aan deze dag het volgende gedicht:

Acht juni was voor Schellinkhout een ongekende dag
omdat men d'adspirantendag daar voor het eerst toen zag
een stroom van fietsers kwam reeds vroeg ons kronk'lend dorpje in
begunstigd door het mooie weer bracht dat een goed begin.
Het was de jeugdploeg van de kring, ze luidden deez' sportdag in
de jongsten, op de kleuters na van het grote turngezin
ze trokken naar het sportterrein aan zee, op 't voetbalveld.
D'erepoort riep hun het "Welkom" toe die daar was opgesteld.
De wedstrijden vingen toen aan, ook moest gerepeteerd
voor de vrije oefeningen, dus nu samen geprobeerd
Na afloop was er optocht, men kreeg eerst een wijze les
Voorop liep "Ons Genoegen" het fanfaar van Wijdenes.
Vijfhonderd jongens, meisjes van West-Frieslands dorpenrij
door hunne leidsters begeleid marcheerden ons voorbij
Links twee, links twee, deez' woorden golfden over de optocht heen.
Om goed toch te onderscheiden 't linker van het rechterbeen.
Belangstellend keken velen toe we vonden 't allen fijn.
En later was heel Schellinkhout aanwezig op 't terrein
daar werd gewerkt aan ringen, rek, op paard en op de brug
de jeugd deed flink haar best was lenig, krachtig, vlug.
De vrije oefening door de groep werd vlot, correct, verricht
die lichaamseenheid van zoveel, dat was een fraai gezicht.
Tenslotte, bracht men lof en dank voor de ontvangst, zo goed bereid
dat eens het turnfeest hier mag zijn na niet te lange tijd!
Acht juni is voor "N.E.A." een goede dag geweest
er heerste onder heel de ploeg een frisse turnersgeest
die geest verbroedert en vereent, verheft, smeedt vriendschapsband
dat het een voorbeeld voor ons mag zijn. Tot heil van het West-Friesche land.

Jaarvergadering der Gymnastiekver. "N.E.A." den 9de April 1942 in 't café van den Heer J. Leegwater.
Ondanks het slechte weer zijn bijna alle leden vertegenwoordigd bij deze vergadering, inclusief juffrouw Klimp, die speciaal welkom wordt geheten door voorzitter Has. Er zijn klachten bij het bestuur van uitbater Jan Leegwater over het gedrag van de jeugd op de oefenavonden. Het is vaak een luid geschreeuw van de jongens en af en toe was er door hun iets vernield. Ook over de dames kwam een klacht, daar deze soms dachten dat ze buiten waren, daar 't gegil de kolfbaan dan vulde. Jan Leegwater en zijn vrouw hebben echter gezondheidsproblemen, dus dit gedrag kon zo niet langer door blijven gaan. De voorzitter zal de jongens nogmaals ernstig waarschuwen en zonodig een paar er af sturen. De penningmeesteresse meldt een voordelig saldo van f 183,-. De kasboeken zijn gecontroleerd door Dirk Vet en mej. A. Schekkerman. Bij de bestuursverkiezing treden mej. A. Koster, mej. M. Breebaart en de heer P. Ruiter af, maar zij worden bij acclamatie herkozen. Hierna volgde de benoeming van den heer J. Maarse tot financieel lid v.d. Turnkring tot 't medecontroleren der boeken van de penningmeesteresse.

 Den Heer Jan Leegwater.

Er is door de heer Druif een schets gemaakt van een aan te schaffen vlag voor de vereniging. De schets wordt door de vergadering goedgekeurd en zal worden opgestuurd naar de firma August Groen te Amsterdam, waarna we dan stalen kregen en tevens opgaaf van de prijs. Aan het einde van de vergadering vraagt voorzitter Has aan caféhouder Leegwater of deze op de zelfde conditie's wenste door te gaan. Indien de klacht verbeterd zou worden wilde Leegwater op de zelfde voorwaarden doorgaan.

Schets N.E.A.-vlag door C. Druif. Schets van de N.E.A.-vlag door C. Druif.
 Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

 Linksonder op de schets staat de naam van C. Druif geschreven.

---------- ooo OOO KASBOEK 1941 OOO ooo ----------

17 februari Schenkblad, gangspiegel voor juffrouw Borsjes f 13,-.
17 februari Boek voor echtpaar Druif f 4,70.
18 februari 5 witte broekjes W. op 't Land f 6,25.
23 februari Balmuziek Gebr. v. Meurs + zegel f 20,10.
23 februari Kinderen Schekkerman (programma's rondgebracht) f 0,30.
24 februari Taart verloting W.C. Davids f 2,-.
25 februari Taart verloting J. Tonnis f 2,10.
11 maart Taart verloting S. Berkhout f 2,-.
11 maart Sigaren voor Klaas Roos f 1,20.
11 maart Huur gymjurkjes 8 á 15 cent f 1,20.
11 maart Salaris uitvoering Directeur H. Jongejan f 4,-.
11 maart Rekening J. Nooy (drukwerk) f 7,10.
11 mei Ongevallenfonds 19 leden á 0,25 f 4,75.
14 mei Huwelijkscadeau bestuurslid C. Ham f 1,35.
6 juni Touw gekocht van W. de Hart f 0,50.
8 juni Fanfarecorps Wijdenes adspirantendag f 20,-.
8 juni Inkomsten fietsenstalling adspirantendag f 47,20.
14 juli Rekening P. Dekker springpalen f 8,75.
12 augustus Vracht van het rek vanaf Hilversum f 0,95.
23 augustus Rekening rek + girokosten f 96,06.
19 september Huwelijkscadeau leidster mej. Borsjes f 5,60.
19 september Schrift voor de kleutergym f 0,05.
12 oktober Grammofoonplaten overgenomen van C. Druif f 2,50.
19 december Betaald aan J. Nooy 250 diploma's f 3,85.
20 december Gedeelte van bloemist wijlen burg. J. Palenstijn f 2,50.

---------- ooo OOO einde KASBOEK 1941 OOO ooo ----------

Tot zover een samenvatting van het eerste notulenboek van de gymnastiekvereniging N.E.A.

---------------------------

Hierna volgen uittreksels van de notulen uit het tweede notulenboek (met harde kaft) dat begint met het jaarverslag over 1942 - begin 1943 en eindigt met een verslag van de jaarvergadering van 18 februari 1955. Deze verslagen zijn allemaal weer met blauwe inkt geschreven. De tekst in de kleur rood is daarbij weer letterlijk overgenomen.

Jaarverslag over 1942 - begin 1943.
Op 26 april 1942 zijn er in Westerblokker zaalwedstrijden gehouden. Daar behaalt de heer Jb. Donker de 2e prijs 3e graad. In april worden de gymtoestellen verzekerd tegen brandschade bij de Ned. Brandverz. Mij. Tiel-Utrecht te Utrecht. Ook worden de toestellen verzekerd tegen molest bij de Oorlogsschade Mij. gevestigd te Groningen. Van August Groen in Amsterdam wordt een prijsopgaaf ontvangen voor het maken van een vlag, maar de prijs van f 78,- vindt men zodanig hoog, dat de nieuwe vlag niet doorgaat. Er wordt nog bij andere firma's geïnformeerd naar de prijs van een vlag, maar er zijn door de oorlogstijd geen goede materialen meer voorhanden. Toen deden we een aanval op 't vaandel van 't vroegere fanfarecorps "Concordia" hier, wat na ontbinding aan de gemeente behoorde. Burgemeester Mol geeft zijn medewerking en de firma Rietfort te Haarlem vernieuwde 't voor ons. Het fanfarekorps "Concordia" is in 1918 opgericht en nog voor de Tweede Wereldoorlog ter ziele gegaan.

---------------------------
Hieronder de tekst uit een brief van de firma P.P. Rietfort te Haarlem d.d. 26 juni 1942.
Wij komen hiermede terug op Uw vraag naar mogelijke verandering van het hier bezorgde vaandel. Op de eerste plaats moeten wij U berichten dat levering daarvan vóór 10 Juli geheel onmogelijk zal zijn. De nadere bestudeering van het werk heeft ons aangetoond dat dit zooveel werkuren vraagt dat het geheel ondoenlijk zal zijn zoo vlug af te leveren.
Wij zouden daarvoor, mede in verband met het reeds onderhanden zijnde werk, zeker een levertijd van 6 á 8 weken moeten vragen.
Om nu tot de zaak zelf te komen berichten wij U dat wij meenen het vaandel te kunnen veranderen zooals op inliggende schets ongeveer aangegeven. Wij zullen echter een ander soort lettertype moeten nemen als op Uw papier was geschetst, omdat Uw letters voor de beschikbare ruimte te zwaar zijn. Het oude middenstuk verdwijnt en de plaats wordt gedekt. De nieuwe opschriften komen in goud op banderolles van roode zijde. Zoo nodig kan ook het onderste jaartal worden veranderd, maar dan moet U opgeven welk jaartal thans moet worden geplaatst.
De totaalkosten berekenden wij op circa f 85,-.
Wij zullen gaarne van U vernemen of we het werk kunnen onderhanden nemen en zien dus Uw antwoord met belangstelling tegemoet. Met Uw antwoord gelieve U ook bijgaande schets weder terug te zenden.

     
Drie foto's waar het vaandel op staat, respectievelijk gemaakt in 1946, 1953 (met vaandeldrager Gerrit Palenstijn) en 2008. De laatste afbeelding is een detail van de medaillekrans van het vaandel (foto 2008).
Als u op één van de volgende LINKS klikt, ziet u details van het vaandel en afbeeldingen van een aantal lauwertakken, die op het vaandel zijn genaaid.
detail 1
detail 2
detail 3
lauwerkrans 1942 - Wognum
lauwerkrans 1942 - Benningbroek
lauwerkrans 1943 - Oostwoud
lauwerkrans 1950 - Midwoud

Op 14 juni 1942 wordt de adspirantendag gehouden in Bennningbroek. Al onze adspiranten gingen daar naar toe, velen per bakwagen. Bij de verenigingswedstrijden winnen de meisjes van N.E.A. een tweede prijs en J. Koen en C. Schekkerman slagen voor de vaardigheidsproeven jongens C. Bij de personele wedstrijden jongens wint N. Mol een derde prijs. De meisjes A. Water, Toni Schekkerman, C. Schekkerman en M. Water slagen voor de vaardigheidsproeven meisjes. Bij de personele wedstrijden meisjes winnen T. Palenstijn en Teuni Schekkerman een eerste prijs. G. Kossen wint een tweede prijs en een derde prijs is er voor A. Sluis, A. Roorda, J. Bloothoofd, R. Donker en T. Brouwer. Dit is toch zeker een waarderend woord waard daar 't een bloeiende afdeling van onze vereniging wordt. Voor 't ahtletieken kan men geen trainer vinden, zodat met eigen kracht wordt geoefend. Op het Turnfeest in Wognum, dat op 12 juli 1942 wordt gehouden, slepen de leden van N.E.A. bijna geen prijzen in de wacht. Alleen de meisjesafdeling behaalt een derde prijs voor 't vrije nummer. In Venhuizen worden op 1 november 1942 personele wedstrijden georganiseerd, maar daar worden helemaal geen prijzen behaald. Op zondag 20 december 1942 wonen drie bestuursleden de vergadering bij van de Algem. Verg. van de Turnkring in café Geel te Hoorn. In verband met het overlijden van caféhouder Jan Leegwater is de uitvoering verplaatst van januari naar 14 februari 1943. Omdat het café op last van de Duitse bezetter al om 21.00 uur moet sluiten, begint de uitvoering 's middags om één uur. De zaal was geheel gevuld toen we met de opmarsch begonnen. Ook schooljuffrouw Borsjes en haar echtgenoot zitten in de zaal, evenals oud-voorzitter Jan Metselaar en zijn echtgenote. De heer Jb. de Boer is benoemd tot vaandeldrager en liep dus voorop met ons nieuwe vaandel. Nadat het turnlied is gezongen, waarbij de vaandelgroet werd gebracht, wordt onderstaand programma afgewerkt.

Na afloop is er namens het publiek een dankwoord van Jan Boot. Binnen korte tijd wordt de inschrijving van het honderdste lid verwacht. Hij of zij kan rekenen op een aandenken. Mej. Klimp ontvangt voor haar leiding aan de kleuters een fruitschaal en een bloemstukje. De heren Kossen en Roos worden door voorzitter J.P. Has bedankt voor hun correct werk aan de verlichting en aan de muziek verleend. Ook Mijnheer Jongejan ontvangt weer een traditioneel dankwoord voor zijn leiding over 't afgelopen jaar. Tenslotte richt de voorzitter zich tot mevrouw Leegwater, die ondanks het sterfgeval van haar man toch zo bereidwillig was geweest dat we deze uitvoering konden houden. De uitslagen van de wedstrijden voor de adspiranten worden hierna aan 't publiek bekend gemaakt en luidde als volgt:


Op dezelfde dag is er 's avonds weer een uitvoering in het dorpscafé, maar de zaal is minder bezet. Het programma wordt vlug afgewerkt, zodat de zaal om plusminus 9 uur ruim was. Er zijn vlinderjurken voor het dansje gehuurd uit Hoorn en Winkel en de verlichting komt van Beets uit Hoorn. Mej. A. Schekkerman, de heer J. Has, mej. M. Snel en de heer Jb. de Boer hebben zeer zeker een belangrijk aandeel gehad in het welslagen van deze uitvoering, want zij hebben iedere oefenavond hulp verleend, wat toch zeker veel van hun vrije tijd heeft gevergd. Op 10 maart 1943 wordt het honderste lid ingeschreven bij de meisjesafdeling en wel S. Beets. Voor haar hoeft een jaar lang geen contributie te worden betaald. Op 17 februari 1943 wordt er een dames seniorenafdeling bestaande uit 24 leden opgericht op initiatief van mevrouw Ruiter-Danner. Deze afdeling krijgt een apart bestuur bestaande uit de dames Ruiter-Danner, Druif-Klaver en Buisman-Dol. Zij gaan zelf de contributie innen, doch 't werd wel een onderdeel van N.E.A. Elke donderdagavond zal er door de dames worden geoefend onder leiding van mej. Klimp.

 Trien Ruiter-Danner.

Jaarvergadering der Gymnastiekvereniging "N.E.A." op 26 Maart 1943 in 't café van Mevr. Wed. J. Leegwater.
Voor de bestuursleden Piet Ruiter, ons oudste lid en tevens mede-oprichter, en C. Ham is er een speciaal woord van welkom van voorzitter J. Has, want zij treden tijdens deze vergadering af. Na de goedkeuring van de vorige notulen, meldt de penningmeesteresse een saldo + wat er op de Boerenleenbank staat van f 116,31 ½. Gerrit de Boer en mej. A. Schekkerman hebben de financiën gecontroleerd en in orde bevonden. Voor de aftredende bestuursleden Ruiter en Ham wordt slechts één bestuurslid terug gekozen in het bestuur. Het wordt Jb. de Boer. Voorzitter Has is ook aftredend, maar herkiesbaar en hij wordt bij acclamatie herkozen. Maartje Best is de opvolgster van mej. A. Schekkerman in de financiële commissie. Mej. T. Koster stelt zich niet herkiesbaar voor de kleedcommissie. Mej. A. Schekkerman wordt tot haar opvolgster gekozen en zij neemt deze benoeming aan. Op voorstel van de voorzitter gaat de contributie omhoog van 17 ½ cent naar 20 cent per week. Dit is voor de penningmeesteresse veel gemakkelijker en voor de kas voordeliger. Gerrit de Boer stelt voor om de aankomende zomer weer een demonstratiedag te houden. Dit werd goedgevonden. De heer Has stelt weer voor om een tremplin (springplank met veren) aan te schaffen en ook trekveren. Er zal hier en daar geïnformeerd worden of misschien gaat men zelf een springplank proberen te maken. Na de sluiting van de vergadering, bleven wij allen nog een gezellig poosje bijeen.

---------- ooo OOO KASBOEK 1942 OOO ooo ----------

7 januari Drogist 3 blok magnesia f 0,61.
14 januari Rekening timmerman K.P. Dekker, kist voor rekstok f 10,85.
6 februari Mej. P. Ruiter borduren wapentjes f 0,25.
6 februari Rekening uitbater Jan Leegwater ruit schuifdeur f 3,98.
22 februari 's Middags 400 loten verkocht f 33,75 en 's avonds 310 loten verkocht f 24,95.
22 februari Besproken plaatsen uitvoering 18 á f 0,10 f 1,80.
26 februari Taart verloting bakker J. Tonnis f 3,-.
26 februari Taart verloting bakker W.C. Davids f 3,-.
26 februari Twee taarten verloting G.J. Jellema f 6,25.
maart J. Nooy 175 programma's en 2 advertenties enz. f 10,90.
13 maart Naar de Boerenleenbank f 75,-.
22 april Polis Brandass. Tiel, den Heer Breebaart f 3,70.
15 mei Polis molestverzekering Groningen f 3,70.
12 juni Rekening J. Leegwater + f 2,- Buma f 9,50.
18 juni Penningmeester en secretaresse naar Haarlem voor vaandel. Onkosten en reis. f 6,63.
6 september Verandering vaandel Rietfort in Haarlem f 85,06.
Vanaf september ontvangt directeur Jongejan f 4,60 per uur.

 Bakker Wim Davids.

---------- ooo OOO einde KASBOEK 1942 OOO ooo ----------

Jaarverslag over 1943 - begin 1944.
Na de oprichting van de afdeling damessenioren, kwam nu ook de turnersgeest bij de oudere heren. Op 8 maart 1943 hebben zij ook een seniorenafdeling opgericht met als voorzitter Piet Ruiter en den Heer Hartog als penningmeester en secretaris. Bij de zaalwedstrijden op 23 mei 1943 in Enkhuizen behalen de heren een 3e verenigingsprijs en de heer Jb. Donker een 3e prijs 3e graad. Op 6 juni 1943 wordt in Medemblik de adspirantendag gehouden. Onze jongens en meisjes gingen daarheen met de auto van Cor Dop, maar door het slechte weer keren ze onverrichter zake terug. Op 8 juni 1943 woont het bestuur de vergadering bij tot geheel samenvoeging der seniorenafdelingen bij onze vereniging. Na veel wikken en wegen wordt besloten dat de seniorenafdelingen toch op zichzelf blijven en dan aan ons f 50,- huur per jaar te geven voor de toestellen. Op 11 juli 1943 wordt er een turnfeest gehouden in Oostwoud. De jongens en meisjes worden weer met de auto van Cor Dop gebracht en gehaald. Met de marswedstrijd, die op het terrein werd gehouden, wordt de 4e prijs behaald. Wellicht heeft het nieuwe vaandel, dat voor het eerst buiten Schellinkhout is, de deelnemers extra geïnspireerd. De meisjes behalen met 't vrije nummer een 2e prijs. De jaarlijkse adspirantendag wordt op 25 juli 1943 alsnog gehouden in Medemblik. Cor Dop was weer bereid om ons daar heen te tuffen. Resultaten: Verenigingswedstrijd meisjes 3e prijs. Geslaagd voor de vaardigheidsproeven A. Sluis, J. Bloothoofd, A. Roorda, A. Nobel, G. Kossen, Tr. Brouwer, G. Dragtsma, D. Mol, T. Schekkerman, Tr. Palenstijn, D. Stapel, A. Water, N. Water, Tr. Schekkerman en Toni Schekkerman. Een 2e prijs behaalden A. Dekker en R. Klomp. Voor de vaardigheidsproeven bij de jongens slagen H. Jongejan, P. Dekker, W. Mol, J. Koen, J. Vis, A. Vis, D. Hoekstra, S. Hoekstra. C. Koster en P. Best. Een 3e prijs wordt behaald door K. Dekker, K. Posch en M. Koldijk. Op 1 augustus 1943 organiseerden wij een Demonstratiemiddag op 't terrein van den heer Bloothoofd, dat gratis door hem was afgestaan. Ook de dames seniorenafdeling neemt er aan deel en enkele senioren heren deden mee aan de toestellen.

 De dames senioren voor de etalage van manufacturier Piet Ruiter.
Staande v.l.n.r.: mevrouw De Boer, Griet Schoen, Klazien Bakker-Ham, Ma Nierop, mevrouw Compas, Jacoba Dekker-de Ruiter en Klazien Ham;
Gehurkt v.l.n.r.: mevrouw J. Posch, mevrouw Middelkoop, Lies Pool, Trien Ruiter-Danner en mevrouw Tonnis.

Er worden rietmatten gehuurd voor het afzetten van het terrein en de muziek wordt verzorgd door Iepenga uit Hoorn. De initiatiefnemer van deze dag, Gerrit de Boer, kan niet aanwezig zijn, want hij werd met zo vele andere jongens naar elders geroepen, voor gedwongen arbeid voor de Duitse bezetter. Laten we hopen dat deze jongens weer behouden in ons vaderland terug zullen keren. Door de turnkring "West-Friesland" wordt een jeugdkeurcorps opgericht. Van N.E.A. komt alleen het meisje C. Schekkerman daarvoor in aanmerking. Op 27 augustus trouwt voorzitter J.P. Has met mej. Margje Snel. Alle leden van de gymnastiekvereniging stellen zich die dag op voor het raadhuis. De dames en meisjes vormden bogen met knotsen, waar de Bruidstoet onder door liep en vervolgens de trap van het raadhuis betrad. Bij de terugkomst van het bruidspaar wordt het turnlied gezongen, waarbij de vaandeldrager de turngroet bracht. Door de kleuters wordt aan het kersverse echtpaar een boeket anjers aangeboden. Op 29 augustus wordt er bij de voorzitter thuis een receptie gehouden ter gelegenheid van dit huwelijk en dan wordt het bruidspaar een schilderij aangeboden namens de gymvereniging. Op 10 oktober 1943 worden er in Wijdenes najaarswedstrijden gehouden. Bij de meisjes behaalt Truus Palenstijn een derde prijs en Toni Schekkerman een vierde prijs. De dames A. Schekkerman en M. Klimp behalen een vaardigheidsdiploma. Ook Jan Has krijgt zo'n diploma. De heren J. Has en J. Maarse bezoeken op 5 december 1943 een les voor grond- en rythmische gymnastiek in Hoorn. De uitvoering wordt gehouden op zondag 16- en dinsdag 18 januari 1944 in de zaal van mevrouw Leegwater. De hulpleidsters Mies Klimp en mej. A. Schekkerman worden door voorzitter Has bedankt voor hun vele werk. De dames senioren doen een vrije oefening. Alles ging keurig gelijk en niemand vergiste zich. Vier heren senioren geven een demonstratie op de hoogbrug, wat ook zeer gewaardeerd werd. Nadat het turnprogramma is afgewerkt zijn er namens het publiek weer woorden van dank van Jan Boot. Er zijn voor deze uitvoering jurkjes gehuurd van de meisjes in Wijdenes en Spanbroek. Op 21 januari 1944 stapt Gerrit de Boer plotseling de gymzaal binnen, nadat hij ruim een half jaar niet thuis is geweest door de oorlogsomstandigheden. Er ging een juichkreet op! Toen voelde je weer de turnersband die zeker tussen ons is. Mies Klimp gaat een leidstercursus volgen in Alkmaar en het ledenaantal is gegroeid van 96 naar 102. Het aantal kunstlievende leden is met 7 vermeerderd en bedraagt nu 77.
p.s.
Bij de rondvraag vernamen wij klachten over onordelijk gedrag van de turners en turnsters die tijdens het Turnfeest onderdak en slaapplaats te Oostwoud hebben genoten. 't Is schandelijk, zoals sommige dames en heren daar te keer zijn gegaan. Of daar van onze vereniging ook mensen bij waren, weet ik niet, maar laten wij allen er voor zorgen dat zoiets van "N.E.A." nooit gezegd kan worden en laten we er voor strijden, dat wij de naam "Turner" waard zijn.

Was getekend, secretaresse Marie Breebaart.

Jaarvergadering der Gymnastiekver. "N.E.A." op 1 Maart 1944 in 't café van Mevr. Wed. J. Leegwater.
De heer Joh. Nierop en mej. Kl. Ham zijn aanwezig als vertegenwoordiger van respectievelijk heren- en dames senioren. De hulpleidsters Mies Klimp en A. Schekkerman zijn ook present. Ieder lid, dat voor een personele wedstrijd wordt ingeschreven en niet verschijnt, krijgt een boete van één gulden. Mej. A. Schekkerman en mej. M. Best hebben de boeken van de penningmeesteresse gecontroleerd en in orde bevonden. 't Saldo + wat er op de Boerenleenbank staat is f 260,46½. Bij de bestuursverkiezing is de heer R. Snel niet herkiesbaar. De damesbestuursleden A. Koster en M.A. Breebaart zijn dat wel en worden herkozen. De heer A. Sluis wordt de vervanger van de heer R. Snel. De heer J. Maarse stelt zich nogmaals beschikbaar voor de financiële controle van de Turnkring "West-Friesland". Op verzoek wordt 't turnlied gezongen. Aan het einde van de vergadering staat de voorzitter stil bij de jongens, die verplicht werden om in Duitsland te werken. Na het sluitingswoord speelde de pickup van mevrouw Leegwater en hadden we 't nog reuze gezellig. Wij allen hadden hiervoor wat ingrediënten bijgedragen, zodat we koek, gebakjes en fijne chocolademelk kregen.

---------- ooo OOO KASBOEK 1943 OOO ooo ----------

28 januari Grammofoonplaat f 4,-.
3 februari D. Bakker entreebewijzen f 0,75.
3 februari Fruitschaal mej. Klimp f 5,50.
3 februari Bloembakje mej. Klimp f 3,10.
3 februari Magnesiumkrijt f 1,02.
12 februari Betaald aan W. Koster voor krans wijlen J. Leegwater f 5,25.
11 juni Grammofoonnaalden H. Schippers f 0,50.
17 juni Betaald Cor Dop, adspiranten met auto naar Medemblik f 20,-.
1 augustus Rietmatten, huur Wijdenes f 2,-.
1 augustus Inkomsten entree demonstratiedag Schellinkhout f 104,34.
18 augustus Huur geluidsinstallatie Iepenga f 30,10.
27 augustus Huwelijkscadeau voor J. Has en M. Snel f 7,50.
17 november Betaald J.P. Has voor ringen en touw f 30,-.

---------- ooo OOO einde KASBOEK 1943 OOO ooo ----------

Jaarverslag over 1944 - begin 1945.
In april worden er houten ringen gekocht van de firma A. Groen te Amsterdam en de oude ringen worden bij opbod verkocht onder de leden. De heer A. Sluis biedt f 12,- en wordt de trotse bezitter. Op 7 mei 1944 zijn er wedstrijden in Hoorn, maar daar worden geen prijzen gehaald door Schellinkhouters. Niet getreurd, volhouden jongens! Op 4 juni 1944 doen bijna alle adspiranten mee aan de wedstrijden in Hensbroek. Cor Dop brengt ze met de auto. Ze komen weer thuis met flink wat prijzen. De beste van de Schellinkhouter meisjes is de twaalfjarige Truus Palenstijn. Haar cijfers wil ik even noemen: Vrije oef. 8, brug 9, paard 9, sprong 7, rek 8 en ringen 9. Begin juli 1944 is er een turnfeest in Medemblik, maar de lijsten van opgaaf zijn te laat verzonden en men mag niet meer deelnemen aan de wedstrijden. Besloten wordt om toch naar Medemblik af te reizen om mee te doen aan 't algemene nummer. Vele dames en heren gaan per fiets en een aantal adspiranten wordt met de auto gebracht door Cor Dop. Een paar weken voor genoemd turnfeest vernamen we van mijnheer Jongejan dat hij vanwege de moeilijkheden van zijn fiets niet meer naar hier kon komen om ons leiding te geven Na het turnfeest komt directeur H. Jongejan dan ook niet meer naar Schellinkhout. Ja, daar zaten we nu. Gelukkig vindt men snel een opvolger in de persoon van de heer Mazereeuw uit Enkhuizen. Daar boften we geweldig mee. Er wordt nagedacht over een passend afscheidscadeau voor meneer Jongejan. Er wordt besloten dit in natura te doen. Bijna alle dames en heren dragen bij wat gemist kon worden. Later ontvangt de vereniging hiervoor een bedankbrief van de heer Jongejan. De demonstratiedag staat gepland voor 27 augustus. Daarvoor wordt een tremplin geleend van de gymnastiekvereniging uit Wijdenes en elke dinsdagavond wordt er getraind op het buitendijks gelegen voetbalveld. Uiteindelijk gaat de demonstratie niet door vanwege den politieken toestand. Ook al het turnkringwerk wordt stop gezet. Door de ingestelde spertijd van 20.00 uur kunnen de heren niet meer 's avonds oefenen. Zij moeten dat nu zondagsmorgens doen en de dames en meisjes op vrijdagmiddag. In november 1944 komt er een nieuwe kastelein in het dorpscafé. Het is de heer Kossen. De contributie wordt verhoogd. Dames en heren f 1,- per maand; Adspiranten f 0,50 per maand; Kleuters f 0,25 per maand. Deze contributie zal voortaan door vijf dames aan huis worden opgehaald. In januari 1945 komt er een verzoek binnen van de turnkring "West-Friesland" in de persoon van mijnheer Rijswijk uit Hoorn, over het plaatsen van kinderen van Amsterdamse Turnkringen in Schellinkhouter gezinnen. Verschillende damesleden doen in dit verband hun best, maar het resultaat was niet uitbundig. Slechts 7 kinderen kunnen worden ondergebracht. Bij de meeste burgers waren of kwamen al kinderen uit de steden. Op vrijdag 16 maart 1945 worden er onderlinge wedstrijden gehouden voor de dames en meisjes. Een deel van de uitslagen: Dames 1e graad: eerste prijs mej. A. Schekkerman, Dames 2e graad: eerste prijs Mej. M. Has-Snel; Grote meisjes 1e graad: eerste prijs Truus Palenstijn; Grote meisjes 2e graad: eerste prijs D. Mol; Kleine meisjes 1e graad: eerste prijs M. Has; Kleine meisjes 2e graad: eerste prijs M. Nierop. De twee juryleden uit Enkhuizen krijgen een bos narcissen aangeboden. In 1944 bedraagt het aantal kunstlievende leden 87 en dat is 10 meer dan in 1943. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van ons turnersjaar, het eerste jaar dat we wegens de oorlogstoestand geen uitvoering hebben kunnen geven. Tenslotte spreekt secretaresse mej. M.A. Breebaart de wens uit, dat we 't aankomende jaar weer zoals voorheen uitvoering kunnen geven met de jongens die nog steeds ver van hier zwerven, weer in ons midden. En dat 't dan, wat wij allen zo vurig wensen, VREDE zal zijn.

Hieronder twee foto's uit 1944.
 
Foto 1: V.l.n.r. Dieuw Beets, Marie Has, Geer Winkel en Gerda Visser op het "Landje van Bloothoofd".
Foto 2: Dansje op het toneel tijdens de uitvoering in het dorpscafé door de N.E.A.-leden Geer Winkel, Aafke v.d. Veen, Nini Koster, Willie Schekkerman, Trijnie Brouwer en Janny Bloothoofd.

Jaarvergadering der Gymnastiekvereniging "N.E.A." op 25 Maart 1945 in 't café van Mevr. de Wed. J. Leegwater.
Voorzitter Has heet in het bijzonder de oud-voorzitter Jan Metselaar welkom, die wegens oorlogsomstandigheden genoodzaakt werd z'n woning in de Beemster te verlaten en nu weer hier ter plaatse voor onbepaalde tijd gehuisvest was. De heren hebben de afgelopen winter bijna niet geoefend, maar zijn toch zo sportief geweest om hun contributie te betalen. Er is een brief binnengekomen van oud-directeur H. Jongejan, waarin hij bedankt voor het afscheidscadeau "in natura" ontvangen. Dan wordt er een brief voorgelezen van de heer Kommer, Voorz. van de Turnkring. In deze brief vernamen wij dat er binnen korte tijd in 't gezin van den heer Rijswijk een nieuwe wereldburger geboren zou worden. De heer Kommer deed nu de vraag aan alle leden van de "Turnkring" om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Graag zou hij zien, dat wij nu eens niet de passende bloemen gaven, maar een geschenk in levensmiddelen. Besloten wordt om de familie Rijswijk een maand lang 2 liter volle melk per dag aan te bieden.

------------------------
Bedoelde nieuwe wereldburger is Hans Rijswijk, geboren te Hoorn op 15 maart 1945. Hij is de zoon van Piet Rijswijk en Harmina Johanna Holle. Het gezin Rijswijk woont dan aan de Johan Messchaertstraat 4 te Hoorn. Als kraamkado krijgen de moeder en de baby inderdaad twee liter volle melk per dag van de gymnastiekvereniging N.E.A. van Schellinkhout. Een en ander is mede te danken aan de vele connecties die de kersverse vader heeft in de Turnkring "West-Friesland" van het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond (KNGV). De melk wordt in deze oorlogstijd illegaal verstrekt door de boeren Ham, Vet en Vis en moet vanuit Hoorn worden opgehaald bij de veehouders in Schellinkhout. In het dagboek dat de kraamvrouw bijhoudt schrijft ze in dit verband: "Dan kregen we van de gym in Schellinkhout 4 weken lang iedere dag 2 liter melk, gratis bij de boeren. Een leuk en origineel cadeau". De melk wordt bij toerbeurt door de drie oudste kinderen van het echtpaar Rijswijk-Holle bij de boeren in Schellinkhout opgehaald, fietsend over de Lageweg of langs de molen over de IJsselmeerdijk.
Op 3 april 1945 schrijft Piet Rijswijk een bedankbrief naar N.E.A.
Aan Bestuur en Leden van N.E.A. te Schellinkhout.
Mede namens mijn vrouw en de kleine Hans dank ik jullie allen hartelijk voor het originele cadeau, dat jullie ons toegedacht hebben! Wat een leuke verrassing en wat praktisch in deze tijd, nu we van alles zo best kunnen gebruiken. Een maand lang melk halen, 't is reusachtig. Geloof maar, dat we zullen trachten Moeder weer gauw op de been te helpen en Hans er van te laten opgroeien. Misschien kan hij in een vredestijd opgroeien en behoeft hopelijk zijn kracht niet anders te gebruiken, dan voor sportieve, onderlinge strijd!
Nogmaals onze hartelijke dank hoor! 't Is iets, dat we wel nooit vergeten zullen.
Met turngroeten.
P. Rijswijk.

------------------------
De heer J. Bras en mej. M. Best hebben de boeken van penningmeesteresse A. Koster gecontroleerd en in orde bevonden. 't Saldo + wat er op de Boerenleenbank staat is f 411,05. De heren senioren willen graag oefenen onder leiding van directeur Mazereeuw, maar dat moet uitgesteld worden tot na de oorlog als er 's avonds weer geoefend kon worden. Mej. A. Koster bedankt de dames die haar geholpen hebben met het ophalen van de contributie. Na de rondvraag wordt gezamenlijk het "Turnlied" gezongen. Aan mej. A. Schekkerman en aan Mies Klimp wordt een schemerlampje aangeboden voor al hun hulp in 't afgelopen jaar weer aan de vereniging gegeven. Deze vergadering wordt op zondagmorgen gehouden en we hadden dus niet na afloop nog een gezellig uurtje, doch gingen na 't sluitingswoord van de voorzitter huiswaarts.

---------- ooo OOO KASBOEK 1944 OOO ooo ----------

januari Verzekering molestrisico f 2,25.
12 januari Cadeau mej. Klimp f 12,50.
12 januari Reiskosten mej. Klimp f 1,30.
12 januari Auteursrechtenbureau Amsterdam f 3,11.
24 januari Lampenhuur Beets in Hoorn f 4,-.
25 januari Gymjurken rekening M. Ham f 5,80.
14 april Rekening August Groen, houten ringen f 14,75.
12 mei Besproken plaatsen "Park" in Hoorn 33 x 0,10 f 3,30.
12 mei Betaald J.P. Has vracht fiets 2x f 0,50.
28 juli Cadeau dir. Jongejan in natura f 6,50.
19 september Auto C. Dop, vervoer naar Henbroek en Medemblik f 50,-.
oktober 6 kleine contributieboekjes f 1,80.
Vanaf de maand november 1944 wordt de contributie per maand geïnd.
december Huur gymnastiekklok J. Water f 10,-.

---------- ooo OOO einde KASBOEK 1944 OOO ooo ----------

Jaarverslag over 1945 - begin 1946.
De vurig gewenste vrede is er eindelijk. Toen de eerste Meidagen de Engels-Amerikaanse vliegtuigen rakelings over de huizen scheerden en geen bommen maar voedselpakketten uitworpen, wisten we dat 't niet meer lang kon duren. Het was dan ook een heerlijke morgen de 5de Mei. Voor meneer Mazereeuw was het vaak heel moeilijk om van Enkhuizen naar hier te komen, toch heeft hij ons altijd trouw geholpen. De drie leden van de vereniging, die verplicht in Duitsland tewerk zijn gesteld, keren heelhuids terug en den heer P. Has waar al vanaf Aug. vorige jaar geen bericht meer van doorgekomen was, was nog wel 't eerste thuis. De teruggekeerden ontvangen bloemen van de vereniging. Inmiddels wordt er al weer flink geoefend voor de wedstrijden in Enkhuizen op 17 juni 1945 voor het diploma bondsturner en -turnster. Vijf dames en 11 meisjes doen mee aan deze wedstrijd, maar alleen Truus Palenstijn behaalt het Bondsjeugdturnstersdiploma 1e klas. Op 28 en 29 juli 1945 wordt het Turnfeest gehouden op het sportterrein in Hoorn. De volgende meisjes behalen daar het vaardigheidsdiploma: G. Dragtsma, T. Baas, A. Sluis, A. Nobel, Tr. Palenstijn, D. Mol, J. Bloothoofd en G. Winkel. Van al de adspirantmeisjes van de "Turnkring", die dien dag mee deden stond Truus Palenstijn no. één. Op zondag staat het turnfeest in Hoorn in het teken van de bevrijding. 's Middags is er ondermeer een 4 km lange optocht door de stad Hoorn met drie fanfare corpsen. Op zaterdag 21 juli 1945 houdt N.E.A. 's avonds voor 't eerst na een paar jaar een optocht door 't dorp op verzoek van het plaatselijke bestuur van Ned. Volks Herstel (N.V.H.), ter opwekking voor de goederen inzameling. Er is veel publieke belangstelling en de vlaggen hangen uit. Op 5 augustus 1945 zal er in het dorp een demonstratiemiddag worden gehouden tijdens de bevrijdingsfeesten. Eerst is er weer een optocht door het dorp, waarbij de kleuters op versierde wagens meerijden. 't Fanfare uit Wijdenes begeleidde ons weer. Lize Nooij-Bart van het postagentschap (links op de foto) is een aandachtig toeschouwster bij deze optocht. 's Middags wordt het programma vlot afgewerkt. Het publiek ziet vooruitgang en eindelijk is de trempeling ook gereed gekomen. Vooral 't trempeling paardspringen van de dames en de heren werd prachtig gevonden. Op de daaraanvolgende dinsdagavond wordt er in het kader van de bevrijdingsfeesten een bonte avond gehouden. Onze dames kwamen hier ten tonele met een dans en de heren met een nummertje grondgymnastiek. Op 14 oktober 1945 zijn er vaardigheidsproeven in Berkhout waaraan zeven dames en drie heren meedoen. De volgende dames behalen het diploma: Has-Snel, de Boer-Das, Mol-Breebaart, M. Klimp, C. Schekkerman, A. Sluis en S. van Tol en verder de heren J.P. Has en P. Has. Mej. Klimp behaalde bovendien nog een vierde prijs en de heer J.P. Has een derde. Op een oefenavond in oktober komt de heer G. de Boer zodanig te vallen met 't grondgymnastiek dat zijn arm uit de kom vloog. Na veel pijn te hebben doorstaan kwam er eindelijk een dokter opdagen en bracht 't zaakje weer in orde. Op 16 november 1945 worden er onderlinge wedstrijden gehouden voor de jongste der meisjes adspiranten en de jongens. Eerste prijs meisjes 1e graad: M. Has; eerste prijs meisjes 2e graad: D. Beets; jongens 1e graad: J. Brouwer en jongens 2e graad: P. Ruiter. Mies Klimp en mevrouw Has-Snel treden hierbij op als jurylid. T. Schekkerman Gd. behaalt op 25 november 1945 de eerste prijs 2e graad bij wedstrijden in de Parkzaal te Hoorn. Voor het jeugdbondsturnstersdiploma slaagt van de hele turnkring alleen C. Schekkerman. In december 1945 lieten we de knotsen bijdraaien. Dit is een reuze verbetering. Ook wordt er nieuw touw voor de ringen gekocht. Voorzitter Has bezoekt in december de jaarvergadering van de turnkring "West-Friesland". Op 27 en 29 januari 1946 wordt de jaarlijkse uitvoering gehouden in de kolfbaan van het dorpscafé van de nieuwe kastelein de heer J. Hollenberg. 's Zondagsavonds is de zaal redelijk goed bezet, maar het publiek was ontzettend rumoerig en gedroeg zich onhebbelijk. De leden geven echter het goede voorbeeld en zetten een goede prestatie neer. Secretaresse Marie Breebaart heeft duidelijk de smoor in over het gedrag van het publiek, getuige de volgende tekst in de notulen. Laten de dames- en herenleden toch 't goede voorbeeld geven en schuif niet alles op de bestuursleden af. Grijp gerust zelf ook eens in bij de kinderen als dit nodig is. Eén ding wil ik o.a. even aanstippen. Vindt U het zo nodig om tijdens de uitvoering in turnkleding te roken, zowel heren- als damesleden? Wij turnen wel, maar stel u zelf eens de vraag: "Ben ik ook sportief?" Doe ik al mijn mogelijke best om de uitvoering, waar toch zoveel werk vooraf aan is geweest, zo goed mogelijk te doen slagen? Voor Mijnheer Mazereeuw, waarvoor dit de eerste uitvoeringsavond hier was, was dit een ergernis, evenals voor Mej. Klimp. De tweede uitvoering, die op de volgende dinsdag wordt gehouden, verloopt stukker beter, een geheel ander publiek en de turners in de voorzaal met gesloten schuifdeuren. Na de opmarsch met vaandelgroet wordt het programma vlot afgewerkt. Eregasten bij de uitvoering op dinsdag zijn burgemeester Mol, de heer en mevrouw Blom-Borsjes en oud-directeur H. Jongejan. Een spannend onderdeel is het touwtrekken, dat op zondag is gewonnen door Cor Weel. Op dinsdag moest hij het echter afleggen tegen Chris Roorda. In de pauze worden er een paar taarten verloot. Aan het einde van de avond is er een dankwoord van burgemeester Mol. Aan Mies Klimp wordt een glasservies aangeboden voor haar hulp aan de vereniging het gehele jaar. Tenslotte wordt staande het Turnlied gezongen. De gebruikte jurkjes zijn gehuurd bij de gymvereniging uit Wijdenes en de lichtbakken van Beets uit Hoorn. De muzikanten waren Konijn uit Berkhout. Op 10 juni 1946 kan worden deelgenomen aan 't Vredesfeest in Arnhem waar meer dan 20.000 deelnemers worden verwacht. Ik wek hiermede alle dames- en herenleden op daar aan deel te nemen. Dit is iets wat je nooit zal vergeten en tevens een prachtig uitje.

----------------------------
Het bestuur wil graag dat de N.E.A.-leden, die deel nemen aan "'t Vredesfeest" in Arnhem, nieuwe emblemen op de gymkleding dragen. Secretaresse mevrouw M.A. (Marie) Mol-Breebaart vraagt daarom een offerte voor 150 nieuwe emblemen aan bij Handelshuis August Groen te Amstelveen. Op 13 april 1946 ontvangt de secretaresse de gevraagd offerte:
Geachte mevrouw,
Wij moesten vele distributie bepalingen overwinnen en de onderbezetting in personeel aleer wij U van dienst konden zijn. Dit zijn allemaal tijdsomstandigheden nog afgezien van het feit dat vele vooraanstaande fabrikanten met hun machines voor het Rijk werken ten behoeve van militaire uitrustingen.
Wij offreeren U nu als volgt:
Geborduurde letters op stof: 200 emblemen - f 0,72 per stuk
Volledig borduurwerk: 200 emblemen - f 1,15 per stuk
Volledig borduurwerk is wasch- en lichtecht.
Wij zullen gaarne een opdracht tot leveren aannemen die correct en zorgvuldig afgewerkt wordt uitgevoerd.
Bij Uw antwoord in ieder geval de monsters retour.

De secretaresse is niet helemaal tevreden over de zelfkant van het meegestuurde embleem, hetgeen blijkt uit het antwoord dat Handelshuis August Groen op 22 april 1946 stuurt.
Geachte mevrouw,
Wij namen in dank Uw opdracht tot levering van 150 emblemen aan en zullen de prijs berekenen voor een leverantie van 200 stuks, zoodat dit iets voordeeliger is. Inderdaad is de zelfkant niet in orde, en indien wij dit type leveren zullen wij hieraan de noodige aandacht besteden.
----------------------------
Jaarvergadering der Gymnastiekvereniging "N.E.A." op 3 April 1946 in 't café van den Heer J. Hollenberg.
Secretaresse M.A. Mol-Breebaart is verhinderd. De notulen worden daarom voorgelezen door Albert Sluis, waarna de aanwezigen een kopje chocolademelk drinken. De vervoerskosten naar het Vredesfeest in Arnhem zijn f 25,- per turnkringauto. Dit vindt men nogal duur, reden waarom men in gesprek gaat met de plaatselijke vervoerder Cor Dop. Er hebben zich reeds 24 leden opgegeven voor de reis naar Arnhem. Er is een batig saldo van f 758,64. Bij de bestuursverkiezing worden mej. A. Koster, mevrouw M.A. Mol-Breebaart en de heer A. Sluis bij acclamatie herkozen. Op verzoek van Cor Weel zal de commissie van het materiaal bekijken of de brug wat nauwer gemaakt kan worden. Gerrit de Boer vraagt of het niet mogelijk was dat ieder lid een verenigingsspeldje draagt. De vergadering gaat hiermee akkoord. Op verzoek van Jacob de Boer wordt het ringetouw, dat renteloos onder het toneel ligt geveild. Jacob zelf biedt f 17,- en wordt de nieuwe eigenaar van het touw. De toestellen zullen geverfd worden. Wegens omstandigheden bedankt Jacob Donker als lid van de vereniging. De avond wordt besloten met een gezellig dansje, een kopje thee en een koekje. De vereniging heeft een verplicht abonnement op het "Turnblad", het orgaan van het Koninklijk Nederlandsch Gymnastiek Verbond.

---------- ooo OOO KASBOEK 1945 OOO ooo ----------

4 maart Krul, Kruisstraat in Hoorn, schemerlampjes voor mej. Klimp en Schekkerman f 33,-.
16 maart Juryleden uit Enkhuizen f 1,50.
16 maart Verzekering molestrisico f 2,25.
maart Melk voor jaarvergadering 12 x 25 f 3,-.
2 mei Huwelijkscadeau M. Breebaart en J. Mol f 8,50.
31 mei P. Has thuis uit Duitsland, bloemen f 2,-.
2 juni R. Snel terug uit onderduikerschap f 1,20.
16 juni G. de Boer thuis uit Duitsland f 3,50.
28 juni Directeur Mazereeuw diploma's f 5,35.
10 september Naar de Boerenleenbank f 400,-.
21 september Aannemer P. Leegwater tremplin gemaakt f 7,50.
26 oktober A. Dekker autoveer f 16,10.

---------- ooo OOO einde KASBOEK 1945 OOO ooo ----------

Jaarverslag over 1946 - begin 1947.
De jaarlijkse adspirantendag wordt op 26 mei 1946 gehouden in Wognum. Zowel de meisjes als de jongens behalen daar een verenigingsprijs. Bij de jongens van 11 - 13 jaar behaalt J. Brouwer een 1e prijs, S. Schoen een 2e prijs en er is een 3e prijs voor J. Buisman, T. Dragtsma en Harm van Assen. Klaas Dekker behaalt zijn vaardigheidsdiploma. Truus Palenstijn wint van de personele prijzen een 3e prijs. De meisjes G. Winkel, T. Baas, G. Dragtsma, D. Mol, R. Donker, A. Roorda, T. Palenstijn, T. Schekkerman, T. Brouwer en J. Bloothoofd behalen hun vaardigheidsdiploma. Dan volgt er een uitvoerig verslag van het bezoek aan het Vredesfeest in Arnhem. De 10de Juni dan om half 5 stapten we bij de Laan met frisse moed op onze fietsen en peddelden naar Hoorn. De fietsen werden gestald bij Salm. Dat we bij het station kwamen stonden de "Goederenwagons" al klaar. We hadden verwacht dat er banken of stroo in was. Maar niets van dat alles, je moest maar zien hoe of je in Arnhem kwam, staande, zittende of leggende. Dat viel al niet mee, maar daar werd onze stemming niet minder van. We waren met ons eigen clubje in een "wagon". De één zat op een tas of een koffer, de ander op een handdoek of hoofddoek. Om ongeveer 5 uur vertrekt de trein uit Hoorn voor een reis van 4 uren naar Arnhem. Dat we uit het station kwamen moest de voorzitter ons aan gaan melden. Daarna gingen we in een optocht naar een groot gebouw waar we ons verkleden konden en wat opfrissen. Toen wat gegeten en gedronken en daarna naar de "Sonsbeeckweide". Er zijn ongeveer 18.000 mensen aanwezig, die niet allemaal tegelijk op het veld konden. De ene helft doet daarom 's ochtends mee aan een optocht van anderhalf uur en de andere helft doet de 9 minuten durende oefening "Vrede en Vrijheid" en 's middags is het andersom. De koningin houdt na afloop een toespraak. 's Avonds om zes uur wordt de terugreis aanvaard met de "goederenwagons". We hadden geen van allen spijt dat we mee geweest waren. In juni krijgen de leden nieuwe wapentjes. Nu geen zwart, rood, zwart, maar blauw, geel, blauw. Op 3 juli 1946 ontvangt de voorzitter een partij gymschoenen en in september weer. Zo krijgen we toch allemaal weer een paar gymschoenen. Op 20 en 21 juli 1946 wordt er deelgenomen aan wedstrijden in Enkhuizen. Daar worden weer verschillende prijzen gehaald. Onder andere voorzitter Has behaalt er een 3e prijs 2e graad en hij slaagt voor zijn vaardigheidsdiploma. Alie Sluis heeft echter een halve punt tekort om in aanmerking te komen voor het vaardigheidsdiploma. Op zondag 4 augustus 1946 is er op het "landje van Bloothoofd" een gymdemonstratie door leden van gymverenigingen uit Enkhuizen en Grootebroek. Alles onder leiding van onze directeur Jb. Mazereeuw. Maar eerst is er uiteraard de vaandelgroet. Na de demonstratie volgen er wedstrijden, waarbij de jongens van N.E.A. allen een medaille wonnen. 's Avonds is er bal met een verloting. Op 10 augustus 1946 is onze kleuterleidster Juffr. Klimp getrouwd. In September kregen we Juffr. Boersma voor kleuterleidster. Alie Sluis, Teuni Schekkerman en Catrien Schekkerman volgen een cursus grondgymnastiek. De uitvoering wordt gehouden op 26 en 28 januari 1947 in de zaal van de nieuwe caféhouder den Heer S. Meester. Op de zondag is de zaal niet zo erg bezet, maar het gedrag van het publiek is duidelijk verbeterd volgens secretaresse Marie Mol-Breebaart. Op de dinsdag is de zaal vrijwel vol, al was het wel verschrikkelijk koud. Traditioneel wordt ook weer het turnlied gezongen op de uitvoering. Het programma kent 23 nummers en wordt vlot afgewerkt. In de pauze worden twee taarten verloot. Juffrouw Boersma, die haar beste krachten heeft gegeven aan de kleuters, ontvangt uit handen van voorzitter Jan Has een borstelhanger. Meneer Mazereeuw krijgt ook woorden van dank vergezeld van een pond boter en een kist appelen. Klaas Roos krijgt een doosje sigaren voor zijn correct werk aan de verlichting. Er is bal na met medewerking van de band "De favorieten" uit Berkhout. De jurkjes bij de uitvoering zijn gehuurd van de gymvereniging in Wijdenes, de lichtbakken bij Beets in Hoorn en de geluidsinstallatie bij Sasburg uit Benningbroek.

-------------------
Uit het jaarverslag van de turnkring "West-Friesland" blijkt dat de gymnastiekvereniging N.E.A. in 1946 in totaal 101 leden telt. Dat zijn: 11 dames (gewoon), 8 heren (gewoon), 3 heren (junior), 8 dames (junior), 18 jongens (kleuters), 22 meisjes (kleuters), 14 jongens (adspiranten) en 17 meisjes (adspiranten).
-------------------

Jaarvergadering, 6 maart 1947 in het café van de Heer S. Meester, aanvang 19.30 uur. Er wordt afscheid genomen van secretaresse mevrouw M.A. Mol-Breebaart en penningmeesteresse mej. A. Koster. Bestuurslid Jacob de Boer heeft ook bedankt als bestuurslid. Na de bestuursverkiezing ziet het nieuwe bestuur er als volgt uit:
Voorzitter de heer J.P. Has, penningmeesteresse Tr. Brouwer, secretaresse D.J.C. Stapel, bestuurslid Jan Maarse en A. Sluis. Er zijn problemen met de financiën. De salariskosten voor directeur Mazereeuw zijn f 53,50 per maand en de zaalhuur is f 11,- per maand. Dat is samen f 64,50 en de inkomsten aan contributie zijn slechts f 52,- per maand. De voorzitter heeft aan de burgemeester een subsidie gevraagd van f 100,-, omdat er geen bal gehouden mocht worden na de uitvoering. Juffrouw Klimp heeft als huwelijkscadeau een schilderijtje gekregen, hetgeen haar ten volle toekwam. Door dit alles wordt besloten om de contributie met f 0,02 per maand te verhogen. Gerrit de Boer heeft vorig jaar over speldjes gesproken voor de leden, maar vanwege de relatief hoge kosten is dat toen niet door gegaan. Nu wordt besloten om alsnog speldjes aan te schaffen. Mej. A. Ham bedankt voor de kleedcommissie. Ze wordt opgevolgd door mej. J. Bloothoofd. Ze is echter niet afwezig, zodat het nog niet definitief is. Caféhouder Meester deelt mee, dat als het weer zo'n strenge winter wordt als de voorafgaande en de brandstof even krap zal zijn, hij de kachel niet meer stoken kan. De heer P. Has bedankt als lid van de vereniging wegens vertrek. Jan Maarse vraagt hoe het staat met de toestelcommissie, daar de Heer A. Sluis bijna nooit aanwezig is. Dit onderwerp zal in de bestuursvergadering worden besproken. Mej. A. Koster bedankt de dames die haar geholpen hebben om het geld op te halen. Aan het einde van de vergadering is er nog wat koek over, die met een paar leuke spelletjes als koek verdwenen.

---------- ooo OOO KASBOEK 1946 OOO ooo ----------

Inkomsten:
27 januari Plusminus 1450 loten f 121,85.
27 januari Entree uitvoering f 203,50.
29 januari Dinsdags 70 besproken plaatsen f 7,-.
29 januari Dinsdag entree uitvoering f 42,-.
29 januari Plusminus 975 loten f 87,75.

Uitgaven:
januari Cadeau Juffr. Klimp glasservies, helft betaald f 13,-.
januari Taart bakker W. Davids f 2,-.
januari Balmuziek H. Tieken f 150,-.
januari Sasburg, microfoon en grammofoon f 50,10.
30 januari Rekening aannemer Piet Leegwater, knotsen enz. f 48,20.
februari Ringen, touw, rekening Compas f 15,50.
februari Jurkenhuur Wijdenes f 11,90.
februari Taart S. Berkhout f 2,50.
februari Schijnwerpers Beets in Hoorn f 10,-.
februari Bijdrage nieuw Bondsgebouw K.N.G.V. f 25,-.
februari Peren en appels voor de directeur f 2,50.
februari R. Snoeck appelen en wandversiering f 6,25.
maart Dansvergunning uitvoering, burgemeester f 10,-.
april bakker W. Davids, koek f 4,80.
april bakker J. Tonnis, koek f 3,30.
april J. Leyen, gebakjes f 15,-.
juni Warm eten keuken Arnhem (vredesfeest) f 13,90.
juni Speldjes vredesfeest f 5,06.
juni 150 N.E.A.-wapentjes, August Groen f 175,56.
juli Auto naar Wognum, rekening C. Dop f 20,-.
4 augustus Smidsrekening brug f 3,75.
4 augustus G. Schekkerman, schilderwerk f 9,45.
4 augustus Balmuziek f 105,- samen met uitbater Hollenberg f 52,50.
4 augustus Lotenboekjes, Bouwman in Hoorn f 7,15.
4 augustus Taart verloting, bakker Tonnis f 2,-.
4 augustus Trommelslagers f 20,-.
10 augustus Huwelijk juffr. Klimp f 1,25.
2 oktober Huwelijkscadeau juffr. Klimp, schilderij door de heer Druif f 20,50.
oktober J. Maarse, tractor naar Enkhuizen f 11,-.
oktober Twee dansvergunningen f 10,-.
oktober Rekening C. Dop vervoer naar Enkhuizen f 17,50.
9 november Rekening drukwerk J. Nooy f 62,85.

---------- ooo OOO einde KASBOEK 1946 OOO ooo ----------

Jaarverslag over 1947 - 1948.
De dames T. Schekkerman Td., C. Schekkerman, T. Schekkerman Gd. en Has-Snel behalen hun diploma voor de 3e graad op 11 mei 1947 bij wedstrijden in Hoorn. Alle adspiranten van N.E.A. doen op 1 juni 1947 mee aan de adspirantendag in Wester Blokker. Het is op deze dag ontzettend heet, maar Schellinkhout hield zich stoer en er was niemand die flauw viel. Op 12 en 13 juli zijn er wedstrijden in Medemblik waar de dames, de meisjes en de jongens een derde prijs behalen.
         

De gewonnen medailles in Medemblik, respectievelijk door de dames, meisjes en jongens.

Hieronder twee foto's die in Medemblik van de Schellinkhouters zijn gemaakt. De man in het witte pak is leider Jac. Mazereeuw.

Klik op de afbeelding voor een grotere versie.  Klik op de afbeelding voor een grotere versie. Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Op 7 september wordt er op het "landje van Dirk Bloothoofd" weer een gymdemonstratie gehouden, waarbij veel publiek op het terrein aanwezig is. Hieronder een actiefoto van Jan Piet Davids op de tremplin, die op deze demonstratiedag is gemaakt.

Op 14 september 1947 zijn er atletiekwedstrijden in Wijdenes. Hoewel hij het nog nooit gedaan heeft, doet Cor Weel mee aan het onderdeel kogelstoten en wint de eerste prijs. Er worden plannen gemaakt voor de viering van het 10-jarig jubileum van N.E.A. in 1948. Daartoe wordt in oktober een aparte vergadering belegd in het dorpscafé. Ook de jeugd is daarvoor uitgenodigd, maar zij waren nogal rumoerig, zodat ze verzocht werden maar weer naar huis te gaan. Besloten wordt om op de dinsdag een Bonte Avond te houden met voordrachten, zang e.d. en op de vrijdag natuurlijk gymmen. Op 12 oktober 1947 zijn er heel wat adspiranten naar Wijdenes geweest naar wedstrijden voor de 1e en 2e graad. Truus Palenstijn en Marie Has gymden 1e graad en plaatsen zich voor de keurploeg die om de veertien dagen oefent in Hoorn. Catrien- en Teuni Schekkerman en Mies Stapel zijn bij de reserve-keurploeg ingedeeld, die elke veertien dagen in Blokker oefenen. De resultaten in het afgelopen seizoen zijn over het 't algemeen vrij behoorlijk. Vooral bij de dames, meisjes en jongens. De Heren daarentegen hebben niets gepresteerd, wat nu juist niet direct een goed voorbeeld is voor de jongeren. Op dinsdag 8 en vrijdag 10 februari 1948 wordt het 10-jarig bestaan van de vereniging gevierd in het dorpscafé. Beide avonden zit de zaal vol, wat een geruststelling was voor de penningmeesteresse. Burgemeester Mol en zijn echtgenote zitten op de dinsdag ook in de zaal, evenals andere genodigden. De nummers worden vlot afgewerkt en het publiek applaudisseerde luid. Vooral de knotsoefening van de dames wordt goed uitgevoerd. Burgemeester Mol complimenteert de vereniging met het 10-jarig bestaan. Hij roemde de goede leiding en merkte op dat 1/5 deel der bevolking lid is. Willem Koster bedankt namens een vijftal plaatselijke verenigingen voor de uitnodigingen en biedt N.E.A. een envelop met inhoud aan. Oud-voorzitter Metselaar wierp nog een terugblik op de afgelopen jaren, terwijl Piet Leegwater namens de turnkring "West-Friesland" felicitaties aanbiedt. Na afloop van de toespraken dankte onze voorzitter Jan Has in de eerste plaats de Heer Mazereeuw voor de vele moeite, die hij in 't belang van onze vereniging heeft gedaan en overhandigt hem een fruitmand. De organisatoren van het jubileum, de heren S. Galis en C. Mol, worden ook in het zonnetje gezet en ontvangen elk een boekwerk en enig fruit. Ter dekking van de kosten wordt er in de pauze een verloting gehouden, waarvoor diverse prijzen waren geschonken. Er is uiteraard weer een gezellig bal na. Op 27 februari 1948 is er voor een volle zaal een uitvoering door de kleuters onder leiding van juffrouw Boersma. Als blijk van waardering worden haar zes messen aangeboden. Na de pauze vertonen de heren Galis en Mol films, maar die waren mijns inziens niet leuk. Ook op deze avond is er weer bal na. Op 16 en 17 mei 1948 nemen 16 leden deel aan de Jubelfeesten van het 80 jarig bestaan van het K.N.G.V. Eerst met de fiets naar Hoorn en vandaar met de trein naar Arnhem. We konden gelukkig bij elkaar in één wagon zitten. Er worden in Arnhem nog mooie plekjes bezocht, want de heren J. Maarse en Koster waren daar wel bekend. Teuni Schekkerman moet zich bij de E.H.B.O. laten behandelen, want ze heeft last van een blaar. Er wordt in een school op het stro overnacht. Na een erg lange optocht moesten wij een vrije oefening doen, maar daar hadden we de moed niet meer voor. De één had nog meer blaren dan de ander en het was verschrikkelijk heet.

Jaarvergadering Gymnastiekvereniging N.E.A. op 20 Mei 1948 in café S. Meester.
De aanvang van deze vergadering is om 20.00 uur en de opkomst is niet erg best. De heer C. Koster en mej. A. Nobel hebben de boeken van penningmeesteresse nagekeken en goedgekeurd. In de pauze wordt er koffie gedronken en op de bekende Schellinkhouter bolus getracteerd. Er zijn klachten over het ophalen van de contributie. De geldophaalsters moeten veel actiever zijn en het geld moet één keer in de maand opgehaald worden. Voorzitter Has en bestuurslid en vice-voorzitter de heer A. Sluis zijn aftredend, maar worden herkozen. De demonstratiedag, met een optocht door het dorp, wordt gesteld op 25 juli 1948. De oude tremplin moet worden gerepareerd, want een nieuwe is te duur. Men wil na de volgende uitvoering weer een soort Bonte Avond houden, maar nu met eigen krachten. Na de sluiting van de vergadering zijn er nog bolusjes over. Toen hebben we nog aan hersengymnastiek gedaan. De winnende partij kreeg er een en de rest werd verloot onder de verliezende partij.

---------- ooo OOO KASBOEK 1947 OOO ooo ----------

Inkomsten:
januari Kunstlievende leden 91 á f 1,25 f 113,75.
26 januari Entree 's Zondags f 120,05.
26 januari Plusminus 900 loten verkocht f 71,15.
28 januari Entree Dinsdag f 23,25.
28 januari 80 besproken plaatsen f 8,-.
28 januari Plusminus 975 loten verkocht f 81,10.

Uitgaven:
22 januari Rekening borstelhanger Jb. Blokker f 12,95.
24 januari Lotenboekjes f 3,50.
24 januari Zaalhuur Jan Meester f 15,-.
24 januari Balmuziek f 150,-.
februari Taart bakker Berkhout voor verloting f 5,50.
februari Taart bakker Davids f 2,50.
februari Taart bakker Tonnis f 2,-.
februari BUMA demonstratiedag en uitvoeringen f 11,27.
februari Pond boter voor Mazereeuw f 1,30.
februari Reparatie toneelgordijnen f 6,25.
februari J. Maarse, appelen voor Mazereeuw f 5,-.
februari Drie repetities f 7,50; brandstof f 12,50.
februari Vertering kinderen, 70 glazen ranja en onkosten uitvoering kastelein Meester f 17,50.
26 april Huwelijk A. Koster, bloemen f 3,-.
28 juni Tien stortingsformulieren f 0,10.
1 augustus Vijf briefkaarten f 0,38.
28 september Druiven P. Buisman f 3,40.
29 september Nota fanfarecorps f 20,-.

---------- ooo OOO einde KASBOEK 1947 OOO ooo ----------

Jaarverslag 1948 - 1949.
De adspirantendag gaat niet door, omdat de meesten naar Arnhem zijn geweest. Vanwege de geringe belangstelling van de dames en de heren gaat de demonstratiedag ook niet door. Op 29 augustus 1948 zouden vijf van onze dames naar Den Haag te gymmen voor H.M. de Koningin. We hadden gevraagd of we met de turnsters van Berkhout met de bus mee mochten. We hadden nooit geen bericht terug gehad of het goed was en wij dachten dat het niet doorging. Maar op 29 augustus komt er wel degelijk een bus uit Berkhout het dorp inrijden en de dames waren nergens te zien, dus ging dit ook niet door. Op 4 september 1948, Koninginnedag, lopen een aantal leden mee in de optocht door het dorp. Mej. D. Mol loopt met het vaandel, omdat er geen heer kwam opdagen. Op 7 november 1948 zijn er zaalwedstrijden in Hoogkarspel. Van de jongens en de heren slaagt daar niemand voor het vaardigheidsdiploma. Tony Schekkerman, Catrien Schekkerman en Teuni Schekkerman slagen voor het diploma 2e graad en een aantal andere dames voor het diploma 3e graad. Van de meisjes slaagden Marie Has, Geri Winkel, Aafje Stapel en Mies Stapel. In december 1948 arriveert de langverwachte tremplin. Nu kunnen we met de gymuitvoering tremplin paardspringen. De uitvoeringen worden op 20 en 22 februari 1949 gehouden in de zaal van de nieuwe cafébaas R. v.d. Veen. Zondags was de zaal maar half vol en dat betekent een strop voor de kas. Na de opmars wordt het turnlied gezongen en Alie Sluis brengt de vaandelgroet. Vervolgens wordt het programma afgewerkt. Op dinsdag is de zaal wel uitverkocht. Voorzitter Has was in zijn openingsrede zeer pessimistisch gestemd over de financiën en moedigde het publiek aan om in de pauze veel loten te kopen. De dames en heren die een prijsje voor de verloting beschikbaar hebben gesteld worden daarvoor bedankt. Namens het publiek is er een dankwoord van Jan Boot. Mej. Boersma wordt bedankt voor haar leiding aan de kleuters en krijgt een snelkoker aangeboden. Tenslotte is nog een gezellig bal onder leiding van de heer Visser uit Hoorn. In de krant van 25 februari 1949 staat een kort artikel over de uitvoering.


Een foto die gemaakt is tijdens de uitvoering in 1949.
Naast gymleraar Jac. Mazereeuw ziet u Bertha Roorda en Piet Bakker.

Hieronder twee foto's uit 1948, die genomen zijn op het "Landje van Bloothoofd".
 
Foto 1: V.l.n.r. Geer Koster, Annie Nobel, Alie Sluis en Janny Bloothoofd presenteren een knotsoefening.
Foto 2: De jongen met de handen in de zij is Piet Bakker. Achter hem staat Adriaan Hoogenboezem.

Jaarvergadering der Gymnastiekvereniging N.E.A. op Maandag 21 Maart 1949 in 'café van den heer R. v.d. Veen.
De opkomst is slecht en voorzitter Jan Has betreurt dat, maar hij hoopt dat de besprekingen aangenaam en vlot zouden verlopen. De notulen van de vorige bijeenkomst en het jaarverslag worden goedgekeurd. Op 2 april 1949 zijn er wedstrijden in Hoorn waarvoor een uitnodiging is binnengekomen. Gerrit de Boer zal meegaan als vaandeldrager. Klaas Dekker en Annie Nobel hebben de financiën gecontroleerd en in orde bevonden. Het saldo + wat er op de Boerenleenbank staat is f 331,22. De aftredende bestuursleden D. Stapel, Tr. Brouwer en den heer J. Maarse zijn niet herkiesbaar. Voor hen in de plaats worden gekozen den heer A. Sluis als penningmeester, den heer K. Dekker als commissaris van het materiaal en tevens vice-voorzitter, mej. M. Ooms als secretaresse en mej. Tr. Brouwer als bestuurslid. Kennelijk zijn de in de Tweede Wereldoorlog opgerichte seniorenafdelingen (zowel dames en heren) een stille dood gestorven, want in deze vergadering wordt voorgesteld om weer een dames seniorenafdeling op te richten. Mej. C. Schekkerman stelt zich voor deze groep beschikbaar als leidster en wegens het vertrek van juffrouw Boersma gaat ze voorlopig ook de kleuters begeleiden. Aan Dirk Bloothoofd, die het stukje land naast het dorpscafé in eigendom heeft, zal worden gevraagd of hij een stukje van dat land beschikbaar wil stellen voor het oefenen met de tremplin, het paard en de ringenbok. Op zondag 8 mei 1949 zijn er zaalwedstrijden in Enkhuizen en de adspirantendag is op 12 juni 1949 in Hoorn. De eigen demonstratiedag zal op 24 juli 1949 zijn indien er actief geoefend werd. In de rondvraag stelt Gerrit de Boer voor om bij nadering van de zaalwedstrijden tweemaal in de week te trainen. Dit werd aangenomen. Mej. M. Ooms vroeg hoe het zit met witte en zwarte gymschoenen. De voorzitter antwoordt dat daar meer aandacht aan zal worden geschonken. Op verzoek van mej. G. Dragtsma zal de magnesiumkist weer gevuld worden. Mej. J. Bloothoofd stelt voor om zelf jurkjes te maken. Dit punt wordt ook met algemene stemmen aangenomen. Op verzoek van Albert Sluis worden bij een uitvoeringen de zijkanten van het toneel in het vervolg ook van lakens voorzien. Teuni en Tony Schekkerman, die deel uitmaken van de reserve-keurploeg en daarvoor speciaal in Blokker trainen, krijgen een tegemoetkoming in hun kosten van f 2,50. Dat betekent dus 50 procent vergoeding. Mej. D. Stapel, die wegens huwelijk vertrok, wordt door de voorzitter bedankt voor alles wat zij voor de vereniging heeft gedaan.

---------- ooo OOO KASBOEK 1948 OOO ooo ----------

Inkomsten:
8 februari Aan entree ontvangen f 229,75.
8 februari Van verloting f 130,-.
10 februari Aan entree ontvangen f 71,40.
10 februari Van verloting f 152,71.
10 februari Plaatsbespreking f 17,30.
10 februari Ontvangen van de plaatselijke verenigingen f 40,-.
februari Van kunstlievende leden f 168,- en 6 wapentjes verkocht f 7,20.
27 augustus Van 94 Kunstlievende leden f 164,50.
augustus Tien wapentjes verkocht f 12,-.

Uitgaven:
5 januari Handelshuis August Groen in Amstelveen f 23,95.
6 februari Boekhandel in Hoorn f 5,33.
12 februari Verlichting Beets f 10,-.
16 februari Muziek D. Visser (zondag en dinsdag) f 180,-.
27 februari Muziek D. Visser (vrijdag) f 45,-.
16 april Kwitantie Brandverzekering f 2,60.
16 april Vijf postwissels f 0,07.
april Tekort betaalde loonbelasting f 0,81.
april Rekening de heer Galis f 140,-.
19 april Rekening gehuurde jurken gymvereniging Wijdenes f 49,98.
20 april J. Dekker voor grammofoon f 15,-.
20 mei Rekening bakker W. Davids f 4,-.
17 juni Vereveningsbelasting muzikanten f 10,13.
18 augustus Afdracht K.N.G.V. f 15,45.

---------- ooo OOO einde KASBOEK 1948 OOO ooo ----------

Jaarverslag over 1949 - begin 1950.
Op de wedstrijden van 8 mei 1949 in Enkhuizen heeft Jan Has de 1e prijs behaald in de derde graad. Op de adspirantendag in Hoorn, gehouden op 19 juni 1949, boeken de N.E.A.-leden zeer goede resultaten. Van de meisjes wordt het vaardigheidsdiploma behaald door H. Winkel, A. Stapel, M. Stapel, M. Has, H. v.d. Veen en M. Nierop. Ook de jongens Cor Coevert, Piet Dragtsma en Wim Nierop halen dit diploma. Met de estafette behaalden de jongens de 2e prijs en tenslotte winnen de jongens ook nog de 4e verenigingsprijs. Op de turnfeesten in Venhuizen, 2 en 3 juli 1949, slagen de dames G. Dragtsma, J. Bloothoofd en A. Sluis voor hun diploma 3e graad. Catrien en Teuni Schekkerman behalen daar een diploma 2e graad. 's Avonds wonnen de dames een 3e prijs met hun knotsoefening. De meisjes winnen met hun vrije oefening een 3e prijs. Daar het tamelijk warm was, had menigeen een blaar opgelopen.
   3e pr. vr. nummers meisjes, aangeboden door mevrouw Roos-Koeman.
Er is kennelijk goed geoefend, want de demonstratiedag gaat door en wel op zondag 24 juli 1949 op het "landje van Bloothoofd". Voorafgegaan door het fanfarecorps is er eerst een mars door het dorp, welke de kleuters, op een platte wagen gezeten, meemaakten. De verschillende oefeningen worden onder flinke publiek belangstelling en onder leiding van de heer Mazereeuw vlot afgewerkt. Als speciale attractie hadden we de damesafd. "V.E.K.-W.I.K." te Enkhuizen uitgenodigd, waarbij de kampioene Mej. S. Muskee haar kunnen demonstreerde.


Jeugdkampioene Sien Muskee op de nek van Meta Tiesma uit Enkhuizen.
Het meisje rechts is Truus Palenstijn uit Schellinkhout (foto 1949).

Dirk Bloothoofd krijgt een kist sigaren voor het gratis beschikbaar stellen van zijn "landje". 's Avonds wordt er ter afsluiting van de demonstratiedag een bal met verloting gehouden in het dorpscafé. Juffrouw Van Es heeft inmiddels de kleuters onder haar hoede genomen. De financiële positie neemt inmiddels dramatische vormen aan en daarom waren wij half november genoodzaakt tot een actie over te gaan. Met medewerking van burgemeester Mol wordt een circulaire opgesteld, die aan de burgerij van Schellinkhout rondgestuurd werd. Vervolgens gaat men huis aan huis met intekenlijsten langs de deuren en er wordt een bedrag van f 315,50 opgehaald. Dat is nog niet voldoende om uit de financiële problemen te geraken en daarom wordt besloten om ook de contributie per 1 januari 1950 te verhogen.

------------------------
Hieronder staat de tekst van de aanbevelingsbrief d.d. 2 november 1949 voor de genoemde intekenlijst.
Aan de burgerij van Schellinkhout,

Het is een ieder wel bekend, dat in deze tijd vooral de jeugd goede leiding nodig heeft, niet alleen geestelijke doch ook lichamelijke.
Hiervoor is de jeugd aangewezen op de plaatselijke verenigingen.
Om deze verenigingen sterk en krachtig te houden zijn nodig: leden en geld.
Aangezien de gymnastiekvereniging niet te klagen heeft over het leden-aantal, plm. 100, zijn de inkomsten van dien aard, dat de jaarlijkse uitgaven daarmee niet gedekt kunnen worden.
Om te voorkomen, dat de "gym" door gebrek aan kasmiddelen genoodzaakt zou zijn het werk te staken en de vereniging dus zou worden opgeheven, heeft het bestuur gemeend -na rijp overleg- een beroep op U allen te moeten doen.
Een dezer dagen zullen enkele leden U een intekenlijst aanbieden om een geldelijke bijdrage tot behoud van onze vereniging. Wij hopen, dat deze poging om onze "nuttige" en "aangename" vereniging te redden succes zal hebben.
Namens het Bestuur van de gymnastiekvereniging N.E.A.
J. Has, Voorzitter.
Ab Sluis, Penningmeester.

Onder deze tekst staat een onderschrift van burgemeester Mol.

Het is mij bekend, dat het Bestuur alles heeft overwogen om de financiële toestand der vereniging te verbeteren. De hoge uitgaven van leiding, van zaalhuur, van materiaal brengen meerdere verenigingen in deze dure tijd in moeilijkheden.
Toch mag er geen sprake zijn van opheffen van een plaatselijke vereniging, die zozeer de belangen van de jeugd dient als deze gymnastiekvereniging. N.E.A. heeft een goede naam in de turn-wereld, die werd verkregen door het werken van leden en leiding.
Ook ik hoop van harte, dat de pogingen van het bestuur om uitkomst te vinden, zullen slagen. De "gym" is een offer waard!

------------------------

Op 11 december 1949 behaalt Marie Has een 2e prijs bij wedstrijden in Enkhuizen. Het was echter jammer voor haar dat ze met haar vrije oefening was uitgegleden. Meneer Mazereeuw gaat ook de kleuters gymles geven en volgt in dit verband dus juffrouw Van Es op. Op 19 en 25 februari 1950 worden de uitvoeringen gehouden van N.E.A. in de zaal van kastelein R. van der Veen. Bij de eerste uitvoering is de zaal maar matig gevuld, maar op de daarop volgende zaterdag is de zaal tamelijk goed gevuld waaronder de heer en mevrouw Kollis-Koster en oud-directeur meneer Jongejan. Het programma wordt, zoals gewoonlijk, vlot afgewerkt. Uiteraard zijn er weer verlotingen in de pauzes en Jan Boot bedankt namens het publiek voor het gebodene. Voor directeur Mazereeuw is er als dank een grote taart, welke onder dankzegging werd aanvaard. De muzikanten waren de Heren J. Zilver en Zoon uit Lutjebroek.

Hieronder staan achtereenvolgens de dames-, heren-, meisjes-, jongens- en kleuterleden genoemd, die in het jaar 1949 lid zijn van de vereniging.

     

Jaarvergadering der Gymnastiekvereniging "N.E.A." op 18 Maart 1950 in 't café van de heer R. v.d. Veen.
Op 31 december 1949 is er een batig saldo van f 230,98. De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn accuraat optreden in de precaire toestand van het afgelopen jaar. Het bestuur wordt met twee personen uitgebreid, een heer en een dame, als 2e penn. meester en als 2e secr. Het worden de heer J. Roorda en mej. G. Dragtsma. Annie Nobel wordt tot nieuwe secretaresse gekozen en voorzitter Jan Has wordt bij acclamatie herkozen. Het vierde lid uit één gezin wordt vrijgesteld van contributie. Deze regeling is in 1940 al ingesteld, maar kennelijk verwaterd. Op voorstel van voorzitter Has zullen witte lange broeken worden aangeschaft voor de heren. De kosten hiervan zijn ongeveer f 5,- á f 6,- per lid en bij bedanking krijgt men f 4,- retour. De dames zullen het patroon knippen en het bestuur zorgt voor de benodigde stof. Op de jaarlijkse adspirantendag wordt op 18 juni 1950 in Twisk gehouden en het Turnfeest op 8 en 9 juli 1950 in Midwoud.
Onderstaande foto is mogelijk in 1950 in Twisk genomen. De N.E.A.-leden lopen mee in de optocht vooraf gegaan door de vaandeldrager.
 Klik op het plaatje voor een grotere versie.
Links op de foto ziet u naast de vaandeldrager Geer Winkel (aan de rechterkant van de weg).

De plaatselijke demonstratiedag wordt voorlopig vastgesteld op 23 juli 1950. Maartje Best stelt voor om de gebruikelijke optocht op de demonstratiedag aan de kant te zetten en op een gewone avond te doen. Dit zal worden besproken met de fanfare. Laatstgenoemde stelt ook voor om de dames weer in twee groepen te verdelen. Directeur Mazereeuw wil dat wel, maar na de zaalwedstrijden. Mevrouw G. Sluis-Balk stelt voor om een verbandtrommel aan te schaffen. De vergadering vindt dit ook wenschelijk, maar de kosten bleken te hoog. Afgesproken wordt dat er toch een verbandtrommel wordt aangeschaft en dat caféhouder Van der Veen de helft van de aanschaf betaald. Mej. T. Schekkerman vraagt om extra knotsen. Er zijn namelijk 18 dames en 14 paar knotsen. Besloten wordt om 6 paar knotsen bij te kopen. Kastelein R. van der Veen wil een verhoging van de zaalhuur van f 1,- per week en hij vroeg om meer orde bij de kleine jongens. Hij vraagt of hij daar zelf op mag toezien, waarop bevestigend wordt geantwoord. Tenslotte spreekt de voorzitter de wens uit, dat de vereniging in de komende jaren groeien en bloeien mag.

---------- ooo OOO KASBOEK 1949 OOO ooo ----------

Uitgaven:
17 januari Twee luchtfoto's demonstratie Arnhem f 2,75.
9 februari Buma-Auteursrechten f 10,06.
22 februari Rekening muziek D. Visser (20 - 22 februari) f 112,50.
22 februari Huur geluidsinstallatie Sasburg f 35,10.
22 februari Consumptie kleuters (30 stuks) f 7,50.
22 februari Comsumptie directeur Mazereeuw f 0,80.
1 maart Nederlandschen Handel Mij. Rotterdam f 155,05.
18 maart Rekening Alie Sluis jurkjes enz. f 14,70.
18 maart Voor port f 1,10.
30 maart Dansvergunning gemeente f 15,-.

---------- ooo OOO einde KASBOEK tot maart 1949 OOO ooo ----------

Hieronder volgen, tussen de uittreksels van de notulen door, een aantal wetenswaardigheden van de gymnastiekvereniging "Nuttig en Aangenaam" uit het tweede (bewaard gebleven) kasboek. Het betreft de boekjaren maart 1949 - 1963. Een en ander wordt ter onderscheiding weer in een blauwe kleur weergegeven.

---------- ooo OOO KASBOEK vanaf maart 1949 OOO ooo ----------

Inkomsten:
18 maart Contributie (Febr.) f 57,75.
30 april Contributie (Mrt.) f 54,50.
31 mei Contributie (Apr.) f 55,90.
30 juni Contributie (Mei) f 54,80.
24 juli Collecte demonstratiedag f 25,25.
31 augustus Een wapentje Jb. Roorda f 1,20.
31 oktober Terugontvangen Mazereeuw, ziekte f 10,-.
20 november Intekenlijst dorp f 315,50.

Uitgaven:
17 april Jb. Dekker, vracht f 1,-.
17 april Zaalhuur en consumpties f 23,60.
10 mei Brandverzekering J. Mol f 5,10.
15 mei T.W. Mantel (snelkoker) f 30,10.
20 mei M.T. Ooms, bloemstuk f 9,-.
5 juni Bondscontributie f 71,85.
5 juni Tien girobiljetten f 0,10.
9 juni Turnkring West-Friesland f 14,05.
4 juli Bouman, 100 raambiljetten f 10,-.
7 juli T.W. Mantel, smid f 6,75.
18 juli P. Dekker, timmerman f 6,10.
21 juli J. Nooy, advertentie enz. f 8,15.
31 juli Reiskosten dames Enkhuizen f 7,30.
1 oktober Kasboek boekhandel Bakker f 2,45.
31 oktober Directeur Mazereeuw, ziekteverzekering f 25,-.
18 november Winkelier T. Schekkerman f 13,45.
19 november Vracht K. Dekker, magnesium f 1,-.
19 november Jb. Stam, slager in Hoorn f 8,16.
24 november Grammophoonnaalden f 1,50.
29 november Muziek demonstratiedag + f 1,- vracht f 51,-.
29 november Directeur Mazereeuw (Nov.) f 70,-.

---------- ooo OOO einde KASBOEK 1949 OOO ooo ----------

Jaarverslag over 1950 - begin 1951, geschreven in een prachtig handschrift door de nieuwe secretaresse mej. A.G. Nobel.
Op 25 juni 1950 is de jaarlijkse adspirantendag in Twisk. Cor Coevert, Jan Buisman, Marie Has, Mies Stapel, Rini van der Veen en Marie Nierop behalen daar een vaardigheidsdiploma. Op 15 en 16 juli 1950 wordt het "Turnfeest" gehouden in Midwoud. Voor dit feest is door de kleedcommissie witte katoen aangeschaft, waaruit witte jurkjes moesten worden gemaakt voor de dames en de meisjes. Toni Schekkerman slaagt er voor een vaardigheidsdiploma 2e graad. De jongens staken de meisjes de loef af, want de jongens behaalden de 1e prijs en de meisjes een 2e prijs met hun vrije oefeningen. Dit jaar is geen demonstratiedag op het "landje van Bloothoofd". We zullen hopen dat het volgend jaar weer door zal gaan. Op zondag 10 september 1950 togen de dames naar Enkhuizen om hun vaardigheidsdiploma 3e graad te bemachtigen. De volgende dames slagen in hun missie: G. Dragtsma, A. Sluis, A. Stapel en A. Nobel. De jaarlijkse uitvoeringen vinden dit jaar al in december plaats vanwege de uitvoeringen van de andere verenigingen. Bij de West-Friese turnkampioenschappen, die in oktober in Hoorn worden gehouden, eindigt Marie Has verdienstelijk als vijfde bij de meisjes. In de herfst krijgt de gymvereniging f 100,- subsidie van de gemeente, wat voor ons zeer welkom was. Op 17 en 19 december 1950 worden de uitvoeringen gehouden in het café van de heer Van der Veen. De witte lange broeken voor de heren zijn inmiddels gemaakt en de dames Janny Bloothoofd en Alie Sluis krijgen een woord van dank, omdat zij voor het maken van de jurkjes en de broeken veel werk hebben verzet. Op zondag is de zaal maar matig bezet, maar op de dinsdagavond is de zaal tamelijk goed gevuld. Na de opmars en de vaandelgroet wordt het programma in een vlot tempo afgewerkt. Wethouder Boot spreekt na afloop weer woorden van dank. De heer Rijswijk van de turnkring "West-Friesland" is ook naar Schellinkhout gekomen en hij overhandigt aan Gré Dragtsma het z.g. gouden speldje, omdat ze acht keer het vaardigheidsdiploma heeft gehaald. Toen richtte de heer Rijswijk het woord tot de voorzitter in verband met zijn 10 jarig voorzitterschap. De heer Rijswijk bedankt Jan Has uit naam van de vereniging voor alles wat hij in die 10 jaar voor de gym heeft gedaan en bood hem een taart aan. Voorzitter Has biedt vervolgens op zijn beurt een taart aan aan de heer Mazereeuw voor hetgeen hij dit jaar weer voor ons heeft gedaan. Dirk Bloothoofd ontvangt een paar doosjes sigaren, omdat er in de zomer gratis van zijn "landje" gebruik mocht worden gemaakt om te oefenen. Mej A. de Hart ontvangt een doos met eau de cologne voor het pianospelen. Zoals gewoonlijk is er weer bal na. Tenslotte herhaalt secretaresse Annie Nobel de woorden die de heer Rijswijk op deze bijeenkomst sprak. De leden van "N.E.A." zijn "geen blauwe Maandag" op de gym, maar ze zijn trouw aan "N.E.A." en dat er dit jaar nog meer leden zullen toetreden.

Onderstaande foto is gemaakt tijdens de uitvoering van 1950 in het dorpscafé. U ziet Ariënne Dekker en Rens van der Veen onder het toeziend oog van gymleraar van Jac. Mazereeuw.

Jaarvergadering van de gymnastiekvereniging N.E.A. te Schellinkhout op 15 Februari 1951 in café v.d. Veen.
Voorzitter Jan Has kan maar weinig belangstellenden verwelkomen en hij hoopt dat dit volgend jaar beter zal zijn. De voorzitter bedankt de kleedcommissie voor het knippen en het naaien van de jurkjes en de broeken. Gerrit Peereboom en mej. T. Schekkerman Td. hebben de boeken van penningmeester Albert Sluis gecontroleerd en in orde bevonden. De positieve saldo van N.E.A. bedraagt op 31 december 1950 slechts f 63,39. Jan Has moedigt de aanwezigen aan om nieuwe leden te winnen en om meer publiek bij de uitvoeringen te krijgen. Bij de bestuursverkiezing worden penningmeester A. Sluis en vice-voorzitter K. Dekker bij acclamatie herkozen. Bestuurslid mej. Tr. Brouwer is ook aftredend, maar niet herkiesbaar wegens huwelijk. In haar plaats wordt mej. C. Schekkerman gekozen, die haar benoeming aannam. De hernieuwde oprichting van een dames- en heren seniorenafdeling kent problemen en daarom laat men circulaires drukken, die rondgestuurd worden. Voorzitter Has stelt zich zonodig disponibel als leider bij de herensenioren en Catrien Schekkerman als leidster bij de damessenioren. Er is een voorstel om op 15 juli 1951 in Schellinkhout een wedstrijd tegen de gymnastiekvereniging van Wijdenes te turnen en 't fanfare te vragen om het geheel op te luisteren. Voorgesteld wordt om 't 's morgens gecostumeerd te houden, hetgeen door iederen werd goedgekeurd. Als datum van de jaarlijkse uitvoering wordt 3 februari 1952 geprikt. 's Middags een kleuteruitvoering en 's avonds één uitvoering met gym en stukjes. Mej. C. Schekkerman vraagt of de commissaris van het materiaal voortaan de plank, die we met de uitvoering gebruiken om het toneel op en af te gaan, direct na de uitvoering thuis willen brengen. Zij krijgt daarop een instemmend antwoord. Na de afloop van de vergadering hielden we nog een wedstrijd in sjoelen. Gerrit Peereboom en Gré Dragtsma winnen daarbij een prijs.

---------- ooo OOO KASBOEK 1950 OOO ooo ----------

Inkomsten:
31 januari Contributie januari f 81,30.
31 janauri Eén wapentje f 1,20.
16 februari 101 kunstlievende leden f 202,-.
19 februari Verloting uitvoering f 79,36.
25 februari Verloting uitvoering f 81,46.
25 februari Entree uitvoeringen zaterdag en zondag f 144,50.
25 februari Besproken plaatsen f 8,20.
25 februari Entree fotograaf (fooi) f 1,-.
25 februari Ingehouden loonbelasting muziek f 5,60.
31 augustus Contributie augustus f 68,50.
8 december Donateurskaarten (88) f f 176,-.
14 december J. Mol, 1 wapentje f 1,20.
17 december Plaatsbespreken uitvoering f 6,20.
19 december Entree uitvoering f 94,25.
31 december Afrekening kleed. commissie, 9 Herenbroeken f 90,50.
31 december Afrekening kleed. commissie, 11 Meisjesjurken f 53,48 en 12 Damesjurken f 64,31.

Uitgaven:
26 januari Loon directeur Mazereeuw f 72,50.
23 februari Buma, uitvoering f 7,78.
23 februari K.N.G.V. contributie f 60,75.
24 februari Bakker S. Berkhout f 20,46.
24 februari Bakker W.C. Davids f 10,50.
25 februari Bakker J. Tonnis f 12,50.
25 februari Muziek J. Zilver f 70,-.
26 februari K. Demmendaal geluidsinstallatie f 25,10.
28 februari J. Nooy, papier enz. f 1,50.
16 maart Dirk Compas, koek f 3,60.
30 maart Tony Schekkerman, kosten f 2,50.
14 april Timmerman K.P. Dekker f 18,75.
3 mei Jo Nooy, programma's f 27,80.
19 juni Gebr. Ruiter kleding f 154,80.
31 oktober Smid T.W. Mantel f 6,14.
31 oktober Ziekteverzekering f 25,-.
19 december Muziek Jb. Kaayk f 80,-.
21 december Gem. vermakelijkheidsbelasting f 15,71.
30 december Bakker J. Tonnis f 5,-.
30 december G. Peereboom, geschenk voor hulp f 2,20.
30 december J. Bloothoofd, vracht f 0,80.
31 december Van der Veen, zaalhuur en consumpties f 111,40.

---------- ooo OOO einde KASBOEK 1950 OOO ooo ----------

Jaarverslag over 1951 - begin 1952.
In het voorjaar van 1951 is de financiële positie van de vereniging weer verre van rooskleurig, maar door de hulp van de gemeente en verkoop van oud papier komt men er weer bovenop. In maart 1951 wordt er weer een afdeling damessenioren opgericht met 16 leden. Hun leider werd mijnheer Mazereeuw. Op 29 april 1951 zijn er zaalwedstrijden in Enkhuizen. De volgende dames slagen daar voor een vaardigheidsdiploma: Marie Has 1e graad, T. Schekkerman en C. Schekkerman 2e graad en J. Bloothoofd, A. Sluis, T. Baas, A. Stapel, M. Stapel, G. Winkel, G. Dragtsma en A. Nobel 3e graad. De adspirantendag wordt op 3 juni 1951 in Venhuizen gehouden en bij de meisjes slaagt alleen M. Nierop voor de vaardigheidsproeven. Op 7 en 8 juli 1951 wordt het jaarlijkse turnfeest gehouden in Hauwert. 's Zondags 's morgens gingen we er met zijn allen op aan, vergezeld door prachtig zomerweer. De jongens veroveren daar met de vrije oefening een 3e prijs.
   De op 8 juli 1951 door de jongens gewonnen medaille in Hauwert.
De wedstrijd tegen de gymnastiekvereniging van Wijdenes gaat door omstandigheden niet door. Deze wedstrijd wordt nu op 22 juli 1951 in Wijdenes afgewerkt. De leden van Wijdenes winnen deze onderlinge wedstrijden en mogen de lauwertak mee naar huis nemen. N.E.A. mag echter een medaille in ontvangst nemen, want zij winnen de estafette. Op 13 januari 1951 wordt de jaarvergadering van de turnkring "West-Friesland" gehouden, maar N.E.A. schittert door afwezigheid. Deze keer zal er slechts één uitvoeringsavond zijn, omdat er op de avond van de jongelui maar weinig publiek is. De zaal zit deze keer goed vol als er traditiegetrouw met de opmars wordt begonnen. Na de vaandelgroet en het openingswoord van de voorzitter, wordt het programma weer vlot afgewerkt. In de pauze wordt er een verloting gehouden ten bate van de ophoging van het toneel. Na afloop spreekt wethouder Sluis woorden van dank tot de vereniging. De heer Leegwater van de turnkring "West-Friesland" reikt hierna een gouden speldje uit aan de dames C. Schekkerman, T. Schekkerman en A. Sluis die 8 x waren geslaagd voor de vaardigheidsproeven. Directeur Mazereeuw krijgt uit handen van voorzitter Jan Has voor al zijn inspanningen in het afgelopen jaar een Edammer kaas aangeboden. Mej. De Hart wordt bedankt voor haar begeleiding op de piano. Het bal o.l.v. Dirk Visser begon daarna en menigeen bleef nog een poosje dansen.
   De in 1951 gewonnen medaille bij de estafette in Wijdenes.
Jaarvergadering van de gymnastiekvereniging N.E.A. te Schellinkhout op 1 April 1952 in café R. v.d. Veen.
Er zijn maar weer weinig leden op deze bijeenkomst afgekomen en voorzitter Jan Has hoopt (weer), dat het volgend jaar beter zou zijn. Hij refereert aan de financiële moeilijkheden in het afgelopen jaar, maar door de hulp van de gemeente en de verkoop van oud papier zijn die problemen nu achter de rug. De notulen van de vorige vergadering en het jaarverslag worden goedgekeurd en ondertekend. Van de heer Mol is een schrijven binnengekomen met betrekking tot het verzekeren van de leden tegen ongevallen opgelopen tijdens het gymmen. Dit gaat de leden 1 ct. per week extra kosten, naast de toch al hoge contributie. Besloten wordt om hierover eerst eens met de ouders van gedachten te wisselen. Het batig saldo van de vereniging bedraagt op 31 december 1951 slechts f 28,28 en op de Boerenleenbank staat nog maar f 6,80. Bij de bestuursverkiezing zijn voorzitter Jan Has en penningmeester de heer A. Sluis niet herkiesbaar. Secretaresse Annie Nobel is dat wel en zij wordt bij acclamatie herkozen. Na een stemming blijkt mej. J. Bloothoofd gekozen te zijn tot 1e penningmeesteresse en mevrouw Mol-Breebaart tot 2e penningmeesteresse. Mej. J. Bloothoofd neemt haar benoeming aan, maar mevrouw Mol-Breebaart ziet daarvan af. In haar plaats komt nu mevrouw Mies Leegwater-Klimp. Vervolgens komt het probleem van een nieuwe voorzitter aan de orde, want na elf jaar voorzitterschap wil Jan Has er mee stoppen. Echter na veel gepraat stelde hij zich toch weer herkiesbaar en werd met algemene stemmen herkozen. De heer C. Koster W.Cz. wordt vice-voorzitter en de heer P. Ruiter wordt commissaris van het materiaal. Geer Winkel tenslotte komt in de kleedcommissie in de plaats van Janny Bloothoofd. De demonstratiedag in het dorp wordt vastgesteld op 3 augustus 1952. Men gaat voor die dag "Wijdenes" terugvragen voor onderlinge wedstrijden. De nieuwe penningmeesteresse Janny Bloothoofd stelt voor om de contributie wekelijks op te halen en de vergadering stemt daarmee in. Kastelein Van der Veen wil in het vervolg per uitvoeringsavond f 40,- zaalhuur ontvangen. Dit werd aangenomen.

---------- ooo OOO KASBOEK 1951 OOO ooo ----------

Inkomsten:
31 januari Contributie januari f 72,80.
28 april Contributie april f 99,65 20 mei Oud papier 442 kg á f 0,09 f 39,78; 217 kg karton á f 0,08 f 17,36.
22 juni Subsidie van de gemeente f 150,-.
30 september Contributie september f 83,50.
11 oktober Stof voor jurkjes f 12,-.
31 december Contributie december f 80,35.
31 december Bijgeschreven rente f 0,22.

Uitgaven:
31 januari Salaris directeur Jb. Mazereeuw f 60,-.
13 februari Schilder G. Schekkerman f 5,-.
15 februari Jo Nooy Boekh. benodigdheden, programma's en advertentie f 32,95.
17 maart C. Dop expeditie f 3,50.
21 maart Jac. Schekkerman verbanddoos f 4,75.
31 maart Salaris directeur Mazereeuw f 75,-.
31 maart Onkosten directeur Mazereeuw f 15,-.
30 april Salaris directeur Mazereeuw f 60,-.
30 april Onkosten directeur Mazereeuw f 12,-.
20 mei Vracht van oud papier f 7,50.
31 mei Grammofoonplaten directeur f 5,60.
28 juni Zaalhuur R. van der Veen, 1e half jaar f 96,75.
22 november Vereveningsbelasting f 8,77.
30 november Salaris directeur Mazereeuw f 75,-.
30 november Onkosten directeur Mazereeuw f 15,,-.

---------- ooo OOO einde KASBOEK 1951 OOO ooo ----------

Jaarverslag over 1952 - begin 1953.
Op 5 en 6 april 1952 zijn er zaalwedstrijden in Hoorn. Van de tien deelnemende N.E.A.-dames slagen daar alleen Catrien- en Toni Schekkerman voor het vaardigheidsdiploma 2e graad. De dames A. Sluis, T. Baas en A. Nobel slaagden voor het diploma 3e graad. Voor het turnfeest wordt een speciale knotsoefening ingestudeerd, die ons wel enige zweetdruppeltjes heeft gekost. De repetitieuurtjes verlopen over het algemeen gezellig, behalve toen Catrien Schekkerman aan de ringen werkte en het ringentouw brak. Catrien mankeert echter gelukkig niets. De onderlinge wedstrijden met W.S.W. uit Wijdenes vinden onder prachtige weersomstandigheden plaats op 29 juni 1952. Ondanks de optocht door het dorp met het fanfarecorps "Nieuw Leven", is er maar weinig publieke belangstelling op het "landje van Bloothoofd". De kleuters rijden op een platte wagen mee in deze optocht. Aan het einde van de dag blijkt "Wijdenes" weer te hebben gewonnen en dus gaat de lauwertak weer mee naar Wijdenes. 's Avonds is er bal in het dorpscafé en de dames van W.S.W. nodigen de dames van N.E.A. uit om op 13 juli 1952 in Wijdenes, samen met de dames van W.S.W., een uitvoering van de knotsoefening te geven. Dit was zeker een goede repetitie voor het Turnfeest op 26 en 27 Juli in Twisk. Met de bal-hoepel-oefening behalen de N.E.A.-dames daar echter geen prijs. Echter de massale knotsoefening aan het einde van de tweede dag was zeker een waardig slot. Er wordt hard getraind voor de volgende uitvoering, want die moest een feestelijk tintje hebben, want hiermee vierden we het 15 jarig bestaan van N.E.A. Als datum wordt 1 februari 1953 vastgesteld en de dameskeurploeg van de turnkring "West-Friesland" zal worden uitgenodigd. Zo kwam dan de 1ste Februari. Deze datum zal ons wel altijd in herinnering blijven. De dag van de watersnood. We wisten die avond ook nog niet dat de gevolgen van deze ramp voor het Z.W. van ons land zo ernstig zouden zijn. De jubileumuitvoering gaat dus toch door. Aan het begin van de uitvoeringsavond staan alle deelnemers op het toneel opgesteld en wordt het gymnastieklied gezongen en de vaandelgroet gebracht. Het programma wordt zoals altijd weer vlot afgewerkt en er wordt erg genoten van de demonstratie van de dameskeurploeg. In de pauze worden verschillende soorten gebak verloot die door de leden zelf waren gebakken. Aan de heer Mazereeuw wordt (weer) een Edammer kaas aangeboden, omdat hij ons met zoveel geduld de oefenstof heeft geleerd. De dames van de keurploeg ontvangen elk een doos fruit. De jurkjes zijn gehuurd van mevrouw Mazereeuw. De plaatselijke smid, de heer T. Mantel, heeft de verlichting verzorgd. Op 12 februari 1953 begon de eerste les in conditietraining. Door het verkorten van de andere gymuren werd dit mogelijk.

Jaarvergadering van de gymnastiekvereniging N.E.A. op 27 Maart 1953 in café Van der Veen.
Na de gebruikelijke openingsrituelen, zoals opening van de vergadering en goedkeuring van de notulen, delen Tjeerd Dragtsma en Jan Buisman mee, dat zij de boeken van de penningmeesteresse Janny Bloothoofd hadden nagezien en alles in orde hadden bevonden. Per 31 december 1952 is het positieve saldo slechts f 21,36. Drie bestuursleden zijn aftredend en niet herkiesbaar. Het zijn voorzitter Jan Has, 2e secretaresse C. Schekkerman en 2e penningmeesteresse mevrouw Mol-Breebaart. De heer C. Koster W.Cz. wordt met meerderheid van stemmen tot voorzitter gekozen. Tot 2e secretaresse wordt Geer Winkel gekozen, maar zij is niet aanwezig op de vergadering en zal worden gevraagd. Mies Leegwater-Klimp wordt gekozen tot 2e penningmeesteresse en zij neemt deze benoeming aan. Jan Has blijft in het bestuur en wordt vice-voorzitter. Jan Buisman nam de benoeming als commissaris van het materiaal aan. Hierna kwam de bespreking tot aanschaf van een evenwichtsbalk aan de orde. Er is een tweedehands balk te koop in Enkhuizen, maar die kost f 100,- en dat zat nogal in de zwarigheid. Zonder evenwichtsbalk kan men echter niet meedoen aan de vaardigheidsproeven. De voorzitter stelt dan voor om renteloze voorschotten uit te geven van f 2,50. De vergadering vindt dat een pracht idee en stemde geheel in tot aankoop. Tijdens de rondvraag vraagt kastelein Rini van der Veen om de toestellen na de oefenavonden op te ruimen.

---------- ooo OOO KASBOEK 1952 OOO ooo ----------

Inkomsten:
31 januari Contributie januari f 90,25.
31 januari Kunstlievende leden 10 á f 1,- f 10,-.
31 januari Kunstlievende leden 75 á f 2,- f 150,-.
17 februari Entree uitvoering f 84,25.
17 februari Besproken plaatsen f 7,80.
17 februari Verloting voor het verhogen van het toneel f 107,-.
31 mei Contributie mei f 88,95.
29 juni Entree demonstratiedag f 51,10.
3 oktober Subsidie gemeente f 150,-.
31 oktober Vermindering jurkje J v.d. Z. f 1,50.
31 december Twee jurkjes, ontvangen á f 3,50 f 7,-.
31 december Rente Boerenleenbank f 0,15.

Uitgaven:
16 januari Smid T.W. Mantel f 1,-.
31 januari Salaris directeur Jb. Mazereeuw f 90,-.
9 februari Edammer kaas voor Jb. Mazereeuw f 5,13.
14 februari Zaalhuur 2e helft 1951, Van der Veen f 91,15.
29 maart Joh. Nooy boekhandel f 27,25.
28 maart Zaalhuur Van der Veen 1e kwartaal 1952 f 45,50.
28 maart Consumpties kleuters bij uitvoering f 6,70.
31 maart Katoen van Gebr. Ruiter f 35,87.
30 april Inschrijfgeld Jeugd vaardigheidsdiploma 1951 f 2,25.
19 juni Reparatie ringen Veldhuis f 12,-.
24 juni Prijzen voor de wedstrijden demonstratiedag f 6,53.
29 juni W.S.W. fietsenstalling f 5,20.
29 juni Bananen f 2,50.
22 september Rekening Joh. Nooy, advertentie f 12,05.
31 oktober Terug ontv. jurkje C. v.d. Zijpp f 4,-.
2 november Twee contributieboekjes Joh. Nooy f 0,75.
31 december Onkosten grammofoonplaten f 7,50.

---------- ooo OOO einde KASBOEK 1952 OOO ooo ----------

Jaarverslag over 1953 - begin 1954.
Nadat, zoals afgesproken, de renteloze voorschotten zijn uitgegeven wordt er een evenwichtsbalk aangeschaft. De jaarlijkse adspirantendag wordt op 7 juni 1953 gehouden in Wognum. Van de meisjes 2e graad slaagt alleen Marijke Boot en van de jongens alleen Jaap Buisman. Op 11 en 12 juli 1953 wordt in Spanbroek het jaarlijkse terugkerende turnfeest gehouden. De dames uit Schellinkhout behalen 's morgens echter geen verenigingsprijs. 's Middags is er een optocht door Spanbroek en daarna begon de middaguitvoering met massale oefeningen, estafette, het werken van de keurploeg en een demonstratie van de prijswinnende verenigingen. Op 5 en 6 september 1953 worden er in Andijk Jeugdvaardigheidsproeven gehouden. Op zaterdagmiddag moeten de adspiranten 10 km lopen en 's zondags worden de vaardigheidsproeven in het verenigingsgebouw van Andijk afgenomen. In de notulen wordt niet vermeld wie er is geslaagd. Het aantal herenleden is erg klein dit jaar. Daarom werden er ook twee heren uitgenodigd uit Andijk w.o. de turnkampioen van West-Friesland. Op 7 februari 1954 wordt de N.E.A.-uitvoering weer gehouden in de kolfbaan van het plaatselijke café. Na de opmars en de vaandelgroet wordt het programma weer vlot afgewerkt op het toneel. Vooral het nummertje "IJs- en sneeuwpret" van de meisjes werd erg leuk gevonden en ook de "Wolga" van de dames, dat zelfs op verzoek twee maal werd uitgevoerd, viel erg in de smaak. Aan het einde van de avond dankte de heer Jan Boot de leider en de leden voor het gebodene. Voorzitter Koster dankte voor de woorden tot ons gesproken. De heer Klay van de turnkring West-Friesland reikt tijdens deze avond gouden speldjes uit aan Janny Bloothoofd en Annie Nobel, omdat zij 8x het vaardigheidsdiploma hadden behaald. De heer Klay verklaart bij deze uitreiking, dat bij de keuring voor de militaire dienstplicht was gebleken, dat de ontwikkeling van de spieren van de jongens op het platteland niet zo goed is van de jongens in de stad. Hij vindt het dan ook belangrijk dat de heren aan gymnastiek doen. Aan directeur Mazereeuw wordt een keurig verpakte rollade aangeboden voor het vele werk het afgelopen jaar. De heer Mantel, de lokale smid, mag een doosje sigaren in ontvangst nemen voor het gratis aanleggen van de verlichting. In de pauze wordt er een verloting gehouden, waarvoor vele dames weer heerlijk gebak hadden gemaakt. Onder leiding van de "Johnny Boys" wordt de uitvoeringsavond besloten met een bal. We huurden de pickup en jurkjes van Enkhuizen. Op 14 februari 1954 wordt de jaarlijkse vergadering van de turnkring "West-Friesland" gehouden, waar N.E.A. weer schittert door afwezigheid. Laat Schellinkhout er toch volgende keer ook eens aanwezig zijn, zodat mijnheer Mazereeuw dan niet behoeft te zeggen, dat ze daar moeten melken.

Onderstaande foto's zijn omstreeks 1953 genomen op het buitendijkse land. Klik op een plaatje voor een grotere versie.
Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie
Foto 1: V.l.n.r. Jan Buisman, Cor Koster W.Cz., Tjeerd Dragtsma, Piet Dragtsma en Jeep Brouwer.
Foto 2: Piet Dragtsma (links) en Jan Buisman met het vaandel van de gymnastiekvereniging. Het rennende jongetje rechts is Piet Bakker.
Foto 3: Beneden (links) Cor Koster W.Cz. en Piet Dragtsma, daar bovenop (links) Jan Buisman en Tjeerd Dragtsma en helemaal bovenop Jeep Brouwer.
Foto 4: V.l.n.r. Jan Buisman, Gerrit Palenstijn, Piet Dragtsma, Tjeerd Dragtsma en Jeep Brouwer.

Jaarvergadering van de gymnastiekvereniging N.E.A. op 26 April 1954 in café Van der Veen.
Voorzitter C. Koster W.Cz. betreurt het dat maar weinig leden zijn opgekomen, niet alleen van de gymnastiekvereniging N.E.A., maar ook van de conditietraining, die dit jaar ook uitgenodigd zijn. In mei 1954 gaat directeur Mazereeuw de vereniging verlaten, daar hij nu in Enkhuizen is benoemd bij "DINDUA". Hij kan daar meer verdienen en ten tweede, omdat hij nu niet meer zo ver hoeft te rijden op zijn motor. Voor N.E.A. is het echter een strop, want waar vind je weer een goede leider of leidster? Want we mogen toch gerust zeggen, dat Mijnheer Mazereeuw toch één van de beste leiders is van Westfriesland. Voorzitter Koster deelt echter mee, dat er al overleg is gevoerd met mej. S. Muskee uit Enkhuizen om leidster van N.E.A. te worden en die had wel zin en we hebben haar dan ook al zo goed als aangenomen. De trainingsavond zal echter van de donderdag naar de vrijdag verschuiven. Het aantal leden is iets gegroeid. Secretaresse Annie Nobel verblijft in Engeland en daarom worden de notulen voorgelezen door de 2e secretaresse mej. A. Stapel. Joop Beets en Gerie Boot hebben de financiële boekhouding nagezien en in orde bevonden. Penningmeesteresse Janny Bloothoofd meldt dat er een batig saldo is van f 242,01. De 2e penningmeesteresse mevrouw M. Leegwater-Klimp en de commissaris van het materiaal Jan Buisman treden af. Laatstgenoemde omdat hij in militaire dienst moet. Mies Klimp wordt opgevolgd door mevrouw G. Sluis en de nieuwe materiaalman wordt Joop Beets. De heer C. Koster Gzn. vindt het niet goed om conditietraining te houden voor een paar mensen. Het kost relatief veel geld en hij stelt voor om de voetbalvereniging S.V.S. om een kleine bijdrage te vragen, want uiteindelijk is het toch in 't belang van S.V.S. om deze training te houden. De voetbalvereniging peinst er echter niet over om mee te betalen en daarom wordt voorlopig besloten om van de zomer met de conditietraining te stoppen. Dan kunnen we van de winter altijd weer zien. A. Stapel stelt voor om een vlag te kopen of te maken. Er zal snel werk van gemaakt worden. Ninie Koster wordt benoemd tot lid van de kledingcommissie. Zij volgt hierbij mevrouw Snoek-Sluis op. Op donderdagavond 29 april 1954 wordt er in het dorpscafé officieel afscheid genomen van directeur Jb. Mazereeuw. Er wordt hem een schilderstukje met de spreuk "Mens sana en corpurus sano" aangeboden. In de ene hoek komt het wapentje van Schellinkhout en in de andere hoek het wapentje van N.E.A.

---------- ooo OOO KASBOEK 1953 OOO ooo ----------

Inkomsten:
31 januari Kunstlievende leden 73 á f 2,- en 8 á f 1,- f 154,-.
1 februari Entree uitvoering f 84,25.
1 februari Besproken plaatsen uitvoering f 6,80.
1 februari Ingevangen met verloting f 140,56.
1 februari Voor broek ontvangen van C. Dop f 1,50.
28 februari Vier abonnementen turnblad f 4,80.
26 april Een gymjurkje K. Bakker-H. f 5,25.
23 april Veertig renteloze voorschotten voor evenwichtsbalk f 100,-.
24 april Subsidie gemeente over 1952 f 200,-.
30 augustus Jurkje Margje de Jong f 3,50.
31 december Gekweekte rente f 1,24.

Uitgaven:
30 januari Salaris directeur Mazereeuw f 90,-.
2 februari Gedeelte afr. verzekering J. Mol f 12,50.
2 februari Balmuziek D. Visser f 40,-.
2 februari Entree controle K. Schekkerman f 6,50.
2 februari Vracht evenwichtsbalk uitvoering f 3,-.
26 februari Reiskosten keurploeg dames f 7,25.
28 februari Rampenfonds f 5,-.
24 maart Van der Veen, verlotingsartikelen f 10,10.
27 maart Auto onkosten G. Schekkerman f 4,-.
9 april Cadeau v.d. Veen f 6,-.
23 april Nieuwe evenwichtsbalk f 100,-.
23 april Afgedragen toneelverhoging f 68,-.
1 mei Medailles keurploeg f 10,05.
1 mei Afr. verzeker. Jac. Mol 1952 f 18,33.
1 mei Uitvoering zaalhuur Van der Veen f 25,-.
1 mei 1e half jaar v.d. Veen f 91,-.
10 juli Verzekering 1953 ongevallen f 50,30.
30 augustus Jurkje terug A. Stentrop f 3,-.
19 december Onkosten porti, zegel en telefoon f 0,41.
31 december Wapentje terug M. Hoekstra f 1,-.

---------- ooo OOO einde KASBOEK 1953 OOO ooo ----------

In 1953 wordt er een dorpsfilm gemaakt. Als onderdeel van deze film lopen leden van de plaatselijke verenigingen mee in een optocht. Onderstaande foto's zijn gemaakt tijdens deze optocht.
 
Foto 1: V.l.n.r. de N.E.A.-leden Marie Nierop, Janny Bloothoofd, Mies Stapel, Gerie Winkel en Rianne Donker.
Foto 2: V.l.n.r. Trien Dop-Coevert, Gerie Winkel, Nini Koster, Alie Sluis en Riet van Nes.

Jaarverslag over 1954 - begin 1955.
Op één van de oefenavonden heeft directeur Mazereeuw meegedeeld, dat hij na tien jaar per 1 mei 1954 gaat vertrekken bij N.E.A. Het speet ons allemaal heel erg. Op voorstel van de heer Mazereeuw wordt in Sien Muskee uit Enkhuizen een opvolgster gevonden. Op zondag 23 mei 1954 zijn er zaalwedstrijden in Hoorn voor het vaardigheidsdiploma. Bij de dames slaagt mej. M. Has voor de 2e graad en bij de 3e A graad slagen de dames M. Stapel, A. Stapel, G. Winkel, J. Bloothoofd en M. Nierop. Voor de 3e B graad slagen de dames B. Kalverboer, G. Ruiter en G. v.d. Oort. Jan Buisman krijgt een vaardigheidsdiploma 3e A graad. De adspirantendag wordt op 20 juni 1954 in Berkhout gehouden. 's Morgensvroeg plensde het van de regen, maar eer we vertrokken was het droog en het werd een stralende dag. Van de adspirantenmeisjes slaagt Marijke Boot voor de 1e graad en Jessie v.d. Zijpp en Nia Winkel voor de 2e graad. Van de zeven jongens die meedoen, slaagt er niemand. Voor de nieuwe vlag koopt Sien Muskee stof en franje en de heer Van Laren uit Wijdenes beschildert de vlag. De stok wordt gemaakt door aannemer Piet Leegwater. Dit is weer een mooie aanwinst voor de vereniging. Op één van de weinige zonnige dagen in 1954 trouwt penningmeesteresse Janny Bloothoofd met Jan Groenewal. Ze hebben weliswaar nog geen woning, maar het moest er toch maar van komen. Het turnfeest van de turnkring "West-Friesland" wordt dit jaar op 10 en 11 juli in Abbekerk gehouden. Zoals gewoonlijk was Zaterdagavonds de ereavond met opening door de burgemeester van Abbekerk en overdracht van de "Turnkringvlag". De dames van N.E.A. winnen er met hun baloefeningen een mooie lauwertak. Onze jongens behaalden na een spannende race de 2e prijs met de hinderniswedstrijd. De demonstratie van N.E.A. moet vanwege het slechte weer worden afgelast, want voor een waterballet voelden we niet veel. Bij de jeugdvaardigheidsproeven op 5 september 1954 in Enkhuizen behalen velen weer het rode lintje. De N.E.A.-uitvoering staat gepland voor 6 februari 1955. Op 30 oktober 1954 trouwt Catrien Schekkerman, lid en oud-bestuurslid, met Henk de Groot. Tegelijk met haar broer Ko, die trouwde met Bea Kalverboer, ook lid van de gym. De damesleden wachtten beide bruidsparen op bij het raadhuis, wat wij ook bij Janny Bloothoofd hadden gedaan. In december 1954 brengt Sint Nicolaas tijdens een oefenavond een grote doos, waarin Mijnheer Mazereeuw in klein formaat was vertegenwoordigd om nog eens de dames op te vangen bij de snoeksprong, maar we waren bang dat hij dit vangen niet zou overleven en dus hebben we hem maar lekker opgegeten. Sint Nicolaas stuurt meteen een taart terug vanuit Schellinkhout naar de heer Mazereeuw, waarop een koe, compleet met emmer en blok. Op 6 februari 1955 wordt de N.E.A.-uitvoering gehouden. Alle leden staan weer opgesteld op het toneel, waar het gymnastieklied wordt gezongen. Vervolgens wordt het programma afgewerkt. Alle hulde aan leidster en leden voor de vlotte afwerking. Na afloop van de uitvoering zijn er woorden van dank namens de aanwezigen door burgemeester Mol. De heer Zee van de turnkring "West-Friesland" reikt aan de dames A. Stapel en G. Winkel het gouden speldje uit, omdat ze 8x het vaardigheidsdiploma hadden behaald. In de pauze wordt er weer een verloting gehouden, waarvoor vele leden iets hadden gegeven. Aan leidster Sien Muskee wordt een lepeltje met het wapen van Schellinkhout aangeboden, als dank voor het vele werk dat ze heeft gedaan voor het welslagen van deze uitvoering. Jan van Assen wordt bedankt voor het aanbrengen van de verlichting. Met een gezellig bal wordt de avond besloten. Op 13 februari 1955 zijn de heren Koster en Has naar de jaarvergadering van de turnkring "West-Friesland" in Hoorn geweest.

Jaarvergadering van de gymnastiekvereniging "N.E.A." op Vrijdag 18 Februari 1955.
De opkomst is deze keer vrij behoorlijk. Voorzitter C. Koster W.Cz. deelt mee dat de financiële toestand van de vereniging vrij gunstig is, het aantal leden goed is en de vereniging ook weer goede leiding heeft. Acht leden geven zich op voor het bijwonen van een jubileumuitvoering op 2 maart 1955 in Enkhuizen. Het werkprogramma voor 1955 ziet er als volgt uit:
24 April Zaalwedstrijden
5 Juni Adspirantendag
12 Juni Bondswandeldag
9-10 Juli Turnfeest
30 October Kampioenschappen

Mej. G. Boot en Jb. Buisman hebben de penningmeesteresse in haar nieuwe woonplaats bezocht, en delen mee, dat de boeken keurig in orde zijn bevonden. Het batig saldo per 18 februari 1955 bedraagt f 223,74, waarvan f 71,- op de Boerenleenbank. Bij de bestuursverkiezing blijkt dat penningmeesteresse Janny Groenewal-Bloothoofd niet herkiesbaar is. Mej. G. Boot wordt als haar opvolgster gekozen. Voorzitter, vice-voorzitter, secretaresse en 2e secretaresse werden bij acclamatie herkozen. Tot 1e commissaris van materiaal wordt Jb. Buisman benoemd. Op 17 juli 1955 zal de demonstratiedag worden gehouden op het "landje van Bloothoofd". Voor het middagprogramma wordt de herenkeurploeg van de turnkring "West-Friesland" uitgenodigd, zodat het publiek eens van goede gymnastiek kan genieten. Gré Ruiter vraagt tijdens de rondvraag of de kleuters geen briefje mee naar huis kunnen krijgen met de mededeling wat voor kleding zij op de uitvoeringen moeten dragen. Trainster Sien Muskee zal hiervoor een richtlijn opstellen. Geer Winkel wil graag kleurenlicht bij de uitvoering, maar de leiding is daar niet voor. Ook wil Geer Winkel graag dat alle leden witte gymschoenen dragen. Dit werd aangenomen, maar besloten werd dit bij de kleuters vrij te laten. Gré Ruiter merkt nog op dat er damessenioren waren die te weinig variatie in de oefenstof hadden. Voorzitter Koster zal hierover contact opnemen met trainster Muskee.

---------- ooo OOO KASBOEK 1954 OOO ooo ----------

Inkomsten:
2 februari Ontvangen M. Nierop, jurkje f 4,50.
2 februari Vaantje Gerard Mantel f 1,20.
7 februari Ingevangen met verloting f 141,05.
7 februari Besproken plaatsen f 7,50.
7 februari Entree uitvoering f 80,50.
10 april Ontvangen van Grietje Schoen, jurkje f 4,80.
10 april Contributie Maart f 92,65.
30 juli Contributie juli f 92,35.
15 juli Gemeente subsidie 1954 f 100,-.
30 september 3x f 0,25 damesspeldjes 3B graad f 0,75.
30 september Geschonken C. Donker f 2,50.

Uitgaven:
18 januari T.W. Mantel cadeau A. Sluis f 3,-.
19 januari Zaalhuur 2e halfjaar 1953 f 91,-.
9 februari Nico Roemer, rollade f 6,-.
9 februari Loon K. Schekkerman f 6,-.
9 februari P. Komen, vracht f 2,50.
3 maart Vermakelijkheidsbelasting voor de uitvoering f 13,60.
3 maart Joh. Nooy (nietjes) f 0,55.
3 maart Huur jurkjes en geluidsinstallatie f 41,-.
29 april Vergoeding grammofoonplaten f 7,50.
29 april Salaris Jac. Mazereeuw f 78,75.
27 mei Salaris S. Muskee, mei f 67,-.
27 mei Reisgeld N.A.C.O., Muskee f 4,80.
4 juni Wapentje terug H. Dekker f 1,-.
13 juni J. Mol afr. verzekering f 50,30.
10 juli Uitbetaald renteloze voorschotten evenwichtsbalk f 100,-.
10 juli Materiaal vlag f 9,50.
31 augustus Salaris S. Muskee f 67,-.
31 augustus reisgeld N.A.C.O. (bus) S. Muskee f 4,80.
31 oktober Rekening P. Ruiter f 28,12.
27 oktober Mat geboord f 4,-.

---------- ooo OOO einde KASBOEK 1954 OOO ooo ----------


Uitzicht vanuit de toren. Het langwerpige gebouw links op de foto (met de twee schoorstenen) is de oefenruimte van de gymnastiekvereniging N.E.A. Het is de kolfbaan, aangebouwd achter het dorpscafé.

Jaarverslag over 1955 - begin 1956.
Op zondag 24 april 1955 worden er zaalwedstrijden gehouden in de Parkzaal in Hoorn. Een aantal N.E.A.-dames weet hier weer een vaardigheidsdiploma te bemachtigen. De adspirantendag wordt dit jaar op 5 juni in Venhuizen gehouden.

Onderstaande foto is mogelijk op deze adspirantendag genomen. Klik op de afbeelding voor een grotere versie.
Klik op een plaatje voor een grotere versie
Op de foto staan ondermeer Bea Kalverboer, Co Schekkerman, Janny Bloothoofd, Mies Stapel, Aaf Stapel, Louw Koster, Geer Winkel en Nia Winkel.

Op één van de oefenavonden deelde Mej. Muskee ons mee dat zij om gezondheidsredenen de vereniging met September moest gaan verlaten, wat ons en haar ook erg speet, temeer omdat zij nog maar zo kort onze leidster was. Het bestuur moet dus op zoek naar nieuwe leiding en oriënteert zich bij de turnkring "West-Friesland". Marijke Boot en Jessy v.d. Zijpp halen op zondag 5 juni 1955 in Venhuizen een vaardigheidsdiploma 1e graad. Nia Winkel, Corry Hoogenboezem en Alie Davids slagen voor de 2e graad. Jammer dat er weer helemaal geen jongens heen zijn geweest. Een tiental jongens en meisjes van N.E.A. doen op zondag 12 juni 1955 mee aan de Bondswandeldag over een afstand van 15 kilometer. Op het turnfeest in Andijk op 9 en 10 juli 1955 behalen de dames met een hoepeloefening een 2e prijs, waarmee we onze vaandelkast met een mooi bekertje verrijkten. De N.E.A.-demonstratiedag wordt, zoals gepland, op zondag 17 juli 1955 gehouden en het herenkeurcorps van de turnkring "West-Friesland" verleent daarbij medewerking, wat bij het publiek goed in de smaak viel. Maar eerst is er uiteraard de traditionele optocht door het dorp met het fanfarekorps "Nieuw Leven", waarbij de kleuters op een versierde wagen meerijden. 't Was jammer dat de belangstelling niet groter was. Voor het gebruik van zijn "landje" krijgt de heer Bloothoofd een bakje fruit aangeboden.

Dit is het einde van het tweede notulenboek van N.E.A.

--------------------------

Hierna volgen uittreksels van met de hand geschreven notulen uit het derde notulenboek (met harde kaft) dat begint met het vervolg van het jaarverslag over 1955 - begin 1956 en eindigt met het jaarverslag van 1988 - 1989. De tekst in de kleur rood is daarbij weer letterlijk overgenomen. De uittreksels van de notulen worden weer gelardeerd met wetenswaardigheden uit het kasboek.

Vervolg jaarverslag over 1955 - begin 1956.
De turnkring "West-Friesland" heeft een advertentie geplaatst in het Turnblad voor een nieuwe leider of leidster. Het wordt de heer Wolters. Hij wordt per 1 oktober 1955 aangesteld bij N.E.A. én bij vier andere verenigingen van de turnkring, die zonder leiding zaten. Op 11 september 1955 worden in Enkhuizen jeugdvaardigheidsproeven gehouden. Acht meisjes en Kees Kooy, als enigste jongen, halen daar een lintje. Op de laatste oefenavond onder leiding van Sien Muskee werden alle leden door haar getracteerd als afscheid. Voorzitter Koster overhandigt de vertrekkende trainster een rotanhangertje met een klimplantje. Op 15 oktober 1955 wordt afscheid genomen van de 2e secretaresse en hulpleidster mej. Aaf Stapel door haar huwelijk met Kees Vis. Een aantal kleutertjes wachtten het bruidspaar op bij het raadhuis. Met de komst van de nieuwe directeur, de heer Wolters, werd er ook weer een afdeling dames senioren opgericht. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt de jaarlijkse uitvoering dit jaar niet op een zondag, maar op een zaterdag gehouden en wel op zaterdag 4 februari 1956. Er is veel publiek opgekomen en er wordt traditiegetrouw weer geopend met de opmars en de vaandelgroet. Burgemeester Mol spreekt na afloop van het programma een woord van dank namens het publiek. De dames Mies Ott-Stapel en Marie Has ontvangen daarna uit handen van voorzitter Koster het gouden speldje, omdat zij acht keer een vaardigheidsdiploma hebben gehaald. Aan de heer Wolters wordt een Edammertje aangeboden voor het welslagen van de uitvoering. De leiding van de jeugdclub wordt ook bedankt voor het maken van verschillende dingen die voor een stukje bij de uitvoering moesten worden gebruikt. In de pauze wordt er weer een verloting gehouden en er is weer bal na onder leiding van de "Johnny Boys".

Jaarvergadering op Vrijdag 9 Maart 1956 van de gymnastiekvereniging "N.E.A." te Schellinkhout.
Er zijn slechts 15 leden in het dorpscafé aanwezig als voorzitter C. Koster W.Cz. de vergadering opent. Dit ondanks het feit, dat deze vergadering op een repetieavond werd gesteld. De demonstratiedag en de gymuitvoering waren kostendekkend. Het programma voor het jaar 1956 ziet er als volgt uit:
22 april zaalwedstrijden
27 mei Bondswandeldag
17 juni Adspiranten
24 juni Olympische dag
7 en 8 juli Turnfeest
28 oktober Kampioenschappen
Penningmeesteresse Gerie Boot meldt een batig saldo van f 93,49. Door het vertrek van mej. A. Stapel en het aftreden van mevrouw Sluis-Balk moesten er een nieuwe 2e secretaresse en een nieuwe 2e penningmeesteresse worden gekozen. De heer J. Buisman wordt tot nieuwe 2e secretaris gekozen en Nel Renooy-Peetoom gaat de andere vacature invullen. Eerstgenoemde moet nog wel worden gevraagd, want hij is niet aanwezig op de vergadering. Op voorstel van de voorzitter wordt de brandverzekering verhoogd. Men overweegt de aankoop van een nieuwe electrische grammofoon met versterker. Het bestuur zal hierover informatie inwinnen. Volgens Gré Ruiter zijn er moeders van jeugdleden, die klagen over tekort gymtijd door het aan- en uitkleden, vooral bij de kleuters. Haar wordt gevraagd mijnheer Wolters hier even mee te assisteren. Penningmeesteresse Gerie Boot vraagt of de leden actiever willen zijn met het ophalen van de contributie.

---------- ooo OOO KASBOEK 1955 OOO ooo ----------

Inkomsten:
6 februari Entree uitvoering f 108,70.
6 februari Plaatsbespreken f 7,20.
6 februari Opbrengst verloting uitvoering f 80,70.
6 februari Kunstlievende leden 73 á f 2,- f 146,-.
6 februari Kunstlievende leden 7 á f 1,- f 7,-.
6 februari Contributie januari f 86,80.
17 juli Entree demonstratiedag f 51,50.
27 juli Subsidie gemeente f 100,-.
16 november Contributie oktober f 73,35.

Uitgaven:
6 februari The Johnny Boys f 40,-.
6 februari Huur jurkjes Enkhuizen f 25,-.
6 februari Huur geluidsinstallatie f 7,50.
6 februari Totale zaalhuur uitvoering + 2e halfjaar + zegel f 116,15.
1 april Salaris S. Muskee f 58,50.
1 april Reisgeld S. Muskee, maart f 4,80.
5 mei Twee vaantjes, T. Mantel f 2,-.
25 mei Buma te Amsterdam f 10,40.
8 juni Schilder G. Schekkerman schilderen hoepels en knotsen f 4,50.
27 juni Afrekening verzekering J. Mol f 50,30.
12 juli J. Nooy, notitieboekje f 0,55.
27 juli Hoorn, boete turnploeg f 11,-.
25 november Grammofoonplaten f 4,45.
2 december Salaris A. Wolters (november) f 77,88.
2 december Reisgeld A. Wolters f 10,-.

---------- ooo OOO einde KASBOEK 1955 OOO ooo ----------

Jaarverslag over 1956 - begin 1957.
De zaalwedstrijden in Hoorn worden uitgesteld naar 6 mei 1956. Voor de 3B graad slagen de dames M. Boot, G. Winkel, T. Buis-Keesman, R. Vis-Moeijes en R. Dekker-V.d. Veen. Voor het diploma 3A graad slagen de dames G. Boot, G. Ruiter en G. v.d. Oort. Marie Has tenslotte wordt tweede in de 2e graad, waarmee we haar van harte feliciteren. Een groep jongens en meisjes van N.E.A. doen op 27 mei 1956 mee aan de Bondswandeldag en veroveren daarmee een mooie medaille. De adspirantendag in Grootebroek staat voor 17 juni op het programma, maar het regende zo hard dat van buiten gymmen niets kon komen. Het "Turnfeest" wordt op 7 en 8 juli 1956 in Wijdenes gehouden. De N.E.A.-dames winnen daar de eerste prijs met hun hoepeloefeningen. De adspirantendag in Wognum wordt vanwege het slechte weer uitgesteld naar 22 juli 1956. De volgende jongens behalen daar een A-lintje: P. Nierop, L. Jongsma, G. Buisman, C. Rotgans, B. Davids en P. Kroonenburg. Piet Has en Tonny Ruiter slagen voor het B-lintje. Truida Baas behaalt een A-lintje en de meisjes Tonnie Roorda en Anneke Dop een B-lintje. Op een vrijdagmiddag sneuvelt er tijdens een training van de meisjesadspiranten een lamp in het café. Het was een hevig gerinkel, maar persoonlijke ongelukken doen zich gelukkig niet voor. Niemand dacht er toen aan dat dit ongeluk ons later zoveel misère zou bezorgen. Om een nieuwe grammofoon te kunnen aanschaffen, wordt voorgesteld om op oudejaarsdag oliebollen te verkopen. Voorzitter Koster komt echter op het idee de leden te vragen om bij de tuinders vruchten te gaan plukken. Deze actie levert de vereniging f 130,- op en daar komt in december nog eens f 70,- bij van een oud papieractie. Voor de aankoop van het nieuwe apparaat, dat honderd gulden kost, worden desalnietemin renteloze voorschotten á f 2,50 uitgegeven. Er ontstaat een financieel geschil tussen de kastelein en N.E.A. over de gebroken lamp. De caféhouder verbiedt aanvankelijk het gymmen in het café, maar gelukkig wordt de kwestie bijgelegd en konden wij weer aan de uitvoering gaan denken. In het kasboek staan in het boekjaar 1956 (en later) in dit verband twee verdachte posten vermeld.... (zie hierna).

De uitvoeringen van 16 december 1956 en 19 december 1956 vinden (vermoedelijk) geen doorgang vanwege het gebroken-lamp-incident.

Wel wordt er een uitvoering gehouden op zaterdag 2 februari 1957, vanwege het Zondagsrijverbod. Kees Toepoel schildert een mooi achterdoek voor een Tiroler dansje op de uitvoering. De pakjes en rokjes worden zelf gemaakt, omdat wij alles zo goedkoop mogelijk wilden doen. De uitvoering vindt plaats voor een volle zaal en over het algemeen is deze wel goed geslaagd. Jammer dat het af en toe wat rumoerig was. Wethouder Sluis brengt na afloop woorden van dank voor het gebodene. Voorziter Koster overhandigt aan gymleider Wolters een bakje fruit en een paar kaasjes voor alle moeite die hij aan de vereniging heeft besteed. Uiteraard is er weer bal na. Het aantal leden is gegroeid naar 101.

Jaarvergadering van de gymnastiekvereniging "N.E.A." op Dinsdag 12 Maart 1957 ten huize van Mevr. N. Renooy-Peetoom.
Voorzitter C. Koster W.Cz. betreurt de matige opkomst van de leden weer en memoreert een aantal gebeurtenissen van het afgelopen jaar, waaronder een paar meningsverschillen met caféhouder R. van der Veen. De gemeente heeft een subsidie toegezegd van f 900,-. Besloten wordt om toch de renteloze voorschoten nog niet uit te betalen. Het jaarprogramma:
28 April - Zaalwedstrijden
16 Juni - Adspirantendag
29-30 Juni - Turnfeest

Besloten wordt om op 23 juni 1957 in het dorp een z.g. lintjesdag te organiseren voor de vijf verenigingen die door de heer Wolters worden getraind en daaraan een demonstratie van onze vereniging te verbinden. Ook zal er weer een oud papieractie worden gehouden. Piet Bakker wordt lid van de financiële commissie. Het batig saldo bedraagt per 12 maart 1957 f 242,31. Bij de bestuursverkiezing worden de voorzitter en de penningmeesteresse bij acclamatie herkozen. Nel Renooy-Peetoom wordt benoemd tot lid van de kledingcommissie in de plaats van Geer Winkel, die wegens huwelijk de vereniging ging verlaten. Door de herenleden werden nog diverse bezwaren over te lange wijde broeken naar voren gebracht. De reactie van het bestuur op deze bezwaren staat niet in de notulen vermeld. De werkelijke sluiting van deze vergadering kwam pas tegen het middernachtelijk uur, want met muziek en hersengymnastiek volgden er nog een paar gezellige uurtjes. Mevrouw Renooy wordt daarna bedankt voor haar gastvrijheid.

---------- ooo OOO KASBOEK 1956 OOO ooo ----------

Inkomsten:
4 februari Kunstlievende leden f 149,-.
4 februari Entree uitvoering f 76,50.
4 februari Opbrengst verloting f 132,95.
4 februari Plaatsbespreken f 7,40.
4 februari Rente Boerenleenbank f 1,62.
10 februari Contributie januari f 85,40.
15 februari Vaantje Catr. Auwema f 1,20.
5 maart Vaantje E. Koedoder f 1,20.
29 mei Subsidie gemeente f 500,-.
6 september Ontvangen lamp C. Roorda f 1,-.
2 oktober Ontvangen lamp C. Roorda f 1,-.
15 november Ontvangen lamp C. Roorda f 1,-.
30 november Ontvangen lamp C. Roorda f 1,-.
20 december Renteloze aandelen f 100,-.
20 december Fruit plukken f 137,70.
20 december Oud papieractie f 73,24.
20 december Toneelvereniging "De Boom van ons Genoegen" vergoeding lamp f 2,50.
Ook op 30 januari 1957 en 7 maart 1957 betaalt vader Chris Roorda in totaal nog eens f 3,- voor een lamp en gezien de hierboven genoemde post op 20 december heeft de toneelvereniging ook nog een duit in het zakje van het vergoedingsfonds voor de lamp gedaan.

Uitgaven:
20 januari Salaris A. Wolters f 97,35.
20 januari Reisgeld A. Wolters f 12,50.
20 januari Gramf. platen f 7,35.
20 februari Naalden f 1,25.
2 februari Tractatie kinderen f 2,-.
10 februari 2e halfjaar zaalhuur R. v.d. Veen f 91,15.
28 februari Vermakelijkheidsbelasting f 16,16.
28 februari K.N.G.V. Utrecht f 48,70.
15 mei Brandverzekering 1956 f 3,55.
19 juni Verzekering J. Mol f 50,30.
20 december Gebr. Meurs, Pick Up f 325,-.

---------- ooo OOO einde KASBOEK 1956 OOO ooo ----------

Jaarverslag over 1957 - begin 1958.
De oudpapieractie in april levert weer goed geld op voor het materialenfonds. Op 28 april 1957 worden er voor de eerste keer in de veiling van Blokker zaalwedstrijden gehouden. Voor het diploma 2e graad slagen daar de dames M. Has en M. Boot. De dames G. Winkel, R. Vis-Moeijes, R. Huitema, G. Boot en A. Nobel slagen voor het diploma 3B graad. Bij de heren is er ook succes. Jan Buisman behaalt een diploma 2e graad en C. Koster een diploma 3B graad. Adriaan Hoogenboezem tenslotte sleept een diploma 3A graad in de wacht. Op 7 mei 1957 treedt Geer Winkel in het huwelijk met Louw Koster en de damesploeg wachtte het bruidspaar op bij het gemeentehuis. Hieronder een aantal foto's die toen bij het raadhuis zijn gemaakt.

Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie
De man met het vaandel is Cor Koster W.Cz. De dame rechts met de N.E.A.-vlag is Gerie Boot.

Op 12 mei 1957 doen er enkele adspiranten mee aan de bondswandeltocht. De meisjesadspiranten doen op 16 juni 1957 mee aan de adspirantendag in Medemblik. Voor het B-diploma slagen daar Corry Hoogenboezem, Jessy v.d. Zijpp, Gré Spaan en Sjouk Jongsma. Nia Winkel behaalt zelfs het A-diploma. Op 29 en 30 juni 1957 wordt het "Turnfeest" gehouden in Hoorn. De N.E.A.-dames mogen meedoen met een knotsoefening. Jammer dat wij met één dame minder moesten deelnemen, want op de vrijdag ervoor brak Gerie Boot haar enkel. Op de "lintjesdag", die op 23 juni 1957 wordt gehouden, ontvingen wij plusminus 150 adspiranten uit Oostwoud, Berkhout, Hensbroek en Wognum. Er is behoorlijk wat publiek aanwezig. Van N.E.A. slagen de volgende leden voor het A-lintje: Piet Plas, Walter Roos, Wim Tuinman, Wim Hoogenboezem, Cor Veer, Jan Mol, Marja Leegwater, Alie Plas, Ineke Hinte, Alie Kooyman, Saskia Roos, Tine Brandon, Fopje de Vries, Janny Schokkebroek en Margreet Mol. De volgende leden gaan met een B-lintje naar huis: Gerard Buisman, Louw Jongsma, Tineke Ruiter, Henny Boot, Marjan Roorda, Erna Koedoder en Truida Baas. Tonnie Roorda en Kees Nooy krijgen een C-lintje. 's Middags volgt er een optocht door het dorp met medewerking van 't fanfarecorps. Na de optocht geven de leden van N.E.A. nog 6 nummers ten beste. De dag wordt afgesloten met een voetbalwedstrijd door de oudere garde tegen de leden van de personeelsvereniging van de veiling te Blokker. (uitslag 2 - 1). Op het jaarlijkse turnfeest van de turnkring "West-Friesland", dit jaar gehouden in Hoorn, winnen de dames een 3e prijs met de knotsoefening. Na de vakantie waren wij door omstandigheden genoodzaakt om weer bij Water te repeteren. Bedoeld wordt het oude gymnastieklokaal op de hoek (van de latere) Havenweg en de Dorpsweg. De "omstandigheden" hebben vermoedelijk te maken met het genoemde "lamp-incident". De vraag was nu of wij de komende winter een uitvoering zouden kunnen geven. Na veel gepraat kwamen wij toch tot het resultaat dat we onze toestellen weer op de wagen konden laden en weer bij Van der Veen mochten gymmen. Kennelijk is het conflict met uitbater Van der Veen zo hoog opgelopen dat zelfs de gymnastiektoestellen niet meer in de zaal van het café opgeslagen mogen worden. In de herfst gaan de dames en heren van N.E.A. weer fruit plukken, wat samen met de opbrengst van het oude papier ons materialenfonds weer ten goede kwam. Eind november 1957 wordt afscheid genomen van het dameslid Marie Has, die wegens huwelijk het dorp gaat verlaten. Er wordt flink geoefend voor de uitvoering van 1958, want wij zouden het 20-jarig bestaan vieren. Aan mevrouw Winkel wordt gevraagd om een proloog te schrijven voor deze uitvoering, die betrekking heeft op de afgelopen twintig jaar. Mevrouw Plas en mej. Ham luisteren de uitvoering van zaterdag 15 februari 1958 met zang op. De zaal is geheel gevuld toen wij ons openingslied zongen op de wijs van het gymnastieklied. Het programma wordt vlot afgewerkt en vooral "de Vier Jaargetijden" valt in de smaak, waarvoor Kees Toepoel weer de nodige attributen had gemaakt. Na het slotlied bedankt burgemeester Mol voor het gebodene. De heer Wolters ontvangt uit handen van voorzitter Koster een fruitmand voor al het werk aan de uitvoering besteed.
 Foto gemaakt tijdens de uitvoering op 15 februari 1958.

Tenslotte hoopt de voorzitter voortaan op een goede samenwerking met familie Van der Veen. Er is bal na. Op de zondag na de uitvoering bezoekt voorzitter Koster de jaarvergadering van de "Turnkring" in Hoorn. Dit jaar wordt er een verzekering tegen ongevallen afgesloten bij het K.N.G.V.

Hieronder de tekst van het bedoelde openingslied.

SAMENZINGEN.   (Wijze: Gymnastenlied)
1. In Februari vergaarden allen te saam
   En kwamen tot oprichten en tot een naam.
   Met twee en dertig leden, zo werd het gewaagd
   En Jongejan die werd voor de leiding gevraagd.

REFREIN:
De Gym N.E.A. die bestaat 20 jaar.
Daarom zingen wij nu verheugd met elkaar.
De Gym is ons allen, zo lang reeds vertrouwd
Tot heil der gemeenschap in 't dorp Schellinkhout.

2. Uit Andijk werd een turnpaard gekocht en gehaald
   Dat kon van de eerste jaars winst al betaald.
   Juffrouw Borsjes die richtte een kleuterclub op,
   Dat werd met zes en twintig ook zeker geen strop.

3. Met de uitvoering zorgde Klaas Roos steeds spontaan
   Want zonder verlichting dan zou het niet gaan.
   Net als Bloothoofd met de demonstratiedag
   Waar steeds op zijn land weer de Gym wezen mag.

4. In negentien veertig zijn wij bij de Turnkring gegaan
   Het volgend jaar gingen we op Hoogkarspel aan.
   Daar sleepten we toen, jongens wat een pracht
   Onze eerste prijzen in de wacht.

5. In negentien vier en veertig kwam het honderdste lid.
   U kan begrijpen wat waren wij fit.
   Het 10-jarig bestaan, da's een succes geweest.
   We vierden met Galis en Mol toen het feest.

6. Nu U steeds zo ijverig de kranten bewaard,
   En zo voor Uw Gym een lange mat opspaard.
   Uw belangrijke steun zijn we erg op gesteld,
   Want geen vereniging bestaat zonder geld.

7. Over vijf jaar dan vieren wij samen een feest
   En laat ons hopen op stevige leest.
   We gaan dan ook voorwaarts met hoop en met moed
   Lang leve N.E.A., ja 't ga haar steeds goed.

REFREIN:
De Gym N.E.A. die bestaat 20 jaar.
Daarom zingen wij nu verheugd met elkaar.
De Gym is ons allen zolang reeds vertrouwd,
Tot heil der gemeenschap in 't dorp Schellinkhout.

Opmerking:
Achter ieder couplet volgt het refrein.
Direct uit het hoofd leren.
Vrijdag en Zondag alle leden boven 12 jaar gesamelijk repeteren.

Jaarvergadering op 3 April 1958 bij fam. Renooy-Peetoom van de gymnastiekvereniging "N.E.A.".
Voorzitter Cor Koster kan 17 leden welkom heten. Gevraagd wordt of er interesse is om de jongens en meisjes, die er idee in hadden, naar het pas opgerichte K.N.G.V.-vacantieoord te laten gaan. Er zal met de ouders over worden gesproken. De lokale demonstratiedag zal worden gehouden op 29 juni 1958 m.m.v. de meisjes springploeg van U.D.I. W.V.O. uit Hoorn.
Mededelingen:
13 April - K.N.G.V. wandeling
27 April - Zaalwedstrijden
15 Juni - Lintjesdag
22 Juni - Adspirantendag
5 en 6 Juli - Turnfeest

Annie Nobel leest voor de laatse keer de door haar gemaakte notulen voor, want ze verlaat het bestuur. Penningmeesteresse Gerie Boot deelt mee, dat er een voordelig saldo is van f 597,10. Jan Buisman gaat trouwen en bedankt ook als bestuurslid. Als nieuwe 1e secretaresse wordt benoemd Guus van der Oort en als 2e secretaris Piet Bakker. Besloten wordt om de renteloze voorschotten terug te betalen. Na afloop van de bijeenkomst is er nog een gezellig samenzijn o.l.v. Kees Toepoel. Laatstgenoemde ontvangt daarvoor een paar fraaie grammofoonplaten. Ook het echtpaar Renooy lieten hun acteurstalenten niet onbetuigd.

Secretaresse Annie Nobel is dus gestopt met het secretariaat en daarmee komt er ook een einde aan het tijdperk dat er zeer uitgebreide notulen van de bijeenkomsten van het N.E.A.-bestuur worden geschreven. Haar opvolgsters maken de verslagen duidelijk beknopter.

---------- ooo OOO KASBOEK 1957 OOO ooo ----------

Inkomsten:
30 januari Kunstlievende leden 70 x f 2,50 en 11 x f 1,25 188,75.
2 februari Entree uitvoering 81 x f 1,50 f 121,50.
2 februari Plaatsbespreken f 8,10.
2 februari Verloting f 96,60.
7 maart Contributie februari f 85,60.
3 april Boete N. Koster f 1,-.
3 april J. Buisman, speldje f 0,25.

 Jan Buisman krijgt (vermoedelijk) een soortgelijk K.N.G.V.-speldje.
3 mei Bondsdiploma's f 32,40.
3 mei Aannemer Piet Leegwater schenking f 15,-.
10 juni Entree demonstratie f 52,15.
14 juni Gemeentesubsidie f 600,-.
23 juni Fietsenstalling f 13,65.
3 september Oud papieractie f 100,-.
21 oktober Contributie juni f 91,20.
2 december Oud papier f 45,16.
2 december Fruit plukken door de leden f 118,30.

Uitgaven:
9 januari K.N.G.V. 225 folders f 2,25.
7 februari Salaris A. Wolters f 78,08.
7 februari Reisgeld A. Wolters f 4,-.
8 februari Bakker C.W. Davids f 4,12.
8 februari Kees Toepoel f 34,70.
22 februari Grammofoonplaten A. Wolters f 10,83.
26 februari Vermakelijkheidsbelasting uitvoering f 20,50.
1 april Salaris A. Wolters f 98,32.
1 april Reiskosten maart f 3,-.
28 mei Cadeau G. Winkel f 3,90.
8 juni Lintjes K.N.G.V. f 37,75.
10 juli Fanfare uitbetaald f 20,01.
10 juli Radio Beets, Avenhorn f 19,65.
28 juli Zaalhuur V.d. Veen f 182,-.
28 augustus stortingsbiljetten f 1,60.
3 september Oud papier weegbrug f 0,68.
18 oktober Laswerk smid J.L. de Bruin f 3,-.
6 december J. Buisman, vracht f 1,35.

---------- ooo OOO einde KASBOEK 1957 OOO ooo ----------

Jaarverslag over 1958 - begin 1959.
Op 5 april 1958 wordt in het dorpscafé van kastelein Rini van der Veen het 50-jarig jubileum van de Boerenleenbank gevierd en onze dames bedienden daar. Dat levert een bedrag van f 50,- op van de Boerenleenbank. De bondswandeltocht wordt op zondag 13 april 1958 georganiseerd door N.E.A. Men kan naar keuze 10, 15, 22 of 30 km lopen. Enige leden stonden als controlepost bij De Laan. De zaalwedstrijden worden op 27 april 1958 in de veiling van Blokker gehouden. Marijke Boot behaalt daar ruimschoots haar 1e graad diploma en Jessy v.d. Zijpp en Gerie Boot slagen voor hun 2e graad diploma. Voor het 3B diploma komen in aanmerking G. v.d. Oort, R. Vis-Moeijes, N. Koster, A, Nobel, C. Hoogenboezem en N. Winkel. Bij de heren slaagt A. Hoogenboezem voor zijn 3A graad en C. Koster voor zijn 2B graad. Op woensdag 18 juni 1958 trouwt bestuurslid J. Buisman en namens N.E.A. wordt het bruidspaar een fraaie bloempot overhandigd. Op 15 juni 1958 is de lintjesdag in Oostwoud en een week later, op 22 juni, de adspirantendag in Wognum. Voor het A-diploma slagen in Wognum: Anneke Dop, Els Klomp, Marjan en Tonnie Roorda, Hennie Boot, Bertha Roorda, Tineke Koster, Sjouk Jongsma, Nia Winkel en Alie Davids. Van de jongens slagen: Kees Buisman, Walter Roos, Piet Kroonenburg, Piet Plas en Tonny Ruiter. Het "landje van Bloothoofd" is op 29 juni 1958 het toneel van de N.E.A.-demonstratiedag. Allereerst is er een optocht door het dorp met het fanfarekorps "Nieuw Leven", die begint bij het café van de nieuwe kastelein Dikstaal. Een meisjes springploeg uit Hoorn geeft ook een demonstratie. In de krant van 1 juli 1958 wordt aan deze dag een kort artikel gewijd. De N.E.A.-dames trainen inmiddels hard voor het turnfeest van 5 en 6 juli 1958 in Berkhout. Elke vrijdag staat de pickup in de trainingszaal roodgloeiend. Maar al dat oefenen levert wel resultaat op, want met de hoepeloefening wordt de 2e prijs gewonnen. Door het slechte weer (motregen) is het terrein zeer glad en bij de grondoefeningen ontstaan dan ook meerdere mislukkingen. In de zomer wordt er weer oud papier opgehaald. De uitvoering wordt op zaterdag 31 januari 1959 gehouden in café Dikstaal. In tegenstelling tot andere jaren geeft N.E.A. nu een eenvoudiger uitvoering met het oog op de kas. Wel worden er acht jurkjes met kragen gehuurd in Wognum. Ondanks dat de zaal niet geheel gevuld is, wordt de uitvoering toch geslaagd genoemd. De dames zorgen voor een nieuwe attractie en wel op de evenwichtsbalk. De oefeningen worden begeleid door de pickup. In de pauze worden 1500 loten verkocht, wat het materialenfonds vanzelfsprekend ten goede kwam. Er worden 22 nummers op het toneel afgewerkt, waarna de uitvoering door voorzitter Koster wordt afgesloten. Wethouder Boot bedankt nog namens het publiek en toonde zich verrast over het gebodene. Aan leider A. Wolters wordt een hoeveelheid verschillende soorten fruit aangeboden. Er is natuurlijk weer bal na. Kees Toepoel heeft weer voor de nodige versierende attributen gezorgd en het achterdoek is gehuurd bij Henk Bakker te Hoogwoud.

Jaarvergadering op 12 maart 1959 in café Dikstaal.
Het aantal leden beneden de 16 jaar loopt terug, maar boven deze leeftijd is er een aanwas van leden te zien. In verband met de aanschaf van nieuwe toestellen zal er een dringend beroep worden gedaan op de ingezetenen van Schellinkhout voor financiële steun.
Mededelingen:
14 April - Bondswandeling
26 April - Vaardigheidsproeven van Dames en Heren
14 Juni - Adspirantendag
11 en 12 Juli - Turnfeest

Penningmeesteresse Gerie Boot legt voor de laastste keer financiële verantwoordig af, want ze heeft bedankt. Er is een batig saldo van f 438,91. Mevrouw Rie Ham-Bellis wordt tot nieuwe penningmeesteresse gekozen. Zij neemt deze eervolle taak aan onder de voorwaarde dat ze het niet alleen behoefde te doen. Mevrouw N. Renooy-Peetoom stelt zich beschikbaar als 2e penningmeesteresse. In de rondvraag deelt mej. N. Koster mee, dat geleende turnkleden op tijd, vooral schoon en heel terug bezorgd moeten worden. Traditiegetrouw volgt er na de vergadering nog een gezellig samen zijn.

---------- ooo OOO KASBOEK 1958 OOO ooo ----------

Inkomsten:
13 februari Advertentie Dagblad voor West-Friesland f 6,45.
18 februari Entree uitvoering f 145,50.
18 februari Plaatsbespreken f 8,10.
18 februari Cees Donker, oud papier f 2,50.
18 februari Verloting uitvoering f 113,55.
29 maart Contributie februari f 80,55.
5 april Schenking Boerenleenbank f 50,-.
23 juni Oud papier actie f 51,-.
29 juni Ontv. demonstratiedag f 43,-.
29 juni Gift onbekende f 2,50.
22 juli Subsidie gemeente f 300,-.
november Twee N.E.A.-vaantjes f 2,40.

Uitgaven:
3 januari J. Buisman, vracht f 1,51.
23 januari Loonbelasting en A.O.W. 4e kwartaal f 46,80.
9 februari Huur gordijnen f 10,-.
18 februari Dontje, fruit uitvoering f 4,30.
28 februari Buma f 9,51.
28 maart Salaris A. Wolters (maart) f 78,65.
28 maart Reiskosten A. Wolters (maart) f 3,-.
28 maart P. Ruiter f 12,-.
28 maart K.N.G.V. f 76,06.
28 maart Cadeau A. Wolters f 6,25.
31 maart Schekkerman, 4 meter karton f 2,-.
9 juni Hoepels Haga, Amsterdam f 20,40.
11 juni Vracht hoepels f 2,05.
30 juni Schekkerman, schilderen hoepels (wit) f 5,-.
29 juni Programma's demonstratiedag f 6,-.
29 juni Magnesium f 2,40.
29 juni Fanfare "Nieuw Leven" f 18,50.
18 juli Salaris en reiskosten A. Wolters (juli) f 82,61.
18 juli Uitbetaald renteloze aandelen f 100,-.
18 juli Nota R. v.d. Veen, zaalhuur f 187,- en uitvoering f 33,-.
31 december Leegwater, zw. balken Kerst f 8,18.

---------- ooo OOO einde KASBOEK 1958 OOO ooo ----------

Jaarverslag over 1959 - begin 1960.
Op zondag 19 april 1959 zijn er onderlinge wedstrijden in Venhuizen tussen de vijf verenigingen die door meneer Wolters worden getraind. J. v.d. Zijpp behaalde een eerste prijs en J. Visser een tweede prijs. Door de opheffing van de nutsspaarbank krijgt N.E.A., evenals de andere verenigingen in Schellinkhout, een schenking van f 250,-. Op 26 april 1959 zijn er wedstrijden in Blokker met voor N.E.A.-leden de volgende uitslagen:
J. v.d. Zijpp, N. Winkel, A. Davids, N. Koster en G. v.d. Oort behaalden een diploma met de 3e graad B. Bertha Roorda beoefende 3e graad A, waar ze voor zakte. De heren komen uit in de 3e graad A en met succes, want C. Koster, R. v.d. Veen, J. Visser en K. Tuinman slagen allen. Er moet dringend een lange mat en een nieuwe brug komen, maar daar is geen geld voor. Vanaf 1 juni 1959 gaan 51 damesleden conform een gemaakt rooster inpakwerk voor de vereniging doen in de bonbonfabriek te Hoorn. Zij worden gratis naar de fabriek gehaald en gebracht door 28 autobezitters. Een aantal herenleden verrichten voor de gymvereniging sorteerwerkzaamheden op de veiling in Blokker. Op zondag 7 juni 1959 wordt de lintjesdag gehouden in Berkhout. Op één na slagen alle 18 jonge leden. Grootebroek is op 14 juni 1959 het domein van de adspiranten, waarvan er dertien uit Schellinkhout komen. Kees Buisman zakte voor zijn B-oefeningen. Alie Plas slaagt voor het A-diploma, maar F. de Vries en P. de Jong zakken daarvoor. Bij de jongens slagen W. Hoogenboezem, K. Nooy en L. Jongsma voor het A-diploma. Van de meisjes slagen Anneke Dop, S. Jongsma, T. Koster, T. Roorda en Hennie Boot voor hun B-diploma, waarvoor M. Roorda zakte. Op zondag 5 juli 1959 houdt de gymnastiekvereniging N.E.A. een demonstratiedag met medewerking van de drumband D.W.S. uit Venhuizen en het plaatselijke fanfarekorps "Nieuw Leven". Er is natuurlijk weer bal na en achter op het programma staat reclame van de Gebr. Ruiter. Het is een mooie afwisselende middag geweest, mede door het mooie, zelfs hete, weer. In januari 1960 is er, ook door schenkingen van medeburgers, geld genoeg om nieuwe gymtoestellen te kopen. Er worden een lange mat, Zweedse banken en een brug aangeschaft, die op woensdag 27 januari 1960 officieel worden overgedragen aan de vereniging. De jaarlijkse uitvoering wordt eenvoudig gehouden, maar desondanks zijn we verbluffend goed geslaagd. Het was een afwisseling van dansjes, oefeningen en grondgymnastiek en dat wordt meer gewaardeerd als de nabootsing van een z.g. show avond naar mening van ondergetekende, zijnde secretaresse Guus v.d. Oort. Dit jaar kan er ook een nieuwe toneelaankleding worden aangeschaft. De daarvoor benodigde stof wordt geleverd door de plaatselijke manufacturier Gebr. Ruiter. De twee achterdoeken zijn weer gehuurd bij Henk Bakker in Hoogwoud en de kleurverlichting huurden we van Beets in Hoorn.

Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie
Bovenstaande foto's zijn vanaf het bordes van het raadhuis genomen tijdens de optocht op de demonstratiedag op 5 juli 1959. Klik op een foto voor een grotere versie.

Jaarvergadering 6 April 1960.
Het aantal leden is teruggelopen van 93 naar 86. Negen leden hebben deelgenomen aan het K.N.G.V. vacantiekamp. Het programma voor het komende jaar:
27 Maart - Onderlinge wedstrijden te Oostwoud
10 April - Zaalwedstrijden te Berkhout
8 Mei - Bondswandeltocht
29 Mei - Adspirantendag
25-26 Juni - Turnfeest
Het batig saldo bedraagt f 400,74. Vier bestuursleden zijn aftredend, doch allen werden herkozen. Ninie Koster bedankt als lid van de kledingcommissie, want ze gaat zich elders vestigen. Ze krijgt van voorzitter Koster alle waardering voor gedane arbeid in de verenigig. Er worden voor de kledingcommissie drie nieuwe leden benoemd. Het zijn mevrouw mevrouw Peereboom-Water, Alie Davids en Annie Nobel. Jan Has spreekt een dankwoord tot de voorzitter voor het vruchtbare werk om de vereniging te voorzien van goed en modern materiaal.

---------- ooo OOO KASBOEK 1959 OOO ooo ----------

Inkomsten:
januari Gebr. Ruiter, katoen f 27,37.
15 januari Oud papier f 55,-.
15 januari Fruit plukken f 47,50.
31 januari Entree uitvoering f 112,25.
31 januari Verloting uitvoering f 126,-.
31 januari Donateurs f 90,90.
31 januari Geschonken renteloos aandeel f 5,-.
31 januari Gemeente subsidie f 200,-.
31 januari Muziek uitvoering f 50,-.
23 april Gift Nutsspaarbank f 80,05.
9 juni Oud papier f 55,50.
Gift Nico Roemer f 10,-.
Bonbonfabriek f 464,50.
Subsidie gemeente f 600,-.
Intekenlijst f 330,-.
Enveloppen met inhoud f 11,-. Veiling "Op hoop van zegen" f 90,50.
Bonbonfabriek f 900,-.
Rente 1959 f 16,20.

Uitgaven:
23 januari Haga, 2 medauballen f 5,50.
23 januari Salaris A. Wolters f 99,52.
23 januari Reiskosten A. Wolters f 3,-.
31 januari Muziek J. Honing f 35,-.
31 januari Huur gordijnen f 10,-.
31 januari Bakker W.C. Davids f 3,90.
13 februari Vermakelijkheidsbelasting gemeente f 16,-.
13 februari Stortingsbiljetten f 1,60.
27 februari J. Dikstaal, zaalhuur f 181,40.
27 maart Bakker W.C. Davids f 2,40.
9 april Loonbelasting en AOW 1e kwartaal f 43,68.
25 mei Cadeau Gerie Boot f 6,67.
26 juni Grammofoonplaten Wolters f 9,70.
7 juli Programma's f 7,50.
7 juli Fanfare "Nieuw Leven" f 7,50.
7 juli Dirk Compas, punaises f 0,40.
7 juli Vervoer houtwerk door P. Komen van Oostwoud naar Schellinkhout v.v. f 7,-.
22 december Sporthuis "Bos" f 761,-.
29 december Sporthuis "Bos" f 1330,-.

---------- ooo OOO einde KASBOEK 1959 OOO ooo ----------

Jaarverslag over 1960 - begin 1961 van de gymnastiekvereniging N.E.A.
Jan Visser behaalt op zondag 27 maart 1961 een 3e prijs bij de onderlinge wedstrijden in de prachtige turnzaal van Berkhout. Bij de zaalwedstrijden in de veilinghal van Blokker wint Jan Visser weer een derde prijs en Bertha Roorda slaagt voor haar diploma 3A graad. Alie Davids behaalt haar diploma 2e klasse A. Van de heren slagen in Blokker voor hun diploma 3e A graad C. Koster, K. Dop en J. Visser. Als volgende activiteit kwam de Bondswandeling, waar een aantal leden aan meedoen. De Lintjesdag wordt op dit jaar onder niet te gunstige weersomstandigheden gehouden in Venhuizen. Abbekerk is op 29 mei 1960 het toneel van de adspirantendag. Van de 17 deelnemende N.E.A.-leden zakken er vier. Voor jongens A slagen B. Davids en G. Buisman. Voor jongens B slagen K. Buisman, W. Hoogenboezem, K. Nooy en P. Plas. Bij de meisjes A slagen T. Ruiter, M. Leegwater, T. Baas, W. Bakker, C. Auwema, A. Kooyman en F. de Vries. De demonstratiedag wordt op 19 juni 1960 gehouden op het "landje van Nobel". Deze dag begint zoals gebruikelijk met een optocht door het dorp. Aan het einde van deze dag is er groot bal in café Geurts. Op de achterkant van het programmaboekje staat reclame van de Gebr. Ruiter. Daarna volgen de gymdemonstraties afgewisseld met muziek van het fanfarekorps "Nieuw Leven". Een week later is het turnfeest in Andijk. De N.E.A.-dames lieten een grote onsportiviteit blijken door weg te blijven van dit turnfeest. Zeker voor de heer Wolters is dit onaangenaam, want hij geeft zich geheel om tot goede resultaten te komen. De heren van N.E.A. boeken in Andijk ook geen succes met hun oefening op de lange mat. De oud papieractie geeft ook problemen bij het ophalen, want zoals gewoonlijk draaiden enkele lieden daar weer voor op. Degenen die de meeste praats hadden als er iets niet deugt, hadden het op Zaterdagmiddag weer ontzettend druk. Ondanks de problemen wordt er toch voor f 93,- oud papier opgehaald. Op 4 februari 1961 wordt de jaarlijkse uitvoering gehouden in het café. In zijn openingswoord deelt voorzitter Cor Koster mee dat de contributie verhoogd moet worden en hoopte op begrip van de leden en de ouders. Na afloop van de uitvoering bedankt dominee Spijkerboer de gymnastiekvereniging N.E.A. namens de aanwezigen voor het gepresteerde op turngebied. Voor deze uitvoering worden parasols, een trap en achterdoek voor de regenboogparade gehuurd.

Jaarvergadering 18 April 1961 van de gymnastiekvereniging N.E.A.
Er is weer een nieuwe kastelein in het dorpscafé en hij heet Geurts. In zijn café opent voorzitter C. Koster W.Cz. deze jaarvergadering waar slechts een gering aantal leden aanwezig was. Het ledenaantal is stabiel en de financiële positie van de vereniging is redelijk te noemen, mede door het ophalen van het oud papier. De contributie is verhoogd met het oog op het salaris en de bijkomende kosten van de leider. De adspirantendag en het turnfeest zullen in het vervolg gecombineerd worden. De volgende turnevenementen staan op het programma:
Turnfeest - 17 en 18 Juni 1961 te Hoorn
Verenigingswedstrijden - 15 Oktober
Onderlinge wedstrijden - 23 April te Berkhout
Lintjesdag - 25 Juni te Schellinkhout

De leden van de financiële commissie, C. Dop en J. Visser, delen mee de boeken te hebben nagezien en in orde bevonden. Penningmeesteresse Nel Renooy-Peetoom deelt mee dat er een voordelig saldo is van f 549,06. De leden van de financiële commissie zijn aftredend en worden opgevolgd door K. Buisman en K. Tuinman. De bestuursleden Nel Renooy-Peetoom en Rie Ham-Bellis zijn aftredend, maar worden herkozen.

---------- ooo OOO KASBOEK 1960 OOO ooo ----------

Inkomsten:
6 februari Verloting uitvoering f 119,75.
6 februari Plaatsbespreken uitvoering f 8,30.
6 februari Entree uitvoering f 138,05.
6 februari Donateurs f 185,25.
6 februari Veiling f 48,-.
6 februari Oud papier 3800 kg f 152,-.
6 februari Oude brug 107 kg f 10,70.
maart Contributie maart f 80,25.
juni Demonstratiedag f 7,-.
juni Ontvangen gemeente f 500,-.
5 november Oud papier 1860 kg f 93,-.
5 november Contributie november f 85,90.
5 november Ontv. subsidie f 300,-.

Uitgaven:
22 januari Verband E.H.B.O. f 1,49.
29 januari Salaris A. Wolters f 100,30.
29 januari Reiskosten A. Wolters f 3,-.
30 januari Buma f 9,36.
30 januari Muziek P. Oerlemans f 30,-.
6 februari Bakker W.C. Davids f 2,03.
6 februari K.N.G.V. f 77,80.
6 februari Boek A. Dop f 4,95.
februari Telefoon Winterswijk f 1,85.
februari Mevrouw Wassen 1 NEA'tje f 0,90.
18 juni Programma's f 8,50.
mei Cadeau Nini Koster + vracht f 4,50.
mei A.O.W. en loonbelasting f 56,55.
juni Gebr. Ruiter f 75,-.
22 juni Dagblad voor West-Friesland f 6,45.
22 augustus Dir. "Nieuw Leven" f 10,-.
november Burgemeester f 4,-.
november G. v.d. Oort f 6,90.
december Zegel Kon. goedk. f 100,-.
december Zaalhuur Geurts, derde kwartaal f 91,-.

---------- ooo OOO einde KASBOEK 1960 OOO ooo ----------

-----------------------

In 1961 wordt aan Hare Majesteit de Koningin erkenning als rechtspersoon gevraagd. Het bestuur wendt zich daarvoor in een brief eerbiedig tot Hare Majesteit met het verzoek om Hare Koninklijke Goedkeuring. De statuten en het "Huishoudelijk reglement" van de vereniging worden bij dit verzoek tot koninklijke goedkeuring gevoegd. Hieronder de tekst van deze statuten.

Artikel 1.
De gymnastiekvereniging "Nuttig en Aangenaam" heeft ten doel de gymnastiek in de ruimste zin des woords te bevorderen en daardoor de volkskracht naar lichaam en geest te verhogen en te veredelen, welk doel zij zal trachten te bereiken door geregelde praktische beoefening der gymnastiek, het deelnemen aan en/of uitschrijven van wedstrijden en het aanwenden van alle andere wettige middelen, welke het doel kunnen bevorderen.
Artikel 2.
De vereniging, gevestigd te Schellinkhout, is aangegaan voor de tijd van 29 jaren, te rekenen vanaf 5 september 1961 en derhalve eindigende op 4 september 1990.
Artikel 3.
De vereniging heeft:
a. gewone leden;
b. buitengewone leden (juniores en seniores);
c. adspirant-leden;
d. leden van de jeugdklassen;
e. ondersteunende leden (donateurs);
f. ereleden;
g. leden van verdienste.

Alle leden zijn natuurlijke personen; ondersteunende leden (donateurs) kunnen evenwel rechtspersonen, verenigingen of bonden zijn. Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij en toelating door het bestuur op de wijze bij huishoudelijk reglement nader te regelen.
Gewone leden zijn zij, die gerechtigd zijn, of in de gelegenheid gesteld worden, deel te nemen aan de oefeningen van de vereniging; zij moeten de leeftijd van 18 jaren bereikt heben.
Buitengewone leden zijn zij, die aan de vereisten van gewone leden voldoen, behoudens dat zij wel de leeftijd van 16, doch niet die van 18 jaren hebben bereikt; zij worden juniores genoemd. Voorts vrouwen van 30 jaren en ouder en mannen van 35 jaren en ouder; zij worden seniores genoemd.
Adspirantleden zijn jongens en meisjes van 12 tot en met 15 jaren, die oefenen in afzonderlijke afdelingen.
Leden van jeugdklassen zijn jongens en meisjes beneden 12 jaren, die oefenen in afzonderlijke afdelingen.
Ondersteunende leden zijn zij, die de vereniging door een jaarlijkse geldelijke bijdrage steunen.
Ereleden en leden van verdienste zijn personen, die wegens hun bijzondere verdiensten jegens de vereniging door een algemene vergadering met een meerderheid van ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd.
Artikel 4.
De gewone leden en de seniores hebben stemrecht.
Artikel 5.
De contributies worden ieder jaar op de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen vastgesteld. Zij, die bij aanvang van het verenigingsjaar lid der vereniging zijn en zij, die in de loop van het verenigingsjaar lid der vereniging worden, zijn, indien zij bedanken, tot het einde van de maand van bedanken de contributie verschuldigd, behalve bij vertrek naar elders. Bij huishoudelijk reglement wordt een en ander nader geregeld.
Het lidmaatschap eindigt door overlijden, bedanken, royement of afschrijving. Bedanken dient in het algemeen te geschieden de eerste week van de maand, waarin opnieuw contributie is verschuldigd. Over royement van één of meerdere leden, zoals nader omschreven in artikel 3 a t/m g, beslist in beroep de algemene vergadering, een en ander nader te regelen bij huishoudelijk reglement. Over afschrijving van leden, als in de vorige alinea bedoeld, beslist het algemeen bestuur.
Artikel 6.
Bij hun toelating betalen de gewone, buitengewone en adspirant-leden een door de algemene vergadering vast te stellen inschrijfgeld. Zij ontvangen een exemplaar van de statuten, het reglement der vereniging en een bewijs van lidmaatschap.
Artikel 7.
Het bestuur bestaat uit ten minste vijf meerderjarige en twee minderjarige personen en wordt door de algemene vergadering gekozen uit de leden, als bedoeld in artikel 3 sub a, b, c, f en g.
Artikel 8.
Jaarlijks, bij voorkeur in de maand [de maand wordt niet vermeld], wordt een algemene vergadering gehouden, waarin het bestuur onder andere rekening en verantwoording aflegt van het gevoerde beleid.
Artikel 9.
Het huishoudelijk reglement regelt de samenstelling van het bestuur, alsmede de verdere interne inrichting van de vereniging. Dit reglement wordt vastgesteld door een algemene vergadering. Het mag geen bepalingen bevatten, strijdig met deze statuten. Verenigingsverordeningen regelen, indien nodig, het verdere werk van de vereniging en mogen eveneens geen bepalingen bevatten, strijdend met deze statuten.
Artikel 10.
Het voorstel tot wijziging der statuten kan alleen worden behandeld in een algemene vergadering, indien dit ten minste 4 weken van te voren ter kennis van de stemgerechtigden ter algemene vergadering is gebracht. Het behoeft om te worden aangenomen een meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen. De wijziging treedt in werking, zodra daarop koninklijke goedkeuring ingevolge de wet is verkregen.
Artikel 11.
Een voorstel tot ontbinding der vereniging kan alleen behandeld worden in een buitengewone vergadering, indien dit ten minste 4 weken van te voren ter kennis van de stemgerechtigden ter algemene vergadering is gebracht. Het behoeft, om te worden aangenomen, een meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen. In geval van ontbinding wordt over de bezittingen van de vereniging beschikt op de wijze, welke de algemene vergadering zal bepalen, rekening houdend met het bepaalde bij artikel 1702 van het Burgerlijk Wetboek.

Het bijbehorende "Huishoudelijk reglement" bestaat uit 40 artikelen. De eerste artikelen zijn (bijna) letterlijk hetzelfde als de eerste artikelen van de statuten. Hieronder een opsomming van enige wetenswaardige zaken uit dit reglement.
Artikel 15.
Het algemeen bestuur en in beroep ten aanzien van een vervallenverklaring van het lidmaatschap de algemene vergadering, kan aan het lid nog de volgende disciplinaire straffen opleggen:
a. berisping;
b. verbod van bekleden van een functie in de vereniging voor een bepaalde tijd;
c. verbod tot deelneming aan wedstrijden, demonstraties, uitvoeringen, examens en/of oefeningen, zulks voor bepaalde tijdvakken of een bepaald aantal malen.
Artikel 17.
De contributies, al naar de onderscheiding in afdelingen en/of leeftijden, worden bij afzonderlijk besluit van de algemene ledenvergadering vastgesteld. Het inschrijfgeld dat bij de toelating van een lid wordt geheven, wordt eveneens door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
Artikel 18.
Het voor alle leden voorgeschreven turncostuum zowel voor training, wedstrijden, demonstraties, als anderszins, wordt door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur, vastgesteld. Het dagelijks bestuur bepaalt, na overleg met de technische leiding der vereniging, welk costuum bij bepaalde gebeurtenissen moet worden gedragen.
Artikel 19.
Het bestuur bestaat uit tenminste 7 leden.
a. voorzitter;
b. secretaris;
c. penningmeester;
d. vice-voorzitter;
e. 2e secretaris;
f. 2e penningmeester;
g. algemeen commissaris;
Zij worden voor de tijd van 3 jaar door de algemene vergadering gekozen uit de gewone leden, de buitengewone leden (seniores), de ereleden en de leden van verdienste. De voorzitter, secretaris en de penningmeester worden in functie gekozen. De overige bestuursfuncties worden door het bestuur in onderling overleg vastgesteld.
Artikel 21.
Het algemeen bestuur heeft de uitvoerende macht en het beheer der gelden en houdt toezicht op de naleving van statuten en reglementen.
Artikel 22.
Het algemeen bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten.
Artikel 24.
De voorzitter heeft de leiding van de dagelijkse werkzaamheden van de vereniging. Hij leidt de algemene vergadering en de bestuursvergaderingen. Hij vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden. Hij beslist in bestuursvergaderingen bij staking van stemmen.
Artikel 27.
De kascommissie bestaat uit 3 leden, door de jaarlijkse algemene vergadering voor één jaar te verkiezen.
Artikel 28.
De materiaal-commissie wordt jaarlijks door de algemene vergadering benoemd. Aan haar is de zorg voor het materiaal opgedragen onder controle van het dagelijks bestuur.
Artikel 29.
Aan de vereniging zijn een of meerdere leiders(sters) verbonden. Zij moeten lid zijn van een bij het Koninklijk Nederlandsch Gymnastiek Verbond aangesloten vereniging. Zij genieten een geldelijke beloning, zoals door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Artikel 31.
De oproeping tot een algemene ledenvergadering geschiedt door persoonlijke of wel schriftelijke kennisgeving.
Artikel 36.
Bij besluit van de algemene vergadering kan een verenigingsblad worden ingesteld, dat op geregelde tijd wordt verspreid.
Artikel 37.
Aan de vereniging kunnen afdelingen verbonden worden voor kleuters en adspiranten, waarvoor door de algemene vergadering een bijzondere contributieheffing wordt vastgesteld.

-----------------------

Jaarverslag 1961 - begin 1962 van de gymnastiekvereniging N.E.A., Koninklijk goedgekeurd 5 September 1961.
De zaalwedstrijden worden, zoals gewoonlijk, gehouden in de veilinghal van Blokker en de onderlinge wedstrijden in de sportzaal van Berkhout. Bij de laatstgenoemde wedstrijden behaalt Cor Koster een 3e prijs en Kees Buisman een 5e prijs. Het turnfeest, gecombineerd met de adspirantendag, valt min of meer in het water. Het Julianasportpark in Hoorn is vanwege de regenval niet meer geschikt om te turnen. In allerijl zetten de organisatoren het programma om en het evenement wordt vervolgens in verschillende sportzalen afgewerkt. Alleen de optocht kan geen doorgang vinden. De lintjesdag op 25 juni 1961 in Schellinkhout kan worden gehouden onder prachtige weersomstandigheden. De optocht door het dorp gaat ook hier echter niet door, want bij een optocht hoort een fanfarecorps, maar "Nieuw Leven" is wijlen. Met andere woorden, het plaatselijke fanfarekorps bestaat niet meer. Gymleider A. Wolters deelt in de zomer mee, dat hij ontslag neemt wegens drukke werkzaamheden. Dat is een grote slag voor de vereniging, want de heer Wolters is een geziene man met een buitengewoon gemoedelijk optreden. Het bestuur twijfelt of de vereniging nog wel toekomst heeft gezien de financiële situatie, de vele kosten en een teruglopend ledenaantal. De onkosten van de oefendag en het loon van de leider konden wij niet bedruipen met de contributie. Het bestuur belegt daarom een extra ledenvergadering, die goed werd bezocht, en waarin de problemen uiteen worden gezet. Ook de slechte opkomst bij de turnevementen en op de trainingen komen ter sprake. Het bestuur vraagt zich hardop af of zij de nieuwe leidster, die inmiddels heeft gesolliciteerd, wel moet aanstellen in verband met de betreurenswaardige belangstelling van de leden. De vergadering is het echter niet met het bestuur eens. Doorgaan, was het parool. Er wordt een commissie gevormd die belast wordt met het werven van nieuwe leden. De commissieleden gaan langs de deuren en binnen korte tijd is het ledenaantal gestegen van iets onder de 100 naar 130, waarbij nog 18 steunende leden kwamen en nog 35 nieuwe donateurs. Het bestuur stelt vervolgens de nieuwe directrice aan. Het is mej. F. Schoehuys. De oefendag verschuift van vrijdag naar woensdag. De contributie wordt verhoogd en wordt als volgt vastgesteld. Kleuters f 0,90 - jongens en meisjes t/m 16 jaar f 1,40 - voor personen boven 16 jaar f 2,-. Het bestuur merkt al snel, dat de leiding in goede handen was gevallen. Op 5 september 1961 ontving men de Koninklijke goedkeuring. Dat kost overigens wel f 100,-. Op 10 februari 1962 wordt de eerste uitvoering gehouden onder leiding van de nieuwe leidster. Ze heeft een degelijk, maar toch smakelijk programma in elkaar gezet. Opvallend was de nette afwerking en strekking op de verschillende toestellen.

Jaarvergadering 2 April 1962 in café "Het Wapen van Schellinkhout".
Er is alweer een nieuwe kastelein, want deze jaarvergadering wordt gehouden in café Linschoten. De opkomst van de leden is matig. Voorzitter Koster geeft in het kort een overzicht van het afgelopen jaar. Het vele werk heeft zijn vruchten afgeworpen. De ledenwerfactie heeft in totaal 31 nieuwe leden opgeleverd. Penningmeesteresse mevrouw N. Renooy-Peetoom meldt een batig saldo van f 886,27. Mevrouw Zwier, Gré Ham en mevrouw G. Stapel-van der Oort worden benoemd in de kledingcommissie. Adriaan Hoogenboezem bedankt als bestuurslid. De heer C. Tuinman wordt zijn opvolger. Als reserve-bestuursleden worden D. Nooy en Gré Ham gekozen. Verder zijn aftredend in het bestuur C. Koster, P. Bakker, G. Stapel-v.d. Oort en J. Has, maar zij stellen zich allen herkiesbaar. Als slotstuk van deze jaarvergadering waren de heer G. Schekkerman en zijn echtgenote zo bereidwillig om hun dia's te vertonen, gemaakt tijdens hun reis naar Afrika.

---------- ooo OOO KASBOEK 1961 OOO ooo ----------

Inkomsten:
maart Boete T. Ruiter f 1,-.
23 juli Donateurs f 172,-.
juli Contributie juni f 118,95.
9 oktober Subsidie gemeente f 500,-.
9 oktober Oud papier, Roele f 111,65.
9 oktober Rente 1961 f 7,89.

Uitgaven:
januari Smid G.J. Oonk, reparatie brug f 2,50.
februari Balmuziek f 30,-.
februari Vervoer muziek f 20,-.
24 februari Bakker C. Davids f 4,80.
24 februari Vermakelijkheidsbelasting f 14,-.
maart J. Nooy, donateurskaarten f 15,75.
april Raad van Arbeid f 10,08.
april Salaris A. Wolters f 93,20.
april Reiskosten A. Wolters f 3,-.
mei Geurts, vergadering café f 13,63.
september Salaris F. Schoehuys f 96,-.
september Reiskosten F. Schoehuys f 9,-.
november Salaris F. Schoehuys f 120,-.
november Reiskosten f 11,25.
november G. Korver, ballen f 26,40.
december Timmerman P. Leegwater f 5,50.

---------- ooo OOO einde KASBOEK 1961 OOO ooo ----------

Jaarverslag over 1962 - begin 1963.
Op 15 april 1962 doen enige damesleden mee aan de wedstrijden in Berkhout. De andere leden hadden hiervoor blijkbaar geen interesse. De oud papieractie in het voorjaar brengt f 75,- op. Er doen 18 N.E.A.-leden mee aan de bondswandeltocht. De heren Jac. Mol, J. Oonk en P. Nierop worden aangewezen als ploegleiders. Op 19 en 20 mei 1962 is er een kaderweekeind in Binnenwijzend. Het belangrijkste punt op de agenda is daar de bespreking van de financiële problemen in een vereniging. Alle meisjes, die meedoen aan de adspirantendag in Venhuizen, behalen hun diploma. De demonstratiedag wordt gehouden op het land van de heer J. Nobel, naast het dorpscafé, onder het motto onderlinge wedstrijden. Er wordt gestreden om medailles. Bij de meisjes-A wint A. Leegwater en in groep B wint T. Baas. De eerste plaats bij de dames is voor T. Koster. Kees Nooy eindigt bij de jongens als eerste en Jan Visser wint de eerste prijs bij de heren. Deze dag wordt opgeluisterd met muziek van het fanfarekorps "Ons Genoegen" uit Wijdenes. Op het jaarlijkse turnfeest doen de adspirant-meisjes een klapoefening waarvoor ze een pluim verdienen. Aan het vakantiekamp in Beekbergen neemt dit jaar geen van de N.E.A.-leden deel. In het najaar levert de oud papieractie f 72,- op. In verband met het komende jubileum, het 25-jarig bestaan van de vereniging, is het bestuur koortsachtig bezig met het opsporen van oud-bestuursleden en om een feestelijk programma samen te stellen. Er zullen ook enige nummers gepresenteerd worden, die ook op de oprichtingsuitvoering te zien en te horen zijn geweest, zoals de "Sneeuwwals". De heer Urban uit Hoorn maakt een tekst die betrekking heeft op de ruimtevaart. De jubileumuitvoering wordt uiteindelijk gehouden op 2 februari 1963. Op het programma staan ondermeer een marsmannenballet en een parapludans. De verlichting wordt verzorgd door de heer J. Altena uit Berkhout. De uitgenodigde oud-bestuursleden en de bestuursleden van de verschillende verenigingen uit onze gemeente en verdere gasten krijgen bij de ingang een feestelijke bloemencorsage. Meerdere toespraken worden er gehouden en de heer J. Metselaar overhandigt namens de oud-bestuursleden een envelop met inhoud. Dergelijke enveloppen zijn er ook van het gemeentebestuur en namens de culturele verenigingen van Schellinkhout. De turnkring "West-Friesland" stuurt een bloemstuk. En nu maar op naar het 50 jarig bestaan. Een minder prettige constatering is het feit, dat wij aan het einde van het boekjaar een ledenteruggang van 30 personen constateerden.

Jaarvergadering 29 Mei 1963.
Leidster F.M. Schoehuys heeft de vereniging kennelijk weer verlaten, want op deze vergadering wordt de nieuwe leider H. Stevens, geboren op 23 mei 1940, aangekondigd door voorzitter C. Koster W.Cz. Besloten wordt om de demonstratiedag niet meer in het teken van onderlinge wedstrijden te laten staan. De daling van het aantal leden wordt toegeschreven aan de overdreven ledenwerfactie in 1962. Dat er nu weer een leider is in plaats van een leidster, vindt de voorzitter een belangrijk punt in ons voordeel, want er zijn momenten waar het op mannenwerk aan komt. De notulen, het jaarverslag, de financiële situatie en het werkprogramma worden in de dorpskrant gepubliceerd. Het batig saldo bedraagt f 1117,27. K. Buisman is aftredend in de financiële commissie. Jan Visser en Jan Braas treden toe tot deze commissie. De kledingcommissie bestaat uit Gré Ham en Anneke Dop. Adriaan Hoogenboezem wordt met algemene stemmen gekozen tot bestuurslid. Cor Koster treedt na tien jaar af als voorzitter. Hij wordt opgevolgd door Piet Bakker. C. Tuinman wordt tot 2e secretaris gekozen. Jan Has brengt namens de leden woorden van dank aan de vertrekkende voorzitter, die zijn voorzitterschap als een stuk levenswerk heeft ervaren. Volgens Koster is de huidige toestand van de vereniging gunstig en vond hij verjonging in het bestuur aanbevelenswaardig.

---------- ooo OOO KASBOEK 1962 OOO ooo ----------

Inkomsten:
februari Verloting f 126,-.
februari Entree uitvoering f 79,-.
februari Donateurs f 347,-.
februari Kachelscherm f 1,-.
februari C. Koster, turnblad f 1,80.
13 april Subsidie 1961 f 209,10.
17 april Subsidie 1962 f 500,-.
mei Contributie maart f 186,15.
september Oud papier 3040 kg f 75,-.
september Contributie augustus f 152,10.
november Oud papier f 72,-.

Uitgaven:
januari K.N.G.V. vlag f 10,15.
januari 2x stof f 20,50.
februari Cadeau juf f 4,95.
februari Bakker W.C. Davids f 4,72.
februari Muziek f 40,-.
februari Onkosten muziek f 10,-.
februari Huur jurkjes f 7,50.
april Schekkerman dia's f 10,-.
mei Stencilwerk f 9,-.
juni Loonbelasting en AOW f 106,73.
augustus 2 NEA-tjes, mevr. Weel f 2,-.
september Gem Adm. Kant. f 225,12.
oktober Salaris F. Schoehuys f 120,-.
oktober Reiskosten F. Schoehuys f 11,25.
oktober Fanfare Wijdenes f 25,-.
december Smederij Oonk f 7,90.

---------- ooo OOO einde KASBOEK 1962 OOO ooo ----------

Jaarverslag 1963 - begin 1964.
Alleen de damesleden trainen voor de te houden onderlinge zaalwedstrijden op 7 april 1963 in Berkhout. De andere leden hadden hiervoor geen interesse. Dit zijn de laatste wedstrijden onder leiding van mej. F. Schoehuys, want zij verlaat de vereniging wegens te drukke andere werkzaamheden. Op 9 april 1963 geeft haar opvolger, de heer H. Stevens zijn eerste gymles in Schellinkhout. De voorjaars oudpapieractie levert f 120,- op voor het materialenfonds. In totaal doen er dit jaar 1037 turners en turnsters mee aan de bondswandeltocht. Ook enkele leden van N.E.A. lopen mee. Er zijn geen bestuursleden van N.E.A. aanwezig op het kaderweekend in Binnenwijzend. Het is te hopen dat er de volgende keer wel aan deelgenomen wordt, want het zijn leerzame en gezellige weekends. Op 2 juni 1963 hebben een aantal meisjes in de leeftijd van 12 - 17 jaar, bijgestaan door enkele oudere jongens, een instuif georganiseerd ten bate van de gymnastiekvereniging. Ze hebben daarvoor toestemming gekregen van de burgemeester en ze krijgen de belangenloze medewerking van mevrouw Davidson en mevrouw Tuin. Laatstgenoemden zullen de entreegelden in ontvangst nemen en de bar bezetten. Enkele bestuursleden zijn de hele avond aanwezig, evenals leider H. Stevens met zijn verloofde. Op zondag 9 juni 1963 reizen acht meisjes en vijf jongens naar Oostwoud om daar mee te doen aan de jeugdvaardigheidsproeven op de jaarlijkse adspirantendag. Het vervoer wordt geregeld door de echtparen Koster-Ton en Leegwater-Klimp. De jongens slagen allemaal, maar bij de meisjes wordt er één afgewezen. Het terrein van de heer J. Nobel is op 23 juni 1963 het decor van de jaarlijkse sport- en muziekdag. Er wordt daar voor het eerst gebruik gemaakt van de nieuwe aangeschafte Reuterplank en er is voor het eerst een demonstratie van de trampolineploeg. De kleuters krijgen van caféhouder Stroomberg een rol drop. Het turnfeest vindt op 7 juli 1963 plaats in het Julianasportpark in Hoorn. Hieraan wordt deelgenomen door adspirant meisjes- en jongens, dames en heren. De heren winnen een tweede prijs bij het paardspringen. Het is te hopen dat de heren de volgende keer beter op tijd zijn, want het was al verschillende keren omgeroepen voordat de heren in het strijdperk verschenen. De meisjesadspiranten behalen een derde prijs met hun paardspringen. Het ophalen van oud papier brengt in november f 134,- op. Op 1 december 1963 zijn in Hoorn de vaardigheidsproeven voor de jeugd tot 14 jaar. Alle deelnemende N.E.A.-leden slagen hiervoor en krijgen een lintje. De uitvoering wordt op zondag 29 februari 1964 gehouden in het dorpscafé. Het werd een goed geslaagde turnavond. De muziek op de avond van de uitvoering kost f 50,-. Het ledenaantal is licht gedaald.

Jaarvergadering 1 mei 1964.
Voorzitter Piet Bakker opent om 20.00 uur de vergadering. Naast de bestuursleden zijn slechts vier gewone leden opgekomen. De data van de evenementen zijn als volgt:
14 juni - adspirantendag te Wognum
28 juni - demonstratiedag te Schellinkhout
5 juli Turnfeest te Venhuizen

Een aantal leden pakt sinassappels in in de veiling te Blokker. Daarmee wordt f 300,- verdiend voor de vereniging. De laatste oudpapier actie heeft een recordbedrag van f 235,- opgebracht. Besloten wordt om een nieuwe springkast aan te schaffen. De begroting voor 1964 luidt als volgt.
Inkomsten:
Contributie f 1600,-
Aan te vragen subsidie f 1280,-.
Uitvoering f 100,-.

Uitgaven:
Loon en soc. voorz. f 1800,-.
Reiskostenvergoeding f 210,-.
Zaalhuur f 690,-.
Onderhoud materiaal f 280,-.

Gré Ham gaat trouwen en verlaat de kledingcommissie en het dorp. Anneke Dop volgt haar op. Mevrouw N. Renooy-Peetoom wil, na tien jaar bestuurslid te zijn geweest, stoppen als penningmeesteresse, want de boekhouding wordt steeds ingewikkelder. Er zal worden uitgekeken naar een bekwaam iemand. Mevrouw Dekker-Van der Veen vraagt in de rondvraag of de contributie maandelijks kan worden opgehaald en niet van 2 of 3 maanden tegelijk. Voorzitter Bakker zal dit onderwerp aankaarten bij de contributieophalers. De heer C. Koster W.Cz. stelt voor om het inleggeld voor het Turnfeest te verhogen. Als het betreffende lid daadwerkelijk verschijnt op het turnfeest krijgt hij of zij het inleggeld terug. Bij niet-verschijnen van een opgegeven lid krijgt de vereniging eveneens een boete. Met de opkomst is het echter de laatste tijd droevig gesteld reden waarom het inleggeld wordt verhoogd naar f 2,50. Adriaan Hoogenboezem en voorzitter Piet Bakker zullen bij de nieuw ingezetenen langsgaan om ze het een en ander te vertellen over de gymnastiekvereiniging. De heer D. Nooy stelt voor om ten bate van het materialenfonds een klaverjaswedstrijd te organiseren. Dit onderwerp zal in de bestuursvergadering worden besproken. Voorzitter Bakker hoopt dat penningmeesteresse mevrouw Renooy-Peetoom haar functie voorlopig nog wilde voortzetten.

---------- ooo OOO KASBOEK 1963 OOO ooo ----------

Inkomsten:
februari Entree uitvoering f 96,-.
februari Jubileum, enveloppen met inhoud:
Verenigingen f 90,-.
Gemeente f 50,-.
Oud leden f 61,-.
februari Verloting f 143,55.
februari Donateurs f 257,55.
februari "De Instuif" f 53,50.
februari Nagekomen donateurs f 51,80.
februari Contributie januari f 144,40.
februari Subsidie gemeente f 500,-.
november Oud papier f 134,-.

Uitgaven:
januari Advertentie Dagblad voor West-Friesland f 8,25.
februari:
Huur achterdoeken H. Bakker, Midwoud f 17,50.
Muziek f 40,-.
Onkosten muziek f 20,-.
Bakker W.C. Davids f 15,-.
Programma's f 20,-.
Vermakelijkheidsbelasting uitvoering f 16,41.
Salaris F. Schoehuys f 96,-.
Reiskosten F. Schoehuys f 9,-.
Bakkerij "Vier Eenen" f 7,-.
Dorpskrant f 10,-.
Slager Stam f 5,20.
Kledingcommissie f 53,38.
Boekenbon f 7,50.
Zaalhuur januari f 50,-.
april:
Salaris H. Stevens f 62,50.
Reiskosten H. Stevens f 10,-.
mei:
Salaris H. Stevens f 103,15.
Reiskosten H. Stevens f 10,-.
juni:
Springplank, Janssen en Fritsen (1 procent korting) f 227,70.
Fanfare "Ons Genoegen" f 25,-.
Gem. Adm. Kant. f 49,09.
Loon en A.O.W. f 93,90.
Girobiljetten f 1,60.
november: Zaalhuur Stroomberg f 105,40.
december:
H. Stevens, salaris december f 112,50.
H. Stevens, reiskosten december f 10,-.
H. Stevens, onkosten lintjesdag f 11,29.
Zaalhuur C.A. Bron f 42,50.
Plattelandsvrouwen f 10,-.

---------- ooo OOO einde KASBOEK 1963 OOO ooo ----------

Dit is het laatste boekjaar van dit kasboek. De hierna volgende financiële gegevens zijn afkomstig uit het kasboek met de boekjaren 1964 - 1976. Dit kasboek is voor f 4,25 gekocht bij boekhandel D. Bakker te Hoorn.

Jaarverslag 1964 - begin 1965.
Op 12 april 1964 zijn er zaalwedstrijden in Berkhout, maar er doen geen N.E.A.-leden mee. Op 25 april 1964 wordt er weer oud papier opgehaald. De opbrengst is f 235,32. Ook gaan een aantal leden weer sinaasappels inpakken in de veiling van Blokker en dat brengt ongeveer f 300,- in het laatje van het materialenfonds. Besloten wordt om een nieuwe springkast aan te schaffen. Op 24 mei 1964 is de bondswandeling in Hoorn. Van N.E.A. lopen 31 leden mee. Op de adspirantendag die op 14 juni 1964 in Wognum wordt gehouden, slagen een aantal jongens en meisjes voor het diploma B graad. Het zijn Anne Marie Leegwater, Tineke de Boer, Gerie Davids en Roelie Has. Van de jongens slagen P. Leegwater Pz. Jr. en Jan Zwier. Piet Leegwater wint ook nog een eerste prijs en Jan Zwier een tweede. Dat de meesten met lege handen naar huis gingen is grotendeels te wijten aan de zwaardere oefenstof, waarvoor deze groep speciaal moest worden opgeleid. De demonstratiedag, die voor 28 juni 1964 staat gepland, wordt eerst uitgesteld in verband met de veteranendag in Bakkum, en uiteindelijk afgesteld. Op 5 juli 1964 's morgens om half acht vertrekken de meisjes adspiranten naar het turnfeest in Venhuizen, want ze moeten hun oefening op de lange mat reeds om 08.45 uur presenteren. Ze hadden nogal wat last van zenuwen, maar desondanks winnen ze de vierde prijs. De heren treden om 10.45 uur aan voor hun oefening op de lange mat, wat vrij aardig ging. Misschien dat er volgend jaar een prijsje af kan als ze tenminste elke week op gym komen. De meisjes nemen nog deel aan de massale oefening en aan de optocht door Venhuizen, die vrij lang duurde. Na de vakantie kan men gebruik maken van de nieuwe springkast. Op 18 oktober 1964 doen Piet Leegwater Jr. en Jan Zwier mee aan de voorwedstrijden van de individuele kampioenschappen van de turnkring "West-Friesland" in Blokker. Ze eindigen daar respectievelijk als tweede en derde. Op zondag 1 november 1964 worden in Andijk de eigenlijke kampioenschappen van de turnkring gehouden. Door extra training van leider H. Stevens hebben ze voor hun klasse, moeilijke en tamelijk zware oefenstof naar voren gebracht. Piet Leegwater Jr. en Jan Zwier eindigen uiteindelijk respectievelijk weer als tweede en derde. Piet blonk uit bij de vrije oefening. In november 1964 wordt 3,2 ton oud papier opgehaald wat f 220,- opbracht. De 23e November was een rampdag. Nog dezelfde avond wordt er een spoedvergadering gehouden door het bestuur om oplossingen te zoeken voor de ontstane problemen. Op zaterdag 28 november 1964 vertrekken er drie auto's met jongens en meisjes naar de lintjesdag in Abbekerk. Eén jongen en één meisje zakken daar voor het diploma. Alle kinderen en leiders worden in Abbekerk getracteerd op een glaasje ranja. Als men wil betalen is het antwoord: "We komen het wel terughalen als jullie nieuwe dorpshuis gereed is". De gymlessen liggen twee maanden stil als gevolg van de brand, maar op 2 februari 1965 worden de lessen hervat in de wandelkerk. (Opm. redactie: Dat is het meest westelijke deel van de kerk, "onder de toren"). De wandelkerk wordt voorzien van een houten vloer en er kwamen warmtestraallampen in. Van de gymnastiekverenigingen uit Abbekerk en Blokker kunnen gymtoestellen worden geleend. De gymuitvoering kan dit jaar niet plaatsvinden. Onder deze notulen staat de handtekening van 2e secretaris C. Tuinman.

Algemene vergadering van N.E.A. op 11 maart 1965.
Voorzitter Piet Bakker opent om 20.15 uur precies deze bijeenkomst in het noodcafé van de heer Bron, op de hoek van de Havenweg en de Dorpsweg. Naast de bestuursleden hebben slechts 2 van de 84 gewone leden de moeite genomen om de vergadering bij te wonen. De voorzitter hoopt, dat bij het tot stand komen van het op te richten dorpshuis, er meer leden zouden komen, want zo'n gebouw is niet alleen voor de pronk. De evenementen voor het komende seizoen zijn:
2 mei - Zaalwedstrijden te Berkhout
16 mei - Bondswandeling
30 mei - Adspirantendag te Aartswoud
11 juli - Turnfeest te Abbekerk
31 oktober - Voorwedstrijden kampioenschappen turnkring "West-Friesland" te Nibbixwoud
14 november - Kampioenschappen turnkring "West-Friesland" te Abbekerk

Een datum voor de demonstratiedag in Schellinkhout wordt nog niet vastgesteld. Het is voor de verenigingen niet meer verplicht om deel te nemen aan de massale oefening op het turnfeest. De verzekering heeft f 5000,- uitgekeerd voor de verbrande gymspullen in het café. Van de gevraagde subsidie van de gemeente is nog maar de helft ontvangen. Hopelijk zal het andere gedeelte ook nog eens worden ontvangen, anders kan het er wel eens niet zo gunstig uitzien voor N.E.A. Na de pauze volgt de bestuursverkiezing. Cees Tuinman bedankt als bestuurslid wegens vertrek naar Abbekerk. Hij wordt opgevolgd door Piet Has, die in het vervolg het jaarverslag en de notulen zal maken. De heer C. Koster zal in het vervolg de administratie van de contributieboekjes behartigen. Leden tussen de 12 en 15 jaar die naar het vakantiekamp in Beekbergen willen, kunnen zich opgeven bij onze leider of bij mevrouw G. Stapel-v.d. Oort. In zijn slotwoord hoopt de voorzitter, dat er meer leden op de wekelijkse gymavond komen, vooral bij de dames en de heren.

---------- ooo OOO KASBOEK 1964 OOO ooo ----------

Inkomsten:
Verloting f 84,15.
Entree uitvoering f 103,50.
Donateurs f 303,-.
Contributie januari f 138,40.
Contributie mei f 129,-.
Veiling te Blokker, inpakwerkzaamheden f 304,90.
Subsidie 1964 f 500,-.
Brandverzekering f 5000,-.
Oud papier f 200,-.
Rente f 8,13.

Uitgaven:
januari:
G.A.K.Amsterdam f 47,37.
Raad van Arbeid f 14,36.
Onbekende storting f 10,-.
K.N.G.V. lintjes f 8,-.
februari:
Piet Bakker, nietmachine f 8,40.
Muziek f 50,-.
Buma f 9,56.
H. Stevens, envelop f 20,-.
maart:
Cadeau café f 10,-.
Verloving H. Stevens f 5,-.
C. Dop, oud papier f 20,-.
april:
G.J. Oonk f 10,70.
Advertentie f 8,10.
Bijdrage dorpskrant f 25,-.
K.N.G.V. f 135,-.
A.O.W. + loonbelasting f 111,75.
Blok v. ringen f 16,80.
mei:
Gré Ham, kleding f 9,80.
Veiling Blokker f 17,-.
juni:
Salaris H. Stevens f 137,50.
Reiskosten H. Stevens f 10,-.
Grammofoonplaten f 19,75.
juli:
Springkast f 708,75.
oktober:
Zaalhuur Bron f 324,65.
november:
5 stortingsbiljetten f 1,-.
december:
E.H.B.O. f 8,-.
Zaalhuur f 125,60.

---------- ooo OOO einde KASBOEK 1964 OOO ooo ----------

Jaarverslag 1965 - begin 1966.
De jaarlijkse demonstratiedag in de openlucht op het land van de heer Nobel kan geen doorgang vinden vanwege het slechte weer. Daarom wordt er uitgeweken naar de garage van Cor Dop, waar het tot ieders tevredenheid verliep. Uiteraard is ook het fanfarekorps uit Wijdenes weer van de partij. De mogelijkheden tot training in de "wandelkerk" zijn beperkt. Grondgymnastiek kan wel worden geoefend, maar ringen en rek zijn er niet. Na de zomervakantie wordt er op 24 augustus 1965 weer begonnen met trainen. Op 23 oktober 1965 wordt er weer oud papier opgehaald. Er was dit maal voor f 200,75 oud papier en voor f 110,- aan plastic zakken. Op 31 oktober 1965 wint Piet Leegwater weer de eerste prijs bij voorwedstrijden voor het kampioenschap van de turnkring "West-Friesland" in Abbekerk. Op 26 oktober 1965 biedt voorzitter P. Bakker een plant aan aan het echtpaar Renooy-Peetoom in verband met hun koperen huwelijksfeest. Penningmeesteresse Nel Renooy-Peetoom heeft dit ook wel verdiend, want ze zal in deze tijd de gym wel menigmaal verwenst hebben, want zo gemakkelijk is het zijn van penningmeesteresse niet. Op 14 november 1965 worden de kampioenschappen van de turnkring gehouden, de dag waar Piet Leegwater al zolang naar had uitgekeken. 's Morgens om 3 uur was Piet al uit bed gesprongen in de veronderstelling dat het al acht uur was. Desnietemin wordt Piet Leegwater kampioen met een voorsprong op de nummer twee van 3,70 punt. Leider H. Stevens behaalt bij hetzelfde kampioenschap de eerste plaats bij de heren. Op 3 december 1965 was het voor onze voorzitter P. Bakker een gedenkwaardige dag. Hij werd beëdigd als kastelein en het café werd gelijk geopend. De dames Renooy-Peetoom en Stapel-v.d. Oort overhandigen ter gelegenheid hiervan een bloemstukje namens N.E.A. Nu kunnen voortaan alle vergaderingen bij onze voorzitter thuis worden gehouden.

   

De verschillende emblemen van de jeugdproeven.

Algemene vergadering van N.E.A. op 21 februari 1966.
Voorzitter Piet Bakker betreurt het dat er dit jaar geen nieuwe leden zijn bijgekomen. Het jaarverslag en de notulen van de vorige bijeenkomst worden goedgekeurd. Bij de Boerenleenbank is een saldo per 31-12-'65 te vermelden van f 1884,69. Dit is een achteruitgang van f 113,99. Na de pauze volgt de bestuursverkiezing. De dames N. Renooy-Peetoom en G. Stapel-v.d. oort stellen zich niet herkiesbaar. De nieuwe penningmeesteresse wordt mevrouw A. Nap-Smit en de nieuwe secretaresse is mevrouw J. Zijp-Bontekoning. De vertrekkende bestuursleden worden door voorzitter Bakker bedankt voor het vele werk dat ze voor de gym hebben gedaan. Als sluitstuk van deze vergadering vertoonde de heer C. Koster W.Cz. dia's, waarvan door een ieder werd genoten. De aktiviteiten van de gym zijn dit jaar op de volgende data:
24 april - Zaalwedstrijden te Berkhout
15 mei - Bondswandeling te Enkhuizen
12 juni - Adspirantendag te Wognum
19 juni - Demonstratiedag
26 juni - Turnfeest te Wijdenes
16 oktober - Voorwedstrijden te Enkhuizen
30 oktober - Kampioenschappen turnkring "West-Friesland" te Abbekerk.

---------- ooo OOO KASBOEK 1965 OOO ooo ----------

Inkomsten:
januari:
Oud papier f 291,30.
Contributie f 137,60.
Ziekengeld f 8,12.
Plactic zakken f 90,-.
Donateurs f 141,75.
Oude brug f 25,-.
Oud papier f 200,75.
Subsidie f 500,-.
Plastic zakken f 95,50.

Uitgaven:
februari:
Dorpskrant f 25,-.
A.O.W. en loonbelasting f 104,42.
Salaris H. Stevens f 102,-.
Reiskosten H. Stevens f 10,-.
C.A. Bron, zaalhuur f 125,60.
mei:
K.N.G.V. toestellen f 320,80.
Buma f 24,17.
G.A.K. Amsterdam f 48,40.
juli:
P. Bakker f 41,-.
september:
C. Dop, oud papier f 20,-.
Onkosten H. Stevens f 58,05.
oktober:
Sportkeuring Piet Leegwater f 7,50.
K.N.G.V. f 325,-.

---------- ooo OOO einde KASBOEK 1965 OOO ooo ----------

Jaarverslag 1966 - 1967.
Door het gebrek aan een goede gymaccommodatie kan er dit jaar geen gymnastiekuitvoering worden gegeven. Op 4 maart 1966 bezoeken drie bestuursleden de jaarvergadering van de turnkring "West-Friesland" in "de Doelen" te Hoorn. Aan de zaalwedstrijden in Berkhout nemen dit jaar geen N.E.A.-leden deel. In april worden weer oud papier en plastic zakken opgehaald. Dat levert f 228,- op en dit extraatje kan de vereniging niet missen. De bondswandeltocht start niet, zoals in andere jaren in Hoorn, maar in Enkhuizen. De tocht er heen ging per bus samen met Hoorn en Berkhout. De reiskosten zijn één gulden per persoon. Onder gunstige weersomstandigheden wordt op 12 juni 1966 de adspirantendag gehouden in Wognum. Deze dag was voor 't eerst anders van opzet. 's Morgens worden de proeven afgenomen en 's middags is er touwtrekken voor de jongens en hindernisbaan voor de meisjes. Geen optocht en geen verplichte massale oefeningen dus meer. N.E.A. wint in Wognum een prijs bij de traditionele estafetteloop. Van de meisjes adspiranten slagen er 7 van de 10 voor het vaardigheidsdiploma. Voor het A-diploma slagen Aafke Donker, Marjan Boot en Tinie Voolstra en de volgende leden gaan met een B-diploma naar huis: Catrien Leegwater, Joke Wardenaar, Tineke de Boer en Piet Leegwater. Piet Leegwater behaalt van alle jongens ook de meeste punten en wordt dus, evenals vorig jaar, weer kampioen. Mede door een goede training kwam hij tot deze prestatie. Een week later, op 19 juni 1966, wordt de demonstratiedag gehouden op het land van de Heer Nobel. Eerst is er een mars door het dorp met voorop het fanfarekorps uit Wijdenes. De kleuters rijden daarbij mee op een wagen met hun leidster mevrouw Nap-Smit. Na het openingswoord van voorzitter Piet Bakker en de vaandelgroet, overhandigt de voorzitter een bos anjers aan Piet Leegwater in verband met zijn behaalde eerste prijs op de adspirantendag. De jeugdkeurploeg van West-Friesland geeft op deze dag demonstraties op de lange mat en op het paard. Deze ploeg staat onder de goede leiding van onze verenigingsleider. Op 26 juni 1966 wordt het "Turnfeest" in Wijdenes gehouden, maar onze vereniging deed, wegens tekort deelname, niet mee. Dit jaar nemen er weer een aantal leden deel aan het vakantiekamp van het K.N.G.V. te Beekbergen. Het zijn Tineke de Boer, Annemarie de Boer, Janneke Nap en Nel Sluis. Het vervoer werd door de turnkring geregeld. Na de zomer wordt er weer met frisse moed begonnen. Allereerst is daar de Bondsverloting 1966, ten behoeve van verbeteringen aan het vakantiepark in Beekbergen. De leden van N.E.A. weten deze loten zo snel te verkopen, dat ze als tegenprestatie een tamboerijn ontvangen ter waarde van f 20,-. Deze kwam goed van pas, daar de vorige kapot was. Omdat het K.N.G.V. volgend jaar 100 jaar bestaat krijgt iedere turnkring een bepaald bedrag om een feestavond te organiseren. Daarom wordt van ieder lid een kleine bijdrage gevraagd in de vorm van een eeuwfeestzegel. Deze zegel kost voor adspiranten f 0,10 en voor de oudere leden f 0,25. Deze bijdrage wordt zowel in 1966 als in 1967 gevraagd. Het N.E.A.-bestuur is niet erg blij met deze opgelegde regels, hoewel het bedrag niet zo groot is, moeten de leden het toch betalen. En wat zullen wij merken van het Eeuwfeest? Op 16 oktober 1966 wordt Piet Leegwater weer individueel kampioen bij de jaarlijkse voorwedstrijden van de turnkring in Enkhuizen. Hij mag dus meedoen aan het echte kampioenschap van de "Turnkring" dat in het dorpshuis van Abbekerk plaatsvindt en ook daar wint Piet Leegwater de eerste prijs. Het bestuur heeft zich op beide dagen niet van haar beste kant laten zien, want zij schittert door afwezigheid. Dit kan toch wel anders? Op 5 november 1966 wordt er voor de tweede keer dit jaar oud papier opgehaald. Dit levert f 118,- op. Besloten wordt om in het voorjaar van 1967 naast oud papier ook vodden op te halen. We kunnen namelijk best een extraatje gebruiken, daar de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten. Aan het einde van het jaar gaan een aantal leden en niet-leden weer sinaasappels inpakken in de veiling van Blokker. Dat brengt f 325,- in het N.E.A.-laatje. Verkochte Turnkalenders brengen f 75,- op. Op 11 december 1966 wordt de lintjesdag gehouden in het gymlokaal aan de Noorderdracht te Blokker. De dames van de vereniging willen graag nieuwe mooie helenca-pakjes, maar die zijn duur. De prijs ligt rond de f 24,-. Toch wordt besloten om dergelijke turnpakjes in de kleur groen aan te schaffen, daar nog geen enkele vereniging in West-Friesland deze kleur heeft. Het aantal leden is met 12 toegenomen, voornamelijk kleuters. Het bestuur hoopt dat de leden het volgende jaar kunnen gymmen in een goed verwarmde zaal van het nieuwe dorpshuis.

Algemene vergadering van N.E.A. op dinsdag 11 april 1967.
Niet één gewoon lid heeft de moeite genomen om naar deze vergadering toe te gaan. De heer H. Stevens heeft aangegeven te willen bedanken als leider. Hij zal nog aanblijven tot het nieuwe dorpshuis klaar is en hij wil daar nog één uitvoering geven als afscheid. Het bestuur kan intussen uitkijken naar een nieuwe leider of leidster, hoewel dit gemakkelijker gezegd is dan gedaan. Na de pauze volgt de bestuursverkiezing, waarbij alle aftredende bestuursleden worden herkozen. De heer Stevens brengt het vakantiekamp van het K.N.G.V. in Beekbergen nog onder de aandacht. Voor f 35,- kunnen de leden daar een fijne vakantieweek doorbrengen. De diverse aktiviteiten worden in 1967 op de volgende data gehouden:
5 maart - Districtswedstrijden te Haarlem
23 april - Zaalwedstrijden te Berkhout
21 mei - Bondswandeldag te Medemblik
7 juni - Adspirantendag te Avenhorn
15 t/m 22 juli - Vakantieweek in Driebergen
16 oktober - Voorwedstrijden turnkring te Blokker
21 en 22 oktober - Kaderweekend te Bergen (Volkshogeschool)
30 oktober - Kampioenschappen turnkring te Abbekerk

---------- ooo OOO KASBOEK 1966 OOO ooo ----------

Inkomsten:
Contributie januari f 153,25.
Oud papier f 228,-.
Plastic zakken f 30,-.
Contributie f 142,30.
Jurkjes f 8,-.
Plastic zakken f 70,-.
Oud papier f 120,-.
Eeuwfeestzegels f 9,20.
Contributie december f 155,70.

Uitgaven:
februari:
Salaris H. Stevens f 112,-.
Reiskosten H. Stevens f 20,-.
maart:
Dorpskrant f 25,-.
Dorpskrant H. Stevens f 5,-.
april:
C. Dop, oud papier f 30,-.
Gebr. van Meurs f 199,50.
P. Bakker, zaalhuur f 10,-.
juni:
Cadeau H. Stevens f 24,50.
Buma f 5,45.
juli:
Bloemen Piet Leegwater f 1,75.
Prijsjes demonstratiedag f 2,19.
Sigaren C. Koster f 1,90.
augustus:
Cadeau H. Stevens f 35,-.
Salaris H. Stevens f 140,-.
Reiskosten H. Stevens f 20,-.
oktober:
Demonstratiedag P. Bakker f 15,60.
Eeuwzegels f 20,95.
november:
Gift Sikkema f 5,25.
K.N.G.V. toestellen f 325,25.
december:
Demonstratie Stekelbos f 14,-.
C. Dop, oud papier f 25,-.

---------- ooo OOO einde KASBOEK 1966 OOO ooo ----------

Jaarverslag 1967 - 1968.
De gym houdt nog steeds haar lessen in de kerk bij gebrek aan een betere accommodatie. Er kan dus ook weer geen uitvoering worden uitgegeven. Op 23 april 1967 doen er zes N.E.A.-dames mee aan zaalwedstrijden in Berkhout. Trijnie Donker behaalt daar in de klasse 3A een 4e prijs. De herengroep is niet erg enthousiast als het op trainen aankomt. Een gunstige uitzondering is echter Piet Leegwater. Laatstgenoemde mag van leider H. Stevens zelfs meedoen aan de districtswedstrijden voor jongens junioren. Van de ongeveer 35 deelnemers eindigt Piet daar als tiende en dat is niet eens zo slecht. Dertig leden doen dit jaar mee aan de Bondswandeldag in Medemblik en zij mogen aan het einde van de dag een medaille mee naar huis nemen. Behulpzame autobezitters zorgen die dag voor het vervoer. De veilinghal in Avenhorn is op 7 juni 1967 het toneel van de adspirantendag. De volgende leden slagen die dag voor het diploma A: Aafke Renooy, Aafke Donker, Marjan Boot, Janneke Nap, Piet Zwier en Cees Leegwater. Voor het B-diploma slagen Tineke de Boer, Joke Wardenaar en Piet Leegwater. Dan breekt de vakantieperiode aan. Aafke Renooy, Marjan Boot, Janneke Nap en Aafke Donker gaan dan naar het vakantieoord van het K.N.G.V. te Beekbergen. Op 8 augustus 1967 beginnen de trainingen weer in "de wandelkerk". Piet Leegwater eindigt bij de voorwedstrijden van de Turnkring op 16 oktober 1967 in Blokker als tweede. In het dorpshuis "De Nieuwe Haven" te Abbekerk worden op 30 oktober 1967 de feitelijke kampioenschappen van de turnkring "West-Friesland" gehouden. Piet Leegwater eindigt weer als tweede, wat echter een mooi resultaat is, temeer daar hij door zijn huiswerk van school weinig vrije tijd heeft en er dus wel eens een gymuurtje bij in schiet. De N.E.A.-dames Nel Sluis, Trijnie Donker, Marja Leegwater en Catrien Leegwater nemen op 21 en 22 oktober 1967 deel aan het kaderweekend in Bergen. Het programma bestaat ondermeer uit een inleiding over lichamelijke opvoeding en sport op 't platteland. Ook is er een lezing van Klaas Boot over "Op naar de topsport". Om de kas te spekken worden er weer sinaasappels ingepakt op de veiling in Blokker. Dit brengt f 421,- op, dat op de bankrekening wordt gestort. In het voor- en najaar wordt er weer oud papier opgehaald. Ondanks deze verdiensten loopt het saldo van de vereniging terug, omdat de verhouding loon - contributie niet op het zelfde niveau ligt. De contributie voor de kleuters, jongens en meisjes gaat met 20 cent omhoog en de overige leden moeten 25 cent meer betalen. Van de gemeente wordt f 500,- subsidie ontvangen over het jaar 1967-1968. Onder deze notulen staat de handtekening van secretaresse mevrouw J. Zijp-Bontekoning.

In het notulenboek ontbreekt een verslag van de Algemene vergadering, die (mogelijk) begin 1968 is gehouden.

---------- ooo OOO KASBOEK 1967 OOO ooo ----------

Inkomsten:
Kalenderverkoop f 75,-.
Subsidie 1966 f 500,-.
Veiling te Blokker f 325,-.
Contributie februari f 153,80.
Veiling te Blokker f 60,-.
Vodden f 60,-.
Plastic zakken f 90,-.
Oud papier f 90,-.
Contributie augustus f 150,30.
Donateurs f 186,-.
Oud papier f 122,50.
Contributie december f 146,98.

Uitgaven:
maart:
Salaris H. Stevens f 112,-.
Reiskosten H. Stevens f 20,-.
Ziektewet f 83,45.
K.N.G.V. f 122,05.
Twee grammofoonplaten f 7,60.
april:
Dorpskranten H. Stevens f 6,-.
Kantine te Blokker f 7,30.
Contributiekaarten f 31,-.
Reparatie pickup f 16,50.
mei:
Dorpskrant f 25,-.
Cadeau H. Stevens f 8,-.
Cadeau mevr. Zijp f 7,50.
juni:
C. Dop, oud papier f 25,-.
Salaris H. Stevens f 112,-.
Reiskosten H. Stevens f 20,-.
juli:
Piet Bakker f 27,45.
Loon en AOW f 59,49.
september:
Cadeau P. Plas f 6,-.
GGB te Utrecht f 149,25.
oktober:
Keuring meisjes f 7,50.
C. Dop, oud papier f 25,-.
december:
Groen, Amstelveen f 50,25.
Vracht f 4,-.
Advertentie f 13,90.

---------- ooo OOO einde KASBOEK 1967 OOO ooo ----------

Jaarverslag 1968 - 1969.
Met ingang van februari 1968 heeft de gymnastiekvereniging de sportzaal in het nieuwe dorpshuis "de Dregt" in gebruik genomen, hoewel het gebouw nog niet officieel is geopend. Ruim drie jaar is er geoefend in de kerk, lessen waarin weinig variatie kon worden gebracht, omdat de accommodatie zo gebrekkig was. Nu heeft men de beschikking over een zaal die aan alle eisen voldoet. Ook basketbal en volleybal kunnen worden beoefend en dat alles in een verwarmde zaal. Leider H. Stevens heeft echter zijn afscheid aangekondigd en men is naarstig op zoek naar nieuwe leiding. Het bestuur plaats een advertentie in "'t Turnblad" en dat levert slechts één reactie op. Het is een dame uit Bochholz bij Vaals in Zuid-Limburg. Wij zeiden tegen elkaar, wat zoekt zij in vredesnaam zo ver weg? Er wordt navraag gedaan bij het C.I.O.S. in Arnhem, waar zij haar opleiding heeft gevolgd. Het bleek toch wel goed te zijn, want zij was geslaagd met redelijk hoge cijfers. Zij kon echter geen passende werkkring in haar omgeving vinden. Het bestuur nodigt de sollicitante uit om een paar dagen naar Schellinkhout te komen, maar ze deed afbericht, want ze had dichter bij huis werk gevonden. Dan volgt er een verlossend telefoontje van Alex Knip uit Hoorn, die zegt een leidster in Volendam te kennen, die werk zoekt. Het blijkt mej. M. Mooyer te zijn en zij neemt de betrekking aan met ingang van de eerstvolgende donderdag. Vanaf deze week wordt de training dus verplaatst van dinsdag naar donderdag. Mej. Mooyer heeft nog niet eerder de leiding gehad van een vereniging, dus zullen we haar nog wel eens moeten helpen. Op 23 mei 1968 wordt het "Turnfeest" gehouden in Hoorn en daar wordt dan tevens het 100-jarig bestaan het K.N.G.V. gevierd. Alle leden doen mee aan dit festijn. De nieuwe leidster M. Mooyer is enige weken met een aantal jeugdleden bezig om het dansje voor de revue "In de brand, uit de brand" in te studeren, dat bij de opening van het nieuwe dorpshuis opgevoerd zal worden. Later blijkt echter dat deze jeugdleden op de openingsdag niet aanwezig kunnen zijn in verband met een driedaags schoolreisje. Uiteindelijk wordt besloten, dat we maar helemaal niet meedoen. Desalnietemin zijn er N.E.A.-leden actief geweest bij de opening van het nieuwe dorpshuis. Hieronder een drietal foto's die toen zijn genomen.
   

Er gaan dit jaar geen N.E.A.-leden naar het K.N.G.V.-vakantiekamp in Beekbergen. Op 12 september 1968 wordt medewerking verleend bij de opnamen van de dorpsfilm onder auspiciën van de Ned. Blindenbond. De filmopnamen vinden plaats tijdens de les in de sportzaal en de hele vereniging loopt mee in een optocht. Op 22 september 1968 worden in Enkhuizen de vaardigheidsproeven gehouden voor jongens, meisjes, heren en dames. De volgende leden slagen voor hun vaardigheidsdiploma: Aafke Donker, Marjan Boot, Jannie Posch, Joke Wardenaar, Nel Sluis, mevrouw Van de Kamp-Peereboom (9e maal,) Trijnie Donker en Piet Leegwater jr. Drie leden worden afgewezen. Op 13 oktober 1968 vinden de voorwedstrijden voor het kampioenschap van de turnkring "West-Friesland" plaats in het dorpshuis van Schellinkhout. De plaatselijke favoriet Piet Leegwater jr. moet jammergenoeg verstek laten gaan in verband met zijn studie. Catrien Leegwater en Joke Wardenaar bezoeken het kaderweekend op de Volkshogeschool te Bergen Twee keer wordt er oud papier opgehaald. De opbrengst is in totaal f 491,-. Na lang beraad heeft het bestuur besloten om van de traditionele gymjurkjes af te stappen en nieuwe gymrokjes te gaan maken van witte poplin, die over 't gympakje gedragen kan worden. Mevrouw Rezelman-Bakker wordt in de kledingcommissie gekozen. Van de gemeente wordt f 500,- subsidie ontvangen. Het ledental is gestegen naar 130 en de lessen worden behoorlijk bezocht.

Algemene ledenvergadering op 24 januari 1969 in het dorpshuis "De Dregt".
De vergadering wordt geopend door vice-voorzitter A.P. (Adriaan) Hoogenboezem, daar de aftredende voorzitter, de heer Piet Bakker, zijn nieuwe betrekking in Hoorn al was begonnen. Er zijn slechts enkele leden opgekomen. De secretaresse leest het jaarverslag voor en een verslag van de Technische vergadering van de turnkring West-Friesland. Dit laatste verslag is belangrijk, omdat het programma van de turnkring voor de komende jaren geheel afwijkt van andere jaren. De tijd van de massale adspirantendagen en turnfeesten zijn voorbij. Het wedstrijdelement treedt nu meer naar voren. Na de pauze volgt de bestuursverkiezing. Piet Bakker en Rie Ham-Bellis zijn aftredend en niet herkiesbaar. Zij worden opgevolgd door mevrouw R. Lucas-Kreuger en de heer F. Vonk. Als voorlopige datum van de jaarlijkse uitvoering wordt 8 maart 1969 genoemd. De meningen over de turnpakjes zijn verdeeld. Tenslotte komt men tot de volgende oplossing. De kleur blijft blauw, omdat dit goed combineert met de witte rokjes. De leden worden verzocht om bij aanschaf van een nieuw turnpakje, dit te doen bij Sporthuis Bos, omdat dan alle leden in dezelfde kleur blauw zullen lopen.

---------- ooo OOO KASBOEK 1968 OOO ooo ----------

Inkomsten:
januari Contributie f 175,-.
maart Contributie f 195,95.
april Contributie f 224,60.
april Plastic zakken f 50,-.
mei Subsidie gemeente 1967 f 500,-.
juli A. Roele te Spanbroek f 326,-.
september Contributie f 249,85.
december Subsidie gemeente 1968 f 500,-.
december Dorpshuis f 800,-.
december Rente f 196,44.

Uitgaven:
26 januari Salaris H. Stevens f 140,-.
26 januari Reiskosten H. Stevens f 20,-.
30 januari Fruitbak f 10,-.
30 januari Bloemen f 2,50.
27 februari Gift dorpshuis f 25,-.
28 februari Loon Juf Mooyer f 137,60.
28 februari Reiskosten leidster Mooyer f 20,-.
23 maart Bloemstuk Pelt f 10,-.
27 maart K.N.G.V. Utrecht f 149,75.
12 april Loon en AOW f 89,88.
23 april Dorpskrant f 25,-.
25 april Loon juf Mooyer f 204,80.
25 april Reiskosten juf Mooyer f 20,-.
16 mei Zaalhuur februari, maart en april f 175,-.
5 juli C. Dop f 35,-.
10 augustus Loonbelasting f 108,96.
10 augustus Turnblad f 5,25.
29 oktober Zaalhuur f 350,-.
29 oktober Nijha te Lochem f 62,75.
29 november Bloemen f 6,50.
10 december Gebruik showcostuums f 45,-.

---------- ooo OOO einde KASBOEK 1968 OOO ooo ----------

Jaarverslag 1969 - 1970.
Door omstandigheden werd de jaarvergadering vorig jaar gehouden vóór de gymuitvoering. Dit jaar zijn er dus twee uitvoeringen. Op 8 maart 1969 wordt er voor het eerst sinds 6 jaar weer een uitvoering gegeven en de belangstelling is groot. Voor de meeste leden is het een eerste uitvoering op het toneel, maar het programma wordt onder leiding van mej. Mooyer vlot afgewerkt. Op 27 april 1969 nemen 7 meisjes en 1 dame deel aan de vaardigheidsproeven in Enkhuizen. Alleen Bea Hart slaagt in Enkhuizen in haar missie. Op 3 mei 1969 brengt de oud papieractie f 312,- op. Wognum is op 18 mei 1969 het toneel van de gecombineerde lintjesdag en de bondswandeling. Van N.E.A. nemen hieraan 26 jeugdleden deel. Voor het A-lintje slagen Nelly Vis, Jolanda Stammes, Caroline Bronner, Marianne Ham, Romee Beets, Sissy Maarse, Florry Maarse, Caroline Haller, Rita Janssen, Wim van Poelgeest, Chris Roodhuizen, Carl Roodhuizen, Fred Walkeuter, Jos Brouwer, Johan Dragtsma, Erik Wardenaar, Jaap Wardenaar en Klaas Best. Anneke Dekker wint een B-lintje en voor het C-lintje slagen Karin Kampen, Marco Leegwater en Kees Koster. Voor de atletiekproeven lintje A slagen Karin Kampen, John Bronner, Marco Leegwater en Kees Koster. De heren Vonk en Has treden deze dag als jurylid op. Samen met de gymnastiekverenigingen uit Avenhorn, Benningbroek en Hauwert organiseert N.E.A. op de avond van 29 mei 1969 vaardigheidsproeven voor dames in het dorpshuis van Schellinkhout. De proeven worden door alle deelneemsters in een prettige sfeer met succes afgelegd. In de pauze wordt koffie met eigen gebakken cake gepresenteerd. De geslaagden van onze vereniging zijn Ans Broers-Dontje, Anneke Has-Roos en Rie Stammes-Boontjes, Jannie Zijp-Bontekoning. Voor een actie tot realisering van een sporthal en zwembad in Hoorn wordt in Schellinkhout f 455,50 opgehaald. Op 8 juni 1969 wordt in de veilinghal van Blokker het turnfeest nieuwe stijl gehouden. Helaas werd er door onze vereniging niet aan deelgenomen. Vanaf 26 juni 1969 is de grote vakantie. Bea Hart, Marjolein Haller, Caroline Haller, Aaf Posch, Anneke Ham en Kees Koster gaan in deze vakantie een week naar het K.N.G.V.-vakantiekamp in Beekbergen. Op 7 augustus worden de lessen weer hervat. Aan de voorwedstrijden- en de kampioenschappen van de turnkring nemen dit jaar geen N.E.A.-leden deel. Het oud paier levert in het najaar f 175,- op. De kleuters krijgen nu weer les van mevrouw G. Hoogenboezem-Roos. De emblemen van de vereniging raken op en dus wordt er bij verschillende bedrijven prijsopgaaf gevraagd voor nieuwe emblemen. Men moet echter minimaal 250 stuks afnemen, wat voor N.E.A. het bezwaar had, dat er dan te veel geld in bleef zitten. Mevrouw Rezelman-Bakker van de kledingcommissie wil het wel proberen en uiteindelijk maakt ze eigenhandig 56 nieuwe emblemen, zodat nu ieder lid weer van een embleem voorzien kan worden. De winteruitvoering wordt op 14 februari 1970 gehouden. De opmars door de hele zaal werd wel gewaardeerd. Het programma wordt zoals gewoonlijk vlot afgewerkt en kan geslaagd genoemd worden. De avond wordt opgefleurd met pianomuziek van mevrouw V.d. Wiel-Kok. De verlichting is verzorgd door Fa. Tj. v.d. Rol.

Algemene vergadering van 25 februari 1970.
Voorzitter P. Vonk is blij ook enkele leden te kunnen verwelkomen. Hij werpt een terugblik op het afgelopen jaar en deelt vervolgens mee, dat aan de gemeente is gevraagd om twee springbakken aan te leggen in een strook naast het speelveld, n.l. één voor verspringen en één voor hoogspringen. De vereniging is ook van plan om enige kogels en speren aan te schaffen, zodat wij ons op mooie zomerdagen kunnen gaan uitleven in de atletieksport. De batig saldo is iets terug gegaan. Het oud papier heeft in 1969 f 517,- opgebracht. Van de gemeente is een subsidie van f 500,- ontvangen. Na de pauze volgt de bestuursverkiezing. Het bestuur ziet er dan als volgt uit:
Voorzitter - de heer P. Vonk
Secretaresse - J. Zijp-Bontekoning
Penningmeesteresse L. v.d. Kamp-Peereboom
Vice-voorzitter - de heer A.P. Hoogenboezem
2e secretaresse - mevrouw R. Lucas-Kreuger
Bestuurslid - mejuffrouw T. Donker
Bestuurslid - de heer G. Buisman
Mevrouw Nap-Smit krijgt uit handen van voorzitter Vonk een bloemetje aangeboden voor het lesgeven aan de kleuters. Mevrouw G. Hoogenboezem-Roos geeft nu de kleuters gymles. De nieuwe bestuursleden worden welkom geheten en spreker hoopte op een prettige samenwerking. In de rondvraag komen nog verschillende vragen naar voren, waar nog enige tijd prettig over gediscussiëerd werd. De secretaresse vermeldt niet waar deze vragen betrekking op hebben, zodat de lezer daarover in het ongewisse blijft.

---------- ooo OOO KASBOEK 1969 OOO ooo ----------

Inkomsten:
januari:
Plastic zakken f 25,-.
Donateurs f 346,50.
Verloting uitvoering f 385,50.
Contributie f 243,10.
Benningbroek f 26,50.
Oud papier f 175,-.
mei Oud papier f 342,-.
juni Contributie f 226,-.
november Oud papier f 273,-.

Uitgaven:
januari:
Bloemen burg. Mol f 2,50.
Taart P. Bakker f 8,-.
K.N.G.V. f 650,25.
Juf Mooyer f 162,80.
Reiskosten juf Mooyer f 20,-.
februari:
Aanslag premieheffing f 360,-.
Jaarvergadering f 25,50.
Naheffingsaanslag loonbelasting f 210,-.
maart:
Gymuitvoering onkosten f 50,95.
Zaalhuur jan. en febr. f 140,-.
Zaalhuur uitvoering 8 maart f 53,16.
Onkosten verloting f 44,67.
Cadeau juf Mooyer f 33,90.
Dorpskrant f 25,-.
mei:
Piet Leegwater f 12,10.
Gym muziekinstr. f 165,-.
C. Dop f 39,20.
juni:
Turnblad f 5,20.
C. Dop, Abbekerk f 22,40.
augustus:
Juf Mooyer f 162,80.
Reiskosten juf Mooyer f 20,-.
november:
Belasting f 240,-.
Zaalhuur f 490,-.
Reiskosten G. Buisman f 25,-.
Oud papier C. Dop f 39,20.
december:
K.N.G.V. Utrecht f 275,75.
Advertentie f 13,29.
Reiskosten G. Buisman f 15,-.
Loonbelasting f 77,47.

---------- ooo OOO einde KASBOEK 1969 OOO ooo ----------

Jaarverslag 1970 - 1971.
In Hoogwoud worden dit jaar de vaardigheidsproeven gehouden voor de jeugd. 17 N.E.A.-leden doen mee en worden door de ouders van deelnemende leden naar Hoogwoud gebracht. De volgende kinderen mogen een lintje mee naar huis nemen: Anneke Dekker, Marjan Ham, Sissy Maarse, Florry Maarse, Jolanda Stammes, Caroline Bronner, Nellie Vis, Carla Buisman, Chris Roodhuizen, Erno Posch en Michael Toepoel. Op 26 april 1970 vinden in Enkhuizen vaardigheidsproeven plaats voor de dames en heren en grote meisjes. De volgende N.E.A.-leden behalen daar een diploma: Mevrouw L. v.d. Kamp-Peereboom (3e klasse B), de heer J. Spaan (3e klasse A), Tine Best, Jolanda Beets, Bea Hart, Anneke Ham, Marjolijn Haller en Jannie Posch (adspirant klasse A). In de zomervakantie gaan Kees Koster, Marjolijn Haller en Carolien Haller naar het vakantiekamp van het K.N.G.V. te Beekbergen. De gemeente wil geen springbakken aanleggen voor het hoog- en verspringen op het nieuwe sportterrein. De vereniging dient daar zelf voor zorg te dragen. Mevrouw G. Hoogenboezem-Roos kan wegens gezinsuitbreiding de kleuters voorlopig geen gymles geven, wat wij erg jammer vinden en de kinderen vinden het een leuke juf. Het toeval wil dat er net een nieuwe kleuterjuf is. Het is mej. Meisen uit Venhuizen en zij wil de kleuters voor zo lang ze tijd heeft wel les geven. Er zijn ruim 35 gymkleuters en enige moeders gingen bij toerbeurt juf helpen. Voor het nieuwe hospitaalschip, de "Henry Dunant" van het Rode Kruis, wordt door de leden f 500,- opgehaald in het dorp. Twee maal wordt er weer oud papier en vodden opgehaald. Juf Mooyer moet een blindedarmoperatie ondergaan in het ziekenhuis en daarom liggen de trainingen een paar weken stil. Juf Meisen geeft de kleuters maar korte tijd les, want door trouwplannen en drukke studie heeft ze geen tijd meer. Haar opvolgster wordt mevrouw V.d. Kooi-Hogenstijn uit Venhuizen, die op 26 januari 1971 met haar lessen in Schellinkhout begint. Tine Best helpt juf Mooyer bij de kleine jongens en Jannie Posch en Dirma Sluis assisteren bij de kleuters. De uitvoering begint weer met een mars door de zaal naar het toneel en na de vaandelgroet wordt het programma vlot afgewerkt. Mevrouw V.d. Wiel-Kok begeleidde ons zo hier en daar weer op de piano. De avond wordt besloten met een gezellig bal onder leiding van het "Apollo Trio".

 Gerard Buisman (met bril).
Het derde meisje van links is Janny Posch.

Jaarvergadering op 13 april 1971.
Het voltallige bestuur is aanwezig, alsmede vijf gewone leden. Het voordelig saldo is geslonken van f 545,63 in 1969 naar f 355,50 in 1970. Dat komt door de loonkostenstijging van de leidster mej. Mooyer. Bovendien is er een kleuterjuf aangetrokken, die ook per maand haar salaris wil ontvangen. De contributie gaat dus omhoog. Het oud papier en de vodden brengen ook niet meer zoveel op als voorgaande jaren. Na de pauze volgt de bestuursverkiezing en na deze verkiezing ziet het bestuur er als volgt uit:
Voorzitter - P. Vonk
Secretaresse - Mevrouw R. Stammes-Boontjes
Penningmeesteresse - Mevrouw R. Lucas-Kreuger
De heer G. Buisman
Mej. T. Donker
Mevr. K. Rezelman-Bakker
Mevr. A. Hoogenboezem-Leegwater

De voorzitter bedankt de heer A. Hoogenboezem voor het vele werk dat hij in al die jaren voor de vereniging heeft gedaan. Vanaf zijn 16e jaar heeft hij in het bestuur zitting gehad. Na de rondvraag, die niet veel vragen opleverde, sluit de voorzitter de vergadering.

---------- ooo OOO KASBOEK 1970 OOO ooo ----------

Inkomsten:
januari Contributie nov. dec. 1969 f 342,10.
14 februari Entree uitvoering f 90,-.
14 februari Donateurs f 316,-.
14 februari Verloting f 225,80.
maart Teruggaaf Loonbelasting f 95,19.
maart Teruggaaf Premieheffing f 98,40.
juni Contributie f 210,80.
november f 204,20.
november Retour K.N.G.V. f 101,-.
december Retour belastingen f 758,32.
december B.V.G. te Utrecht
*) f 148,95.
december Oud papier, Roele f 717,40.
31 december Rente termijnrekening f 135,-.

*) B.V.G. = Bedrijfsvereniging voor Gezondheid, Geestelijke- en Maatschappelijke belangen, een privaatrechtelijk lichaam dat ondermeer is belast met de uitvoering van de ziektewet.

Uitgaven:
5 februari Onkosten grammofoonplaten mej. Mooyer f 13,60.
14 februari Muziekinstr. f 175,-.
14 februari Onkosten uitvoering f 100,-.
14 februari Onkosten Oonk, Ruiter, Buisman f 36,02.
14 februari Onkosten Davids, Katuin f 21,-.
12 maart Loon mej. Mooyer, jan. en febr. f 380,88.
12 maart Reiskosten G. Buisman f 36,-.
19 maart Bedr. Gezondh. Maatsch. bel. f 747,96.
april BUMA-recht, uitvoering f 20,16.
1 mei Verenigingsbijdrage turnkring West-Friesland f 28,75.
15 mei Autovergoeding G. Buisman f 24,-.
15 mei Onkosten P. Pelt, bloemen f 18,50.
15 mei Onkosten N. Dagblad f 12,22.
22 mei K.N.G.V., Utrecht f 650,-.
26 juni R. Dijksma f 9,-.
juli/augustus Vakantietoeslag juf. Mooyer f 167,17.
14 augustus Haring bloemenmag. f 11,25.
16 oktober C. Dop f 44,80.
december:
Dorpshuis "De Dregt" f 375,50.
Dorpshuis "De Dregt" f 70,-.
Salaris mej. Mooyer f 365,04.
Bloemstukje mej. Mooyer f 7,50.
Boete belastingen f 29,-.
Ophalen oud papier C. Dop f 39,20.
Dorpskrant f 25,-.
G. Buisman, reiskosten f 40,-.
Belastingen f 254,54.

---------- ooo OOO einde KASBOEK 1970 OOO ooo ----------

Jaarverslag 1971 - 1972.
De vaardigheidsproeven van de turnkring "West-Friesland" zijn van de baan. In plaats daarvan moet je het met je eigen vereniging organiseren, wat niet eenvoudig is en daarbij heb je ook nog 3 of 4 juryleden nodig. Het blijkt erg veel werk te zijn en het is ons niet meegevallen. Veel jongens en meisjes van N.E.A. hebben meegedaan aan de bondswandeldag en de atletiekproef in Hoogwoud. Ze komen allemaal met een medaille thuis. Op donderdag 10 juni 1971 trouwt mejuffrouw Mooyer in Volendam met de heer Vrind. Het N.E.A.-bestuur reist ook af naar Voldendam om het bruidspaar te feliciteren en overhangt namens de leden een messenslijper en gratenbakjes. Leidster Mooyer blijft tot de zomervakantie lesgeven in Schellinkhout, maar daarna zullen we toch een ander moeten zoeken en dat valt niet mee. In de vakantietijd gaan we atletieken onder leiding van mevrouw C. Koster-Ton. De atletiekavonden worden gehouden in de periode van 28 juni tot 6 september 1971 en worden gevolgd door 6 jeugdleden en 4 ouderen. Drie jongens gaan in de zomervakantie een week naar het vakantiekamp van het K.N.G.V. in Beekbergen. Het zijn J. Bronner, C. Koster en J. Maarse. De nieuwe leidster heet mevrouw V.d. Wijk-Stapel uit Wijdenes, maar erg lang duurt dit niet, want ze heeft Wijdenes er bij genomen en vindt twee verenigingen te druk. Ze kiest dus voor Wijdenes en het N.E.A.-bestuur moet dus weer op zoek naar nieuwe leiding. Er wordt een advertentie geplaatst en mevrouw Bakker-Langedijk reageert. Na een kennismakingsavond met het bestuur en een kijkje in de gymzaal van "De Dregt" wordt ze aangenomen en wil direct beginnen. Op 4 oktober 1971 stopt dus mevrouw Wijk-Stapel en reeds op 7 oktober 1971 begint leidster mevrouw Bakker-Langedijk als leidster in Schellinkhout. De wedstrijden met de andere verenigingen hebben geen doorgang kunnen vinden door het steeds wisselen van leidster. De gymproeven hebben we nog één maal gehouden en alle deelnemende kinderen krijgen een lintje. Dit jaar wordt er twee maal oud papier en vodden opgehaald. Het bracht niet zoveel op als in voorgaande jaren, f 528,-. Gerard Buisman en Annemarie Hoogenboezem bezoeken de receptie ter gelegenheid van het 12½-jarig huwelijksfeest van de nieuwe leidster. Op 19 februari 1972 wordt, ondanks de korte voorbereidingstijd van mevrouw Bakker, de jaarlijkse uitvoering gehouden in de sportzaal van het dorpshuis. De zaal zit vol met belangstellenden en gehoord de reacties kan er terug gekeken worden op een geslaagde uitvoering. De avond wordt besloten met een gezellig bal onder leiding van de Flamingo's. Na één week rust moeten de leden alweer beginnen te trainen voor het nieuwe programma, echter mevrouw Bakker is ziek. Kleuterleidster mevrouw V.d. Kooi neemt dan voor enkele weken de honneurs waar.

Jaarvergadering op 7 maart 1972.
Naast het bestuur kan de voorzitter eens een paar leden welkom heten. De heer Vingerhoed van de sportraad kan door omstandigheden niet aanwezig zijn. De heer W. Hoogenboezem en mevrouw Peereboom-Water hebben het kasboek van penningmeesteresse mevrouw Lucas-Kreuger gecontroleerd en in orde bevonden. De vereniging heeft dit jaar meer subsidie gekregen van de gemeente. De nieuwe subsidieregeling is namelijk gebaseerd op het aantal jeugdleden beneden de 16 jaar en dat pakt goed uit voor de gymnastiekvereniging. Bestuurslid mej. T. Donker stelt zich niet herkiesbaar bij de bestuursverkiezing. Voorzitter Vonk is ook aftredend, maar herkiesbaar. Mej. N. Sluis wordt tot opvolgster gekozen van mejuffrouw Donker. Leidster Bakker wil wel af van de jaarlijkse uitvoering daar ze dan meer tijd aan de gymnastiek kan besteden. Echter de uitvoering levert elk jaar nog een kleine winst op en de kinderen vinden het leuk. Dus wordt besloten om er gewoon mee door te gaan. De atletiektraining van vorig jaar is nog geen succes gebleken. We hopen dit jaar op wat meer leden. Ook niet-leden zijn er welkom en zij betalen dan slechts een half jaar contributie. In de rondvraag worden nog verschillende vragen gesteld, maar secretaresse mevrouw R. Stammes-Boontjes vindt de onderwerpen kennelijk niet de moeite waard om te vermelden in de notulen.

---------- ooo OOO KASBOEK 1971 OOO ooo ----------

Inkomsten:
februari:
Nieuwe leden (nov. dec.) f 73,-.
Verloting f 218,35.
Entree uitvoering f 91,-.
Oud papier f 373,50.
mei:
B.V.G. uitkering ziektegeld f 18,23.
Contributie maart en april f 299,30.
juli:
Subsidie juli 1971 f 500,-.
Contributie f 130,25.
oktober:
Oud papier f 240,60.
Subsidie 1971 f 879,46.
december:
Verhuur startpistool f 2,50.
Rente f 238,94.

Uitgaven:
maart:
K.N.G.V. f 353,50.
Loon mej. Mooyer, maart f 183,48.
Loon mej. V.d. Kooi f 81,-.
april:
B.V.G., Utrecht f 516,76.
Muziek f 225,-.
Cadeau mej. Mooyer f 25,-.
Sociale lasten 1e kwartaal f 115,37.
Mej. Mooyer (april) f 229,35.
Mevr. V.d. Kooi, incl. reiskosten f 43,70.
mei:
Nota C. Dop F 39,90.
Cadeau mej. Mooyer f 22,40.
juni:
Sporthuis Bos f 607,73.
Advertentiekosten leider f 39,31.
juli:
Advertentie leider N.H. Dagblad f 38,90.
Autovergoeding G. Buisman f 25,-.
september:
Loon mevrouw V.d. Kooi + reiskosten (juli, augustus) f 71,55.
Loon mejuffrouw Mooyer (juli - 4 weken) f 183,48.
Loon mevrouw V.d. Wijk + reiskosten (augustus) f 86,12.
Huur sportterrein f 25,-.
oktober:
Advertentie N.H. Dagblad f 42,43.
Loon mevrouw V.d. Wijk (1 dag) f 20,28.
Redactie dorpskrant f 25,-.
Loon mevrouw Bakker f 136,30.
Reiskosten mevrouw Bakker f 49,20.
Loon mevrouw V.d. Kooi f 21,80.
Reiskosten mevrouw V.d. Kooi f 21,80.
november:
C. Dop f 45,60.
K.N.G.V. lintjes f 3,50.
december:
Belasting te kort betaald f 58,80.
Onkosten huwelijksfeest mevrouw Bakker f 10,75.

---------- ooo OOO einde KASBOEK 1971 OOO ooo ----------

Jaarverslag 1972 - 1973.
Na een paar weken les van mevrouw V.d. Kooi kwam mevrouw Bakker weer. Ze was na haar ziekte weer goed opgeknapt. Er wordt getraind tot de zomervakantie, maar aan wedstrijden kan niet worden deelgenomen, want de kinderen konden de oefeningen nog niet naar behoren uitvoeren. Onder leiding van mevrouw C. Koster-Ton mag de atletiek zich verheugen in wat meer belangstelling, vooral dames en heren. Er wordt van alles gedaan om de conditie op te vijzelen, zoals vele rondjes lopen, springen, starten, werpen enz, hetgeen leuk is verlopen. Carla Buisman, Jolanda Stammes, Irma Houtzager, Margreet Stapel, Carolien Bronner en Marquerite Lusink nemen in de zomervakantie deel aan het K.N.G.V.-vakantiekamp in Beekbergen. Het trof bijzonder, want er was net een kleine hittegolf. In november begint de leidster met de voorbreidingen voor de jaarlijkse uitvoering, waar de kleuters en de donateurs op rekenen. Maar eerst gaat de gymjuf nog met vakantie naar de zon, zodat er in de kerstvakantie doorgetraind moet worden. Dat is jammer genoeg geen succes, want er kwamen haast geen leden. In januari 1973 wordt er echter weer volop getraind en op 17 februari zijn de leden klaar voor de uitvoering in het dorpshuis. We begonnen weer met de opmars en het zingen van het bondslied. Daarna volgen de kleuters, die onder leiding van mevrouw V.d. Kooi en mevrouw Bos hard hebben gewerkt en het was een leuk gezicht al die kleintjes bezig te zien. In de pauze is de verloting, die wordt georganiseerd door de dames Rezelman en Hoogenboezem. Een groep meisjes besluit de uitvoering met het zingen van "Dit was het einde". Dansmuziek onder leiding van J. over de Linden besluit de avond. Na de uitvoering doen de jongens en meisjes mee aan wedstrijden in Sijbekarspel, wat heel goed ging, gezien het eerste resultaat. Op 31 maart 1973 bezoekt voorzitter Vonk de buitengewone bondsvergadering, welke werd gehouden in het jaarbeursgebouw 1, Congres- en vergadercentrum te Utrecht. Daar komt met name de eerder afgekeurde begroting van het K.N.G.V. aan de orde. Onze vereniging voldeed door dit bezoek aan een morele plicht welke eens per plusminus 25 jaar voor komt. In dit jaarverslag kan nog net de mededeling, dat atletiektrainster mevrouw Koster-Ton en bestuurslid mevrouw Hoogenboezem op 30 maart 1973 het leven hebben geschonken aan respectievelijk een zoon en een dochter. Bestuurslid Gerard Buisman is op 2 april 1973 naar de vergadering van de sportraad geweest in Venhuizen. Gezien de posten in het kasboek krijgt Buisman, die buiten Schellinkhout woonachtig is, zijn gemaakte reiskosten vergoed door de gymnastiekvereniging.

Jaarvergadering op 6 april 1973.
Het is een rustig jaar geweest voor de vereniging. Alleen valt op te merken dat de atletiek leuk is verlopen, vooral bij de dames en de heren. Voor de jeugd is er komende zomer geen atletiek meer. Bij de bestuursverkiezing is de heer Buisman aftredend, maar herkiesbaar en hij wordt dus herkozen. De kas is gecontroleerd door mevrouw C. Peereboom-Water en Marjan Boot en zij hebben alles in orde bevonden. Het ophalen van het oud papier en de vodden hebben in 1972 f 457,40 netto opgebracht. De contributie wordt met ingang van 1 januari 1973 met f 0,50 verhoogd in verband met de verhoging van de bondscontributie. De contributie ziet er nu als volgt uit:
3-6 jaar - f 2,00.
6 - 10 jaar - f 2,50.
10 - 16 jaar - f 2,75.
16 jaar en ouder - f 3,50.

Verder wordt in deze vergadering besloten tot het heffen van zogenaamd entreegeld, om het verloop zoveel mogelijk tegen te gaan. Eén keer per jaar dient voor elk lid een bedrag aan de bond te worden afgedragen. Voor de groten f 6,- en voor de jeugd f 4,50. Het entreegeld bedraagt voor de kinderen f 2,50 en alle leeftijden daarboven f 5,00. Dat betekent dat personen die lid wensen te worden van N.E.A. dit bedrag moeten betalen en ook die leden die zeggen "Ik stop er maar mee" en dan na b.v. drie maanden weer lid worden. Op 17 juni 1973 wil men onderlinge wedstrijden houden in het dorpshuis "De Dregt". De uitvoering voor 1974 is vastgesteld voor 19 januari. Inmiddels was het met de rondvraag al laat geworden en sloot de voorziter de vergadering.

---------- ooo OOO KASBOEK 1972 OOO ooo ----------

Inkomsten:
januari:
Contributie f 133,-.
februari:
Entree uitvoering f 130,75.
Verloting f 215,50.
Donateurs f 324,-.
maart:
Contributie f 175,50.
B.V.G. f 100,94.
april:
Oud papier f 302,-.
Actie flessen doppen f 7,80.
juni:
Rente lopende rekening f 1,92.
Contributie atletiek J. Kriekaard f 10,-.
Contributie atletiek A. Vis f 6,-.
december:
Subsidie f 1061,-.

Uitgaven:
januari:
K.N.G.V. afl. f 325,-.
Loon mevrouw Bakker f 152,36.
Reiskosten mevrouw Bakker f 50,04.
Loon mevrouw V.d. Kooi f 22,-.
Reiskosten mevrouw V.d. Kooi f 12,-.
februari:
P. Broers controle f 25,-.
Muziekinstrumenten f 180,-.
Kleding uitvoering f 74,50.
Cadeau mevr. Bakker f 28,75.
Prijzen verloting f 65,10.
K.N.G.V. f 403,40.
maart:
Dorpshuis "De Dregt" f 262,33.
Extra loon mevr. V.d. Kooi f 107,25.
april:
Fruitbakje mevrouw Hoogenboezem f 7,50.
Belasting 1e kwartaal f 274,03.
C. Dop f 45,60.
mei:
Trainingspak mevrouw Bakker f 65,-.
K.N.G.V. turnblad f 2,50.
augustus:
Bloembakje mevrouw Koster f 11,50.
Cadeau zoon P. Vonk f 7,50.
Dorpskrant f 29,-.
november:
C. Dop f 45,60.
december:
Nota afl. turntoestellen f 325,-.

---------- ooo OOO einde KASBOEK 1972 OOO ooo ----------

Jaarverslag 1973 - 1974.
Vijf meisjes doen met ingang van 25 februari 1973 mee aan een competitie tussen vele verenigingen. N.E.A. wordt vertegenwoordigd door Sandra Prins, Lieke Schermer, Marquerite Lusink, Gerda Dekker, Jakelize Hart en reserve Margreet Stapel. Bij de eerste wedstrijd in Benningbroek wordt de derde plaats behaald. Sandra Prins wordt van alle deelnemende meisjes individueel derde in de eindrangschikking. Op zondag 15 april 1973 verschijnen de meisjes voor de tweede ronde in sporthal "De Sprong" te Enkhuizen, waar ze als eerste eindigen. Ze mogen dus door naar de derde ronde, die op 13 mei 1973 in Abbekerk wordt gehouden. Ze presteren daar zo goed, dat de naar de halve finale mogen later in het jaar. In plaats van de bondswandeldag worden er dit jaar bij N.E.A. onderlinge wedstrijden gehouden. Alle deelnemers ontvangen een diploma en de winnaars mogen een medaille mee naar huis nemen. Sandra Prins behaalt de meeste punten en wint een wisselbeker. Het was een gezellige ochtend en zeker voor herhaling vatbaar. De opkomst bij de atletiektraining onder leiding van mevrouw C. Koster-Ton is goed te noemen. Er is deze zomer geen training voor de jeugd, omdat mevrouw Koster daar geen tijd voor heeft. Op 9 september 1973 volgt de halve finale van de competitie, maar helaas kwamen we hier niet door. Op 3 november 1973 bezoeken mevrouw Rezelman-Bakker en mevrouw Stammes-Boontjes namens de turnkring West-Friesland de bondsvergadering in Utrecht. Na veel gepraat en een goede broodmaaltijd kwamen ze om half zeven weer thuis. De uitvoering wordt dit jaar vroeg gehouden, namelijk op 19 januari 1974. Dit in verband met de competitie van de jeugd. Na de opening en de opmars zijn eerst de kleuters weer aan de beurt onder leiding van mevrouw V.d. Kooi met hulp van Jolanda Stammes. Dan volgen de meisjes op de lange mat en de kleine jongens met kast springen. In de pauze is de verloting, die weer is verzorgd door de dames Rezelman en Hoogenboezem. Volgend jaar nog meer lootjes, want er kunnen er nog meer worden verkocht. Na de pauze wordt begonnen met de schildersestafette, een wedstrijd tussen jongens en meisjes wie het mooiste schilderstuk maakte. Verder ondermeer nog het paardspringen voor jongens, dames en heren en een persoonlijke oefening van Margreet Schermer, welke keurig werd uitgevoerd. Tenslotte een pinquïndans door meisjes uitgevoerd. Dit alles onder leiding van mevrouw Bakker met hulp van Nelly Vis. Mevrouw V.d. Wiel zorgt bij de uitvoering weer voor begeleiding op de piano. Na het dankwoord van de voorzitter, is er een gezellig bal onder leiding van het duo "B en W.". Dit jaar is er voor het eerst drie maal oud papier opgehaald voor een nettobedrag van f 1373,40.

Jaarvergadering op 25 februari 1974.
Op zondag 19 mei 1974 worden er voor de tweede keer onderlinge wedstrijden gehouden in de gymzaal van het dorpshuis. De volgende uitvoering is vastgesteld op 25 januari 1975. Na het voorlezen van de notulen en het jaarverslag komt de financiële positie van de vereniging aan de orde. Dit jaar kunnen we nog met deze contributie toe, maar met ingang van 1 januari 1975 worden deze met f 0,50 verhoogd in verband met de stijgende lonen en sociale lasten. Marjan Boot en Cees Donker hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden. Bij de bestuursverkiezing zijn mevrouw R. Stammes-Boontjes en mevrouw K. Rezelman-Bakker beide aftredend en niet herkiesbaar bij de bestuursverkiezing. Het bestuur ziet er na de verkiezing als volgt uit:
De heer P. Vonk - voorzitter
Mevrouw A. Veer-Metselaar - secretaresse
Mevrouw R. Lucas-Kreuger - penningmeesteresse
Mevrouw T. Nota-Dijkstra
Mevrouw A. Hoogenboezem-Leegwater
Mejuffrouw N. Sluis
De heer G. Buisman
Voorzitter Vonk biedt de beide vertrekkende bestuursleden een bakje met planten aan voor het vele werk dat ze voor de vereniging hebben gedaan. In de rondvraag blijkt, dat sommige groepen graag iets langer wilden turnen, want drie kwartier is ook zo om. Uiteindelijk wordt het volgende besloten. De groep jongens 6 - 9 jaar naar dinsdag achter de kleuters van half 5 tot half 6 bij mevrouw V.d. Kooi. Dan hebben we iets meer ruimte voor de donderdag. De atletiektraining kan nog niet beginnen, want er is nog geen vervanging gevonden voor mevrouw C. Koster-Ton.

---------- ooo OOO KASBOEK 1973 OOO ooo ----------

Gezien de vele kleine posten in het kasboek kan de contributie vanaf 1973 per bank worden voldaan.

Inkomsten:
6 februari Donateurs f 322,-.
17 februari Entree uitvoering f 144,70.
17 februari Verloting uitvoering f 241,70.
10 april Oud papier f 370,50.
10 juli Contributie atletiek f 90,-.
11 augustus Oud papier f 217,80.
11 december f 747,50.
28 december Subsidie gemeente f 1100,89.
31 december Rente f 1,86.

Uitgaven:
15 februari Mevrouw Bakker, loon en reiskosten (jan. en febr.) f 429,20.
15 februari Mevrouw V.d. Kooi, loon en reiskosten (jan. en febr.) f 94,14.
17 februari Onkosten uitvoering f 436,91.
26 april Cadeau baby W. Hoogenboezem f 7,95.
27 april Bijdrage Dorpskrant f 25,-.
18 mei Nota C. Dop f 46,40.
22 mei Nota baby mevrouw Koster f 7,50.
28 mei Bijdrage zweef f 10,-.
25 juni Drukkerij Koopmans f 127,60.
30 juni Bloemen juf en jury sportdag f 5,25.
20 september Jubileum voetbalvereniging f 20,-.
12 oktober Plant mevrouw Koster bij J. Haring f 10,-.
24 oktober C. Dop f 46,40.
31 oktober Voorgeschoten jazzgymnastiek f 20,-.
20 december Gemeente Venhuizen huur f 60,51.

---------- ooo OOO einde KASBOEK 1973 OOO ooo ----------

Jaarverslag 1974 - 1975.
De meisjesploeg, bestaande uit Jaquelize Hart, Christel Prins, Lieke Schermer, Gerda Dekker, Sandra Prins en reserves Dirma Stapel en Edith Dragtsma, behalen op zondag 17 februari 1974 in de eerste ronde van de competitie te Grootebroek de derde prijs. Bij de tweede ronde eindigen ze op zondag 10 maart 1974 in Bovenkarspel weer als derde. Ze mogen dus door naar de derde ronde, die op 7 april 1974 in Abbekerk wordt afgewerkt. Ze behalen daar wederom de derde plaats en dat brengt ons naar de halve finale. Deze halve finale wordt op 5 mei 1974 georganiseerd door N.E.A. in het dorpshuis "De Dregt". De meisjesploeg weet niet tot de finale door te dringen, maar het was een knappe prestatie om zover te komen. De atletiektraining is op maandag 8 april 1974 gestart onder leiding van de heer P. Oudt uit Hoorn en zal tot eind september duren. De trainingsavond wordt later in het seizoen naar de dinsdag verplaatst, maar ondanks die maatregel is de animo niet groot geweest. Op zondag 19 mei 1974 worden er onderlinge wedstrijden georganiseerd en de wisselbeker gaat dit jaar naar Margreet Schermer. Begin juni wordt leidster mevrouw Bakker ziek wat veel problemen heeft gegeven. Uiteindelijk wordt de heer H. Stevens bereid gevonden de opengevallen plek op te vullen. Hij geeft gymles op maandag van 4.30 tot 8.30 uur en mevr. V.d. Kooi van 8.30 tot 10.00 uur. In verband met de ziekte van mevrouw Bakker wordt de uitvoering voorlopig uitgesteld van 25 januari naar 8 maart 1975. Eind december 1974 meldt mevrouw Bakker dat ze voor de 100 procent genezen is verklaard. De heer Stevens blijft echter lesgeven tot de uitvoering en mevrouw Bakker begint weer ná de uitvoering. Omdat oud papier deze zomer duur is hebben we samen met de voetbalvereniging het oud papier iedere maand opgehaald onder de voorwaarde dat als de kiloprijs weer onder 1 dubbeltje is, de gymvereniging het weer alleen ophaalt. De contributie wordt met ingang van 1 januari 1975 verhoogd en wel tot 16 jaar f 3,- en ouderen f 4,50. Verder wordt er geregeld dat een lid op twee momenten in het jaar kan bedanken als lid en wel op 1 juli of 1 januari. Dit in verband met bondscontributie die de vereniging jaarlijks moet afdragen voor elk lid. Een en ander geldt niet voor de kleuters. Mevrouw Lucas en mejuffrouw Sluis bezoeken op 19 januari 1975 een technische vergadering in Hoorn. De jeugdcompetitie begint op 12 januari 1975 in Enkhuizen met een andere opzet. Er wordt deelgenomen met een jongens- en een meisjesploeg. De jongensploeg wordt gevormd door Martino Koster, Adri Peereboom, Edward Toepoel, Henk van Diepen, Rob van Diepen en Klaas Jan Wardenaar. De meisjesploeg bestaat uit Christel Prins, Lieke Schermer, Gerda Dekker, Dirma Stapel, Marjan Nooy en Miranda Samson. De tweede ronde is op 2 februari 1975 in Westwoud en de derde op 2 maart 1975 in Venhuizen. Na deze drie ronden staan de jongens op de laatste plaats en de meisjes op de achtste van de twaalf. Beide ploegen mogen dus niet meedoen in de halve finale. Op zaterdag 8 maart 1975 wordt de uitvoering gehouden met een andere opzet dan voorgaande jaren. Het toneel wordt weggelaten en in plaats daarvan staan de stoelen in de grote zaal in een ovale vorm, met in het midden ruimte genoeg voor de gymnasten. Bijna traditioneel maken eerst de kleuters hun opwachting onder leiding van mevrouw V.d. Kooi en haar helpsters Jolanda Stammes en mej. V.d. Kooi. Daarna volgen de ouderen onder leiding van de heer Stevens. De heren, die de toestellen verwisselden, hebben dit snel kunnen doen. Mevrouw V.d. Wiel zorgt weer voor pianomuziek bij de uitvoering. In de pauze wordt de verloting gehouden, die dit jaar wordt verzorgd door mevrouw Nota en mejuffrouw Sluis. Na de pauze is er een optreden van de keurploeg uit Opmeer onder leiding van de heer Stevens. Het is turnen op hoog niveau en iedereen heeft ervan genoten. Op zondag 9 maart 1975 bezoeken mevrouw Lucas en mevrouw Veer de jaarvergadering van de Turnkring "West-Friesland". De heer G. Buisman heeft de vergadering van sportraad het afgelopen jaar bijgewoond.

Jaarvergadering op 3 april 1975.
Leidster mevrouw Bakker kan niet aanwezig zijn op deze vergadering. Omdat de lonen en sociale lasten omhoog gaan wordt de contributie met ingang van 1 januari 1976 weer verhoogd. Leden tot 16 jaar gaan in plaats van f 3,- dan f 4,- betalen en de contributie voor de ouderen gaat omhoog van f 4,50 naar f 6,-. Het entreegeld voor de uitvoering gaat van f 2,50 naar f 4,- en donateurs betalen in het vervolg geen vier maar zes gulden. De dames bestuursleden A. Hoogenboezem-Leegwater en N. Sluis zijn aftredend en niet herkiesbaar. Uit handen van voorzitter Vonk krijgen zij een orchidee aangeboden voor het werk wat ze voor onze vereniging hadden gedaan. Het bestuur ziet er na de verkiezing als volgt uit:
De heer P. Vonk - voorzitter
Mevrouw A. Veer-Metselaar - secretaresse
Mevrouw R. Lucas-Kreuger - penningmeesteresse
Mevrouw T. Nota-Dijkstra - lid
Mejuffrouw A. Renooy - lid
De heer G. Buisman - lid
De heer C. Donker - lid
Op 25 mei 1975 zullen er onderlinge wedstrijden worden gehouden en op 8 juni 1975 is de bondswandeltocht. De volgende gymuitvoering wordt gepland voor 22 november 1975, daar we in het voorjaar weer mee willen doen met de jeugdcompetitie. Of de atletiektraining doorgaat hangt af van de animo die daarvoor is.

---------- ooo OOO KASBOEK 1974 OOO ooo ----------

Inkomsten:
11 januari Ontvangen ziektegeld f 39,92.
19 januari Entreegelden uitvoering f 131,50.
23 januari Donateurs f 312,-.
23 januari Opbrengst loten f 220,-.
23 januari Restant uitvoering f 109,-.
15 februari Inleggelden f 25,-.
2 maart Oud papier f 922,90.
29 april Van boekje op lopende rekening f 500,-.
18 juni Voetbalvereniging vergoeding electr. f 35,51.
13 augustus Oud papier f 175,-.
30 augustus Uitkering B.V.G. f 386,42.
6 september Oud papier f 260,-.
3 oktober Uitkering B.V.G. f 282,29.
31 oktober Uitkering B.V.G. f 193,83.
13 december B.V.G., ziekte uitkering f 100,37.
27 december Subsidie f 1216,25.
30 december B.V.G., ziekte uitkering f 189,45.

Uitgaven:
9 januari C. Dop f 69,60.
9 januari B.V.G. f 264,91.
18 januari K.N.G.V. laatste afl. f 325,-.
21 januari Onkosten gymuitvoering f 132,01.
23 januari Piet Broers f 30,-.
23 januari Muziekinstrumenten f 200,-.
23 januari Cadeau mevrouw Bakker f 30,-.
28 januari Belasting f 279,85.
10 februari Reiskosten mevrouw Bakker f 90,-.
18 februari Loon mevrouw Bakker f 222,05.
18 februari Loon en reiskosten mevrouw V.d. Kooi f 60,75.
2 maart Oud papier naar spaarb. boekje f 900,-.
11 maart Autokosten, Stammes en Vonk f 16,-.
27 maart Contributie K.N.G.V. f 600,50.
8 april K.N.G.V. diploma's f 10,-.
8 april Mevr. A. Veer, bon en bloemen f 28,-.
22 april Advertentie trainer f 22,32.
29 april Belasting f 225,89.
29 april C. Dop f 104,40.
29 april Loon mevrouw Bakker f 177,64.
29 april Reiskosten mevrouw Bakker f 75,-.
29 april Loon plus reiskosten mevrouw V.d. Kooi f 97,-.
4 mei Bloemen voor jury en leiding f 13,75.
29 mei Nota P. Oudt voor medailles f 56,07.
12 juni C. Dop f 116,-.
2 juli Mevrouw Veer betaald, onkosten f 133,20.
25 juli Telefoonkosten f 2,-.
26 juli Fruitbakje mevrouw Bakker f 7,50.
2 september Dorpskrant f 30,-.
14 september B.V.G. laatste termijn f 264,91.
18 september Onkosten atletiek f 187,50.
30 september Mevrouw Bakker, ziektegeld f 361,16.
31 december Administratiekosten en telefoon f 6,80.

---------- ooo OOO einde KASBOEK 1974 OOO ooo ----------

--------------------------

Er is een concurrent gekomen op de oud-papiermarkt in Schellinkhout en daar is voorzitter P. Vonk van de gymnastiekvereniging op zijn zachtst gezegd niet blij mee. Na een aantal waarschuwingen volgt op 3 september 1974 onderstaande brief aan (vermoedelijk) het college van B & W van de gemeente Venhuizen.

Mijne Heren,

Na lang beraad hebben de voetbalvereniging Schellinkhout en de gymvereniging N.E.A. besloten een klacht in te dienen tegen de O.L. school alhier, betreffende het ophalen en verkopen van oud papier.
Het hoofd van de school is door ons tweemaal vriendelijk verzocht om te stoppen met het ophalen van oud papier, dat gebeurt door de schoolkinderen voor de schoolkrant.
Daar er tot nu toe nog steeds actief wordt gesleept door de kinderen met deze waar, nemen wij aan dat het schoolhoofd het verzoek naast zich neer heeft gelegd.
Door deze handeling worden beide verenigingen ernstig gedupeerd. De gymvereniging N.E.A. draait al jaren voor een groot deel op de baten van het oud papier en de voetbalvereniging Schellinkhout hoopt daardoor ook financieel beter te draaien.
Wij dachten dat de Openbare Lagere School niet zulke grote problemen met geld had, daar het toch ruimschoots gesubsidieerd wordt.
Als dat niet zo is, is het dan misschien mogelijk, dat de school voor de schoolkrant een extra subsidie toekomt, daar de kinderen wild enthousiast met hun krant zijn.
Dan worden de beide sportverenigingen niet meer gedupeerd en kan de vrede in de gemeenschap gehandhaafd blijven, daar het schoolbestuur het niet eens is met de bepaling, dat het oud papier alleen door deze beide verenigingen opgehaald en gebruikt mag worden voor extra onkosten.

Kennelijk is de "vrede" hierna getekend, want N.E.A. zal nog vele jaren het oud papier in Schellinkhout inzamelen.

--------------------------

Jaarverslag 1975 - 1976.
Bij de onderlinge wedstrijden op zondag 25 mei 1975 wordt de wisselbeker weer gewonnen door Margreet Schermer. Op 8 juni 1975 doen de jeugdleden mee aan de bondswandeltocht in Enkhuizen. In de zomervakantie is afscheid genomen van leidster mevrouw Bakker-Langedijk. In haar plaats hebben we mevrouw Harder-Bierhaalder uit Enkhuizen bereid gevonden om de gymnastieklessen te verzorgen. Na zeven jaar voorzitterschap neemt men in de zomervakantie ook afscheid van de heer Vonk, wegens zijn vertrek uit Schellinkhout. Mevrouw Nota heeft in de zomer ook bedankt als bestuurslid, wegens omstandigheden in haar gezin. Het bestuur is dus ingekrompen en ziet er nu als volgt uit:
Mevrouw R. Lucas-Kreuger - voorzitster
Mevrouw A. Veer-Metselaar - secretaresse
De heer C. Donker - penningmeester
Mejuffrouw A. Renooy - lid
De heer G. Buisman - lid
Op zaterdag 13 december 1975 wordt de winteruitvoering gehouden in de gymzaal van "De Dregt". De kleuters doen hun oefeningen onder leiding van mevrouw V.d. Kooi met hulp van Lieke Schermer en Christel Prins en de overige jeugd staat onder leiding van mevrouw Harder met hulp van Marlot Smit en Marquerite Lusink. Vóór de pauze is er nog een kwis, n.l. het uitbeelden van oude spelletjes. In de pauze vindt de verloting weer plaats en de avond wordt besloten met Disco Bal. Mevrouw Stammes heeft de gymrokjes en emblemen verzorgd. Twee meisjesploegen en één jongensploeg starten op 1 februari 1975 in de jeugdcompetitie en op 7 februari 1975 zijn de meisjes adspiranten naar Nieuw Vennep geweest om daar met een trainingsoefening mee te doen aan de Provinciale Wedstrijden Ritmische Gymnastiek. Onder leiding van de heer P. Oudt uit Hoorn is op maandag 12 mei 1975 begonnen met de atletiektraining. Deze training, waarvoor de animo behoorlijk is geweest dankzij een huis aan huis folder, stopt begin september. Het afgelopen jaar heeft N.E.A. conform de gemaakte afspraak met de voetbalvereniging het oud papier weer alleen opgehaald in verband met de lage prijs.

Jaarvergadering op 23 februari 1976.
Voorzitster mevrouw Lucas opent de vergadering en heet iedereen welkom. Leidster mevrouw Harder kan niet aanwezig zijn en bestuurslid de heer G. Buisman kwam iets later in verband met de sportraadvergadering. Na de goedkeuring van de notulen en het jaarverslag zijn de financiën aan de beurt. Door de lage prijs van het oud papier en de stijging van de lonen en de sociale lasten, is er een klein nadelig saldo. Per 1 januari 1977 zal er dus weer een contributieverhoging doorgevoerd moeten worden. De kas is gecontroleerd door mevrouw Rotgans en de heer W. Hoogenboezem en deze werd in orde bevonden. In de samenstelling van het bestuur komt geen verandering. Op zondag 23 mei 1976 zullen de onderlinge wedstrijden worden gehouden en de uitvoering staat gepland voor 18 december 1976. Van eind april tot begin augustus is er weer atletiektraining onder leiding van de heer P. Oudt uit Hoorn.

---------- ooo OOO KASBOEK 1975 OOO ooo ----------

Inkomsten:
1 januari Saldo bank f 2042,31.
1 januari Saldo kas f 66,44.
16 januari B.V.G. ziektekosten f 100,37.
2 februari Oud papier f 262,50.
6 februari Voorschot subsidie f 608,13.
28 februari Geld van boekje naar kas f 200,-.
10 maart Donateurs f 310,-.
12 maart Entreegelden f 79,-.
12 maart Verloting uitvoering f 237,55.
18 maart Restant uitvoering overb. f 480,-.
26 april Oud papier f 250,-.
6 juni Oud papier f 122,-.
17 juni B.V.G. afrekeningsnota f 162,94.
8 juli Contributie atletiek f 300,-.
29 juli Oud papier f 51,60.
8 augustus Contributie atletiek f 75,-.
19 augustus Subsidie gemeente Venhuizen 1975 f 584,07.
1 september Oud papier f 42,-.
16 september Oud papier f 69,-.
18 september Contante opname van bank naar kas f 400,-.
29 september Overboeking van termijnrekening naar kas f 400,-.
1 oktober Inschrijfgeld f 15,-.
7 oktober Oud papier Roele f 48,60.
19 november Donateurs f 87,-.
4 december Donateurs f 366,-.
16 december Ontvangsten uitvoering f 447,25.
18 december Oud papier 3780 kg á 3 cent f 113,40.
31 december Rente lopende rekening RABO f 1,45.

Bovenstaande posten zijn gelardeerd met tientallen kleine contributieposten van leden, die de contributie per bank of per kas betalen.

Uitgaven:
7 januari B.V.G. f 336,03.
2 februari Cadeau baby mevrouw Veer f 9,95.
2 februari Onkosten oud papier f 7,50.
3 maart Inleggelden turnkring f 10,-.
3 maart Bondscontributie K.N.G.V. f 537,-.
10 maart Loon en vacantiegeld mevr. Bakker f 373,81.
10 maart Loon en vacantiegeld mevr. V.d. Kooi f 170,36.
10 maart Cadeau baby mevr. Hoogenboezem f 11,-.
12 maart Piet Broers f 30,-.
12 maart Onkosten uitvoering f 492,35.
10 april Bloemen aftredende bestuursleden f 6,-.
15 mei Vergoeding kleding mevrouw Bakker f 164,65.
29 mei Loon en reiskosten mevrouw V.d. Kooi f 86,15.
29 mei Loon mevrouw Bakker f 240,75.
29 mei Reiskosten f 87,50.
29 mei Nota P. Oudt f 60,22.
23 juli Bloemen mevrouw Bakker f 15,-.
24 juli Cadeau de Heer Vonk f 25,-.
22 augustus Nota P. Broers f 7,50.
22 augustus Bloemen mevrouw Nota f 2,75.
2 september Loon en reiskosten mevrouw Harder f 266,68.
2 september Loon en reiskosten mevrouw V.d. Kooi f 81,12.
5 september Bijdrage dorpskrant f 30,-.
6 september Atletiek f 120,-.
15 september Huur sportzaal "De Dregt" f 187,30.
18 september Aankoop bandrecorder f 402,90.
7 oktober Plant huwelijk N. Sluis f 11,50.
16 december Onkosten uitvoering f 337,91.
29 december Loonbelasting 4e kwartaal f 256,90.
29 Huur sportzaal nov. dec. 1975 f 224,50.

---------- ooo OOO einde KASBOEK 1975 OOO ooo ----------

Jaarverslag 1976 - 1977.
Aan de competitie op 1 februari, 28 februari en 28 maart 1976 neemt N.E.A. met drie groepen deel, te weten meisjes jeugd 2e graad, meisjes adspiranten 2e graad en jongens jeugd. In het dorpshuis van Schellinkhout worden op zondag 23 mei 1976 de onderlinge wedstrijden gehouden en de wisselbeker gaat voor de derde achtereenvolgende keer naar Margreet Schermer. Op zondag 30 mei 1976 hebben we met een ritmische oefening deelgenomen aan verenigingswedstrijden in Hoorn, maar N.E.A. valt buiten de prijzen. Jaquelize Hart en Peter Hoogenboezem hebben in het voorjaar het diploma jeugdvoorturnster respectievelijk jeugdvoorturner behaald in Hoorn, terwijl Peter Hoogenboezem in het najaar van 1976 ook nog het diploma voor voorturner heeft behaald in Hoogkarspel. Het zomerkamp van het K.N.G.V. in Beekbergen worden deze zomer bezocht door Marjan Nooy, Wim Jan Koster, Jilles Kriekaard, André Koning en Martino Koster. Na de zomervakantie begint de damesgroep met jazzgymnastiek. Mevrouw Lucas neemt op 2 oktober 1976 deel aan de huisvrouwendag in Hoorn. Op zaterdag 18 december 1976 wordt de jaarlijkse uitvoering gehouden in het dorpshuis. Het is een gevarieerd programma met dit jaar voor het eerst de minitramp. De kleuters werken onder leiding van mevrouw V.d. Kooi en de jeugd onder leiding van mevrouw Harder. In de pauze is er uiteraard weer verloting om de kas te spekken. Op 23 januari en 13 februari 1977 zijn we naar de eerste twee ronden van de competitie gegaan met 2 meisjesploegen en 2 jongensploegen. Voor de atletiektraining onder leiding van de heer P. Oudt uit Hoorn is dit jaar voldoende belangstelling geweest. Na het opmaken van de begroting voor 1977 is het onvermijdelijk dat de contributie per 1 januari weer verhoogd moet worden. De jeugd tot 16 jaar gaat f 5,- betalen en de ouderen f 7,-.

Jaarvergadering op 25 februari 1977.
Voorzitster mevrouw Lucas opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De leidster mevrouw V.d. Kooi en mevrouw Harder konden niet aanwezig zijn. Na de notulen van de jaarvergadering 1976 en het jaarverslag komen de financiën aan de beurt. Het afgelopen jaar heeft penningmeester Cees Donker drie maal boekencontrole gehad, van de gemeente, de belasting en het K.N.G.V. De kas kan worden afgesloten met een klein voordelig saldo, maar toch wordt besloten om de contributie per 1 januari 1978 weer te verhogen daar de vaste kosten en de sociale lasten weer omhoog zullen gaan. Mevrouw Rotgans-de Boer en de heer M. Sluis hebben de boeken van de penningmeester gecontroleerd en in orde bevonden. Een compliment aan onze penningmeester. De heer W. Prins is met algemene stemmen in het bestuur gekozen en wordt meteen voorzitter. Tijdens de rondvraag wordt afscheid genomen van voorzitster en bestuurslid mevrouw Lucas. Als dank voor het vele werk wordt haar een plant aangeboden. De onderlinge wedstrijden zijn vastgesteld op zondag 22 mei 1977 en de uitvoering op zaterdag 17 december 1977. Het trimuur zal dit jaar van april tot augustus worden verzorgd door Nico Klaassen. Het bestuur ziet er na deze bijeenkomst als volgt uit:
De heer W. Prins - voorzitter
Mevrouw A. Veer-Metselaar - secretaresse
De heer C. Donker - penningmeester
Mejuffrouw A. Renooy - lid
De heer G. Buisman - lid

---------- ooo OOO KASBOEK 1976 OOO ooo ----------

Inkomsten:
24 januari Oud papier f 73,50.
4 februari Voorschot subsidie gemeente Venhuizen f 600,-.
15 februari Cursusgeld voorturnen f 25,-.
28 februari Oud papier 2810 kg f 84,30.
29 maart Van boekje naar lopende rekening f 800,-.
31 maart Oud papier 1880 kg á 3 cent f 56,40.
27 april Oud papier 2040 kg f 61,20.
11 mei Zomerkamp K.N.G.V. 6 x f 30,- f 180,-.
20 mei T-shirts K.N.G.V. f 195,-.
9 juni Oud papier 3140 kg f 125,60.
19 juni Contributie atletiek f 105,-.
30 juni Oud papier 1320 kg f 52,80.
31 augustus Oud papier 1700 kg f 68,-.
2 september Oud papier 1720 kg f 86,-.
29 september Oud papier 1890 kg f 94,50.
9 november Oud papier 2720 kg f 136,-.
6 december Subsidie gemeente Venhuizen f 734,96.
10 december Donateursgeld f 444,-.
18 december Acties uitvoering f 252,15.
18 december Entree uitvoering f 164,-.
30 december Oud papier 3150 kg f 126,-.

Bovenstaande posten zijn weer gelardeerd met tientallen kleine contributieposten van leden, die de contributie per bank of per kas betalen.

Uitgaven:
15 januari B.V.G. 1e kw. 1976 f 437,76.
12 februari Stencilwerk uitvoering f 10,-.
18 februari Cursusgeld voorturnen f 25,-.
23 februari Onkosten Nieuw Vennep f 42,50.
15 maart Bondscontributie f 555,40.
15 maart Huur gymzaal jan. en febr. f 243,-.
29 maart Belasting 1e kwartaal 1976 f 249,31.
29 maart Loon (4x) mevrouw Harder f 290,-.
29 maart Loon (5x) mevrouw V.d. Kooi f 65,-.
7 april K.N.G.V. 500 diploma's turnproeven f 50,-.
26 april Huur sportveld f 25,-.
11 mei Cadeau baby mevr. Veer f 11,-.
11 mei Sleutels atletiek f 4,-.
15 mei K.N.G.V. Controle ledenopgave f 12,60.
16 juni Sportprijzen plus graveren f 75,20.
30 juni P. Oudt vergoeding f 30,-.
10 augustus Cadeau baby Buisman f 11,95.
24 augustus Reparatie bandrecorder, Mos f 25,30.
11 oktober Huur sportveld gemeente Venhuizen f 25,-.
11 oktober Bijdrage dorpskrant 1976 f 30,-.
27 oktober VIVO Schellinkhout f 25,-.
18 december Uitvoering f 154,54.

---------- ooo OOO einde KASBOEK 1976 OOO ooo ----------

Dit is het laatste boekjaar van dit kasboek. De financiële gegevens worden vervolgens bijgehouden in een bankboek (1977 tot en met 1982) en in een kasboek (1977 tot en met 1989). De hierna volgende financiële gegevens zijn afkomstig uit beide boeken.

Jaarvergadering 1977 - 1978.
De derde ronde van de jeugdcompetitie wordt op zondag 13 maart 1977 in Bovenkarspel gehouden. De jongensploeg bereikt de halve finale en die wordt op 3 april 1977 in Andijk afgewerkt. Uiteindelijk bereiken de jongens de vierde plaats van de West-Friese Turncompetitie. Van begin april tot augustus heeft Nico Klaassen het trimuur verzorgd op de maandag van 19.30 - 20.30 uur. Op zondag 22 mei 1977 zijn de onderlinge wedstrijden gehouden voor de jeugd van 6 - 16 jaar. De wisselbeker wordt die dag gewonnen door Jakelize Hart. In het voorjaar wordt er een assitentencursus gehouden in Hoorn. Hiervoor slagen Martino Koster, Jilles Kriekaard, Wim Jan Koster en Michel Tiepel. In de zomervakantie gaan er vijf jongens naar het K.N.G.V.-vakantiekamp in Beekbergen. In augustus 1977 wordt er voor de eerste keer een jeugdsportdag georganiseerd met de voetbal- en volleybalvereniging. Op zaterdag 17 december 1977 wordt de jaarlijkse uitvoering gehouden. Bijzonderheden daarover worden niet vermeld in de notulen. Op 22 en 25 januari 1978 worden de eerste en tweede ronde gehouden van de volgende jeugdcompetitie, waaraan wij deelnemen met één meisjesgroep, één jongensgroep en één adspirantengroep. Ook hebben wij deelgenomen aan het promotiejaar 1977 van het K.N.G.V., wat het verkopen van artikelen inhoudt. Daarmee kan de kas worden gespekt. Per 1 april 1977 zijn de leidsters mevrouw V.d. Kooi en mevrouw Harder als zelfstandige in dienst van onze vereniging. De contributie wordt per 1 januari 1978 niet verhoogd. De bondscontributie moet vanaf genoemde datum door de leden zelf worden betaald, respectievelijk f 5,- om f 8,30.

Verslag jaarvergadering op 1 maart 1978.
Voorzitter Willem Prins moet vaststellen dat de leidster mevrouw V.d. Kooi en mevrouw Harder niet ter vergadering aanwezig zijn. De kas is afgesloten met een klein batig saldo, mede dankzij de verkoop van de promotieartikelen en het oud papier. Indien nodig zal de contributie met ingang van 1 januari 1979 worden verhoogd. Martin Sluis en Nel Dop-Bobeldijk hebben de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Er wordt afscheid genomen van bestuurslid Aafke Renooy en zij ontvangt uit handen van voorzitter Prins een plant, als dank voor het werk wat ze gedaan heeft voor onze vereniging. Mevrouw A. Has-Roos en de jeugdleden J. Hart en P. Hoogenboezem worden in het bestuur gekozen. De onderlinge wedstrijden staan gepland voor 23 april 1978 en op 27 mei 1978 houden we een feestmiddag voor onze jeugdleden in verband met het 40-jarig bestaan van onze vereniging. De uitvoering zal op 16 december 1978 plaatsvinden en het trimuur zal weer van april tot augustus worden verzorgd.

---------- ooo OOO BANKBOEK en KASBOEK 1977 OOO ooo ----------

Inkomsten:
3 februari Oud papier 2840 kg f 113,60.
25 februari Promotiejaar 1977 K.N.G.V. f 842,50.
3 maart Oud papier 4220 kg f 178,40.
31 maart Oud papier 2160 kg f 86,40.
5 april Subsidie gemeente Venhuizen f 640,-.
21 april Ziektegelduitkering B.V.G. f 129,98.
4 mei Oud papier 3550 kg f 145,60.
5 mei Lesgeld atletiek f 175,-.
13 mei Zomerkamp K.N.G.V. (2x) f 70,-.
22 mei Promotiejaar 1977 K.N.G.V. f 90,50.
2 juni Lesgeld atletiek 8x f 140,-.
2 juni Oud papier 2280 kg f 91,20.
11 juli Oud papier 1480 kg f 59,20.
22 augustus Oud papier 2230 kg f 89,20.
31 augustus Huurgewenningssubsidie gemeente Venhuizen f 5,60.
1 september Oud papier 2750 kg f 110,-.
11 september Promotiejaar 1977 K.N.G.V. f 94,-.
22 september B.V.G. Zeist f 689,74.
29 september Oud papier 2020 kg f 80,80.
20 oktober Damesrecreatiedag in Hoorn f 20,-.
3 november Oud papier 4180 kg f 174,40.
12 december Subsidie jeugdleden gemeente Venhuizen f 974,50.
15 december Donateurs 1977 f 447,-.
17 december Entreegelden uitvoering f 90,-.
17 december Opbrengst verloting uitvoering f 256,-.
30 december Oud papier 3520 kg f 140,80.

Bij de inkomsten staan, ook in de hierna volgende jaren, weer tientallen kleine contributieposten van leden, die de contributie per bank of per kas betalen.

Uitgaven:
17 januari B.V.G. 1e termijn 1977 f 455,82.
31 januari Loon Harder (jan. 4x) f 60,28.
31 januari Loon V.d. Kooi (jan. 4x) f 40,-.
31 januari Vergoeding V.d. Kooi januari f 11,25.
15 februari Turncursussen f 235,-.
25 februari Cadeau afscheid mevr. Lucas f 23,-.
28 februari Promotiejaar 1977 f 733,50.
14 maart Belastingnaheffing 1-1-71 tot 31-12-74 f 371,49.
21 maart Dorpshuis "De Dregt" jan, febr., mrt. f 378,-.
20 april Turnkring, jeugdcompetitie f 40,-.
25 april Loonbelasting 1e kwartaal 1977 F 337,-.
5 mei Cadeau mevr. V.d. Kooi f 15,-.
11 mei Huur sportzaal maart en april 1977 f 400,-.
17 mei Zomerkamp K.N.G.V. f 70,-.
22 mei Onkosten onderlinge wedstrijden (papier) f 3,60.
22 mei Onkosten onderlinge wedstrijden (consumpties) f 12,35.
22 mei Onkosten onderlinge wedstrijden (prijzen) f 93,70.
22 mei Onkosten onderlinge wedstrijden (bloemen) f 24,-.
3 juni Vergoeding V.d. Kooi mei f 87,50.
3 juni Onkostenvergoeding V.d. Kooi mei f 15,-.
3 juni Loonvergoeding Harder, mei f 400,-.
3 juni Onkostenvergoeding Harder, mei f 30,-.
30 juli Cadeau leiding kamp Beekbergen f 15,-.
16 augustus Onkosten trimmen 1977 f 180,-.
16 augustus Vergoeding dorpskrant f 30,-.
11 september Onkosten Superstar 1977 f 24,86.
11 september Beker onderlinge wedstrijden f 19,75.
21 oktober Damesrecreatiedag Hoorn f 20,-.
9 november Plant, Roele bv f 5,75.
19 november 100 jaar toneelvereniging "Boom van ons Genoegen" f 25,-.
9 december Advertenties Scala f 37,44.
16 december Cadeau leiding f 59,-.
16 december Cadeautjes hulpen f 24,95.
16 december Kosten prijzen verloting f 104,42.
18 december Consumpties dorpshuis f 49,70.
18 december Zaalhuur uitvoering f 40,-.

---------- ooo OOO einde BANKBOEK en KASBOEK 1977 OOO ooo ----------

Jaarverslag 1978 - 1979.
De laatste ronde van de jeugdcompetitie wordt afgewerkt in Enkhuizen. De jongens adspiranten eindigen uiteindelijk op de 3e plaats, de jongens jeugd op de 5e plaats en de meisjes jeugd op de 6e plaats. Van begin april tot in augustus is er op het voetbalveld getrimd. Jakelize Hart wint weer de wisselbeker bij de onderlinge wedstrijden op 23 april 1978. Het is een geslaagd festijn geweest. Op zaterdag 27 mei 1978 wordt het 40-jarig bestaan van de vereniging gevierd door een feestmiddag te organiseren voor onze jeugdleden. Eerst is er om 14.00 uur een optocht door het dorp met versierde fietsen en autopeds en na de optocht is er een poppenspel voor de kleine kleuters. Er is een puzzeltocht door de nieuwbouw voor de overige jeugdleden. Als afsluiting worden er pannekoeken gegeten en krijgt iedereen een herinneringsvaantje mee naar huis. Marleen Post slaagt in het voorjaar voor het diploma voorturnen. In de zomervakantie is afscheid genomen van leidster mevrouw Hetty Harder-Bierhaalder. Jozien de Wit gaat na de vakantie de jeugd trainen en mevrouw Jo Oud wordt aangetrokken voor de jazzgymnastiek. Mevrouw V.d. Kooi blijft de lessen voor de kleuters en de kleine jongens verzorgen. Het zomerkamp van het K.N.G.V. in Beekbergen wordt dit jaar bezocht door Anton Koster, Wim Jan Koster, Eric Stammes, Martin Stammes, Michael Koster en Tonny Roodhuijzen. Op 19 augustus 1978 hebben wij voor de tweede maal samen met de voetbal en volleybal de Superstar georganiseerd voor de jeugd van 6 tot en met 16 jaar. Twee dames nemen in oktober 1978 deel aan de dames-recreatiedag van de Turnkring "West-Friesland". Samen met de voetbalvereniging wordt er deelgenomen aan de Grote Club Actie '78. Dit is een verloting door Onze Krant om de clubkas te spekken. Omdat de gymzaal niet beschikbaar op 16 december 1978 wordt de uitvoering verplaatst naar 10 februari 1979. De belangstelling was groot. Er zijn dit jaar drie vergaderingen geweest samen met de voetbal en de volleybal om de samenwerking te bevorderen en het oud papier wordt elf keer opgehaald met medewerking van de ouders en onze leden. De gemeente Venhuizen heeft de toezegging gedaan dat zij met ingang van 1 januari 1979 een minimum prijs garandeert van 5 cent per kilogram opgehaald oud papier.

Klik op een plaatje voor een grotere versie
De kleutergroep in 1978. Klik op de foto voor een grote versie.

Verslag jaarvergadering op 10 april 1979.
Er is een klein voordelig saldo, maar omdat de kosten ieder jaar omhoog gaan, gaat de contributie met ingang van 1 januari 1980 weer omhoog, indien dit nodig zal blijken. Na een toelichting van voorzitter Prins worden de statuten van onze vereniging aangenomen. De notaris zal voor de verdere afhandeling zorgdragen. Bij de bestuursverkiezing wordt mevrouw Tine van der Vliet gekozen. Na 9 jaar gaat de heer G. Buisman het bestuur ook verlaten, maar omdat hij ziek is zal er op een later tijdstip afscheid van hem worden genomen. Op 6 mei 1979 zullen de onderlinge wedstrijden worden gehouden en er zal vanaf april tot december weer trimmen zijn met een onderbreking van 4 weken in de zomervakantie.

---------- ooo OOO BANKBOEK en KASBOEK 1978 OOO ooo ----------

Inkomsten:
10 maart Oud papier 3140 kg f 62,80.
30 maart Oud papier 2620 kg f 52,40.
3 mei Afrekening huurgewenningssubsidie gemeente Venhuizen f 92,-.
8 mei Oud papier f 75,-.
15 mei Gemeente Venhuizen 40 jaar N.E.A. f 100,-.
27 mei Cadeau van dorpskrant 40 jaar N.E.A. f 25,-.
15 juni Oud papier f 46,40.
28 juni Van spaarbankboekje naar lopende rekening f 700,-.
30 juni Oud papier f 30,40.
30 juni Voorschot subsidie gemeente Venhuizen f 1150,-.
9 augustus Oud papier 2420 kg f 48,40.
8 september Atletiek 1978 9 x f 17,50 f 167,50.
11 september Oud papier f 53,-.
5 oktober Oud papier f 58,40.
17 oktober Opbrengst Grote Club Actie f 250,-.
3 november Oud papier f 97,20.
14 december Ziektegeld mevr. V.d. Kooi f 140,-.
29 december Donateurs 1978-1979 f 564,-.

Uitgaven:
16 januari Dorpskrant, stencilwerk f 22,50.
30 januari Advertentie f 31,44.
30 januari Huur sportveld gemeente Venhuizen f 25,-.
30 januari Loonkosten mevrouw V.d. Kooi (jan. 4x) f 15,-.
30 januari Reiskostenvergoeding mevrouw V.d. Kooi f 15,-.
30 januari Loonkosten mevrouw Harder (jan. 4x) f 440,-.
30 januari Reiskostenvergoeding mevrouw Harder (jan. 3x) f 30,-.
1 maart Onkosten jaarvergadering f 39,65.
6 maart Huur sportzaal (jan en febr.) f 448,-.
22 maart Bondsstaat K.N.G.V. f 905,60.
17 april Jeugdcompetitie turnkring f 40,-.
17 april Verzekering f 259,41.
23 april Nota consumpties Dregt f 26,20.
24 april Medailles onderlinge wedstrijden f 77,70.
24 april Consumpties dorpshuis onderlinge wedstrijden f 26,20.
3 juni Onkosten 40 jaar N.E.A. f 446,55.
30 juni Cursus voorturnen f 15,-.
7 juli Pannekoeken 40-jarig bestaan f 6,20.
7 juli Afscheid mevrouw Harder f 28,75.
19 juli Huur sportzaal mei - juli f 543,-.
28 augustus Vergoeding J. de Wit (aug. 2x) f 130,-.
28 augustus Reisvergoeding J. de Wit (aug. 2x) f 9,-.
8 september Onkosten atletiek (18x) f 270,-.
8 september Bloemen onderlinge wedstrijden f 36,-.
8 september Cadeau huwelijk A. Renooy f 16,80.
2 oktober Aankoop 200 loten Grote Club Actie f 250,-.
2 oktober Traningshulp f 40,-.
12 oktober Een bos bloemen f 4,-.
12 oktober 1x tape BASF voor bandrecorder f 22,90.
16 oktober Damesrecreatiedag f 20,-.
16 oktober 2x abonn. + bijdrage 1978 dorpskrant f 63,-.
1 november Trainingshulp f 40,-.
8 november Reparatie bandrecorder f 40,71.
4 december Huur sportveld f 25,-.
19 december Hulp kleutergym f 20,-.
21 december Aankoop contributieboek f 6,80.
(Een willekeurige bladzijde uit dit contributieboek)
27 december Vergoeding J. v.d. Kooi f 140,-.
27 december Reiskostenvergoeding J. v.d. Kooi (dec. 1x) f 3,75.
27 december Vergoeding J. Oud (december) f 160,-.
27 december Reiskostenvergoeding J. Oud (dec. 2x) f 20,-.
27 december Vergoeding J. de Wit (december) f 260,-.
27 december Reiskostenvergoeding J. de Wit (december 3x) f 13,50.
27 december Bout rekstok f 47,20.

---------- ooo OOO einde BANKBOEK en KASBOEK 1978 OOO ooo ----------

Jaarverslag 1979 - 1980.
Op de bestuursvergadering van 1 mei 1979 wordt afscheid genomen van bestuurslid Gerard Buisman. Van april tot december heeft een groep dames en heren op de maandagavond getrimd onder leiding van Nico Klaassen. Op 6 mei 1979 zijn in het dorpshuis de onderlinge wedstrijden gehouden. De jeugdleden hebben hard gewerkt, en Jakelize Hart wint voor de derde maal de wisselbeker en deze blijft nu definitief in haar bezit. Leidster Jozien de Wit organiseert tijdens de laatste les voor de zomervakantie wedstrijden voor de jeugdleden, o.a. zaklopen, eierrace, skippybal en hindernisbaan. Op 18 augustus 1979 is de "Superstar" voor de derde maal gehouden en in september wordt meegedaan aan de Grote Club Actie van "Onze Krant". In verband met haar zwangerschap heeft leidster De Wit ons met ingang van 15 november 1979 tijdelijk verlaten. Ze wordt tijdelijk vervangen door Marina Blokdijk uit Hoorn. De jaarlijkse uitvoering wordt dit jaar op 1 maart gehouden. Er heerste een gezellige drukte in de zaal. Op 4 maart 1979 wordt begonnen met de damesrecreatiegym onder leiding van mevrouw Van der Kooy. Met medewerking van ouders en leden is er 11 keer oud papier opgehaald. Omdat de prijs per kilogram oud papier erg laag is, heeft de gemeente Venhuizen de kiloprijs aangevuld tot 5 cent. Per 1 september 1979 start de jazzgymnastiek voor de jeugd vanaf 12 jaar onder leiding van mevrouw J. Oud, die ook de dames-jazz-gymnastiek verzorgt. Vanaf 1 januari 1980 moet de bondscontributie door de leden zelf worden betaald. Vanaf 18 juni 1979 staat onze vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Hoorn. Op 30 maart 1980 wordt door een groep dames deelgenomen aan een demonstratie jazzgymnastiek in Alkmaar.

Verslag jaarvergadering op 15 april 1980.
Voorzitter Willem Prins opent om 20.00 uur de vergadering. Volgens hem was het een goed jaar voor de vereniging met nevenactiviteiten als jazz- en recreatiegymnastiek en trimmen gedurende de zomermaanden. De notulen en het jaarverslag van secretaresse mevrouw Veer worden goedgekeurd. Penningmeester Cees Donker meldt een klein batig saldo. Hij stelt voor om te contributie per 1 januari 1981 te verhogen indien dit noodzakelijk zal zijn. Er wordt afscheid genomen van de bestuursleden Jakelize Hart en mevrouw A. Veer-Metselaar. Uit handen voor voorzitter Prins ontvangen zij een cadeau en bloemen voor het vele werk dat ze voor N.E.A. hebben gedaan. In het bestuur worden gekozen mej. E. Dragtsma en mevr. L. de Klerk-Brouwer. Na de rondvraag wordt de vergadering gesloten.

---------- ooo OOO BANKBOEK en KASBOEK 1979 OOO ooo ----------

Inkomsten:
4 januari Oud papier f 134,10.
19 januari Grote Club Actie 500 x f 1,07 f 535,-.
6 februari Afrekening jeugdsubsidie 1978 f 574,78.
10 februari Entree uitvoering f 137,-.
10 februari Verloting uitvoering f 292,95.
16 februari Oud papier 3250 kg f 97,50.
2 maart Oud papier 2860 kg f 85,80.
11 april Oud papier f 125,40.
9 mei Oud papier f 99,20.
11 mei Voorschot subsidie gemeente f 1560,-.
30 mei Oud papier 3070 kg f 122,80.
20 juni Ruilverkaveling Westwoud f 9,-.
27 juni Contributie atletiek f 610,-.
5 juli Oud papier f 137,60.
23 juli Ontvangen rente lopende rekening f 8,81.
7 augustus Oud papier 1540 kg f 46,20.
11 oktober Oud papier 25 aug. f 96,80.
11 oktober Oud papier 29 sept. f 202,20.
1 november Oud papier 2440 kg f 146,40.
31 december Oud papier 8 dec. 5220 kg x 8 ct f 417,60.

Uitgaven:
29 januari Loonkosten J. de Wit jan. 4x f 260,-.
29 januari Reiskosten J. de Wit jan. 3x f 13,50.
29 januari Loonkosten mevr. V.d. Kooi jan. 5x f 175,-.
29 januari Reiskosten mevr. V.d. Kooi jan. 4x f 15,-.
29 januari Loonkosten J. Oud jan. 4x f 160,-.
29 januari Reiskosten J. Oud jan. 3x f 30,-.
2 maart Huur sportzaal jan. en febr. f 450,-.
26 maart Bondscontributie 1979 f 966,50.
1 mei Kopieën Foto Prins, Amsterdam f 15,-.
10 mei Aanschaf twee medizinballen f 150,82.
5 juli Spelletjes en ijs "Carrousel" laatste les f 12,-.
15 juli Kamer van Koophandel f 50,-.
1 augustus Loonkosten J. Oud-Rol 4x juli f 160,-.
1 augustus Reiskosten J. Oud-Rol 1x f 10,-.
1 augustus Loonkosten J. v.d. Kooi 5x juli f 175,-.
1 augustus Reiskosten J. v.d. Kooi 1x f 3,75.
1 augustus Loonkosten J. de Wit-Hart 4x juli f 300,-.
1 augustus Reiskosten J. de Wit-Hart 1x f 5,-.
17 oktober Bijdrage dorpskrant f 35,-.
19 oktober K.N.G.V. 1x A-Reglement f 5,50.
14 november Gemeente Venhuizen, gebruik sportveld f 25,-.
19 december Loonkosten dec. 4x M. Bobeldijk f 300,-.
26 december Huur sportzaal nov. en dec. 1979 f 594,-.

---------- ooo OOO einde BANKBOEK en KASBOEK 1979 OOO ooo ----------

-----------------------

In verband met wijziging van wettelijke voorschriften is op 10 april 1979 een algemene vergadering gehouden waarin tot wijziging van de statuten wordt besloten. Op 18 juni 1979 passeert de onderhavige akte bij notaris Van Duin te Hoorn. Namens N.E.A. zijn aanwezig:
Voorzitter Willem Prins, fotohandelaar, wonende te Schellinkhout, Havenweg 11.
Secretaresse Aagje Veer-Metselaar, particuliere, wonende te Schellinkhout, Dorpsweg 34.
Penningmeester Cornelis Jacob Donker, veehouder wonende te Schellinkhout, Dorpsweg 143.

Hieronder een deel van de tekst van deze statuten.

Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam Gymnastiekvereniging "Nuttig en Aangenaam".
2. Zij heeft haar zetel in Schellinkhout, gemeente Venhuizen.
3. De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Hoorn.
Artikel 2.
1. De vereniging heeft ten doel: de Gymnastiek in de ruimste zin van het woord te stimuleren en daardoor de Volksgezondheid te bevorderen.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het mogelijk maken van deelname aan de praktische beoefening van gymnastiek casu quo het organiseren van trainingen.
b. het organiseren van sportuitvoeringen en evenementen.
c. het deelnemen aan en/of uitschrijven van wedstrijden.
d. aansluiting bij het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond.
e. alle andere wettige middelen die voor het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.
Artikel 3.
1. De vereniging is opgericht op vier februari negentienhonderdacht en dertig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december daaraanvolgend.
Artikel 4.
1. De vereniging kent gewone leden, ereleden en begunstigde leden.
Artikel 5.
1.Als gewoon lid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk een verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend.
3. Begunstigend lid kan men worden door schriftelijke aanmelding bij het bestuur, dat over de toelating beslist.
Artikel 6.
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad.

Dan volgen er nog bepalingen over het lidmaatschap, de geldmiddelen, het bestuur, de algemene vergaderingen, statutenwijziging en ontbinding en vereffening.
(zie ook statuten 1961).

-----------------------

Jaarverslag 1980 - 1981.
Ongeveer 15 personen hebben van half april tot eind november 1980 deelgenomen aan het trimmen onder leiding van Ben Roest. Eerst buiten en de laatste 2 maanden in "de Dregt". De onderlinge wedstrijden zijn op 11 mei 1980 gehouden in het dorpshuis. Het was een open en spannende strijd. Jakelize Hart, die vorig jaar definitief de wisselbeker won, doet niet mee. Marleen Post en Peter Hoogenboezem behalen evenveel punten en mogen elk de wisselbeker een half jaar op hun schoorsteenmantel stallen. Vóór de zomervakantie wordt afscheid genomen van invalster Marina Blokdijk. Samen met de voetbal- en de volleybalvereniging wordt de Superstarwedstrijd weer georganiseerd. Dit was goed geslaagd. Na de zomervakantie keert leidster Jozien de Wit-Hart weer terug. Door verhuizingen en andere oorzaken is het ledenaantal teruggelopen. Er volgt een oproep aan de ouders en er kwamen een aantal kinderen bij. Samen met de voetbalvereniging wordt in oktober weer deelgenomen aan de Grote Club Actie door "Onze Krant". Dit bracht aardig wat geld op, dat we natuurlijk goed kunnen gebruiken. Op 12 oktober 1980 wordt deelgenomen aan het turn Drieban-tournooi in Venhuizen. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door S.V.H. De andere deelnemende verenigingen zijn A.S.V. en W.S.W. De meisjesploeg van N.E.A. eindigt op de vierde plaats en de jongensploeg als derde. Voor deze wedstrijd werd enige tijd op een extra uur geoefend. Voorzitter Willem Prins moet op 30 oktober 1980 het bestuur verlaten op doktersadvies. Men vindt Klaas Bant bereid om zijn plaats in te nemen. Bij zijn afscheid ontvangt de heer Prins bloemen en kado's van het bestuur en de leidsters. Op zaterdag 31 januari 1981 wordt de jaarlijkse uitvoering gehouden in de gymzaal van het dorpshuis. Blijkens een artikel in de krant geven Angelique de Bruijn en Els Marije Hulsbos van de nationale ploeg ritmische gymnastiek een prachtige demonstratie tijdens deze uitvoering. Leidster mevrouw V.d. Kooi-Hogenstijn wordt gehuldigd, omdat ze 10 jaar bij N.E.A. is.

Klik op het plaatje voor een grotere versie
Leidster mevrouw V.d. Kooi-Hogenstijn ontvangt uit handen van voorzitter Klaas Bant een bloemetje in verband met het feit dat zij 10 jaar leidster is bij N.E.A. Klik op het plaatje voor een grotere versie.

In 1980 is er in 12 maal in totaal 34.760 kg oud papier opgehaald. De laatste maanden zakte de prijs, maar de gemeente geeft garantie tot 5 cent per kg. Dit jaar wordt er niet deelgenomen aan de jeugdcompetitie. Dit zou te veel extra oefenuren eisen. Het bestuur heeft zes keer vergaderd en we gaven acte de présence op vergaderingen van de Turnkring en op uitvoeringen en onderlinge wedstrijden van onze zusterverenigingen. De bondscontributie is per 1 januari 1981 iets verhoogd. Het ledenaantal blijft vrij constant, plusminus 140, groot en klein.

Verslag jaarvergadering op 26 maart 1981.
Voorzitter Klaas Bant opent de vergadering om ruim 21.00 uur en heet iedereen welkom. In het bijzonder onze leidsters mevr. V.d. Kooi, mevr. Jo Oud, mevr. Jozien de Wit-Hart en de invalster mevr. Smit uit Hoorn. Laatstgenoemde neemt de lessen waar van Jozien de Wit gedurende haar zwangerschap. De notulen van de vorige jaarvergadering en het jaarverslag 1980-1981 worden goedgekeurd. De kascommissie, gevormd door R. Ham-Kramer en C. Veer, heeft geen aanmerkingen op het werk van penningmeester Cees Donker. Door de grote belangstelling voor de recreatiegym is de financiële positie verbeterd. In verband hiermee kan een nieuwe bandrecorder worden aangeschaft, want de oude is aan vervanging toe. Dit jaar heeft de penningmeester alle contributie per bank ontvangen en dat is hem prima bevallen, want het vraagt heel wat minder tijd. De begroting voor 1981 wordt aangenomen. De penningmeester vraagt toestemming om, indien nodig, de contributie tussentijds te mogen verhogen. De vergadering gaat hiermee akkoord. Na de bestuursverkiezing ziet het bestuur er als volgt uit:
Klaas Bant - voorzitter
A. Has-Roos - secretaresse
C. Donker - penningmeester
T. v.d. Vliet-Posch - lid
L. de Klerk-Brouwer - lid
Peter Hoogenboezem - jeugdlid
Jolanda Rezelman - jeugdlid

---------- ooo OOO BANKBOEK en KASBOEK 1980 OOO ooo ----------

Inkomsten:
15 januari Donateurs 1979 - 1980 f 438,-.
21 januari Donateurs 1979 - 1980 f 135,-.
29 januari Grote Club Actie 1979 400 loten f 440,-.
1 februari Oud papier 4270 kg f 341,60.
28 februari Oud papier f 171,20.
1 maart Entreegelden uitvoering f 114,-.
1 maart Verloting uitvoering f 316,20.
7 maart Ontvangst emblemen f 39,-.
11 maart Oud papier 1/3 610 x 8 cent f 48,80.
11 maart Voorschot subsidie gemeente Venhuizen f 1281,90.
12 maart Aanvulling subsidie gemeente Venhuizen f 350,70.
11 april Oud papier 3340 kg f 267,20.
2 mei Oud papier f 235,20.
6 juni Oud papier f 269,60.
9 juni Van spaarboekje naar lopende rekening f 1000,-.
4 juli Oud papier 2470 kg f 197,60.
9 juli Ontvangen van Superstar f 400,-.
14 augustus Oud papier f 131,20.
24 augustus Ontvangsten Superstar 1980 f 41,55.
11 september Oud papier f 269,20.
18 september Rest subsidie 1980 gemeente Venhuizen f 397,21.
10 oktober Oud papier f 227,20.
23 oktober Grote Club Actie 210 loten f 262,50.
28 oktober Grote Club Actie 90 loten f 112,50.
31 oktober Oud papier 2080 kg f 104,-.
12 november Lesgeld buiten trimmen f 326,50.
12 november Voorschot onkosten trimmen f 190,-.
8 december Oud papier f 164,-.
9 december Eén embleem N.E.A. f 1,50.
9 december Trimmen in de zaal 56 x f 1,50 f 84,-.
30 december Huurvergoeding gemeente Venhuizen f 1195,-.

Uitgaven:
25 januari Kadercursus twee bestuursleden f 40,-.
29 januari Loon J. v.d. Kooi jan. 5x f 185,-.
29 januari Reiskosten J. v.d. Kooi januari 4x f 16,-.
29 januari Loon J. Oud januari 4x f 265,-.
29 januari Reiskosten J. Oud januari 4x f 50,-.
29 januari Loonkosten M. Blokdijk januari 5x f 400,-.
29 januari Reiskosten M. Blokdijk januari 4x f 20,-.
29 januari Arbeidsongeschiktheidsverzekering f 56,90.
5 februari Advertentie SCALA, Blokker f 12,48.
8 februari Afrekening Grote Club Actie f 55,-.
13 februari Huur sportzaal januari 1980 f 340,-.
14 februari Cadeautje + kladblocks f 6,90.
14 februari Garen en stof f 13,30.
20 februari Advertentiekosten 21 februari Limonade en bloemen f 4,85.
1 maart Verloting uitvoering en andere onkosten f 179,40.
1 maart Zaalhuur uitvoering f 50,-.
10 maart Bloemen J. Hart f 10,25.
2 april Aanschaf bandje bandrecorder f 17,50.
9 april Bondscontributie f 1015,25.
10 mei Reparatie bandrecorder f 29,50.
13 mei Medailles onderlinge wedstrijden f 141,02.
13 mei Cadeau J. de Wit f 45,-.
6 juni Graveren beker en drie medailles f 27,30.
30 juni Kamer van Koophandel f 50,-.
21 juli Reparatie bandrecorder f 29,50.
18 augustus Bos bloemen f 5,-.
18 augustus Abonnement turnblad T. v.d. Vliet f 10,25.
30 september Aankoop 300 loten Grote Club Actie f 375,-.
8 oktober Huur sportveld f 25,-.
30 oktober Onkosten ledenvergadering f 26,-.
5 november Aanschaf nieuwe vlag K.N.G.V. f 29,50.
12 november Aanschaf 2 volleyballen voor trimmen f 93,-.
12 november Vergoeding buiten trimmen f 420,-.
12 november Cursusgeld 1980 J. Oud f 150,-.
17 november Bijdrage dorpskrant + stencilwerk f 62,50.
9 december Vergoeding binnen trimmen, 7x f 50,-.

---------- ooo OOO einde BANKBOEK en KASBOEK 1980 OOO ooo ----------

Jaarverslag N.E.A. 1981 - 1982.
Tijdens de afwezigheid van leidster Jozien de Wit zijn de gymlessen verzorgd door mevrouw E. Smit uit Hoorn. Zij werkte bij ons van 1 april 1981 tot na de uitvoering van 1982. Het trimmen onder leiding van Ben Roest is op 4 mei 1981 begonnen en stopte eind september, waarna men nog een paar maanden in het dorpshuis verder trimt. Bij de onderlinge wedstrijden op 17 mei 1981 wint Karien Stapel de wisselbeker. Marijke Hoogervorst en Yvonne Meulman nemen in de zomervakantie deel aan het jeugdzomerkamp van het K.N.G.V. te Beekbergen. Besloten wordt om na de zomervakantie bij de jazz-gymnastiek te starten met een beginnersgroep dames en meisjes boven de zestien jaar. Na een aanloopperiode begint dit nu aardig te lopen. Begin oktober 1981 wordt er samen met de voetbalvereniging weer mee gedaan aan de Grote Club Actie georganiseerd door het weekblad "Onze Krant". Beide verenigingen kregen f 385,- uitgekeerd. De "Superstar" wordt in 1981 op 16 augustus gehouden, samen met de voetbal en de volleybal. De Turnkring "West-Friesland" organiseert op 10 oktober 1981 voor de eerste keer een kleuterdag in Opmeer. Van N.E.A. gaan daar 10 kleuters en 2 personen leiding naartoe. De kleuters hebben zich een aantal uren prima geamuseerd. Een dag later, op zondag 11 oktober 1981, volgt het Drieban-turn-toernooi, dat dit jaar wordt georganiseerd door N.E.A. in het dorpshuis "De Dregt". Bij dit toernooi strijden de gymnastiekverenigingen uit de gemeente Venhuizen tegen elkaar. Dit zijn A.S.V.-Venhuizen, S.V.H.-Hem, W.S.W.-Wijdenes en N.E.A.-Schellinkhout. Van elke vereniging nemen twee meisjesploegen en één jongensploeg deel van max. 6 personen. Onze zusterverenigingen hadden niet hun keurploegen mee laten doen, zodat we een aardig gelijke strijd hadden. Deze wedstrijden begonnen om 12.30 uur en waren om 17.15 uur afgelopen. Vier leden van N.E.A. nemen van november 1981 tot februari 1982 deel aan de Assistentencursus I. Zij slagen allemaal voor het examen. Het zijn Lida v.d. Kamp-Peereboom, Reindert Bant, Erik Stammes en Alfons Tiepel. Half november 1981 wordt door een aantal N.E.A.-leden gecollecteerd voor het Nationaal Fonds Sportgehandicapten. In 1981 wordt er met hulp van leden, echtgenoten en ouders van leden 30.100 kg oud papier opgehaald. Per 1 januari 1982 ziet penningmeester Cees Donker zich genoodzaakt om de contributie weer te verhogen. Jeugdleden tot 16 jaar betalen vanaf die datum f 6,- per maand en seniorleden boven 16 jaar gaan f 8,- per maand betalen. Voor het tweede lesuur geldt een reduktie van f 2,-. Met medewerking van jongens en meisjes van de gymnastiekvereniging "Kracht en Vriendschap" uit Opmeer wordt op 30 januari 1982 de jaarlijkse uitvoering gehouden. Zij lieten in demonstraties een staaltje van hun kunnen zien. Tijdens deze uitvoering gaan alle aanwezige jeugdleden op de foto en deze foto wordt later aan leidster mevrouw Smit aangeboden als herinnering aan de tijd bij ons. De publieke belangstelling voor de uitvoering is erg groot en dat bemoeilijkte het aan- en afvoeren van de toestellen. Het bewijst wel, dat de gymnastiek in ons dorp door vele mensen enthousiast wordt ontvangen.

Onderstaand de groepsfoto die aan mevrouw Smit wordt aangeboden. Klik op de foto voor een grotere versie.
Klik op de foto voor een grotere versie
Op de voorste rij v.l.n.r.:
Siebren Arnoldus, Martine Kooy, Annemarie de Klerk, Lydia Nierop, Marjan Eekels, Wieneke Laverman, Esther Martijn, Ilse Scheringa, Ivo Scheringa, onbekend, onbekend, Astrid Hoogewoning, Claudia Engel, Stefanie Ruberg, onbekend, onbekend.

Er wordt dit seizoen niet meegedaan aan de jeugdcompetitie vanwege de hoge eisen, die dit jaar zo hoog zijn dat we slechts door de 1e ronde zouden komen. Op de voorjaarsvergadering van de turnkring komen er klachten over deze hoge eisen en het resultaat is dat de moeilijkheidsgraad van de oefeningen teruggeschroefd zal worden. Het bestuur van N.E.A. heeft dit seizoen zeven keer vergaderd. Het ledental is iets gedaald en bedraagt per 1 januari 1982 81 jeugdleden en 54 seniorleden.

Verslag jaarvergadering op 25 maart 1982.
De afdelingen gymnastiek, rekreatiegym, Jazz-gymnastiek en trimmen hebben dit jaar goed gedraaid. Penningmeester Cees Donker deelt mee dat er een nadelig saldo is als gevolg van de aanschaf van een nieuwe muziekinstallatie en het Drieban-turn-tournooi. De bestuursleden Tine v.d. Vliet-Posch, Cees Donker en Peter Hoogenboezem zijn aftredend en niet herkiesbaar. Mevrouw M. Budde-Leideritz en Martin Stammes worden hun opvolgers in het bestuur. Een nieuwe penningmeester heeft zich nog niet gemeld, maar we blijven zoeken. Hierna volgen de mededelingen:
Trimmen o.l.v. Ben Roest, begint 19 april
Onderlinge wedstrijden, 13 juni
Superstar V.G.V., 22 augustus
Grote Club Actie 1982, 22 augustus
Drieban-turn-toernooi Venhuizen, 10 oktober

Mevrouw Budde stelt voor een kinderopvang te regelen op de dinsdagmiddag van 2 - 3 uur. Cees Donker, die 7 jaar bestuurslid is geweest, bedankt voor de lovende woorden en het kadootje.

---------- ooo OOO BANKBOEK en KASBOEK 1981 OOO ooo ----------

Inkomsten:
5 januari Donateurs f 300,-.
8 januari Oud papier 2440 kg f 97,60.
27 januari Gemeente Venhuizen f 285,-.
30 januari Ontvangen voor emblemen f 15,50.
30 januari Donateurs f 255,-.
31 januari Entree uitvoering f 129,-.
31 januari Verloting uitvoering f 320,-.
3 februari Grote Club Actie 300 x f 1,10 f 330,-.
11 februari Oud papier 4100 kg f 123,-.
13 februari Voorschot subsidie gemeente Venhuizen f 1259,33.
4 maart Oud papier f 71,40.
3 april Gemeente Venhuizen subsidie ophalen oud papier f 24,40.
6 april Van gemeente Venhuizen, zaalhuur jan. f 430,-.
4 mei Oud papier f 62,40.
4 juni Oud papier f 138,80.
3 juli Voorschot subsidie gemeente Venhuizen f 367,86.
6 juli Gemeente Venhuizen zaalhuur febr./apr. f 990,-.
7 juni Oud papier f 94,80.
31 juli Oud papier f 57,60.
4 september Oud papier f 126,40.
14 september Ontvangen Tj. v.d. Rol Prijs Grote Club Actie f 75,-.
30 september Ontvangsten trimmen f 282,50.
1 oktober Ontvangsten verkoop Grote Club Actie f 200,-.
14 oktober Oud papier 2040 kg f 81,60.
9 november Oud papier f 124,-.
3 december Driebancompetitie f 100,-.
4 december Trimmen zaal f 126,-.
8 december Oud papier f 116,80.

Uitgaven:
16 januari Stencilwerk dorpskrant f 10,-.
27 januari Vergoeding J. v.d. Kooi f 234,-.
27 januari Reiskosten J. v.d. Kooi f 24,-.
27 januari Vergoeding J. Oud f 330,-.
27 januari Reiskosten J. Oud f 62,50.
27 januari Vergoeding J. de Wit f 425,-.
30 januari Onkosten kleding uitvoering f 73,35.
30 januari Presentjes en bloemen uitvoering f 38,-.
31 januari Kosten verloting uitvoering f 128,20.
31 januari Consumpties uitvoering f 15,70.
31 januari Reiskosten uitvoering f 65,-.
6 maart Zaalhuur "De Dregt" jan. 1981 f 430,-.
9 maart K.N.G.V. 500 diploma's f 75,-.
1 april K.N.G.V. bondscontributie f 1294,-.
3 april Aanschaf stereo-installatie De Wit in Enkhuizen f 525,-.
6 april Consumpties jaarvergadering dorpshuis f 26,65.
4 april Cadeau Botkloppers 10 jaar f 25,-.
17 mei Consumpties onderlinge wedstrijden f 13,50.
18 mei Medailles onderlinge wedstrijden f 49,55.
18 mei Premie Arb. Ong. Verz. K.N.G.V., 1980 f 173,80.
29 mei E. Smit vergoedingen 4x mei f 340,-.
29 mei E. Smit reiskosten 5x f 25,-.
30 mei Schuimrubber en tassen voor stereo f 34,25.
9 juni Kamer van Koophandel f 54,-.
13 juni Lint en springtouw f 33,90.
29 juni J. Oud-Rol 4x juni f 176,-.
29 juni J. Oud-Rol 4x reisvergoeding f 50,-.
29 juli Beker graveren f 15,-.
12 augustus Bijdrage dorpskrant + stencils f 42,50.
31 augustus K.N.G.V. premie A.O.V. 1981 f 484,72.
31 augustus Zaalhuur gemeente Venhuizen f 2.685,-.
31 augustus Huur sportveld gemeente Venhuizen f 25,-.
16 september Moeijes-Hartog kabel bandrecorder f 63,70.
17 september Aankoop 300 loten Grote Club Actie f 375,-.
30 september Onkosten trimmen f 315,-.
30 september Onkosten kleuterdag Opmeer f 25,-.
30 september Taart Jozien f 15,-.
6 november Kado voor Jozien f 33,90.
8 november Onkosten Driebantournooi f 234,-.
4 december Onkosten trimmen 7 x f 17,50 f 250,-.
9 december J. Oud bijdrage jazz-cursus f 100,-.

---------- ooo OOO einde BANKBOEK en KASBOEK 1981 OOO ooo ----------

Jaarverslag 1982 - 1983.
Piet Olij wordt bereid gevonden om de nieuwe penningmeester te worden. Eind april 1982 is het trimmen weer begonnen onder leiding van Ben Roest. De deelname was matig. In mei 1982 slaagt Lida v.d. Kamp voor het examen Assistenten II. De onderlinge wedstrijden zijn in 1982 gehouden op 13 juni. Ze waren goed geslaagd. Het was alleen jammer dat er zoveel jeugd niet op kwam dagen zonder afbericht. De wisselbeker wordt gewonnen door Karien Stapel en Peter Hoogenboezem. Ze hadden evenveel punten en zullen beiden een half jaar op de trofee passen. Voor de onderlinge wedstrijden worden 120 nieuwe emblemen gemaakt. De oude emblemen werden omgeruild, zodat nu iedereen het zelfde heeft. De oproep van mevrouw Budde om te komen tot kinderopvang bij de damesgroep, levert slechts enkele reacties op en gaat dus niet door. Marianne Hoogenboezem heeft zich opgegeven voor de cursus Assistenten I, die in Bovenkarspel wordt gegeven. Op 22 augustus 1982 vindt de Jeugdsuperstar plaats, tesamen met de voetbal- en de volleybalvereniging. De drie verenigingen, gym - voetbal en volleybal, verkopen 900 loten van de Grote Club Actie. Op deze loten vielen twee prijzen in Schellinkhout, n.l. waardebonnen van f 100,-. In Venhuizen vindt op 10 oktober 1982 het Drieban-turn-toernooi plaats. In de verschillende pauzes zijn er demonstraties, waaronder een demonstratie van de N.E.A.-jongensadspiranten, die een komisch springnummer opvoerden. Op 29 januari wordt de jaarlijkse uitvoering gehouden in de gymzaal van "De Dregt". De kleuters en de kleine jongens staan onder leiding van mevrouw V.d. Kooi. De jazz-gymnasten worden geleid door mevrouw Oud en de overige groepen door mevrouw J. de Wit. Het programma begint om 19.45 uur en eindigt om 22.20 uur. We hadden deze keer vrij entree voor iedereen en om de donateurs tegemoet te komen ontvangen die gratis twee lootjes voor de verloting. We hadden een grotere verloting opgezet, dus dat compenseerde de niet gevangen entreegelden. De dames van de jazz-groep doen op 27 maart in Wervershoof mee aan de regionale "Demogyjada". In een propvolle zaal gierden de zenuwen door de keel, maar toch ging de oefening redelijk goed in het licht van de gekleurde spots en in de nieuwe speciaal voor dit evenement aangeschafte jazz-pakjes en maillots. Aan de competitie wordt dit seizoen niet deelgenomen. Daar hebben we te weinig lestijden voor en als recreatieve vereniging valt de jeugd nauwelijks te stimuleren om zich in te zetten voor een wedstrijd. In 1982 wordt er twaalf maal oud papier opgehaald. Dit was goed voor 31.550 kg. Het bestuur heeft acht keer vergaderd en bezocht voorts de vergaderingen van de Turnkring "West-Friesland". Er wordt geprobeerd om een gympakjesruil op te zetten. De bedoeling is: Gympakjes inleveren, iemand anders koopt het pakje voor f 5,- en de verkoper krijgt het geld daarna. Het ledental schommelt rond de 120.

Jaarvergadering op 21 april 1983.
Ook deze jaarvergadering wordt weer door weinig leden bezocht. De voorzitter opent de bijeenkomst om 21.00 uur. Penningmeester Piet Olij deelt mee, dat er klein nadelig saldo is, maar omdat er nog enige posten niet zijn afgewerkt, worden die in het verslag over 1983 geboekt. In het najaar zal worden bekeken of er weer een contributieverhoging nodig is. Zonder tegenkandidaten wordt mevrouw H. Smit-Zwijnenburg in het bestuur gekozen. Daarna volgen er enkele mededelingen. Op 30 april 1983, Koninginnedag, wordt er meegewerkt aan een mini-braderie. Aan de leden wordt gevraagd om hiervoor eigen gebakken taart en cake te geven en die ten bate van de vereniging te verkopen. Op 1 mei 1983 zijn de onderlinge wedstrijden gehouden en op 19 april 1983 is onder leiding van Nico Klaassen weer begonnen met het trimmen. Op 28 augustus 1983 is er weer Superstar en in oktober doen we weer mee aan de Grote Club Actie. Het Drieban-turntoernooi wordt dit jaar bij W.S.W. Wijdenes gehouden. De heer Bonten wordt na de zomervakantie de nieuwe leider voor onze 2 jongensgroepen. In de rondvraag vraagt mevrouw Engel of de jazzgym naar een andere avond kan worden verplaatst in verband met de koopavond. Dit is onmogelijk. Het dorpshuis is iedere dag vol en mevrouw Oud is ook druk bezet.

---------- ooo OOO BANKBOEK en KASBOEK 1982 OOO ooo ----------

Inkomsten:
11 januari Oud papier 2970 kg f 118,80.
13 januari Gemeente Venhuizen subsidie oud papier f 417,-.
25 januari Zaalhuur nov. en dec. gemeente Venhuizen f 670,-.
2 februari Verkoop loten Grote Club Actie f 39,-.
3 februari Verkoop oude bandrecorder f 25,-.
8 februari Entree uitvoering f 121,50.
8 februari Verloting uitvoering f 284,50.
8 februari Donateurs f 630,50.
16 februari Voorschot subsidie gemeente Venhuizen f 1220,39.
14 maart Trimmen f 98,-.
15 maart Oud papier f 121,60.
29 maart Van spaarboekje naar lopende rekening f 2000,-.
1 april Oud papier 2870 kg f 114,80.
7 april Vergoeding zaalhuur f 772,50.
5 mei Oud papier f 83,20.
8 juni Oud papier f 142,-.
14 juni Ontvangsten braderie f 100,08.
19 juni Verkoop 17 emblemen f 34,-.
30 juni Terug zaalhuur f 600,-.
20 juli Oud papier f 90,40.
5 augustus Terug zaalhuur mrt./apr. f 1140,-.
9 september Oud papier f 86,80.
8 oktober Oud papier 1780 kg f 71,20.
8 november Oud papier f 137,60.
31 december Oud papier f 94,80.

Uitgaven:
4 februari K.N.G.V. Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering J. de Wit f 372,68.
3 maart J. de Wit vergoeding 4x febr. f 155,20.
3 maart J. de Wit reisvergoeding 4x febr. f 24,-.
3 maart J. Oud vergoeding 4x febr. f 184,-.
3 maart J. Oud reisvergoeding 4x febr. f 60,-.
3 maart J. v.d. Kooi vergoeding 4x febr. f 246,-.
3 maart J. v.d. Kooi reisvergoeding 4x febr. f 20,-.
17 maart J. de Wit te weinig februari f 200,-.
29 maart Stencilwerk dorpskrant f 7,50.
29 maart K.N.G.V. bondscontributie f 1371,-.
6 juni Zaalhuur februari f 600,-.
5 juli Consumpties 13 juni dorpshuis f 26,25.
5 juli Bijdrage dorpskrant f 30,-.
5 juli Kuiper sportprijzen f 53,-.
19 juli Kamer van Koophandel f 57,-.
24 september Grote Club Actie f 105,-.

---------- ooo OOO einde BANKBOEK en KASBOEK 1982 OOO ooo ----------
--------------------------
Vanaf 1 januari 1983 wordt de financiële boekhouding door penningmeester Piet Olij bijgehouden in één algeheel dagboek. Ook dit boek kenmerkt zich weer door de vele contributie-, salaris- en reiskostenposten.
--------------------------
Jaarverslag 1983 - 1984.
Het afgelopen jaar kenmerkte zich door de vele veranderingen in de gymleiding. Nico Klaassen leidt na enige jaren van afwezigheid het trimmen weer van half april tot eind september op het trainingsveld. Als de onderlinge wedstrijden op 1 mei 1983 op het punt staan om te beginnen is er een probleem, want juf Jozien heeft zich verslapen. De kinderen in paniek. Alles was ineens vergeten. Er wordt dus maar begonnen met de jongensronde en de eerste meisjesronde, waarna gymjuf Jozien in het dorpshuis verschijnt en de rust weerkeert. De winnaars van de dag zijn Karien Stapel en Marianne Hoogenboezem met evenveel punten. Voor Karien is het echter de derde keer dat ze als eerste eindigt en zij mag de wisselbeker dus houden. Marianne kreeg spoedig daarna de nieuwe wisseltrofee. De dames en de meisjes doen op 28 mei 1983 met een demonstratie jazz-gym mee aan de Jubileumuitvoering van de Turnkring "West-Friesland" in Hoorn. Dan nadert de zomervakantie en voor een aantal leden was het een te grote opgaaf om de laatste lessen te bezoeken. De jaarlijkse Superstarwedstrijden vinden in 1983 plaats op 28 augustus. Voor onze vereniging zaten Marian Budde en Cees Donker in het organisatiecomité. Samen met de voetbal en de volleybal worden er 900 loten verkocht van de Grote Club Actie, maar jammergenoeg vielen daar geen prijzen op. Na de zomervakantie wordt de heer L. Bonten de nieuwe leider van de jongensgroepen. De meisjesgroepen worden ingedeeld in vier groepen, zodat het leeftijdsverschil wat minder groot is. Het Drieban-toernooi dat op 2 oktober 1983 plaatsvindt, hebben we afgezegd. Men vindt de voorbereidingen van dit jaar en de nabespreking van de vorige keer te summier en de notulen werden niet rondgestuurd. Leidster Jozien de Wit laat in oktober 1983 weten te willen stoppen met lesgeven in verband met gezinsuitbreiding. Mevrouw Schrijver uit Wieringerwerf wordt vanaf 1 december 1983 haar opvolgster. Zij heeft veel ervaring, vooral met keurgroepen en ook is zij gediplomeerd jazz-leidster. De jaarlijkse uitvoering was zeer afwisselend met de verschillende toestellen en dansjes. Op de uitvoering wordt met een kado en bloemen afscheid genomen van leidster Jozien de Wit. In 1983 wordt er 12 keer oud papier opgehaald met als resultaat 40.880 kg papier. Dat is ruim 25% meer dan in 1982. Als dank krijgen de trekkerrijders aan het eind van het jaar een kerststaaf. Dat werd zeer op prijs gesteld. Per 1 januari 1984 moet de contributie weer worden verhoogd. Deze is nu t/m 16 jaar f 8,- per maand en vanaf 17 jaar f 10,- per maand. Dit bedrag is nu inclusief de bondscontributie. De dames van de jazzgym geven een demonstratie op de Jazz-dag van de Turnkring in Wervershoof. Wij Schellinkhouters waren de enige die de moeite hadden genomen om iets te doen. Dit werd zeer gewaardeerd door de aanwezigen. Marion Lucas volgt de introductiecursus jazz-gymnastiek in Alkmaar. Onze jazz-leidster mevrouw Oud slaagde deze herfst voor de aerobic-cursus van het K.N.G.V. Half juni organiseerde de volleybal een braderie, waar we stekjes en planten verkochten. De bijzondere exemplaren worden snel verkocht, maar de rest mochten we zelf houden. Toch kan de penningmeester ruim f 100,- bijschrijven. Een actie om kerstkaarten te verkopen wordt gedwarsboomd door een poststaking. De overgebleven kaarten moeten in december 1984 dus nog aan de man worden gebracht, maar dat zal wel lukken. De jongensgroep 1e en 2e klas is niet groot meer door o.a. zwemlessen. In februari 1984 proberen twee dames uit het bestuur de jurycursus te volgen, maar zij moeten afhaken wegens te weinig vooropleiding. Het bestuur heeft dit jaar zes keer vergaderd.

Jaarvergadering op 29 maart 1984.
De vergadering wordt om 21.00 uur door voorzitter Klaas Bant geopend. Enige leden hebben de moeite genomen om naar deze bijeenkomst te komen. Penningmeester Piet Olij brengt een zorgelijk verhaal. De financiële positie van de vereniging is matig en dat kan leiden tot vervelende maatregelen. De contributie had veel eerder aangepast moeten worden om dit op te vangen. Per 1 januari 1984 is de contributie daadwerkelijk verhoogd en dat was dringend nodig. De bestuursverkiezing geeft weinig problemen. Met algemene stemmen worden Martin Stammes en Anneke Has herkozen. Bij de rondvraag wordt gesproken over de problemen van het volle toestellenhok. We hopen dat dit na de verbouwing zal verbeteren. Leidster Jo Oud heeft te kennen gegeven te willen stoppen met het geven van jazz-gymnastiek. Ze vindt het financieel niet aantrekkelijk meer. Om 22.50 uur wordt de vergadering gesloten.

-------------------------
Uit jaarverslagen van de Turnkring "West-Friesland" blijkt dat N.E.A. in 1983 nog 118 leden telt. Dat betekent een verlies van 17 leden ten opzichte van het jaar 1982.
-------------------------

---------- ooo OOO ALGEHEEL DAGBOEK 1983 OOO ooo ----------

Inkomsten:
1 januari Saldo spaarboekje f 1789,82.
1 januari Rente 1982 spaarboekje f 268,74.
1 januari Saldo Spaarboekje Extra f 7000,-.
1 januari Rente 1982 Spaarboekje Extra f 597,16.
31 januari Oud papier f 127,20.
31 januari Verloting gymuitvoering f 428,70.
2 februari Afrekening Grote Club Actie f 1.017,-.
4 februari Donateurs f 525,-.
18 februari Voorschot subsidie 1983 f 1.183,-.
4 maart Oud papier febr. f 141,60.
1 april Donaties f 144,-.
7 april Oud papier mrt. f 135,20.
28 april Oud papier apr. f 112,-.
4 mei Opbrengst Koninginnedag f 150,-.
4 mei Ontv. trimdeelname f 242,50.
16 mei Subsidie gemeente Venhuizen oud papier f 315,50.
2 juni Ontv. trimdeelname f 177,50.
28 juni Netto opbrengst braderie f 93,-.
18 juli Restant subsidie f 162,-.
18 juli Oud papier juni f 162,-.
18 juli Lompen, juni f 37,50.
4 augustus Oud papier juli f 150,40.
8 september Oud papier aug. f 110,-.
8 september Lompen aug. f 22,50.
4 oktober Oud papier sept. f 138,-.
7 oktober Afrekening Superstar f 114,50.
3 november Oud papier okt. f 152,-.
3 november Lompen okt. f 15,-.
23 november Restant krt. Jub. Turnkring f 25,-.
2 december Oud papier nov. f 155,-.
20 december Verkochte ansichtkaarten f 370,-.

Uitgaven:
4 januari Gymuitvoering f 246,35.
4 januari Deelname Demogyjada f 15,-.
7 januari Huur sportveld 1982 f 25,-.
7 januari Van Spaar Extra naar lopende rekening f 7.597,16.
7 januari Advertentie dorpskrant Wijdenes f 4,-.
7 januari Stencilwerk f 15,50.
7 januari Boeterente/p.kas f 140,-.
19 januari H. Harder, Enkhuizen, muziekbandjes f 15,-.
19 januari Verzekering Reiman f 427,30.
28 januari J. de Wit, loon januari 1983 f 355,20.
28 januari J. de Wit, reiskosten f 24,-.
28 januari J. Oud, loon januari 1983 f 184,-.
28 januari J. Oud reiskosten f 60,-.
28 januari J. v.d. Kooi loon januari 1983 f 246,-.
28 januari J. v.d. Kooi reiskosten f 20,-.
9 februari 20 kaarten Jub. Turnkring f 100,-.
28 februari Consumpties dorpshuis f 36,45.
28 februari Contributie K.N.G.V. f 1.343,25.
28 februari Volleybalver. afrekening Grote Club Actie f 339,-.
28 februari Voetbalver. afrekening Grote Club Actie f 339,-.
13 april Porto penningmeester f 10,-.
13 april Rekening A. Has onderlinge wedstrijden f 44,80.
13 april Jub. gift Turnkring f 25,-.
25 april Dorpskrant 1983 f 30,-.
24 mei Kosten jaarvergadering f 51,15.
24 mei Consumpties onderlinge wedstrijden f 40,75.
2 juni Kado Nico Klaassen f 8,20.
28 juni Ass.curs. M. Hoogenboezem f 30,-.
4 juli Kuiper sportprijzen f 101,50.
4 juli Kamer van Koophandel f 58,50.
15 juli Voorschot Superstar f 100,-.
22 september 700 loten Grote Club Actie f 875,-.
3 oktober 200 loten Grote Club Actie f 250,-.
3 oktober Extra prijs Grote Club Actie f 20,-.
12 oktober Trimvergoeding f 380,-.
28 november M. Schrijver loon nov. f 62,33.
28 november M. Schrijver reiskosten f 26,-.
28 november L. Bonten loon 29 aug. - 28 nov. f 560,-.
28 november L. Bonten reiskosten f 140,-.
6 december Bloemen J. de Wit f 5,25.
7 december Huur sportveld f 25,-.
21 december Surprise tractorbezitters f 119,-.
22 december Interrekla-Plasman f 245,-.
22 december Stencilwerk f 12,50.
31 december Spaarbank f 2.058,56.
31 december Lopende rekening f 2,316,72.
31 december Kas f 483,06.

---------- ooo OOO einde ALGEHEEL DAGBOEK 1983 OOO ooo ----------

Jaarverslag 1984 - 1985.
Het heeft de nodige moeite gekost om een opvolgster te vinden voor jazz-leidster mevrouw Oud, maar na enige proeflessen begon Anita Derlagen uit Zwaag na de grote vakantie bij ons. Zij heeft een klassieke balletopleiding achter de rug en volgt nu de cursus verenigingsleidster jazz-gymnastiek van het K.N.G.V. Tijdens de laatste les voor de onderlinge wedstrijden van 6 mei 1984 was een kop van de ongelijke brug doorgezakt en afgesleten. De meisjes moeten daarom een geïmproviseerde oefening doen aan de rekstok. De wisselbeker wordt dit jaar gewonnen door Martin Stammes en Marianne Hoogenboezem wordt tweede. Begin juli 1984 kan de nieuwe parterrebrug in gebruik genomen worden. Dat is een geweldige aanwinst. Het trimmen vindt van begin mei tot eind september plaats onder leiding van Hollandia-atleet Jan Baart. Tijdens de laatste les voor de zomervakantie nemen de dames van de jazz-gym afscheid van Jo Oud. De grote vakantie duurt dit jaar extra lang in verband met de verbouwing van het dorpshuis. Pas half december kan er weer geturnd worden. De grote ramen aan de achterkant zijn vervangen door een muur. Twee bestuursleden bezoeken de ouders van niet-leden van N.E.A. en dat levert twaalf nieuwe jeugdleden op. De inleiding van de les voor de meisjes wordt op muziek gedaan en dit stellen ze zeer op prijs. In oktober 1984 waren we aanwezig bij de open dag van G.T.V.H. te Hoorn. Zij hebben een trainingshal met een springkuil gerealiseerd. De gymnastiektoestellen staan boven een kuil met schuimrubberblokken, zodat je lekker zacht valt. Op 4 mei november 1984 wordt in Venhuizen het Drieban-mix-turntournooi gehouden. Van N.E.A. doen de meisjesjeugd, de meisjes adspiranten en de jongens adspiranten mee. Een leerzaam tournooi en het ging niet om de prijzen. Op 2 januari 1985 wordt een sportinstuif voor de jeugd georganiseerd met gratis entree en limonade. Dit brengt veel jeugd op de been, maar de jeugd boven 12 jaar was matig vertegenwoordigd. Deze actie levert een aantal nieuwe leden op. De jaarlijkse uitvoering op 26 januari 1985 was goed geslaagd en geheel volgens de planning om 22.30 uur afgelopen. Op Koninginnedag 1984 wordt eigen gebakken gebak verkocht om de kas te spekken, maar met moeite kwamen de laatste baksels aan de man. Door de volleybalvereniging S.V.C. wordt op 23 juni 1984 een grote braderie georganiseerd. Het was ijskoud en het waaide hard, maar de zelfgemaakte popcorn werd aardig verkocht. Onder ideale weersomstandigheden wordt eind augustus 1984 de "Superstar" weer georganiseerd samen met de voetbal en de volleybal. Begin december 1984 wordt met behulp van de jongens het restant kerstkaarten verkocht. Het oud papier brengt veel geld in het laatje. Het levert de laatste tijd 15 cent per kilo op. Het bestuur heeft dit jaar acht maal vergaderd, waarvan twee keer met onze leiding. Het ledental bereikt op 1 januari 1985 een dieptepunt. Met moeite registreerden we 95 leden.

Onderstaande foto's zijn gemaakt tijdens de uitvoering van 28 januari 1984. Klik op een foto voor een grotere versie.
Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie
Foto 1: De uitvoering van een dansje.
Foto 2: Krista Klaassen met een balkoefening.
Foto 3: V.l.n.r. onbekend, Krista Klaassen, Wendy v.d. Berg en Cora v.d. Kamp.

Jaarvergadering op 14 maart 1985.
Als voorzitter Klaas Bant om 21.00 uur de vergadering opent zijn het bestuur, de leiding en de heren Engel en Reuvers van de kascommissie aanwezig. Na de notulen en het jaarverslag van de secretaresse, krijgt de penningmeester het woord. Als we met dit aantal leden kunnen blijven draaien is hij tevreden. De begroting wordt aangenomen en de contributie behoeft niet te worden verhoogd. De bestuursverkiezing was snel afgehandeld, want de aftredende mevrouw Budde is aftredend en herkiesbaar. Dan volgen nog enkele mededelingen. Nico Klaassen zal vanaf april 1985 het trimmen weer leiden. Enige bestuursleden en de leiding zullen op 16 mei 1985 de interlandwedstrijd Nederland-Roemenië bezoeken in Enkhuizen. De onderlinge wedstrijden worden verplaatst van mei naar september. Tijdens de rondvraag worden er door de leiding diverse vragen gesteld over het materiaal. Hier gaan we achteraan! Om 22.30 uur is de sluiting van deze supersnelle vergadering.

Onderstaande foto's zijn gemaakt tijdens onderlinge wedstrijden in 1985.
Klik op een afbeelding voor en grotere versie.
Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie
Foto 1: Wendy Kenter (links) en Rosallie Tölle.
Foto 2: Staande achter v.l.n.r.: Onbekend en Martijn Has;
Midden v.l.n.r.: Onbekend, onbekend, Bart Roeleveld, onbekend, Karien Stapel;
Zittend vooraan: Tanja Roeleveld, onbekend, Esther Duiker, onbekend, Suzanne Hoogenboezem;
Op de kop: Wendy Kenter.
Foto 3: Leider de heer L. Bonten en Maikel Kenter.
Foto 4: Leidster mevrouw V.d. Kooi-Hogenstijn, Wendy Kenter en Rosalie Tölle.
Foto 5: Links Micha Roest en Maikel Kenter.

Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie
Foto 1: Gretha v.d. Kamp (links) helpt Wendy Kenter.
Foto 2: Wendy Kenter, Rosalie Tölle, onbekend.
Foto 3: Maikel Kenter (links) en Frank Bosma.
Foto 4: Maikel Kenter, Frank Bosma en Albert-Jan Sluis.
Foto 5: Tanja Roeleveld, Martine Sluis, Cora v.d. Kamp, Judith Oud en Iris Rotgans.

---------- ooo OOO ALGEHEEL DAGBOEK 1984 OOO ooo ----------

Inkomsten:
1 januari Kas f 483,06.
1 januari Lopende rekening f 2.316,72.
1 januari Spaarbank f 2.058.56.
12 januari Oud papier f 225,-.
14 januari Rente april - december 1983 f 43,00.
16 januari Verkochte gympakjes f 10,-.
20 januari Donateurs f 750,50.
20 januari Verkoop emblemen f 18,-.
28 januari Verloting uitvoering f 434,60.
2 februari Afdracht Grote Club Actie. f 999,-.
6 februari Oud papier f 170,40.
6 februari Voorschot subsidie 1984 f 982,-.
8 maart Oud papier f 185,40.
8 maart Lompen f 31,50.
12 april Subsidie oud papier f 332,80.
13 april Oud papier f 262,50.
13 april Lompen f 22,50.
7 mei Oud papier f 272,-.
6 juni Oud papier f 256,50.
23 juni Opbrengst braderie f 50,-.
25 juli Oud papier f 447,-.
8 augustus Oud papier f 245,-.
21 augustus Restant subsidie f 309,15.
30 augustus Oud papier f 410,40.
11 oktober Oud papier f 612,-.
6 december Oud papier f 342,-.

Uitgaven:
5 januari Vergoedingen leiding december 1983 f 845,32.
5 januari Reiskosten leiding december 1983 f 229,-.
16 januari Drukwerk A. Has f 25,-.
16 januari Papier A. Has f 18,50.
20 januari Diverse kosten gymuitvoering f 314,25.
15 februari Bijdrage dorpskrant f 30,-.
15 februari Consumpties Dregt f 75,-.
21 februari Proefabonnement "Richting" f 25,-.
28 februari Extra reiskosten J. Oud f 35,-.
1 maart Kopieën Stumpel f 12,50.
7 maart Vergoeding J. Oud febr. f 138,-.
7 maart Reiskosten J. Oud febr. f 45,-.
7 maart Vergoeding L. Bonten febr. f 160,-.
7 maart Reiskosten L. Bonten febr. f 40,-.
7 maart Vergoeding J. v.d. Kooi febr. f 240,-.
7 maart Reiskosten J. v.d. Kooi febr. f 20,-.
7 maart Vergoeding M. Schrijver febr. f 283,32.
7 maart Reiskosten M. Schrijver febr. f 104,-.
12 maart Deelname demonstratie jazzgym f 30,-.
21 maart Contributie K.N.G.V. f 1.273,-.
24 april Kamer van Koophandel f 58,50.
24 april Zaalhuur en consumpties jaarvergadering f 56,50.
1 mei Stempel en kussen f 32,35.
8 mei Autokosten mevrouw Lucas f 50,-.
10 mei Proefles en reiskosten f 50,-.
5 juni Zaalhuur en consumpties onderlinge wedstrijden f 94,30.
22 juni Aankoop haspel f 32,50.
30 juni Proefles en reiskosten f 90,-.
4 juli Nota advertentie f 110,19.
5 juli Cursusverg. M. Peereboom f 30,-.
5 juli Bloemen J. Oud f 53,90.
18 juli Huur sportveld f 25,-.
19 september Rekening De Wit, Enkhuizen f 62,50.
31 december Spaarbank f 2.122,44.
31 december Lopende rekening f 4.470,23.
31 december Kas f 499,30.

---------- ooo OOO einde ALGEHEEL DAGBOEK 1984 OOO ooo ----------

Jaarverslag 1985 - 1986.
De leiding van N.E.A. bestaat uit mevrouw V.d. Kooi, mevrouw Schrijver, Anita Derlagen en de heer Bonten en zij doen hun best om de Schellinkhouter gymnasten deskundig en verantwoord bezig te laten zijn. Na een aantal gesprekken met en zonder mevrouw V.d. Kooi kwamen we tot de conclusie dat haar lessen eigenlijk niet meer van deze tijd waren en aan vernieuwing toe zijn. Mevrouw Tieken uit Wijdenes wordt na de gymuitvoering haar opvolgster.In september 1985 deelt mevrouw Schrijver onverwachts mee dat ze bij een grotere vereniging meer uren kon krijgen dan bij ons en dus vertrekt zij. Gelukkig wil mevrouw Tieken vanaf 1 oktober 1985 deze lessen overnemen. Ook de heer Bonten heeft te kennen gegeven het wat rustiger aan te willen doen en dus wil stoppen. Voor deze vacature zoekt men nog een oplossing. Het aantal leden bleef constant en schommelt rond de 100. Alle groepen kunnen wel wat versterking gebruiken. Alleen de kleutergroep is met 16 kleuters op volle sterkte. Als afsluiting van het lesjaar is de jeugd vanaf de eerste klas naar de springkuil in Hoorn geweest. Iedereen was zeer enthousiast en het was zeker voor herhaling vatbaar. Na de zomervakantie moeten de meisjesgroepen een uur inkrimpen door te weinig meisjes in deze leeftijdsgroep. Hierdoor ontstaat een tussenuur en men probeert dit uur te vullen met kinderen vanaf de vijfde klas, maar ondanks veel publiciteit kwam er niet veel op af. Pas na een geslaagde oefening op de jaarlijkse uitvoering, "Thriller" van Michael Jackson met daarbij black light verlichting, komen er enkele meisjes bij. Het K.N.G.V. heeft 7 september 1985 uitgeroepen tot Nationale Gymnastiekdag en daarom wordt de gymzaal die dag van 1 - 4 uur open gesteld. De leiding houdt in die uren de jeugd vanaf 6 jaar bezig met bewegen op muziek, recreatiegym en springen. De belangstelling was zeer matig. Eind september 1985 worden de onderlinge wedstrijden gehouden en Martin Stammes behoudt met een straatlengte voorsprong de wisseltrofee. Jammergenoeg blijven er weer een aantal leden zonder opgaaf van redenen weg. Waarom toch? In juni 1985 organiseert de volleybalvereniging S.V.C. haar jaarlijkse braderie bij de rommelmarkt van de carnaval. N.E.A. doet die dag mee met het draaiend rad en dat brengt f 190,- op. Esther Duiker neemt in de zomervakantie deel aan het vakantiekamp van het K.N.G.V. Op de laatste zondag van de grote vakantie is de "Superstar" weer gehouden en het was weer een prima sportieve dag waar bijna alle kinderen van Schellinkhout aan mee deden. Voor de veiligheid is er een telefoontoestel gekomen in de berging van "De Dregt", zodat in noodgevallen iemand of een instantie gebeld kan worden. De gemeente Venhuizen heeft de aanleg bekostigd en betaalt verder 50% van het vastrecht. De verenigingen moeten de andere 50% betalen. De gemeente heeft ook voor een nieuwe championbrug gezorgd en vooral door de inspanning van Martin Stammes is de parterrerek in orde gemaakt. Er wordt dit seizoen niet deelgenomen aan het Drieban turntournooi. De leiding en enkele bestuursleden zagen het niet zitten om mee te doen. Eerst moeten de beoogde deelnemers op een hoger peil komen. In januari 1986 slaagt mevrouw Tieken voor de opleiding verenigingsleidster. Wellicht kan zij iets opbouwen bij de meisjes, zodat we eens aan de competitie deel kunnen nemen zonder als laatste te eindigen. Aan het trimmen onder leiding van Nico Klaassen wordt vanaf eind april door ongeveer 15 personen deelgenomen. In oktober en november zijn we doorgegaan onder de schijnwerpers van het trainingsveld. De uitvoering op 22 februari 1986 verloopt goed en afwisselend. Alleen de microfoon van de geluidsinstallatie liet het afweten en dat was zeer vervelend. Na 15 jaar trouwe dienst wordt op deze uitvoering afscheid genomen van mevrouw V.d. Kooi. Zij wordt met een toespraakje, bloemen en een kado gehuldigd. De uitvoering wordt opgenomen op videofilm, zodat we nog een leuke en leerzame herinnering hebben. Op iedere laatste zaterdag van de maand is er dit jaar oud papier en vodden opgehaald. Deze inkomsten hebben we hard nodig. Het bestuur heeft acht keer vergaderd, waarvan twee maal met de leiding om diverse zaken door te spreken. Het bestuur is tevreden over het afgelopen jaar, maar een flink aantal leden erbij is geen overbodige luxe.

Onderstaande foto's zijn in of omstreeks 1985 genomen. Klik op een afbeelding voor een grotere versie.
Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie
Foto 1: V.l.n.r. Marieke Nieuweboer, Yvonne Fakkert, Marieke Laverman, Judith Oud en de gymjuf.
Foto 2: Piërra Budde, Martine v.d. Lee, Maaike Ursem, Yvonne Fakkert en Jobina Visser.
Foto 3: Yvonne Fakkert.
Foto 4: Onder andere Maria Bergen. Op de rug gezien Truida Kriekaard en Rie Stammes.
Foto 5: Klaas Bant overhandigt een bloemetje aan de leiding.
Foto 6: V.l.n.r. Maaike Ursem, Tanja Groeneveld, Jobina Visser, Claudia Engel, Anita Bosma, Piërra Budde, Esther Martijn, Martine v.d. Lee en Yvonne Fakkert.
Foto 7: Juf Ineke Tieken en Jobina Visser.
Foto 8: Krista Klaassen (rechts) en onbekend.
Foto 9: V.l.n.r. Martine v.d. Lee, Maaike Ursem, Jobina Visser en op de achtergrond Anita Bosma, Tanja Roeleveld en Esther Martijn.

Jaarvergadering op 26 maart 1986.
Voorzitter Klaas Bant opent om 20.15 uur de vergadering. Naast het bestuur zijn alleen de twee leden van de kascommissie aanwezig. De ouders van de jeugdleden en de leden van N.E.A. zelf hebben blijkbaar geen op- of aanmerkingen en laten alles aan het bestuur over. De notulen van de vorige jaarvergadering, het jaarverslag van secretaresse Anneke Has en het financiële verslag van penningmeester Piet Olij worden goedgekeurd. De heren L. Engel en P. Reuvers van de kascommissie willen graag de donateurslijst controleren, maar die lijst is er niet. Dit zal in orde worden gemaakt. Verder vinden de controleurs dat alle kassabonnetjes goed bewaard moeten worden. Bij de gemeente hoeft geen begroting te worden ingediend als er geen grote verschillen te verwachten zijn. De contributie wordt op het zelfde peil gehouden anders kost het ons leden. Bij de bestuursverkiezing zijn mevrouw H. Smit en voorzitter K. Bant aftredend, maar zij worden zonder tegenkandidaten herbenoemd. Daarna volgen de mededelingen:
Trimmen onder leiding van Nico Klaassen vanaf eind april.
Superstar op zondag 10 augustus 1986. In verband met het tienjarig bestaan mogen er dit jaar ook ouderen meedoen.
Tijdens de rondvraag wordt de opvolging van de heer Bonten besproken, die in mei wil stoppen met de jongenslessen. De secretaresse zal in dit verband advertenties plaatsen. Van 22 mei 1986 tot de vakantie (eind juni) zullen er vijf gratis proeflessen jazz-gym worden gegeven voor de meisjes van de derde en de vierde klas. Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering met een flinke hamerklap net naast zijn leesbril.

---------- ooo OOO ALGEHEEL DAGBOEK 1985 OOO ooo ----------

Inkomsten:
1 januari Kas f 499,30.
1 januari Lopende rekening f 4.470,23.
1 januari Spaarbank f 2.122,44.
23 januari Oud papier f 570,-.
30 januari Oud papier f 315,-.
1 februari Verloting f 468,75.
1 februari Verkoop ansichten f 190,-.
1 februari Verkoop emblemen f 14,-.
1 februari Donaties f 624,-.
26 februari Voorschot subsidie f 970,-.
8 maart Oud papier f 453,-.
10 april Oud papier 30 maart f 518,-.
5 mei Ontv. trimmen f 175,-.
7 mei Oud papier f 453,60.
12 juni Oud papier f 376,80.
15 juni Ontv. trimmen f 115,-.
15 juni Braderie (netto) f 189,20.
25 juli Oud papier f 279,-.
5 augustus Restant subsidie 1985 f 177,60.
12 augustus Oud papier f 144,90.
18 september Oud papier f 228,-.
4 oktober Oud papier f 130,-.
29 oktober Trimmen f 215,-.
29 oktober Emblemen f 12,-.
7 november Oud papier f 115,-.
16 december Oud papier f 211,-.

Uitgaven:
1 januari Kosten instuif f 31,25.
9 januari Advertentie dorpskrant Wijdenes f 7,-.
9 januari Nota dorpskrant Schellinkhout f 37,50.
9 januari Vergoeding J. v.d. Kooi f 120,-.
9 januari Reiskosten J. v.d. Kooi f 15,-.
9 januari Vergoeding A. de Wit f 120,-.
9 januari Reiskosten A. de Wit f 15,-.
9 januari Vergoeding L. Bonten f 180,-.
9 januari Reiskosten L. Bonten f 30,-.
9 januari Vergoeding M. Schrijver f 192,-.
9 januari Reiskosten M. Schrijver f 78,-.
1 februari Prijzen verloting f 149,40.
1 februari Planten leiding f 25,80.
13 februari Consumpties dorpshuis f 60,-.
3 april Stencilwerk f 7,50.
3 april Dorpskrant 1985 f 30,-.
5 april Rekening Moeijes & Hartog f 109,70.
10 april Consumpties jaarvergadering f 43,-.
22 april Kamer van Koophandel f 60,-.
15 mei Attentie K. Bant f 24,40.
19 juni Huur springkuil f 93,-.
22 augustus Receptie voetbalvereniging f 25,-.
18 september Aankoop sleutels telefoon f 9,10.
7 oktober Jan Kuiper sportprijzen f 60,50.
7 oktober Consumpties dorpshuis f 41,25.
11 oktober Aansluitkosten telefoon dorpshuis f 210,-.
29 oktober Trimmen f 475,-.
29 oktober Kosten onderlinge wedstrijden f 49,50.
2 november Rekening Moeijes & Hartog f 59,-.
6 november Telefoon f 59,67.
6 november Dorpskrant Schellinkhout f 10,-.
6 november Huur sportveld f 25,-.
30 december Attentie tractorbez. f 107,25.
31 december Kas f 246,25.
31 december Lopende rekening f 3.110,22.
31 december Spaarbank f 2.186,10.

Na de laatste post van december 1985 schrijft penningmeester Piet Olij:
Boek en kas gecontroleerd door de heren Engel en Reuvers. In orde bevonden, doch niet getekend wegens kleine onvolkomenheden. Wordt in jaarvergadering aan de orde gesteld.

---------- ooo OOO einde ALGEHEEL DAGBOEK 1985 OOO ooo ----------

Onderstaande foto's zijn gemaakt in februari 1986.
Klik op een afbeelding voor en grotere versie.
Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie
Foto 1: Wendy Kenter op de balk. Rechts leider de heer L. Bonten. De mensen achter de tafel zijn v.l.n.r. mevrouw H. Smit, Marian Budde, Anneke Has en Klaas Bant.
Foto 2: Een zichtbaar blijde Ilse Scheringa heeft zojuist haar medaille en oorkonde in ontvangst genomen.
Foto 3: Ivo Scheringa krijgt een zilveren medaille omgehangen door leider de heer L. Bonten. Achter hem staat mevrouw H. Smit. Het tweede meisje van rechts (zittend) is Laura Engel.
Foto 4: V.l.n.r. Barbara Hoekstra, Jobina Visser, Ton Nierop, Paul Bakker, de leidster en Wendy Kenter.

Jaarverslag 1986 - 1987.
Het trimmen onder leiding van Nico Klaassen is met gemiddeld 15 - 20 deelnemers heel succesvol verlopen. Mevrouw Tieken geeft op dinsdag aansluitend les aan de dames, de kleuters en de meisjes. De jazz-gymnastiek blijft op donderdag. De heer Bos uit Hoorn heeft gereageerd op een advertentie voor een nieuwe jongens- en herenleider, maar hij kan pas op 1 september 1986 beginnen. In de tussentijd worden de lessen gegeven door mevrouw Tieken en Martin Stammes. Eind april 1986 wordt er afscheid genomen van de heer Bonten. Geen der leden gaat dit jaar naar het K.N.G.V.-zomerkamp. Op 25 mei 1986 wil men met twee jazz-groepen meedoen aan de regionale DEMOGYJADA in Hoorn, maar die zit al vol. Het K.N.G.V. raadt N.E.A. aan om een maand later deel te nemen aan een demo in Heinekenzand in Zeeland. Dat vindt men echter veel te ver weg. Het K.N.G.V. kan wel meer willen! Van de uitvoering op 22 februari is een videofilm gemaakt, die op de laatste les voor de zomervakantie wordt vertoond. Na de film krijgen de kinderen limonade. Zij vonden het prachtig! Op zondag 10 augustus 1986 wordt de jaarlijkse Superstar voor de tiende keer gehouden. Ook ouderen mogen dit jaar mee doen. In totaal zijn er 135 deelnemers. Wellicht hebben een aantal senioren zich verkeken op sommige onderdelen, want er waren een paar vervelende blessures. Er wordt besloten om niet meer deel te nemen aan het jaarlijkse Drieban-turn-tournooi. Aan de doelstelling voor dit tournooi wordt niet meer voldaan. Deze was om door middel van vriendschappelijke wedstrijden beter contact tussen de verenigingen in de gemeente te krijgen. In september 1986 kregen we een nieuwe Reuther springplank met dubbele vering en de valmatten worden bekleed. In het najaar van 1986 start sportcommissielid Ben Bosma de discussie over verlaging van het normaantal. Deze norm staat op 12 en na een ingewikkelde berekening komt de gemeente dan tot het totaal aantal door haar te vergoeden uren zaalhuur. Omdat het gemiddelde van N.E.A. beneden dit getal zit moeten we een flink aantal uren zaalhuur zelf betalen. Daarbij komt dat er een zaalhuurverhoging voor de deur staat van f 15,- via f 17,50 per uur naar f 20,- per uur in 1988. Eind september 1986 worden er samen met de voetbal en de volleybal 900 loten van de Grote Club Actie verkocht. Onder flinke belangstelling worden op 2 november 1986 de onderlinge wedstrijden gehouden. Ilse Scheringa wint daar met ruime voorsprong op de nummer twee de wisselbeker. Na afloop van deze wedstrijden volgen er nog twee demonstratiedansjes van de jazz-gym onder leiding van Anita de Wit. Als afsluiting voor de kerstvakantie is er een instuif voor de jeugd vanaf de zesde klas. Met behulp van de moeders worden er van witte lakens apenpakken genaaid voor de uitvoering op 14 februari 1987. De leiding op deze dag is in handen van Ineke Tieken (meisjes), de heer Bos (jongens) en Anita de Wit (jazz-gym). De entree is gratis en de loten kosten vijftig cent per stuk met mooie prijzen. Het Japanse dansje van de meisjes zorgde ook voor flink applaus. Het programma van de uitvoering is echter onoverzichtelijk en rommelig en ook het aan- en afvoeren van de toestellen duurt langer dan normaal. Maar goed, volgende keer beter! Per 1 januari 1987 is de bondscontributie verhoogd met f 1,50. Daardoor is men genoodzaakt financiële maatregelen te nemen. De maand korting bij een jaar vooruitbetalen, werd afgeschaft. Het uur jazz-gym voor de meisjes van 12 - 15 jaar wordt na deze uitvoering afgeschaft, omdat daar slechts drie of vier meisjes voor geïnteresseerd zijn. Op 4 februari 1988 zal de vereniging vijftig jaar bestaan en om het daaraan verbonden feest te kunnen bekostigen wordt het plan opgevat om samen met de firma DEFKA uit Alphen aan de Rijn en de gemeente Venhuizen een kaart- en kwartetspel uit te geven met de onderwerpen leven, wonen en werken in de gemeente Venhuizen. Het bestuur heeft dit jaar zeven keer vergaderd, waarvan twee maal met de leiding.

Onderstaande foto is genomen in 1986. Klaas Bant en leidster mevrouw V.d. Kooi-Hogenstijn delen fruit uit aan de leiding en de juryleden bij de uitvoering.
Klik op de foto voor een grotere versie
Klik op de foto voor een grotere versie.

Jaarvergadering op 25 maart 1987.
Om 20.15 uur opent voorzitter Klaas Bant de vergadering. Op verzoek van Marian Budde wordt het financiële verslag in het vervolg eerder naar de bestuursleden gestuurd, zodat die het nog even kunnen bestuderen. De begroting moet voor 1 juni bij de gemeente worden ingediend. Er wordt gesproken over verhoging van de contributie, maar dat gaat niet gebeuren, want dat kost ons zeker leden en daar schieten we niets mee op. Wellicht moet er gekomen worden tot een omnivereniging om de kosten het hoofd te bieden. Alle verenigingen worstelen met de hoge kosten. Bij de bestuursverkiezing worden Piet Olij, Martin Stammes en Anneke Has herkozen. Dan komt het naderende jubileum aan de orde. Daarbij draait het om 2 punten: het programma en de centen om dit te bekostigen. Oud secretaresse mevrouw Mol-Breebaart is ook aanwezig bij deze vergadering en zij stelt voor om zoveel mogelijk oud-leden uit te nodigen voor een reünie. De vergadering vindt dat een goed idee, maar het zal wel veel werk worden om alle adressen te vinden. Besloten wordt om voor de jubileumcommissie een aantal oud-secretaresses te vragen. Voor de financiering rekent men op de opbrengst van de verkoop van het kaart- kwartetspel. Tijdens de rondvraag komen de Superstarcommissie, het zomerkamp en de jazz-gym ter sprake. Het trimmen zal vanaf april 1987 weer aanvangen onder leiding van Nico Klaassen. Er zijn nu reeds veel opgaven.

---------- ooo OOO ALGEHEEL DAGBOEK 1986 OOO ooo ----------

Inkomsten:
13 januari Oud papier f 155,-.
18 januari Rente lopende rekening f 62,66.
4 februari Oud papier f 155,-.
4 februari Voorschot subsidie f 980,-.
22 februari Verloting gymuitvoering f 553,25.
22 februari Verkoop emblemen f 12,-.
1 maart Donatie f 672,-.
10 maart Vergoeding aanleg telefoon door gemeente f 256,-.
12 maart Oud papier f 130,-.
18 maart Verkeerde storting f 350,-.
11 april Oud papier f 199,10.
5 mei Oud papier f 148,50.
6 juni Oud papier f 172,-.
28 juli Restant subsidie f 489,-.
1 augustus Oud papier f 249,80.
10 september Oud papier f 178,50.
20 september Trimmen f 607,50.
8 oktober Oud papier f 101,50.
30 oktober Verg. klein onderhoud f 750,-.
5 november Oud papier f 103,-.
5 december Oud papier f 156,-.
18 december Vergoeding telefoon door gemeente f 138,-.

Uitgaven:
16 januari Nota dorpskrant f 10,-.
16 januari Vergoeding J. v.d. Kooi dec. f 120,-.
16 januari Reiskosten J. v.d. Kooi dec. f 15,-.
16 januari Vergoeding I. Tieken dec. f 180,-.
16 januari Reiskosten I. Tieken dec. f 15,-.
16 januari Vergoeding A. de Wit dec. f 180,-.
16 januari Reiskosten A. de Wit dec. f 15,-.
16 januari Vergoeding L. Bonten dec. f 180,-.
16 januari Reiskosten L. Bonten dec. f 30,-.
19 februari Bijdrage dorpskrant f 30,-.
19 februari Contributie K.N.G.V. f 1.061,75.
22 februari Diverse uitgaven uitvoering f 449,25.
22 februari Bloemen I. Tieken f 12,90.
22 februari Nestels, balkhoes f 2,25.
27 februari A. de Wit extra f 60,-.
8 maart Advertentie N.H.D. f 34,11.
12 maart Telefoon jan. en febr. f 46,75.
26 maart Huur sportzaal gymuitvoering f 50,-.
26 maart Consumpties gymuitvoering f 75,-.
9 april Nota dorpskrant f 10,-.
9 april Aankoop sleutel f 3,95.
9 april Zaalhuur jaarvergadering f 20,-.
9 april Consumpties jaarvergadering f 37,-.
29 april Postzegels f 14,-.
7 mei Verkeerde storting retour f 350,-.
9 mei Kamer van Koophandel f 60,-.
9 mei Huur sportveld f 25,-.
9 mei Cadeau en bloemen L. Bonten f 27,-.
14 mei Wedstrijdbal f 32,50.
26 juni Rekening midgetgolf f 37,50.
30 juli Bijdrage Superstar f 100,-.
26 augustus Zaalhuur 1986 f 2.093,52.
18 september Reparatie cassettedeck f 51,-.
19 september Reparatie bal f 15,-.
20 september Nico Klaassen, trimmen f 475,-.
8 oktober Vergoeding F. Bos sept. f 300,-.
8 oktober Reiskosten F. Bos sept. f 25,-.
5 november Kuiper sportprijzen f 62,10.
31 december Lint emblemen f 7,15.
31 december Kas f 96,94.
31 december Lopende rekening f 1.957,41.
31 december Spaarbank f 2.251,68.

---------- ooo OOO einde ALGEHEEL DAGBOEK 1986 OOO ooo ----------

Jaarverslag 1987 - 1988.
In februari wordt het 50-jarig bestaan gevierd. Daar gaan meerdere vergaderingen aan vooraf, vooral met de jubileumcommissie bestaande uit de dames Mol-Breebaart, Stapel-v.d. Oort, Leegwater-Stapel en Stammes-Boontjes. Voor het trimmen is veel belangstelling en het levert zo veel geld op, dat de kinderen van de winst naar de springkuil in Hoorn konden gaan. Voor de zomervakantie geeft leidster Anita de Wit aan met de jazz-gym te willen stoppen. Dat vonden de kinderen erg jammer. Er komt een advertentie in de krant voor een nieuwe leidster en daarop reageert Margreet ter Schiphorst uit Zwaag, die ook al enige jaren jazz-gym in Berkhout geeft. Zij begint na de zomervakantie met haar werkzaamheden in Schellinkhout. De meisjes moeten duidelijk wennen aan deze strenge juf, maar na een goed gesprek ging alles stukken beter. Nu vinden de meiden het prachtig en de groep is uigegroeid tot 21 meisjes. Naar het zomerkamp van het K.N.G.V. gaan Piërra Budde, Jobina Visser, Iris Rotgans, Judith Oud, Cora v.d. Kamp en Sarah van Wamel. Ze hebben ontzettend genoten. Marian Budde, die namens N.E.A. in het organisatiecomité van de Superstarwedstrijden zit, gaat deze commissie verlaten. Peter Hoogenboezem wordt haar opvolgster. Begin oktober 1987 worden er samen met de voetbal en de volleybal 1000 loten verkocht van de Grote Club Actie. Op 1 november 1987 worden in het dorpshuis de onderlinge wedstrijden gehouden van 10.30 - 13.00 uur. Voor een aantal kinderen was dit te veel gevraagd, want zij komen niet opdagen. Peter Hoogenboezem wint die dag de wisselbeker op de voet gevolgd door Michel Tiepel. Na de onderlinge wedstrijden wordt er getraind voor de jubileumdemonstratie. Men wil daar gedurende ongeveer anderhalf uur oefeningen anno 1988 laten zien. De jubileumcommissie heeft ruim 350 adressen van oud-leden weten te achterhalen en zij krijgen allemaal een uitnodiging. Bijna 200 mensen geven zich op voor de broodmaaltijd. Op de jubileumdag wordt de gymzaal van het dorpshuis 's morgens versierd met parachutes, lampionnen, slingers en gekleurde verlichting. Ook wordt er een extra bar geplaatst. Het zag er geweldig uit. Het programma ziet er op 6 februari 1988 als volgt uit:
17.00 - 18.30 uur Receptie
18.30 - 19.30 uur Broodmaaltijd
19.30 - 21.00 uur Demonstratie N.E.A. 1988
Vanaf ongeveer 21.15 uur Dansen o.l.v. het Olympia Duo.
In de kleine zaal van het dorpshuis is een klein tentoonstellinkje over N.E.A. met programma's, knipsels en oude kleding. Vanaf 17.00 uur begint de zaal langzaam vol te lopen met oud-leden en receptiegangers. Er volgen verschillende toespraken en er is een uiteenzetting over 50 jaar N.E.A. door onze voorzitter. Na de broodmaaltijd waaraan door 194 gasten is deelgenomen, wordt er ruimte gemaakt voor de gymdemonstratie. De zaal was toen bomvol, want ook de ouders van de kinderen kwamen kijken. Het programma moet iets worden ingekort om om 21.30 uur klaar te zijn. Daarna volgen enige uurtjes van gezellig samen zijn. Tijdens de broodmaaltijd biedt de jubileumcommissie een kado aan namens de oud-leden. Dit is een bedrag van f 1.350,-. Geweldig!

Hieronder staat de tekst die wordt voorgelezen bij het aanbieden van het kado van de oud-leden:

Vijftig jaren gymnastiek, dat
is voor Schellinkhout toch wel uniek.
Wij feleciteren U met dit feit,
dat ons allen zeer verblijdt.

Het bestuur dat kwam ons vragen
of wij een steentje bij wilden dragen.
Als oud-secretaresses hebben wij ons best gedaan
en zijn aan de slag gegaan.

Die adressen dat was een gezoek
in telefoon- en postcodeboek.
Dat we toch wel iemand zijn vergeten
is iets dat we zeker weten.

De oud-leden komen uit het hele land.
Onder andere Texel, Arnhem, Dronten, IJsselmuiden en uit Noord-Brabant.
Dat zovelen hier aanwezig zijn
is voor ons allen hier heel fijn.

Wij kunnen U veel gaan vertellen
over de moderne gymtoestellen.
Of over onze oud-jeugdkampioen van West-Friesland,
maar dat laten wij over aan voorzitter Bant.

Dus doen wij nu waar wij voor staan
en het cadeau symbolisch overhandigen gaan.
Aan iedereen die mee deed héél héél veel dank.
Dit is het bedrag dat staat voor N.E.A. op de Rabobank.

M. Mol-Breebaart
D. Leegwater-Stapel
R. Stammes-Boontjes
G. Stapel-V.d. Oort

De kaart- en kwartetactie om het jubileumfeest te bekostigen mislukt omdat de sponsors het laten afweten. Er wordt als alternatief een kleurenansichtkaart van Schellinkhout uitgebracht, maar het drukken van de 2000 kaarten laat lang op zich wachten. Zodra ze klaar zijn moeten we ze met vereende krachten verkopen om zo ons kassaldo weer wat op te vijzelen. In het najaar zijn onder leiding van het lid van de commissie van sportzaken Ben Bosma en met medewerking van Ed Smit en Cor Heijman een aantal bijeenkomsten gestart tot in eerste instantie meer samenwerking en later tot samenvoeging van de sportverenigingen. Aanleiding tot deze besprekingen is de verhoging van de zaalhuur. De gemeente vergoedt het aantal uren tot een bepaald maximum, dat afhankelijk is van het aantal leden. Meer uren moeten door de vereniging zelf worden betaald en dat is voor kleine verenigingen niet meer op te brengen. De zaalhuur bedraagt op dit moment f 24,- per uur. In 1987 wordt er weer elke maand oud papier opgehaald. Het werd een totaal van 42.800 kg. De prijs van oud papier is nog steeds erg laag, maar wordt tot vijf cent per kilogram aangevuld door de gemeente Venhuizen. Het N.E.A.-bestuur heeft dit jaar acht keer vergaderd. Dit jaar komt er na vele jaren eindelijk onze eigen kast in het berghok. Dit was een koopje: Slechts f 25,- plus een slot en sleutels voor iedereen. Op 19 april wordt er voor de kleuters een spelletjesmiddag georganiseerd met limonade en patatjes en op zondag 24 april gaat de overige jeugd naar de springkuil in Hoorn met een traktatie na afloop. Zo hebben de kinderen ook iets feestelijks in dit jubileumjaar. Het ledenaantal bedraagt ruim honderd. We kunnen trots zijn op een hoog percentage van de aanwezige kinderen in Schellinkhout, want door de vergrijzing in ons dorp en geen nieuwbouw gaat het aantal kinderen steeds achteruit.

Klik op het plaatje voor een grotere versie
De kleurenansichtkaart. Klik op het plaatje voor een grotere versie.

Jaarvergadering op 23 maart 1988.
Voorzitter Klaas Bant opent om 20.20 uur de vergadering en hij kan iets meer leden dan gewoonlijk welkom heten. Dit komt omdat ook de jubileumcommissie aanwezig is. De begroting wordt goedgekeurd. De contributie voor 1988 wordt niet verhoogd. Wel zijn er problemen met de contributie, want sommige mensen betalen niet zo erg snel. De bestuursverkezing kent geen problemen, want er zijn geen tegenkandidaten aangemeld. Bij acclamatie worden de door het bestuur voorgestelde mensen benoemd. Dit zijn Ko Uiterwaal en Rennie de Boer. Er wordt uitgebreid nagepraat over het 50-jarig jubileum. Het was heel geslaagd. Rennie de Boer vraagt naar de stand van zaken van de te verkopen ansichtkaarten. Piet Olij bedankt de vertrekkende Klaas Bant voor het feit dat hij acht jaar zijn best heeft gedaan voor N.E.A. Tevens bedankt hij Marian Budde, die het bestuur ook verlaat. Klaas Bant krijgt een pen met inscriptie en Marian Budde ontvangt een plantenbakje. De vergadering wordt om 21.30 uur gesloten. Er worden dan nog videofilms vertoond die tijdens de jubileumviering zijn gemaakt. De heer Tölle heeft een film gemaakt met zijn dochters in de hoofdrol en Jan Koolhaas maakte een impressie van de receptie en de broodmaaltijd. Het bestuur ziet er nu als volgt uit:
Ko Uiterwaal - voorzitter
Anneke Has - secretaresse
Piet Olij - penningmeester
Hennie Smit - lid
Rennie de Boer - lid
Martin Stammes - lid

Op de jubileumbijeenkomst ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van N.E.A. zijn foto's gemaakt. Klik hier als u deze foto's wilt zien.

---------- ooo OOO ALGEHEEL DAGBOEK 1987 OOO ooo ----------

Inkomsten:
21 januari Oud papier f 87,60.
26 januari Voorschot subsidie f 1.100,-.
9 februari Oud papier f 117,-.
14 februari Verloting gymuitvoering f 412,-.
14 februari Verkochte emblemen f 16,-.
11 maart Oud papier f 102,-.
30 april Donaties f 666,-.
6 mei Oud papier f 117,-.
8 mei Telefoonvergoeding badminton f 34,99.
14 mei Telefoonvergoeding volleybal f 34,99.
18 mei Telefoonvergoeding voetbal f 34,99.
10 juni Oud papier f 114,-.
15 juni Telefoonvergoeding gemeente f 138,-.
30 juni Restant subsidie gemeente f 409,-.
8 juli Oud papier f 113,40.
31 juli Oud papier f 59,10.
3 septemner Subsidie oud papier f 511,50.
14 september Oud papier f 111,-.
7 oktober Oud papier f 111,-.
1 november Stof en emblemen f 21,-.
11 november Oud papier f 144,-.
9 december Oud papier f 101,10.

Uitgaven:
14 januari Nota's dorpskrant f 22,50.
19 januari Prijzen verloting f 133,55.
23 januari Vergoeding A. de Wit f 180,-.
23 januari Reiskosten A. de Wit f 15,-.
23 januari Vergoeding I. Tieken f 500,-.
23 januari Reiskosten I. Tieken f 25,-.
23 januari Vergoeding F. Bos f 300,-.
23 januari Reiskosten F. Bos f 25,-.
14 februari Dokterskosten F. Bos f 50,-.
4 maart Jaarlijkse bijdrage dorpskrant f 30,-.
4 maart Contributie K.N.G.V. f 1.296.
25 maart Consumpties gymuitvoering f 75,-.
5 april Aanschaf geluidsinstallatie f 400,-.
10 april Nota dorpskrant f 10,-.
10 april Zaalhuur en consumpties jaarvergadering f 64,-.
29 april Huur sportveld f 25,-.
3 juni Kamer van Koophandel f 60,-.
15 juni Huur springkuil f 96,-.
26 juni Superstar 1987 f 100,-.
10 juli Rekening midgetgolf "Zomerzotheid" f 30,-.
10 juli Afscheid A. de Wit f 37,50.
15 juli Nota dorpskrant f 12,50.
7 oktober Vergoeding M. ter Schiphorst f 200,-.
7 oktober Reiskosten M. ter Schiphorst f 25,-.
10 oktober Stalen kast f 41,90.
1 november Bloemen en lint f 55,-.
4 november Sportprijzen f 45,40.
4 november Nico Klaassen f 550,-.
21 december PTT-kosten f 7,-.
30 december Adv. Scala Blokker f 3,97.
31 december Kas f 949,49.
31 december Lopende rekening f 910,18.
31 december Spaarbank f 2.314,52.

---------- ooo OOO einde ALGEHEEL DAGBOEK 1987 OOO ooo ----------

Jaarverslag 1988 - 1989.
De ansichtkaarten zijn heel mooi geworden. Begin juli 1988 worden er huis aan huis bijna 1200 van de 2000 verkocht. In de loop van het jaar worden er nog een aantal verkocht, zodat er nu nog ongeveer 400 over zijn. Van de zomertijd tot de wintertijd wordt het trimmen weer geleid door Nico Klaassen. Het enthousiasme is weer groot. En hoe bestaat het; het weer was iedere maandagavond prachtig. In juni 1988 wordt er een jeugddansweekend georganiseerd in Beekbergen. Jazz-trainster Margreet ter Schiphorst gaat er met 9 meisjes in de leeftijd van 8 tot en met 11 jaar naar toe. Verschillende ouders zorgden voor vervoer. Op zondag 18 september 1988 wordt er op initiatief van de volleybalvereniging S.V.C. een verenigingsmarkt georganiseerd in het dorpshuis, de bibliotheek en de kerk. De nieuwe inwoners van Schellinkhout zijn daarvoor persoonlijk uitgenodigd om kennis te maken met alle verenigingen in Schellinkhout. Veel nieuwe leden levert dit niet op, maar we hebben ons toch duidelijk laten zien. Een nieuwe cursus ski-gym wordt bezocht door 10 personen en dat is voor de eerste keer lang niet gek. Na de kerstvakantie gaan de deelnemers door, zodat deze conditiegym op dinsdag van 7 - 8 uur met 11 personen doorging. Op zondag 27 november 1988 zijn de onderlinge wedstrijden. De meisjes werken heel geconcentreerd en enthousiast, maar bij de jongens was dat minder. Maikel Kenter wint de wisseltrofee, want hij is veruit de beste. In 1988 wordt er 10 maal oud papier opgehaald. Dit brengt ruim 48.000 kg op en dat is 12% meer dan in 1987. Een prima resultaat dus en deze extra centen hebben we hard nodig. De gemeente heeft de zaalhuur opgetrokken naar f 24,-. Dat is geen probleem voor de uren die vergoed worden, maar de ongeveer vijftig meeruren per jaar moeten we zelf betalen. Voor deze meeruren krijgt de vereniging een vergoeding van slechts f 6,50. De gemeente is het overigens nog steeds niet eens over het nieuwe subsidiebeleid. Eind januari 1989 geeft leider Frans Bos te kennen, dat hij wil stoppen omdat hij een volledige baan heeft gekregen. Na twee gratis advertenties in de verenigingsrubriek van een weekkrant, reageert de heer Louis Jongbloed uit Schardam. Hij begint per 1 maart 1989 bij N.E.A. als leider van de jongens en de herengroep op maandag. Het trimmen kon niet met de zomertijd beginnen, want Nico Klaassen heeft geen tijd meer. Na een oproep in de dorpskrant wordt Ans Groen hier voor aangetrokken. Zij volgt een opleiding tot atletiektrainster en heeft jaren bij Nico getraind. Dit seizoen is er elke twee maanden een bespreking geweest om te komen tot de oprichting van een omnivereniging. In deze vergadering spreken de leden zich uit over de verdere gang van zaken. Zij kiezen voor de opheffing van de vereniging en voor aansluiting bij de nieuwe omnivereniging. Het N.E.A.-bestuur heeft dit jaar zes keer vergaderd, waarvan drie maal met de leiding. In maart slaagt leidster Margreet ter Schiphorst voor haar opleiding verenigingsleidster jazz-gymnastiek. Het ledenaantal is hetzelfde als in 1987. Als de plannen voor de omnivereniging verwezenlijkt worden, hopen we in het volgende seizoen goed samen te werken met de andere takken van de Omnivereniging Schellinkhout.

Hiermee eindigt het laatste notulenboek van N.E.A. De vereniging gaat verder onder de vlag van de Omni Vereniging Schellinkhout (O.V.S.).

---------- ooo OOO ALGEHEEL DAGBOEK 1988 OOO ooo ----------

Inkomsten:
18 januari Rente lopende rekening f 16,66.
15 februari Jubileum, gift oud leden f 1.365,62.
15 februari Jubileum, giften van verenigingen f 513,38.
15 februai Verkoop emblemen f 17,-.
22 februari Voorschot subsidie f 1.130,-.
29 februari Oud papier f 144,-.
29 februari Jubileum, gift gemeente f 100,-.
7 maart Oud papier f 123,-.
11 april Oud papier f 111,-.
25 april Subsidie oud papier gemeente 1987 f 857,40.
9 mei Oud papier f 96,-.
31 mei Donatie 1988 f 590,90.
31 mei Trimmen f 435,-.
31 mei Verkoop ansichtkaarten f 1.185,-.
6 juni Oud papier f 129,-.
11 juli Oud papier f 102,-.
1 augustus Restant subsidie f 493,-.
29 augustus Oud papier f 124,20.
12 september Oud papier f 152,-.
12 september Verkoop ansichtkaarten f 200,-.
3 oktober Oud papier f 165,-.
14 november Oud papier f 308,-.
21 november Skigym f 350,-.
21 november Verkoop 5 emblemen f 10,-.
12 december Oud papier f 190,-.

Uitgaven:
11 januari F. Bos, dec. 1987 f 195,-.
11 januari I. Tieken dec. 1987 f 315,-.
11 januari M. ter Schiphorst f 315,-.
6 februari Bloemen en planten f 127,-.
6 februari Muziek jubileum f 550,-.
15 februari Jaarlijkse bijdrage dorpskrant f 30,-.
22 februari Consumpties jubileum f 787,50.
5 april Contributie K.N.G.V. f 1.269,25.
11 april Nota jaarvergadering f 110,50.
2 mei Huur sportveld f 25,-.
2 mei Kamer van Koophandel f 60,-.
2 mei V.d. Meulen, ansichtkaarten f 947,98.
9 mei Vergaderen sportcommissie f 18,25.
9 mei L. Bonten f 105,-.
9 mei Reparatie geluidsinstallatie f 69,96.
27 juni Feest kinderen f 180,-.
1 augustus 1 set boxen Moeijes & Hartog f 298,-.
12 september Sleutels telefoonkastje f 8,-.
3 oktober Foto's jubileum f 27,10.
17 oktober Nico Klaassen f 500,-.
7 november Rek. Ned. Sport Fed. f 28,-.
21 november Verbanddoosje f 18,95.
24 november Rekening medailles enz. f 78,10.
26 november 10 banketstaven f 46,05.
4 december Zaalhuur en consumpties f 1.305,50.
19 december Consumpties onderlinge wedstrijden f 126,50.
30 december Jubileum Plattelandsvrouwen f 19,-.
31 december Kas f 742,57.
31 december Lopende rekening f 5.078,35.
31 december Spaarbank f 369,24.

---------- ooo OOO einde ALGEHEEL DAGBOEK 1988 OOO ooo ----------

Onderstaande foto's zijn in of omstreeks 1988 genomen. Klik op een afbeelding voor de grotere versie.
Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie
Foto 1: V.l.n.r. Yvonne Fakkert, Marieke Laverman, Tanja Roeleveld, Marieke Nieuweboer, Piërra Budde, Judith Oud, leidster Margreet ter Schiphorst.
Foto 2: V.l.n.r. Michie Visser, Truida Kriekaard, Martha van Diepen, leidster Ineke Tieken, Isabel Uiterwaal, Rennie de Boer, Tini Ursem, Maria Bergen en Anja Krijnzen.
Foto 3: Yvonne Fakkert, Marieke Laverman, Tanja Roeleveld, Marieke Nieuweboer, Piërra Budde, Judith Oud, Barbara Hoekstra en leidster Margreet ter Schiphorst.

---------- ooo OOO ALGEHEEL DAGBOEK 1989 OOO ooo ----------

Inkomsten:
16 januari Oud papier f 215,-.
13 februari Oud papier f 160,-.
27 februari Voorschot subsidie f 1.217,-.
13 maart Oud papier f 165,-.
10 april Oud papier f 155,-.
9 mei Donateurs f 600,-.
12 mei Oud papier f 217,50.
19 mei Verloting gymuitvoering f 322,-.
10 juni Trimmen f 765,-.
10 juni Verkoop ansichten f 235,-.
12 juni Oud papier f 145,-.
24 juli Oud papier f 126,-.
14 augustus Oud papier f 160,-.
11 september Oud papier f 170,-.
1 oktober Skigym f 240,-.
1 oktober Verkoop ansichten f 90,-.
16 oktober Oud papier f 184,-.
23 oktober Skigym f 120,-.
6 november Subsidie gemeente oud papier f 552,80.
13 november Oud papier f 210,-.

Uitgaven:
9 januari Dick v. Rijn-stichting f 25,-.
30 januari Deuren schilderen f 25,-.
30 januari Dorpskrant 1989 f 30,-.
30 januari Vergaderkosten Sportcommissie f 35,75.
6 maart Rekening Moeijes & Hartog f 55,70.
17 april Bondscontributie K.N.G.V. f 1.214,75.
17 april L. Jongbloed f 195,-.
17 april Presentje Gymuitv. f 38,25.
17 april Prijzen verloting f 155,-.
29 mei Kamer van Koophandel f 61,-.
1 juni Afscheid leiding en bestuursleden f 47,50.
1 juni Cadeau M. ter Schiphorst f 30,-.
19 juni Huur springkuil f 96,-.
10 juli Huur sportveld f 25,-.
1 oktober Trimmen Ans Groen f 525,-.
26 oktober Rekening Moeijes & Hartog f 131,77.
20 november Advertentie Scala Blokker f 5,30.
20 november M. ter Schiphorst okt. f 260,-.
20 november L. Jongbloed okt. f 325,-.
20 november I. Tieken okt. f 625,-.

Hiermee eindigt het ALGEHEEL DAGBOEK, zijnde de laatste financiële boekhouding van N.E.A. De gymnastiekvereniging wordt -ook financieel- een afdeling van de Omni Vereniging Schellinkhout (O.V.S.).

---------- ooo OOO einde ALGEHEEL DAGBOEK 1989 OOO ooo ----------

Er wordt een Commissie Sportzaken opgericht die de eerste voorbereidingen treft om te komen tot meer samenwerking tussen alle sportverenigingen in Schellinkhout. In deze commissie participeren Ben Bosma, Cor Heijman en Ed Smit. Op 17 november 1987 is er een bijeenkomst in de kantine van de voetbalvereniging. De bestuursleden van N.E.A., S.V.C., S.V.S. en ijsclub "De Opbouw" zijn uitgenodigd om te praten over intensievere samenwerking en mogelijke omvorming tot één omnivereniging.

Op donderdag 20 juni 1989 vindt er in de kleine zaal van het dorpshuis "De Dregt" een bijzondere ledenvergadering plaats waarbij ook de voorzitters aanwezig zijn van de gymnastiekvereniging N.E.A. (J.Th.P. Uiterwaal), van de volleybalvereniging S.V.C. (G. Kazimier), van de voetbalvereniging S.V.S. (L. Koster) en van ijsclub "De Opbouw" (C. Roeleveld). Op de agenda staan ondermeer de volgende onderwerpen:
Wijziging van de statuten van de genoemde verenigingen.
Goedkeuring en vaststelling doelstelling Omnivereniging.
Goedkeuring en vaststelling naam O.V.S. (Omni Vereniging Schellinkhout).
Presentatie logo en vignet.

Het logo is ontworpen door de heer T. Rehorst, een collega van Gerben Kazimier, voorzitter van de volleybalvereniging S.V.C.
 Het logo van de nieuwe omnivereniging.

Op 9 maart 1990 passeert bij notariskantoor Schreurs & Van Duin, notarissen te Hoorn, de akte tot fusie en oprichting met betrekking tot de te Schellinkhout gevestigde vereniging "Omni Vereniging Schellinkhout". Het betreft een fusie van de volgende verenigingen: De voetbalvereniging S.V.S., de volleybalvereniging S.V.C., de gymnastiekvereniging N.E.A. en ijsclub "De Opbouw".
Namens S.V.S. wordt de akte ondertekend door Lou Koster (voorzitter), namens S.V.C. door Gerben Kazimier (voorzitter) en Hendrika Ebelina Mol-Hoekstra (secretaresse), namens N.E.A. door Jacobus Theodorus Petrus Uiterwaal (voorzitter) en Anja Krijnzen (secretaresse) en namens de ijsclub door Cornelis Roeleveld (voorzitter) en Klaas Bant (secretaris).
Conform het Huishoudelijk reglement wordt het bestuur van de O.V.S. gevormd door tenminste 11 personen. Te weten ten minste twee uit elke tak van sport van de aangesloten afdeling en daarnaast een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Aan het zelfstandige bestaan van de gymnastiekvereniging Nuttig & Aangenaam is dus per 9 maart 1990 een einde gekomen. De afdeling gymnastiek gaat dan verder onder de paraplu van de Omni Vereniging Schellinkhout (O.V.S.). Hierna volgen in chronologische volgorde een aantal vermeldenswaardige feiten uit de jaren na de oprichting van de omnivereniging. Deze opsomming is samengesteld uit verschillende bronnen, zoals notulen, jaarverslagen en losse aantekeningen.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 3 januari 1990 bij Rennie de Boer.
Op woensdag 24 januari 1990 is de generale repetitie voor de jaarlijkse uitvoering. Ko Uiterwaal zal een en ander met Piet Bakker kortsluiten. Voor de toestelcommissie worden Elian Koster en Martin Stammes gevraagd. Lou Engel wordt benaderd voor de E.H.B.O. Ko Uiterwaal vraagt zich af of een jaarvergadering nog wel zinvol is. Dit onderwerp wordt voorgelegd aan de omnivereniging. Het secretariaat gaat over naar Anja Krijnzen.

Onderstaande foto's zijn in of omstreeks 1990 genomen. Klik op een afbeelding voor een grotere versie.
Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie
Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie
Foto 1: Brigitte v.d. Lee, Mariska Ruiter en leidster Ineke Tiekens.
Foto 2: Leidster Ineke Tieken en Esther Martijn.
Foto 3: Jobina Visser, leidster Ineke Tieken en hulpleidster Laura Engel.
Foto 4: Mariska Ruiter, Ilona Engel, Leonie Tölle, Brigitte v.d. Lee, Estha Besseling en Lennie Engel.
Foto 5: Rosalie Tölle, Leonie Tölle, Stephanie Tölle, Ilona Engel, Laura Engel, Brigitte v.d. Lee en Martine v.d. Lee.
Foto 6: Stephanie Tölle, Leonie Tölle, Brigitte v.d. Lee, Mariska Ruiter, Lennie Engel en Renske de Boer.
Foto 7: Rens Kooyman, Erik Besseling en Menno Dekker.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 9 maart 1990 bij Anja Krijnzen.
De notulen van deze vergadering zijn niet (meer) beschikbaar.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 30 mei 1990.
Er zijn klachten over rondhangende jeugd bij de gymzaal. Anja Dekker zal hierover contact opnemen met beheerder Piet Bakker. Op het verlanglijstje voor de gemeente staan een pneumatische bok, kunststof hoepels, een ballenpomp en een olympisch stel ringen. Besloten wordt om de bestuursvergaderingen bij de bestuursleden thuis te houden. Dan wordt er gesproken over de organisatie van de verschillende evenementen:
Onderlinge wedstrijden op zondag 18 november 1990.
De opzet zal hetzelfde zijn als andere jaren met gezamenlijk springen in de pauze. Diploma's worden besteld en er komt een stukje in de dorpskrant over data en hulpen. De juryleden zijn Anneke Has, Ria v.d. Oord, Rennie de Boer, Martha van Diepen en Lida v.d. Kamp. De telcommissie wordt gevormd door Gerard Besseling, Rina Mol, Anja Krijnzen en Maria Bergen. Lou Engel zorgt weer voor de E.H.B.O. De jongensgroep 4a bestaat uit Wouter Krijnzen, Jasper van Diepen, Martijn Krijnzen, Onno van Braam, Neeldert Visser, Marc Uiterwaal en Jasper Krijnzen. De jongensgroep 4b wordt gevormd door Onno Egtberts, Roy Budde, Michel Uiterwaal, Jurie Rotgans en Ivo Scheringa. Verder zijn er drie meisjesgroepen. De meisjes worden verwacht in een blauw gympakje met embleem midvoor en de jongens gaan gekleed in een witte korte broek en een wit hemd met embleem midvoor. De entree is gratis.
Driebantournooi op zondag 25 november 1990.
Kleuterkijkdag in november 1990.
Anja Dekker maakt hiervoor diploma's en uitnodigingen voor de ouders.
Het voorstel om Maria Bergen in het bestuur op te nemen wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 19 september 1990 bij Douwe Egtberts.
De notulen van deze vergadering zijn niet (meer) beschikbaar.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 5 november 1990 bij Gerard Besseling.
Het bestuur van de afdeling gymnastiek wordt gevormd door Gerard Besseling, Douwe Egtberts, Rennie de Boer, Maria Bergen en Anja Krijnzen. Er zijn steeds minder vrijwilligers om het oud papier op te halen of ze zeggen op het laatste moment af. De meeste vrijwilligers voor het oud papier komen uit het gymledenbestand. Wel wordt er steeds meer papier opgehaald en meestal zijn er twee containers nodig, volgens organisator Gerard Besseling. Op 27 november 1990 mogen de kleuters hun schoentje zetten voor Sinterklaas. Maria Bergen zorgt er dan voor dat er wat in komt. Op 13 november 1990 zal de kleutermiddag worden gehouden. Alle deelnemers krijgen na afloop een diploma, die gemaakt wordt door Van der Lee. De onderlinge wedstrijden zullen op zondag 18 november 1990 plaatsvinden. Er doen drie meisjesgroepen en twee jongensgroepen aan mee. Er zijn drie medailles per groep beschikbaar. Op 25 november 1990 doen er 24 meisjes mee aan het Driebantournooi in Venhuizen. Ze krijgen allemaal een diploma en een vaantje mee naar huis. Ben Bosma heeft Fatima Hafet als jazz-gymleidster gevonden. Op vrijdag 9 november 1990 zal er een sollicitatiegesprek met haar zijn. Douwe Egtberts deelt mee dat hij gymnastiekspullen heeft gekregen van Klaas Bant.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 7 januari 1991 bij Anja Krijnzen.
De kleuterkijkdag op dinsdag 13 november 1990 was een succes en is voor herhaling vatbaar. De onderlinge wedstrijden van 18 november 1990 zijn goed verlopen. Wel moet iedereen op tijd aanwezig zijn, zodat het werk beter verdeeld kan worden. Men vindt het spijtig dat de jongens niet meegedaan hebben aan het Driebantournooi op 25 november 1990. Voor de uitvoering van zaterdag 16 maart 1991 moet de leiding hun onderdelen op papier gaan zetten. Daarvoor zijn data geprikt waarop dit gereed moet zijn, 21 januari Louis, 22 januari Ineke en 24 januari Fatima. Daarna kan het bestuur er pas een programma van maken. Voor de opkomst en het eindnummer moeten alle leden samen oefenen. Bij voorkeur op de vrijdagmiddag onder leiding van Louis Jongbloed.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 25 februari 1991 bij Maria Bergen.
De notulen van deze vergadering zijn niet (meer) beschikbaar.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 4 maart 1991.
De jaarlijkse uitvoering zal plaatsvinden op 16 maart 1991. De leiding is als volgt:
Ineke Tieken - kleuters en meisjes.
Louis Jongbloed - jongens.
Fatima Hafdi - jazzdans.
Rennie de Boer heeft kostuums geregeld. Anja Dekker zal proberen de palmbomen te repareren. Aan Lia Besseling zal worden gevraagd om foto's te maken. Rennie de Boer zorgt voor bloemen en iemand voor de E.H.B.O. De geluidsapparatuur van de ijsclub kan worden gebruikt. De generale repetitie vindt plaats op vrijdag 15 maart 1991 van 16.00 - 17.00 uur.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 15 april 1991 bij Gerard Besseling.
Nabespreking uitvoering op 16 maart 1991. Het geluid was slecht. De bandjes liepen vast en het volume was niet toereikend. Gerard Besseling zal tijdens de jazz-danslessen en de uitvoering voor betere apparatuur zorgen. Het draaiboek moet worden aangepast, ook voor rekwisieten, zodat we niet voor verrassingen komen te staan. Louis Jongbloed zou het leuk gevonden hebben als de aanwezige omni-voorzitter H. Wagendrever een woordje had gedaan. Vaststelling evenementen:
20 juni Uitvoering jazz-gym jongste groep.
24 juni Jongens midgetgolf, bij regen binnen apenkooien.
25 juni Kleutermiddag.
25 juni Meisjes midgetgolf, bij regen binnen apenkooien.
Trainer Louis Jongbloed wil met de tieners gaan barbecueën. Dan volgt er een uitvoerige discussie over de doelstelling en de opzet van de gymnastiek. Men streeft naar speels leren turnen en door een betere organisatie van de lessen moet het mogelijk zijn dat de kinderen op verschillende toestellen tegelijk kunnen leren en oefenen. Douwe Egtberts zal nagaan of we de K.N.G.B. nodig hebben en men overweegt om dit lidmaatschap op te heffen. Gerard Besseling deelt mee, dat het ophalen van oud papier met de vuilnispapierwagen prima verloopt. De prijs van oud papier is gestegen naar 10 cent per kilogram. Vodden en plastic worden niet meer ingezameld.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 2 september 1991 bij Douwe Egtberts.
Medegedeeld wordt dat men altijd geluidsapparatuur kan gebruiken van de omni-vereniging of van P. Bakker. Voor de organisatie van het Driebantournooi op 6 oktober 1991 in Schellinkhout zijn ondermeer 120 vaantjes, 4 bekers en deelnemersnummers nodig. Maria Bergen zorgt die dag voor 10 bossen bloemen en de matten van de Jan Luykenschool. Lou Engel is weer beschikbaar voor de E.H.B.O. Gerard zorgt voor de geluidsapparatuur, voor de marsmuziek en voor muziek in de pauze. De toegang is gratis en als hulpen treden op Linda Zwier, Margreet Bergen, Mireille Ruiter, Lenny Engel en Renske de Boer. Volgens Maria Bergen loopt de damesconditiegym slecht. We kijken het aan tot januari. De nieuwe bok moet terug, omdat hij niet voldoet.

Notulen van de jaarvergadering van de O.V.S. op 20 september 1991.
Er is een brief binnengekomen van mevrouw Van der Werf. Zij stopt met de jazz-gym, die voorlopig wordt opgeheven. Namens de afdeling gymnastiek bezoeken Douwe Egtberts en Anja Krijnzen deze vergadering. Als trainster van de trimzomergroep wordt A. Groen genoemd. Louis Jongbloed is de begeleider van de tienergroep en Ineke Tieken is de leidster voor de junioren en senioren. De afdeling gymnastiek is geen lid meer van de K.N.G.B. Het oud papier ophalen met de vuilniswagen is een groot succes. Door te weinig deelname en te grote leeftijdsverschillen lukt het niet om de jazz-gym weer nieuw leven in te blazen.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 21 oktober 1991 bij Gerard Besseling.
Er komt een stukje in de dorpskrant voor opgave voor de damesconditiegym. Bij genoeg deelname kan daarmee in januari 1992 weer worden gestart. Dan volgt er een nabespreking over het Driebantournooi, dat op 6 oktober 1991 in "De Dregt" is gehouden. De organisatie was goed en er was veel publiek. Het niveau van de gymnasten uit Schellinkhout is verbeterd. Rennie de Boer deelt mee dat ze aan het einde van dit seizoen stopt. Maria Bergen is op kraamvisite geweest bij Ineke Tieken en dat was geslaagd. Trainer Louis Jongbloed wil graag dat de oefenstof van de onderlinge wedstrijden aan de juryleden wordt gestuurd voor een betere beoordeling.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 6 januari 1992 bij Rennie de Boer.
De uitvoering moet worden verplaatst van 28 naar 14 maart 1992 in verband met de toneeluitvoering. Douwe Egtberts en Anja Krijnzen organiseren het programma van die dag en Rennie de Boer leidt de materiaalcommissie. De meisjes worden verwacht in een blauw gympakje en de jongens en de kleuters in een wit sportbroekje. Voor alle deelnemers geldt witte sokken. De generale repetitie is op vrijdag 13 maart 1992 van 14.00 - 16.00 uur. Leidster Ineke Tieken vraagt wanneer de contractvergadering met de leiding is. Dit zal aan het omni-bestuur worden doorgespeeld. Voorzitter Douwe Egtberts heeft tijdens deze vergadering een aanvaring met trainer Louis Jongbloed. Laatstgenoemde doet niet wat het bestuur wil en wat er in eerdere vergaderingen is afgesproken.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 18 februari 1992 bij Anja Krijnzen.
Aanwezig zijn Douwe Egtberts, Ineke Tieken, Maria Bergen, Anja Krijnzen en Gerard Boorsma. Voorzitter Egtberts gaat op zoek naar een nieuwe leider voor de jongens. De skigym is gestopt wegens te weinig belangstelling. De jaarlijkse uitvoering zal op 14 maart 1992 worden gehouden. In de dorpskrant komt hierover een stukje. De organisatie verloopt volgens werkplan. Ineke Tieken deelt mee, dat de nieuwe bok niet verrijdbaar is. Hierover wordt contact opgenomen met de gemeente. Op dinsdag 12 mei 1992 is er een kleutermiddag, omdat de kleuters natuurlijk ook willen laten zien wat ze allemaal leren in de gymles. De onderdelen zijn rollen, zwaaien, duikelen, balanceren, springen en klauteren en de deelnemers krijgen allemaal een diploma en chips in de kleedruimte. Op zondag 17 mei 1992 worden van 09.00 - 12.00 uur de onderlinge wedstrijden gehouden in het dorpshuis. Deelnemers: O.V.S. gymnastiekleden vanaf groep 3. De leiding is in handen van Ineke Tieken en Gerard Boorsma en de telcommissie wordt gevormd door Gerard Besseling, Maria Bergen en Anja Krijnzen. Na hun optreden mogen de kinderen vanaf 11.00 uur trampolinespringen in afwachting van de prijzen.

Met ingang van 17 februari 1992 geeft Louis Jongbloed geen gymnastiekles meer. De lessen worden overgenomen door Gerard Boorsma, die zijn best zal doen om op de uitvoering van 14 maart met de jongens goed voor de dag te komen.
Namens de gym:
Anja Krijnzen

----------------------
Op 7 april 1992 ontvangt het bestuur van de Omni Vereniging Schellinkhout een brief van Roele Recycling BV uit Wognum. Dat is het bedrijf waaraan het oud papier wordt geleverd.

Dit bericht is speciaal voor de verenigingen en scholen die oud papier ophalen met een perswagen en met containers. Wij, Roele Recycling bv, zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel aan personen, die door u verzocht zijn te helpen oud papier op te halen.
Behalve als die schade wordt veroorzaakt door een mankement aan de auto of het met opzet roekeloos rijden van de chauffeur. Het is verboden kinderen beneden de 16 jaar mee te laten lopen.

----------------------

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 27 april 1992 bij Maria Bergen.
Anja Dekker zal ervoor zorgen dat Ineke Tieken de dorpskrant krijgt. Er zal meer reclame worden gemaakt voor de damesconditiegym, want er zijn wat weinig dames. De jongensgroepen 1 en 2 gaan als afsluiting van het seizoen op 29 juni 1992 midgetgolfen. De meisjesgroepen 1, 2 en 3 doen een dag later hetzelfde. En iedereen krijgt natuurlijk weer een ijsje. Gerard Besseling zal de firma V.d. Rol bedanken voor het gratis ter beschikking stellen van de verlichting tijdens de uitvoering. Voorzitter Egtberts heeft contact gehad met mensen van Regio Noord en van de K.N.G.B. over het nut van het zijn van bondslid. Conclusie: goede beslissing, geen lid meer van de bond. Gerard Boorsma dringt aan op betaling. Douwe Egtberts zal dit kortsluiten met de penningmeester van de omnivereniging.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 7 september 1992 bij Gerard Besseling.
Voorzitter Egtberts verwelkomt het nieuwe bestuurslid Mieke Bajema en informeert haar over de gym. Mieke Bajema zal met Anja Dekker meelopen en tezijnertijd haar taken overnemen. Ook zal Mieke de vergaderingen van de omni-vereniging namens de afdeling gymnastiek bijwonen. Omdat Rennie de Boer niet ter vergadering aanwezig is, kan men geen afscheid van haar nemen. Douwe zal zorgen voor een bedankje. Op 29 september 1992 zal de eerste les van ski-gym zijn. Mieke Bajema en Anja Dekker zullen dit promoten. Het Driebantournooi staat gepland voor 18 oktober 1992 en dat is precies in de herfstvakantie. Er doen geen jongens mee, maar wel twee groepen meisjes. De onderlinge wedstrijden worden op 22 november 1992 gehouden.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 4 november 1992 bij Anja Krijnzen.
De onderlinge wedstrijden worden op 13 december 1992 gehouden. De algehele leiding is in handen van voorzitter Douwe Egtberts. Anja Dekker zorgt voor telblocks, juryblocks, briefjes kleedkamers, juryleden, hulpen, E.H.B.O., het contact met beheerder Piet Bakker, affiches en reclame, draaiboek en uitnodigingen. Maria Bergen regelt de bloemen en chocola en Gerard Besseling verzorgt de muziekinstallatie en de achtergrondmuziek.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 13 januari 1993 bij Mieke Bajema.
Gerard Besseling zal voorlopig optreden als plaatstvervangend voorzitter. Huub Visser had zich kandidaat gesteld, maar hij ziet er vanaf. Aan de werving van een nieuwe gymleerkracht voor de jongens wordt gewerkt. De damesgym is per 27 oktober 1992 opgeheven en daarom krijgen de dames een aangepaste nota van één kwartaal. Ineke Tieken kondigt in deze vergadering haar afscheid aan. Om gezondheidsredenen wil zij aan het einde van dit seizoen stoppen. Ze wil haar vertrek graag zelf tezijnertijd aan de kinderen meedelen, vandaar het vriendelijke verzoek dit nog niet naar buiten te brengen. Maria Bergen zal Douwe Egtberts een bedankje bezorgen voor zijn werkzaamheden bij ons.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 10 februari 1993 bij Gerard Besseling.
Waarnemend-voorzitter opent de vergadering met de mededeling dat Anja Krijnzen het bestuur om gezondheidsredenen gaat verlaten. Na overleg met haar man wordt het boek "Het dal der belofte" voor haar gekocht. Mieke Bajema zal voorlopig het secretariaat overnemen. Door nog meer persoonlijke benadering en een stukje in de dorpskrant zal men proberen om een nieuwe voorzitter, een nieuwe secretaresse en twee nieuwe bestuursleden zonder speciale functie te charteren. De uitvoering is dit jaar op 13 maart en begint om 19.30 uur in het dorpshuis. Aan Elian Koster en Martijn Zijp wordt gevraagd om op deze avond te helpen en Lou Engel wordt weer gevraagd voor de E.H.B.O. Mieke Bajema zorgt voor witte, rode, gele en zwarte schmink. Op woensdag 10 maart 1993 is er voor de jongens en de meisjes een generale repetitie voor de uitvoering. Maria Bergen en Mieke Bajema regelen 11 rode hesjes, 20 bontranden, 21 witte taillebanden en 44 witte crêpe-papieren bandjes voor de polsen en enkels. Maria Bergen zal 15 februari 1993 Mieke Bajema vervangen bij de omni-vergadering.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 29 maart 1993 bij Maria Bergen.
Nico Klaassen is bijna bereid gevonden om op maandagavond het buiten-trimmen te begeleiden. De heer V.d. Rol zal het trimmen coördineren. Ooit is het buiten-trimmen door de gym gestart, maar Gerard Besseling vraagt zich af of dat eigenlijk wel onder de gym valt. Eigenlijk staat het helemaal buiten het gym-gebeuren. Gerard Besseling en Mieke Bajema zullen een lijst maken waaruit voor iedereen moet blijken wat er nu wel en wat niet onder de gym valt. Besloten wordt om een advertentie in de krant te plaatsen voor een nieuwe leider of leidster. De uitvoering was weer een succes. Kleding van de vorige uitvoeringen en alles wat de moeite waard is, zal samen de vele honderden ansichtkaarten in het hok bij "De Dregt" worden opgeslagen. Maria Bergen zal zich ontfermen over de tweedehands gympakjes.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 17 mei 1993 bij Gerard Besseling.
Aan het buitentrimmen onder leiding van Nico Klaassen wordt door ongeveer 15 mensen deelgenomen. In de wandelgangen is wat kritiek gehoord over de hoogte van de contributie van het trimmen. Op de advertentie voor een nieuwe leidster zijn drie reacties binnen gekomen. Met twee daarvan heeft Gerard Besseling een gesprek gevoerd. De eerste was een jongeman met erg veel enthousiasme, maar zonder opleiding en ervaring met gymnastiek. Met de tweede, een jongedame die net van het CIOS komt, gaat de afdeling in zee. Het is de in Haarlem wonende Rinske van der Kuyp, die op de camping gaat wonen met haar vriend. Ze heeft ons verzekerd dat ze plan is voorlopig te blijven. Besseling heeft met haar de voorwaarden voor een contract besproken en hij zal nog informeren of de f 5,- reisvergoeding ook geldt voor trainers die in het dorp wonen. Op vrijdag 9 juli 1993 is de laatste gymles voor de jongens en op dinsdag 13 juli 1993 geldt dat voor de meisjes. De jongens gaan met Gerard Boorsma naar de midgetgolfbaan en na afloop krijgen zij een ijsje en Gerard Boorsma een boekenbon. De vertrekkende trainster Ineke Tieken gaat tijdens de laatste gymles ook naar de midgetgolfbaan, maar daarna worden ze verwacht op het grasveld achter de school, want Ineke Tieken wil ze daar graag op een pannekoek tracteren. Namens het bestuur zijn daar ook aanwezig Gerard Besseling, Anja Dekker en Mieke Bajema. Ineke krijgt een foto in lijst als afscheid. De foto wordt gemaakt door Harry Dekker, kosten f 65,- (excl. lijst). De kinderen dragen hiervoor f 1,- per persoon bij. De rest wordt betaald door de omni-vereniging. Na een jaar meedraaien blijkt het secretariaat van de gym niet samen te gaan met de andere aktiviteiten van Mieke Bajema en daarom stopt ze ermee. Anja Dekker zal haar taken overnemen met Maria Bergen op de achtergrond voor noodgevallen.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 19 juli 1993 bij Mieke Bajema.
Rinske van der Kuyp wordt voor het eerst welkom geheten door waarnemend-voorzitter Gerard Besseling. Met ingang van september 1993 zal ze de gymlessen voor de jongens en de meisjes voor haar rekening nemen. De kosten voor het buiten trimmen zijn verlaagd van f 75,- naar f 40,-. Bij voldoende belangstelling zal deze groep op 1 oktober weer starten met een ski-conditiegym-cursus, die Rinske van der Kuyp gaat leiden. Er zijn tien jongens op de gym in leeftijd variërend van 6 tot 13 jaar. Dit leeftijdsverschil is te groot om samen te gymmen en het zijn te weinig jongens om in twee groepen te splitsen. Anja Dekker en Mieke Bajema zullen zich over dit probleem buigen. Mieke Bajema stopt helemaal met de gym. Anja Dekker wordt de nieuwe secretaresse.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 27 september 1993 bij Gerard Besseling.
Op verzoek van Gerard Besseling vertelt Rinske van der Kuyp over het verloop van de eerste gymlessen. De groepen zijn inmiddels iets gewijzigd, maar alles verloopt soepel. Anja Dekker informeert naar de gympakjes. Als ze er zijn moeten ze worden gepast. Op 14 oktober 1993 begint de Grote Club Actie en elke afdeling krijgt 75 loten om te verkopen. Gerard Besseling zal aan Maria Bergen vragen of zij hierbij contactpersoon wil zijn. Gerard Besseling en Anja Dekker hebben de OMNI-vergadering bijgewoond. Bekeken wordt hoe de onderlinge wedstrijden altijd werden opgezet, zodat we daar op tijd mee kunnen beginnen.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 3 november 1993 bij Anja Dekker.
Rinske van der Kuyp heeft de organisatie van het Driebantournooi afbericht gegeven, omdat er slechts twee kinderen uit Schellinkhout beschikbaar waren. De skigym is niet rendabel door een tekort aan deelnemers. Besloten wordt om er mee te stoppen. De nieuwe gympakjes zijn gearriveerd en bekeken wordt of er nog embleempjes bij moeten. Maria Bergen neemt de gympakjes in beheer en zij zal ook de plastic zak met oude pakjes van school halen. Bij de Grote Club Actie heeft de afdeling gymnastiek 89 van de 100 loten verkocht voor een bedrag van f 445,-. Diny Wittenberg en Maria Bergen bedanken voor het kraambezoek bij de geboorte van hun zonen. Aan trainster Van der Kuyp zal worden gevraagd om wat meer met de toestellen te werken. De kinderen vinden dat erg leuk.

Vergadering OMNI-bestuur op 15 november 1993.
Gerard Besseling is contactpersoon geworden voor het S.O.W. inzake de afhandeling van de weegbriefjes van het oud papier.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 15 december 1993 bij Diny Wittenberg.
Er zal nog één poging worden gedaan om de conditiegym weer op poten te zetten d.m.v. een berichtje in de dorpskrant en door de oud-leden met een briefje persoonlijk te benaderen. Daarin wordt benadrukt dat het alleen voor dames is. Gerard Besseling zal Piet Valkering vragen om wat van zijn taken over te nemen. De jongensgym draait in de nieuwe samenstelling veel beter volgens trainster Van der Kuyp. De jongensgroep 5a bestaat uit Sam Karsten, Lars Kooyman, Menno Dekker, Wil Besseling, Peter Karsten, Robbert van der Pluym, Wouter Krijnzen en Daan Louët Feisser. De jongensgroep 5b wordt gevormd door Martijn Krijnzen, Cees de Geus, Jasper Krijnzen, Rens Kooyman, Luke Albers en Wick de Geus.

Jaarverslag 1992 - 1993.
Het was een roerig jaar voor de gym. Douwe Egtberts en Anja Krijnzen verlaten het bestuur om gezondheidsredenen en Gerard Boorsma wilde graag stoppen met invallen. Ook trainster Ineke Tieken heeft de gymafdeling verlaten. Men heeft niet deelgenomen aan het Driebantournooi in de herfstvakantie, want de meeste kinderen waren op vakantie. Op 29 september 1992 was de eerste les van de ski-gym. Deze cursus wordt druk bezocht en is zo gezellig dat bijna alle dames doorgingen met de cursus conditie-gym, die in januari startte. Op zondag 13 december 1992 zijn de onderlinge wedstrijden in het dorpshuis gehouden. Dankzij de inzet van de kinderen, de leiding, de juryleden en iedereen die hielp was het weer een groot succes. De wisselbeker wordt die dag voor de derde achtereenvolgende keer gewonnen door Renske de Boer. Zij mocht hem dus houden. Op zaterdag 13 maart 1993 is de uitvoering gehouden onder voldoende publieke belangstelling. Dat was de kroon op het werk van maanden repeteren, kleding maken, enz. Het is de laatste uitvoering van juf Ineke en dat heeft ze geweten. Na afloop werd ze overstelpt met kadootjes. In april 1993 wordt weer begonnen met het trimmen op het voetbalveld onder leiding van Nico Klaassen, nadat Ans Groen hiermee was gestopt. Op vrijdag 9 juli 1993 heeft het bestuur na 2 jaar invallen afscheid genomen van leider Gerard Boorsma. Als afscheid en als dank mag hij een VVV-bon in ontvangst nemen. Na acht jaar trouwe dienst heeft ook leidster Ineke Tieken op 13 juli 1993 afscheid genomen.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 12 januari 1994 bij Gerard Besseling.
John Kuiper is benaderd om in het bestuur van de gym te komen, maar daar voelde hij niet voor. De gymvloer in "De Dregt" is verzakt en wordt in de vakantie gerepareerd. Ben Bosma zal trainster Van der Kuyp benaderen over verlenging van haar contract. Maria Bergen laat weten dat er een paar gympakjes bijbesteld moeten worden. Verder wordt besloten om de jaarlijkse uitvoering op een zijspoor te zetten, omdat we daar nu nog niet aan toe komen. Men wil de kleuters ook aan de onderlinge wedstrijden laten meedoen.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 23 februari 1994 bij Maria Bergen.
Het nieuwe bestuurslid Piet Valkering wordt in het bijzonder welkom geheten door waarnemend-voorzitter Gerard Besseling. Piet regelt voortaan het ophalen van het oud papier. Trainster Van der Kuyp zal een opzet maken van de oefeningen op de onderlinge wedstrijden en er wordt besloten om in de vakantie door te gymmen om een keer extra te kunnen oefenen. Tijdens de wedstrijd zal er bij iedere groep een hulp meelopen voor begeleiding. Deze "hulpen" zijn Ivo Scheringa, Wendy Kenter, Diny Wittenberg, Rinske van der Kuyp, Marja Buisman en Anja Dekker. Diny Wittenberg en Anja Dekker regelen de aankoop van prijzen. Op de dag voor de wedstrijd wordt de zaal in gereedheid gebracht door Gerard, Piet en Rinske. Bij de rondvraag wordt gevraagd waarom er geen gymkleding is voor de jongens. Ze betalen evenveel contributie, maar krijgen daar geen kleding voor zoals de meisjes. Dit onderwerp zal in de omni-vergadering worden besproken.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 20 april 1994 bij Anja Dekker.
Het contract van trainster Rinske van der Kuyp voor het seizoen 1994-1995 wordt besproken. De conditietraining buiten zal in plaats van Nico Klaassen door Rinske van der Kuyp worden gegeven op het voetbalveld en wel van half acht tot half negen. Gerard Besseling heeft al verschillende mensen benaderd voor een bestuursfunctie bij de gym, maar er heeft nog niemand toegehapt. De onderlinge wedstrijden op 13 maart 1994 zijn goed verlopen ondanks de afwezigheid van Diny Wittenberg en Maria Bergen. Alle deelnemers hebben een herinneringsvaantje ontvangen. Van 1 juni tot 1 juli 1994 is de gymzaal niet te gebruiken in verband met een reparatie aan de vloer. Bij mooi weer zal gebruik worden gemaakt van het grasveld achter de school en anders misschien in het gymzaaltje van juf Tineke Okx in de school. Rinske van der Kuyp vraagt om een sleutel van de poort bij het voetbalveld.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek 16 mei 1994 bij Piet Valkering.
De buitentraining loopt erg goed. Er is een grote opkomst. Gerard Besseling heeft nog geen nieuw bestuurslid kunnen vinden. Er komt in dit verband een stukje in de dorpskrant. Voor de jongens wordt nieuwe gymkleding besteld. Maria Bergen bedankt het ziekenbezoek na haar lelijke val.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek 4 juli 1994 bij Diny Wittenberg.
Naast trainster Rinske van der Kuyp wordt als tweede trainster Ellen Schouten aangetrokken. Laatstgenoemde wordt in het bijzonder welkom geheten door waarnemend-voorzitter Gerard Besseling. Er wordt gezocht naar een nieuwe voorzitter. Per 5 juli 1994 kan de vloer van de gymzaal weer worden gebruikt na een maand sluiting wegens vloerreparaties. De nieuwe voorlopige groepsindeling komt ook in de dorpskrant te staan. Jongensgym van half 4 tot half 6; Meisjesgym van 3 - 7; Conditietraining half 8 tot half negen op de dinsdag. Het ophalen van het oud papier verloopt niet gladjes. Piet Valkering zoekt wat nieuwe krachten. Dan komt het Driebantournooi aan de orde, dat altijd in oktober wordt gehouden. Ellen Schouten stelt voor om van deze turnwedstrijd een wedstrijd van een andere discipline te maken. Misschien vergroot dat de opkomst van onze eigen leden. Verder wordt voorgesteld om een mix te maken van de onderlinge wedstrijden en de uitvoering. Deze uitvoering zou dan b.v. in maart/april kunnen worden uitgevoerd.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 7 september 1994.
Waarnemend-voorzitter Gerard Besseling gaat bij andere gymnastiekverenigingen informeren of er belangstelling is voor een nieuwe vorm van het Driebantournooi, die meer gericht is op het recreatieve vlak, zodat er wellicht een bredere deelname is vanuit Schellinkhout.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek 12 oktober 1994 bij Piet Valkering.
De jongensgym loopt niet goed. Er wordt in dit verband op woensdag 2 november 1994 een info-avond voor de ouders georganiseerd in de sportkantine. Op de informatieavond worden ondermeer de volgende lestijden afgesproken:
Alle lessen vinden vanaf 8 november 1994 plaats op dinsdag.
Kleutergym: 15.00 - 16.00 uur
Meisjesgym: 16.00 - 17.00 uur en 17.00 - 18.00 uur
Jongensgym: 18.00 - 18.45 uur en 18.45 - 19.45 uur
Conditie/trimgroep: 19.45 - 20.45 uur
Het opgeven van een nieuw lid moet via een inschrijfformulier gebeuren en opzegging dient telefonisch of schriftelijk gedaan te worden bij Ben Bosma of Anja Dekker.
Op 13 oktober 1994 zal Maria Bergen de loten van de Grote Club Actie ophalen. Samen met Diny Wittenberg zal ze zorgdragen voor de distributie bij de andere afdelingen.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek 30 november 1994 bij Anja Dekker.
Waarnemend-voorzitter Gerard Besseling leest voor de laatste keer de notulen voor, want op de volgende vergadering zal Kees Nooijen hem opvolgen als voorzitter. Op 11 december 1994 doen er 7 meisjes mee aan het Driebantournooi. Er wordt goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bij Diny Wittenberg rode gympakjes te halen tegen een borg van f 5,-. Laatstgenoemde en Anja Dekker zullen een lijst maken om kleding voor de jongens te bestellen bij Veldhuis in Hoorn. Kees Nooijen gaat achter een radio-cassetterecorder aan om in de les te gebruiken, zodat de trainsters niet meer afhankelijk zijn van beheerder Piet Bakker.

Jaarverslag 1993 - 1994.
De leiding is voor alle groepen het hele jaar in handen van Rinske van der Kuyp. Door te weinig deelname heeft men niet deelgenomen aan het Driebantournooi (Wijdenes, Venhuizen, Schellinkhout). De conditietraining is op 5 oktober 1993 begonnen, maar door de geringe opkomst was er een stop tot januari. Met de skigym gaat het beter en met aansluitende buitentraining groeide de opkomst tot ongeveer 15 personen. In februari 1994 treedt Piet Valkering toe tot het afdelingsbestuur van de gym en hij wordt meteen coördinator van de afdeling oud papier. De onderlinge wedstrijden zijn op 13 maart 1994 in het dorpshuis gehouden en Daphne Trompé wint die dag de wisselbeker. De juryleden zijn Rennie de Boer, Lida v.d. Kamp, Nellie Hommersen, Mieke Bajema, Annette Broertjes en Margo Karsten. (Laurens J.) Lou Engel zorgt weer voor de E.H.B.O. Alle deelnemers krijgen een diploma en een leuke herinnering. De jaarlijkse uitvoering gaat dit jaar niet door, want trainster Rinske van der Kuyp zag dat op korte termijn niet zitten. De laatste gymles in juli wordt weer gebruikt voor de traditionele midgetgolfmiddag met een ijsje. Voor de meisjes zijn er dit jaar nieuwe gympakjes aangeschaft en de jongens krijgen nog nieuwe broekjes. Na een pittig trainingsjaar voor trainster Rinske van de Kuyp is er iemand bijgevraagd. Het is Ellen Schouten en zij gaat de kleuters en de meisjes gymles geven.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek 11 januari 1995 bij Maria Bergen.
De afdeling gymnastiek telt op 5 januari 1995 47 leden en daarbij nog 15 recreanten die deelnemen aan de skigym en/of de conditietraining. Het Driebantournooi is in een prettige sfeer verlopen. Dat we geen prijzen zouden halen was geen verrassing. De cassettespeler, die Kees Nooijen heeft weten te versieren bevalt prima. Er wordt afscheid genomen van voorzitter Gerard Besseling. Na een periode bestuurslid te zijn geweest, werd hij voorzitter na het vertrek van Douwe Egtberts. Gerard wordt bedankt voor zijn inzet in al die jaren en ontvangt van Anja Dekker een kadobon. Kees Nooijen wordt zijn opvolger.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek 15 februari 1995.
De buitenverlichting bij de ingang van kleedkamers van de gymzaal is verbeterd, maar de kar van de brug en de knop van de rekstok zijn nog steeds stuk. De onderlinge wedstrijden worden op 9 april 1995 gehouden. Inturnen vanaf half tien en dan om 10 uur beginnen. De kinderen worden verdeeld in vier groepen en er zijn ook vier toestellen. Dat rouleert makkelijk. Voor de kleuters en de jongensgroep I wordt een bewegingsbaan gemaakt en een leuk dansje. Voor de meisjes en de jongensgroep 2 worden dit dus de onderlinge wedstrijden. Ellen Schouten heeft een minder prettige mededeling, n.l. dat ze er aan het einde van het seizoen mee ophoudt les te geven aan onze kleuters en meiden. Voorzitter Nooijen vraagt aan de secretaresse of zij de notulen eerder wil schrijven en ronddelen (Er wordt aan gewerkt, Kees!).

Bestuursvergadering afd. gymnastiek 22 maart 1995 bij Ellen Schouten.
De knop van de rekstok is gemaakt. Nellie Mol en Carla Schouten zullen als jurylid optreden bij de onderlinge wedstrijden/uitvoering op zondag 9 april 1995. Deze dag wordt ook wel genoemd de Gym-finale-dag of Gym Doe Dag. Anja Dekker maakt een brief voor de kleuters of ze een groot T-shirt mee willen nemen voor de konijnenpolka. Voor alle jongens worden nog witte T-shirts gekocht bij Scapino, zodat ze allemaal hetzelfde tenue dragen. Diny Wittenberg en Anja Dekker hebben voor de uitvoering medailles en lintjes gekocht en ze maken een plattegrond van de toestellen. Lou Engel zal worden gevraagd voor de E.H.B.O. Anja Dekker zal aan Annette Broertjes en Ellen Edam vragen om tijdens de wedstrijd de kleuters in bedwang te houden. Alle deelnemers ontvangen na afloop een lintje en een oorkonde.

Onderstaande foto's zijn gemaakt tijdens de Gym Doe Dag op 9 april 1995.
Klik op een afbeelding voor en grotere versie.
Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie

Bestuursvergadering afd. gymnastiek 26 april 1995 bij Piet Valkering.
Voorzitter Nooijen heeft er voor gezorgd dat de kar van de brug gerepareerd is. De onderlinge wedstrijden op 9 april zijn goed verlopen. Marja Buisman heeft die dag foto's gemaakt. Op de dag voor de wedstrijd zijn niet alle bestuursleden aanwezig om op te bouwen. Volgende keer beter afspreken!

Jaarverslag Omni Vereniging Schellinkhout, seizoen 1994 - 1995.
Voorzitter Kees Nooijen en secretaresse Anja Dekker bezoeken namens de afdeling gymnastiek de vergaderingen van de omnivereniging.

Jaarverslag 1994 - 1995, O.V.S. afdeling gymnastiek.
De kleuters en de meisjes stonden dit jaar onder leiding van Ellen Schouten. De jongensgym en de conditietraining binnen/buiten werd gegeven door Rinske van der Kuyp. Eind november neemt Kees Nooijen het voorzitterschap over van Gerard Besseling. Laatstgenoemde ontvangt een cadeaubon voor zijn inzet. Dit jaar is er voor het eerst gymkleding beschikbaar voor meisjes én jongens, te verkrijgen tegen een borg van f 5,- bij Diny Wittenberg. Zeven meisjes nemen op 11 december deel aan het Driebantournooi in Venhuizen. De meisjes worden vierde en het was een leerzame dag. De onderlinge wedstrijden worden op 9 april 1994 gecombineerd met een uitvoering (dansjes/bewegingsbaan) van de kleuters en de jongensgroep I. Voor deze gelegenheid wordt een nieuw diploma gemaakt. Sandra van Paassen wint dit jaar de wisselbeker. Na de zomervakantie worden de lessen van Ellen Schouten overgenomen door Annette Stout. Van veel kinderen kreeg Ellen een presentje en van het bestuur een bos bloemen en een cadeaubon.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek 7 juni 1995 bij Diny Wittenberg.
Voorzitter Nooijen verwelkomt Annette Stout als vervangster van Ellen Schouten. Na rijp beraad is besloten om dit jaar op 4 juli tijdens de laatste gymles toch weer te gaan midget-golfen (ijs toe). Trainster Rinske van der Kuyp vraagt om kleine pilonnen en nieuwe rode linten om een groepenindeling te maken. Voorzitter Nooijen vindt dat secretaresse Anja Dekker een nieuwe typemachine moet hebben.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek 23 augustus 1995 bij Kees Nooijen.
Door de afname van het aantal kinderen in Schellinkhout loopt ook het aantal leden terug. Maar de kinderen die er zijn moeten we proberen vast te houden.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek 20 september 1995 bij Maria Bergen.
Annette Stout gaat een cursus callanetics volgen. De skigym traint nu in de zaal van 19.30 - 20.30 uur.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek 25 oktober 1995.
Voorzitter Nooijen heeft overleg gevoerd met de gymnastiekvereniging in Wijdenes en er is overeengekomen dat W.S.W. begin 1996 het Driebantournooi zal organiseren. De belangstelling voor callanetics is groot en de eerste les wordt op 14 november 1995 gegeven van 13.30 - 14.30 uur. Zwarte Piet (Ilse Scheringa) zal de kleine gymnasten bezoeken rond Sinterklaastijd.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek december 1995.
De groep callanetics bestaat uit ongeveer 14 personen. Overwogen wordt om de naam skigym te veranderen in conditietraining op muziek, omdat dit beter de lading dekt. De onderlinge wedstrijden zullen eind februari 1996 worden gehouden.

Verslag van Omni-bestuursvergadering van maandag 13 november 1995.
De afdeling gym is gestart met callanetics. De contributie bedraagt hiervoor f 105,- per jaar.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 17 januari 1996.
Diny Wittenberg en Anja Dekker zijn gestart aan een cursus voor jurylid. Er worden 20 halters gekocht voor de callanetics en de conditietraining binnen.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 28 februari 1996 bij Piet Valkering.
Er komen nieuwe foamballen en het knotsenrek wordt opgehangen. Ook komt er haak voor ringen. Ook wordt de verlichting in de kleedkamer en buiten achterom verbeterd. De uitvoering van de gymnastiek zal geen traditionele uitvoering zijn, maar de afdeling zal zich in het openbaar presenteren. De dames- en herenrecreanten nemen niet deel aan dit evenement. Alle leden van O.V.S. boven de 15 jaar kunnen worden gevraagd om mee te helpen het oud papier op te halen.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 3 april 1996.
Piet Valkering en Kees Nooijen zullen het fietsenrek bij het dorpshuis van de zijkant naar achter verplaatsen. Voor de uitvoering van 14 april met het thema "circus" zal Diny Wittenberg oorkondes schrijven voor de kleuters en jongens en diploma's voor de jongens en de meisjes. Zaterdag 13 april 1996 om half twee de zaal versieren en alles klaar zetten voor de uitvoering. Anja Dekker zorgt ervoor dat de uitslagen in de dorpskrant komen. Alle kinderen ontvangen na afloop van de "Pipodag" een vaantje.

Onderstaande foto's zijn genomen tijdens de uitvoering op 14 april 1996. Klik op een plaatje voor een grotere versie.
Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie
Foto 1: V.l.n.r. Nada Wittenberg, Sonja Caspers, Simone Valkering, Rianne Karsten, Marly Broertjes en Simone Walst.
Foto 2: Alle clowntjes op een rij.
Foto 3: Dave Buisman (links) en Maarten Mulder met feestmuts bij de kast.
Foto 4: Nadat Wittenberg tijdens haar oefening op de balk.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 5 juni 1996 bij Diny Wittenberg.
De reacties op de onderlinge wedstrijden zijn voornamelijk positief geweest. De ouders van kleuters die nog niet op de gym zitten worden aangeschreven. Op 25 juni 1996 gaan gymnasten tijdens de laatste les naar de midgetgolfbaan in Schellinkhout. Piet Valkering deelt mee dat het oud papier op 18 december 1996 zal worden opgehaald. Volgende vergadering op 11 september 1996 bij Piet Valkering.

Klik op de foto voor een grotere versie Een foto uit 1996.
Op de voorgrond ziet u v.l.n.r. onbekend, Floortje Goekoop, Shannah Kuiper, Leontien Nooijen (6 jaar oud), Nikky Broertjes en Mandy Koster.

Jaarverslag 1995 - 1996 O.V.S. afdeling gymnastiek.
Dit jaar gaf Annette Stout leiding aan de kleuters en de meisjes. Nieuw is dit jaar het uur callanetics onder leiding van leidster Stout. Voor dit uur was veel belangstelling. Rinske van der Kuyp heeft leiding gegeven aan de jongens en de conditietraining, zowel binnen als buiten. De conditietraining binnen (voorheen ski-gym) heet in het vervolg conditietraining op muziek. De wisselbeker bij de onderlinge wedstrijden op 14 april is gewonnen door Nicole Buisman. Diny Wittenberg en Anja Dekker hebben een cursus jureren bij gym gevolgd.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 11 september 1996 bij Piet Valkering.
Maria Bergen, die sedert 1991 in het gymbestuur zit, gaat verhuizen naar Heerhugowaard. Voorzitter Nooijen bedankt Maria voor haar inzet en overhandigt haar een bos bloemen en een kadobon van f 25,-. Er is voor f 12,50 een box aangeschaft om het dynaband in op te bergen. Op verzoek van de voorzitter zal Anja Dekker de doos met overgebleven ansichtkaarten van Schellinkhout (ooit door N.E.A. aangeschaft) tevoorschijn halen en Diny Wittenberg wil ze wel distribueren bij de bamboekwekerij, de midgetgolf of de molen voor de prijs van f 75,- per 100 kaarten.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 30 oktober 1996 bij Diny Wittenberg.
Met ingang van 30 oktober 1996 neemt Ellen Schouten de lessen over van Rinske van der Kuyp. De overgebleven ansichtkaarten van Schellinkhout zijn door Diny Wittenberg verkocht aan Piet Bakker, Annapart, de bibliotheek en manege Vis. O.V.S. zal met twee groepjes meedoen aan het "Driebantoernooi". Aan Ilse Scheringa zal weer worden gevraagd of ze voor Zwarte Piet wil spelen in december. Diny Wittenberg en Anja Dekker zorgen voor het strooigoed en een aardigheidje in de schoen. Kees Nooijen zal Ilse halen en brengen.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 20 januari 1997 bij Kees Nooijen.
Kees Nooijen heeft de jongensgym op zich genomen. De Sinterklaasviering met Zwarte Piet (Ilse Scheringa) is goed verlopen. De onderlinge wedstrijden zullen op 13 april 1997 worden gehouden. Het thema is oerwoud/jungle. Annet Stout en Diny Wittenberg gaan op zoek naar junglemuziek. Aan het jaarlijkse Driebantoernooi hebben twee groepjes van drie meisjes meegedaan en zij hebben een derde en een vijfde prijs behaald. Diny Wittenberg wil graag nieuwe gympakjes, maat 140 en 152, aanschaffen. Hiervoor zal toestemming worden gevraagd aan het omnibestuur. Anja Dekker wordt bedankt voor haar werk als secretaresse. Annet Caspers volgt haar op. De opvolgster voor het vertrokken bestuurslid Maria Bergen is Mariet Koopman.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 26 februari 1997 bij Piet Valkering.
Er zijn springtouwen aangevraagd bij de gemeente en de hoepelhanger zal worden opgehangen. Het oud papier dat door de firma Roele uit Wognum met een persauto wordt opgehaald, heeft nieuwe regels gesteld voor de ophalers. Zij moeten in het vervolg reflecterende hesjes dragen. Het ophaalschema blijft 1x per maand. Rinske van de Kuyp gaat stoppen met lesgeven. Zij zal afscheid nemen op 13 april 1997 op de gym/doedag. Van het omnibestuur mogen nieuwe gympakjes gekocht worden. De prijzenkast is klaar.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 2 april 1997 bij Diny Wittenberg.
Het ophalen van het oud papier loopt goed. De mensen zetten het bijna allemaal aan de kant van de weg. Op zondag 13 april 1997 is de jaarlijkse gym/doedag. Naast de onderlinge wedstrijden van de meisjesgroepen zijn er dansjes van de kleuters en demonstraties van de jongens. Door diverse dames van de callaneticsgroep zal ook een demonstratie worden gegeven. Vrij entree en het gebeuren begint om 10.00 uur. Mariet Koopman zal nieuwe telstaten maken. Een aantal kinderen zullen een berendans uitvoeren in speciale pakken. Van alle deelnemende groepen zal een foto worden gemaakt. Na de afmars op muziek krijgen de kinderen drinken. Lou Engel zorgt deze dag weer voor de E.H.B.O.

Onderstaande foto's zijn op 13 april 1997 genomen tijdens gym/doedag.. Klik op een plaatje voor een grotere versie.
Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie
Foto 3: Links op de voorgrond Dinie Wittenberg.
Foto 4: Janet Wittenberg.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 14 mei 1997 bij Mariet Koopman.
Voorzitter Kees Nooijen heet in het bijzonder de nieuwe trainster Mira Broers welkom. De hoepelhouder blijkt nog niet te zijn opgehangen. Alle groepen, ook de dit seizoen erbij gekomen callaneticsgroep, gaan op de laatste lesdag, 24 juni 1997, midgetgolfen. Vorig jaar bedroegen de kosten hiervoor f 270,- en dan krijgt iedereen een gratis ijsje van de eigenaar van de midgetgolfbaan. Er zijn nieuwe springtouwen. Mariet Koopman zal dit jaar de loten van de Grote Club Actie aan de man brengen.

Jaarverslag O.V.S. 1996-1997.
Het bestuur van de afdeling gymnastiek wordt gevormd door:
Kees Nooijen - voorzitter
Annet Caspers - secretaresse per 1 januari 1997. Zij is de opvolgster van Anja Dekker.
Mariet Koopman - bestuurslid. Zij is de opvolgster Maria Bergen.
Piet Valkering - bestuurslid
Diny Wittenberg - bestuurslid
De kleuters staan dit jaar onder leiding van Annet Broers. De jongensgym en de conditietraining wordt verzorgd door Rinske van der Kuyp. Tijdens haar zwangerschapverlof wordt laatstgenoemde vervangen door Ellen Schouten (conditietraining) en Kees Nooijen (jongensgroep). Na haar zwangerschap stopt Rinske van der Kuyp als trainster in Schellinkhout. Per 1 april is trainster Annette Stout ook gestopt wegens drukke werkzaamheden. Vanaf half mei gaat Mira Broers alle groepen lesgeven. De gymlessen in de week van 5 december worden weer bezocht door Zwarte Piet (Ilse Scheringa). Twee meisjesgroepen doen mee aan het Driebantournooi. Ze eindigen als derde en als vijfde. Dus niet onverdienstelijk! Op 13 april zijn de onderlinge wedstrijden/doedag gehouden. Rianne Karsten wint die dag de wisselbeker.

Nada Wittenberg is één van de deelneemsters aan deze onderlinge wedstrijden en behaalt een diploma met een totaal van 28,9 punten.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 1 oktober 1997 bij Diny Wittenberg.
Mira Broers zal de ledenlijsten controleren. Gaan we op de laatste gymdag van het seizoen weer midgetgolfen of wordt het nu eens wat anders?

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 24 november 1997 bij Mariet Koopman.
De loten van de Grote Club Actie zijn allemaal door Mariët ter Schure verkocht en de pilonnen zijn gearriveerd. Mira Broers gaat informeren naar de prijs van halters. Diny Wittenberg zal Ilse Scheringa weer vragen om voor Zwarte Piet te spelen op de training rond de Sinterklaastijd. Als coördinator van het ophalen van het oud papier wordt Piet Valkering geconfronteerd met het feit dat er onvoldoende vrijwilligers zijn voor het ophalen. Dit onderwerp zal worden aangekaart bij het bestuur van de omnivereniging. Het Driebantoernooi heeft plaatsgevonden op zondag 26 oktober 1997 in Wijdenes. Over de hele linie kwamen we nog een stukje te kort ten opzichte van de andere verenigingen. Hierbij de scores:
pupillen:
Floor Goekoop 189 punten.
Leontien Nooijen 190 punten.
Simone Valkering 204 punten.
Marly Broertjes 205 punten.
Sonja Caspers 211 punten.

jeugd:
Nicole Buisman 217 punten.
Bernadet Hoyer 217 punten.
Maureen Zwier 218 punten.
Esther Dekker 220 punten.
Rosanna Rotgans 230 punten.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 14 januari 1998 bij Mariët ter Schure.
Piet Valkering heeft een brief opgesteld die de leden krijgen als zij aan de beurt zijn om oud papier op te halen. De gemeente komt op 21 januari 1998 weer langs om de materialen van de sportzaal te controleren. Diny Wittenberg zal daarbij aanwezig zijn en vragen om banken met wieltjes en een mat.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 25 maart 1998 bij Mariët ter Schure.
De banken zijn inmiddels voorzien van wieltjes. Op 19 april 1998 zijn er onderlinge wedstrijden en op 14 april is er daarom voor de meisjes een extra gymuur. Het volgende moet gedaan worden: E.H.B.O. vragen, uitnodigingen versturen, jury uitnodigen, toestellenschema maken, bloemen verzorgen, verloting en prijzen regelen, bandjes voor de kleuters, groepsfoto's, telblokjes, muziek, pennen, oorkondes, vaantjes en diploma's schrijven. Een dag vantevoren wordt de zaal in orde gemaakt, maar waar zijn de vlaggetjes? Het programma voor deze onderlinge wedstrijden vermeldt dat er om 09.30 uur begonnen kan worden met inturnen. Mira Broers zal nieuwe magnesium kopen.

Onderstaande (ietwat onscherpe) foto's zijn gemaakt bij de onderlinge wedstrijden op 19 april 1998.
Klik op een afbeelding voor en grotere versie.
Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie
Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 24 mei 1998.
Het "Driebantoernooi" zal vermoedelijk op 1 november 1998 in Schellinkhout worden gehouden. Er is daarvoor een draaiboek, dat zal worden gekopieerd en uitgedeeld. Diny Wittenberg bewaart de materialen, zoals hoedjes, mutsjes e.d. De E.H.B.O.-kist is onvolledig en de schaar knipt niet.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 24 juni 1998 bij Mariët ter Schure.
De notulen van deze vergadering zijn niet (meer) beschikbaar.

------------------------
Uit de dorpskrant van juni 1998.
Contributie gymnastiek.
Conditie-fittness volwassenen f 105,-.
Meisjes I / Meisjes II f 95,-.
Kleutergym f 75,-.
Callanetics f 105,-.
Als u lid bent van de OMNI Vereniging Schellinkhout, dan betaalt u voor elke volgende sport alleen de bondscontributie!
------------------------

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 2 september 1998 bij Mariët ter Schure.
Mira Broers, de trainster voor de conditiegym, heeft aangegeven te willen stoppen. We moeten dus snel op zoek naar een vervangster. Op 1 november 1998 wordt het "Driebantoernooi" in Schellinkhout gehouden. Piet Bakker van het dorpshuis is al geïnformeerd. Diny Wittenberg zal aan Annette Stout vragen om te jureren. Piet Valkering verzorgt de puntentelling en de E.H.B.O. De Grote Club Actie komt er weer aan en Piet Valkering gaat deze keer met de loten lopen. Diny Wittenberg wil weten welke kinderen afgezegd hebben, want dan moet ze achter de uitgeleende gympakjes aan.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 7 oktober 1998 bij Mariët ter Schure.
De notulen van deze vergadering zijn niet (meer) beschikbaar.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 7 november 1998.
Er is nog geen trainster voor de conditietraining. Ellen Schouten blijft invallen. Kees Nooijen heeft informatie opgevraagd over de competitie van de bond. Bij meedoen aan de competitie zijn er vier keer per seizoen wedstrijden op een zaterdagavond. Op de volgende vergadering zal er uitgebreid over worden gesproken en moeten we alle kosten helder hebben.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 17 februari 1999 bij Mariët ter Schure.
Er is een nieuwe lange mat in het materialenhok. Waarschijnlijk van de gemeente... Trainster Mirjam Ettema stopt na de voorjaarsvakantie. We zitten weer zonder. Er worden advertenties geplaatst in meerdere kranten en we bellen met het arbeidsbureau en met uitzendbureau's. Piet Valkering meldt dat het goed gaat met het ophalen van het oud papier. Er zijn steeds twee ophalers en ze zorgen zelf voor vervanging.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 26 april 1999.
Er is een kar gekomen voor de grote mat. Dit jaar zijn er geen onderlinge wedstrijden. De lessen lopen goed, maar het is voor trainer Eddy Haakman nog te vroeg om naar een wedstrijd toe te werken. Ellen Schouten wil een aantal CD's aanschaffen ter ondersteuning van de lessen.

Op 27 april 1999 worden door 18 leden in de leeftijdsgroep tot 6 jaar de volgende tests afgelegd:
a. Zwaaien aan de ringen.
b. Koprol en zwaaien aan de brug met ongelijke leggers (veelal met hulp).
c. Hard lopen over een bank, met afzet van een minitramp neerkomen op een dikke mat. Aantikken van stok bij sprong, zelfs over een stok heen springen.
d. Hindernisbaan: Afzetten springplank, klimmen op een kast, lopen over een bank (1 meter hoog). Sommigen met hulp, velen ook alleen. Klimmen in het wandrek, omhoog, omlaag en opzij.
e. Wandrek: Omhoog klimmen, er door kruipen en er af springen.

Eén van de deelnemers aan deze tests is Guido Wittenberg. Zijn zusje Janet Wittenberg krijgt voor haar hoge sprong over een stok 9 punten.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 23 juni 1999 bij Mariët ter Schure.
Tineke Koole uit Hoorn wordt het volgende seizoen de nieuwe trainster. Eddy Haakman maakt het seizoen af. Zijn laatste lesdag is op 6 juli. Voorzitter Kees Nooijen zal dan aanwezig zijn om afscheid van hem te nemen. Door de vele mutaties in het afgelopen half jaar is de ledenlijst niet meer up to date. De ouders van de betreffende kinderen krijgen allemaal een inschrijfformulier. Op de laatste lesdag gaan we weer midgetgolfen. Annemiek Leegwater volgt in het bestuur Mariët ter Schure op.

Jaarverslag 1998 - 1999 O.V.S., afdeling gymnastiek.
Uit de gemeente Venhuizen doen op 1 november 1998 zestig kinderen mee aan het jaarlijkse "Driebantoernooi", dit jaar georganiseerd in het dorpshuis van Schellinkhout. Het is weer een sportief en gezellig gebeuren, waar iedere vereniging op het eigen niveau zijn prestaties ten beste gaf. Esther Dekker behaalt in totaal 30,3 punten voor haar oefeningen en Jeffrey Lensen krijgt voor zijn sprong een 9,6. Er zijn dit seizoen veel wisselingen in de leiding en dat is vervelend voor de leden, die steeds weer moeten wennen aan een andere aanpak. In het begin van het seizoen wordt de conditiegym overgenomen door Ellen Schouten. Mira Broers geeft aan dat zij per 1 januari 1999 geheel wil stoppen. In eerste instantie wordt Mirjam Ettema bereid gevonden om per 12 januari 1999 de lessen van de kinderen over te nemen, maar na een maand stopte zij er weer mee. In de maanden januari en februari 1999 worden de callaneticslessen overgenomen door Annet Caspers en na de voorjaarsvakantie lost Eddy Haakman uit Grootebroek laatstgenoemde af. Echter ook hij stopt al weer aan het einde van het seizoen.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 12 juli 1999 bij Annet Caspers.
De notulen van deze vergadering zijn niet (meer) beschikbaar.

Jaarverslag 1999 - 2000 O.V.S., afdeling gymnastiek.
Er zijn geen bestuursmutaties geweest en ook de trainsters zijn de gym trouw gebleven. Tineke Koole geeft les aan de callaneticsgroep en aan de kinderen en 's avonds is de leiding bij de conditietraining in handen van Ellen Schouten. Er zijn nieuwe jongens op de gym gekomen, waardoor er nu een afzonderlijke groep kan worden gevormd van 11 jongens. Veertien kinderen van O.V.S. doen op 7 november 1999 mee aan het "Driebantoernooi" in Venhuizen. Men kijkt terug op een geslaagd toernooi, waar de kinderen qua niveau goed mee konden doen. Op zondag 9 april 2000 is er een Gymdemonstratiedag gehouden, waarbij de kinderen aan hun ouders hebben laten zien wat ze kunnen. Na afloop gaat elk kind in de categorieën jongensgym, kleutergym, meisjesgym 1 en meisjesgym 2 met een oorkonde en een snoepje van juf Tineke uit haar snoepjesbus naar huis. Op 18 juni 2000 wordt het seizoen weer afgesloten op de midgetgolfbaan.

Onderstaande foto's zijn eind 2000 genomen. Klik op een plaatje voor een grotere versie.
Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie
Op de vierde foto staan de zusjes Nathalie (links) en Leontien Nooijen. Op foto 5 ziet u v.l.n.r. Kees Nooijen, Piet Valkering, de gymjuf en Leontien Nooijen.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 22 september 1999 bij Piet Valkering.
Diny Wittenberg zal dit jaar in oktober met de loten van de Grote Club Actie lopen. Tineke Koole is nu twee weken aan de gang en we horen van alle kanten positieve geluiden. Omdat juf Tineke nog maar net in Schellinkhout is begonnen, weet ze nog niet of de kinderen voldoende vaardigheden onder de knie hebben om deel te kunnen nemen aan het Driebantoernooi. De brug is al een half jaar niet uit het hok geweest, dus het zal niet veel zijn. Besloten wordt om te vragen of de kinderen met drie toestellen kunnen meedoen. Aan Moniek Schouten zal worden gevraagd of zij begin december verkleed als Zwarte Piet mee wil gymmen.

De volgende foto's zijn bij het bezoek van (bovengenoemde) Zwarte Piet genomen. Klik op een plaatje voor een grotere versie.
Klik op het plaatje voor een grotere versie  Klik op het plaatje voor een grotere versie  Klik op het plaatje voor een grotere versie

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 20 oktober 1999 bij Kees Nooijen.
De notulen van deze vergadering zijn niet (meer) beschikbaar.

Evaluatieverslag "Driebantoernooi" gehouden op 7 november 1999 bij A.S.V. '55.
De kinderen waren blij met het certificaat en het vaantje. Op het inschrijfformulier moet vermeld worden welke sprong er gedaan wordt. Ook vermelden of er met de brug of de spanbrug geoefend is. Het niveau van het kind, bijvoorbeeld selectie of recreatief, dient achter de naam te worden vermeld. Tijdens het wisselen was er mooie marsmuziek en tijdens de oefening mooie achtergrondmuziek. Dit werd als heel mooi ervaren.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 10 januari 2000 bij Kees Nooijen.
Het Driebantoernooi en het Sinterklaasfeest zijn goed verlopen. De E.H.B.O.-kist moet nagekeken worden. In de volgende vergadering moet met juf Tineke Koole de organisatie van de onderlinge wedstrijden worden besproken.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 16 februari 2000 bij Annemiek Leegwater.
Leidster Tineke Koole heeft op 15 februari 2000 een meningsverschil gehad met een moeder, waardoor de les van de kleuters is verknoeid. Voorzitter Kees Nooijen zal contact opnemen met de betreffende ouder en mevrouw Fl.G. duidelijk maken wie het een en ander bepaalt tijdens de gymnastiekles en wie waar verantwoordelijk voor is. De twee jeugdgroepen worden gesplitst, waardoor er nu één aparte jongensgroep en twee meisjesgroepen ontstaan. Tineke Koole wil op 9 april 2000 een gymdemonstratie met de kinderen houden. De taken voor die dag worden meteen verdeeld. In de rondvraag wordt gemeld, dat de verwarming niet regelmatig is, te koud of te warm. Annet Caspers zal dit met de beheerder van het dorpshuis opnemen.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 22 maart 2000 bij Tineke Koole.
Tashina en Sankara Kremer hebben zich als lid afgemeld. Niemand van het bestuur is naar een informatieavond kadervorming van de gemeente geweest. Ellen Schouten heeft soms te weinig matjes voor de oefeningen. Volgens de anderen kan ze dan de lange mat gebruiken, zodat er voldoende plaatsen zijn om de grondoefeningen te doen. Kees Nooijen en Ineke Tieken hebben plaatjes uitgezocht voor de oorkonde, die de kinderen na afloop van de demonstratiedag op 9 april 2000 zullen krijgen. Diny Wittenberg zorgt die dag voor appelsap en een bloemetje voor de E.H.B.O. Op de laatste lesdag gaan we weer midgetgolfen. Gymleidster Tineke Koole vraagt om een verlengsnoer voor de geluidsinstallatie. Kees Nooijen zal kijken wat zo'n snoer kost.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 11 juli 2000 bij Annet Caspers.
De notulen van deze vergadering zijn niet (meer) beschikbaar.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 4 oktober 2000 bij Diny Wittenberg.
Er is een nieuwe verbanddoos en de ballenpomp is terecht. Leidster Tineke Koole wil graag tubings. Annemiek Leegwater zal dit jaar voor de afdeling gymnastiek de loten van de Grote Club Actie verkopen. Er zijn klachten over de kale en vaak vieze gymvloer. Negen meisjes zullen dit jaar deelnemen aan het Driebantoernooi. Gymleidster Tineke Koole (mevrouw C.G.A. Koole-Lepelaar) vraagt of er dit jaar nog loonsverhoging in zit.

-----------------------------

Op 6 december 2000 ontvangt juf Tineke een brief van penningmeester Carlo Dop van de Omni Vereniging Schellinkhout met de mededeling dat haar uurvergoeding voor het seizoen 2000/2001 wordt vastgesteld op f 33,-. Verder staat er in dit schrijven, dat deze uurvergoeding met ingang van het seizoen 2001/2002 wordt verhoogd naar f 35,-. De brief wordt afgesloten met de tekst: Wij hopen dat u nog lang met plezier aan onze vereniging verbonden zult zijn en wensen u veel succes met de gymlessen.

-----------------------------

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 17 januari 2001 bij Kees Nooijen.
De vloer van de gymzaal is gelakt. Marja en Cees Buisman zijn de nieuwe beheerders van het dorpshuis. Het toestellenhok is erg vol. In overleg met Marja Buisman en de toneelvereniging gaat men kijken naar een andere indeling. Op 8 april 2001 is er voor alle kinderen, behalve de kleinste, een vaardigheidsproef bestaande uit een demonstratie of een dansje. Bij het ophalen van de grootste meisjes zijn de ouders niet meer welkom in de kleedkamers.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 20 februari 2001 bij Annemiek Leegwater.
De notulen van deze vergadering zijn niet (meer) beschikbaar.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 19 maart 2001 bij Piet Valkering.
Er zijn te weinig gympakjes maat 140. Diny Wittenberg zal er een aantal bijbestellen. Als men een gympakje kwijt is, volgt er een rekening met de nieuwprijs. Op zondag 22 april 2001 zal er een Uitvoering met vaardigheid worden gehouden. De kinderen kunnen dan een diploma A, B of C behalen. Juf Tineke Koole zal een paar dames van de callaneticsgroep vragen om die dag te jureren. Op zaterdag 21 april 2001 om 13.00 uur de gymtoestellen klaarzetten voor de volgende dag.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 6 juni 2001 bij Diny Wittenberg.
Piet Valkering gaat stoppen als lid van het bestuur en als coördinator van het ophalen van het oud papier. Zijn vrouw Anita Valkering neemt zijn plaats in het bestuur in. Annemiek Leegwater heeft een leuk verslag gemaakt van de gymdag van 22 april 2001. Leidster Tineke Koole heeft geïnformeerd naar de prijs van steps, maar de prijs van € 328,- vindt men te duur. Als afsluiting van het seizoen gaan alle kinderen op 3 juli 2001 weer naar de midgetgolfbaan met het traditionele ijsje toe. Volgend seizoen komen er veel peuters bij.

Jaarverslag 2000 - 2001 O.V.S., afdeling gymnastiek.
We kunnen dit jaar heel positief noemen. Er zijn geen bestuursmutaties geweest en nog belangrijker er heeft geen wisseling van trainsters plaatsgevonden. Tineke Koole doet nog steeds de callaneticsgroep en de kinderen en Ellen Schouten neemt de conditietraining voor haar rekening. Op zondag 5 november 2000 wordt deelgenomen aan het jaarlijkse "Driebantoernooi" bij A.S.V. in Venhuizen. Van onze vereniging deden 8 meisjes verdeeld over 2 groepjes mee. De meisjes uit Schellinkhout laten een goede verbetering zien. Dit is mede te danken aan de inzet en het enthousiasme van juf Koole waardoor er vanaf de zomervakantie extra uren voor dit toernooi zijn getraind. Op 28 november 2000 komt Zwarte Piet op de training. Hij traint met de kinderen mee en strooit met wat lekkers. Op zondag 22 april 2001 wordt er een "gymdag" gehouden voor alle ouders en belangstellenden. Janet Wittenberg behaalt die dag een B-diploma. Het werd een dag van uitvoering met een vaardigheidsproef. Na afloop krijgen de kinderen een vaardigheidsdiploma en een vaantje. Op dinsdag 3 juli 2001 wordt het seizoen weer afgesloten met midgetgolfen.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 11 september 2001 bij Kees Nooijen.
Kees Nooijen opent de vergadering en bedankt Piet Valkering voor zijn inzet als bestuurslid. Annet Caspers deelt mee dat ze stopt als secretaresse van de afdeling gymnastiek, omdat zij overstapt naar het OMNI-bestuur. Annemiek Leegwater zal het secretariaat overnemen. In week 40 zal Diny Wittenberg namens de gym loten verkopen van de Grote Club Actie. Van de gemeente krijgen we een nieuwe springkast en 15 rode foamballen. Na twee jaar is de vloer in de gymzaal gemaakt. Juf Tineke Koole is daarover zeer tevreden en de verlengde overhaal van de brug werkt ook prima. Het "Driebantoernooi" vindt dit jaar op 4 november in Schellinkhout plaats. Kees Nooijen zorgt voor de diploma's (o.a. bestemd voor Janet Wittenberg) en Anita Valkering en Annemiek Leegwater nemen voor de uitnodigingen voor hun rekening. Laurens Engel is er weer voor de E.H.B.O.-assistentie. De jaarlijkse gymuitvoering staat gepland voor 7 april 2002. Anita Valkering zal de zaal bij Marja Buisman reserveren. Omdat er aan de omhaal van de brug is geknutseld moet die opnieuw worden gekeurd.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 3 oktober 2001 bij Annemiek Leegwater.
De notulen van deze vergadering zijn niet (meer) beschikbaar.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 15 november 2001.
Afwezig met afbericht: Tineke Koole. Het Driebantoernooi van 4 november 2001 wordt geëvalueerd. De berichtgeving aan de kinderen en aan de ouders moet eerder. Met Sinterklaas wordt de hulp ingeroepen van hulp Zwarte Pieten, die meehelpen bij het Zwarte Pieten-parcours. Op 18 december 2001 worden de kinderen en hun ouders uitgenodigd om in het dorpshuis naar een videofilm te kijken van de gymdemonstratie op 22 april 2001. Het bestur zal dan voor koffie, thee, limonade en een kerstkrans zorgen. Met ingang van 1 januari 2002 treedt Kees Nooijen af als voorzitter. Anita Valkering neemt zijn taken over. Ook hebben we er twee nieuwe bestuursleden bij, n.l. Will Nooijen en Mia Swart.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 16 januari 2002.
De omhaal van de brug is goedgekeurd en de kast is opgeruimd. Voorzitster Anita Valkering zal de gympakjes van Floortje en Brechje Hoogers terug vragen. Er wordt met een goed gevoel terug gekeken op Sinterklaas. De kinderen gingen blij en enthousiast naar huis. Op de kerst wordt minder goed terug gekeken. Door de verbouwing van de kleine zaal stonden er geen stoelen opgesteld en was het ongezellig. Ook kan men geen gebruik maken van de televisie van de school, zodat de video van de gymdemonstratie in april 2001 op een kleine televisie van "De Dregt" moest worden bekeken. Conclusie: De volgende kerst wordt er weer gewoon gymles gegeven. Juf Tineke Koole is bezig met een doorstromingsplan voor de jeugd met o.a. letters en sterretjes. Het kind kan dan zien dat het in ontwikkeling beter is geworden. Aan leidster Koole zal worden gevraagd om het hele plan van de gymuitvoering op papier te zetten en daarbij tevens een plattegrond waar de toestellen komen te staan. In de rondvraag wordt vastgesteld dat de motivatie bij Tineke en de oudere kinderen wat afneemt. Er wordt in dit verband gesproken over een andere opzet.

Spoedvergadering afd. gymnastiek op 23 januari 2002 bij Will Nooijen.
Een spoedvergadering, omdat Tineke Koole heeft laten weten na drie jaar lesgeven haar gymnastieklessen op 13 februari 2002 te willen beëindigen. Ellen Schouten wil de opengevallen uren wel invullen, maar zij wil eerst haar c-licentie halen, zodat zij gedekt is in het geval er iets tijdens de les gebeurt. Deze cursus duurt een half jaar en daardoor kan zij niet alle uren waarnemen. Annet Caspers is bereid om de jongste twee groepen en de callaneticsgroep over te nemen tot de zomervakantie. Door deze wisseling van de leiding vindt er in april 2002 geen uitvoering plaats. Er is een tekort aan matten voor de fittnessgroep.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 19 maart 2002 bij Mia Swart.
De stopwatch is terecht. Voor demonstraties en toernooien vragen we aan de gemeente 6 turnmatten van 100 x 150 x 6 cm, code 1560130, á 166 euro per stuk uit de catalogus van Janssen en Fritsen. Als nieuw lid zijn aangemeld Stef Schipper, Shannon Toepoel, Mandy Koster, Kelly Koster, Suzanne Edam en Kristy Konneman. Het afscheid van juf Tineke Koole is naar wens verlopen. Kinderen mogen op de gym als ze vier jaar worden. Juf Koole heeft echter aan de driejarige Luisa Sanz toegezegd, dat ook zij op de gym mag, omdat zij voor loopt. Het bestuur conformeert zich aan deze beslissing. Door de wisseling van trainsters vindt er dit jaar geen uitvoering plaats. Gymleidster Tineke Koole is haar sleutelbos van "De Dregt" kwijtgeraakt. Er komen daarom binnenkort allemaal nieuwe sloten op de deuren van het dorpshuis. Het gympakje van Brechje Hoogers is terecht.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 4 juni 2002 bij Mia Swart.
Naar aanleiding van de jaarlijkse keuring van de gymmaterialen, kunnen we uitzien naar 6 turnmatten en 25 rode springtouwtjes. De rekstokken zijn afgekeurd. Als afsluiting van het seizoen gaat Ellen Schouten met de fittnessgroep midgetgolfen. Het gympakje van Floortje Hoogers is zoek. Mia Swart zal een stukje schrijven in de dorpskrant over wat callanetics, fittness en gym inhoudt. Het gympakje van Floortje Hoogers is niet gevonden. De heer D. Hoogers heeft inmiddels 15 euro vergoeding betaald. Ellen Schouten is begonnen met de cursus voor de c-licentie (basisopleiding gymnastiek) en heeft inmiddels een voorwaardelijke C-licentie aangevraagd bij de KNGU. Het lesprogramma ziet er dit jaar als volgt uit:
MAANDAG:
kleutergroep: 15.30 - 16.30 uur.
meisjesgroep 1: 16.30 - 17.30 uur.
jongensgroep 1: 17.30 - 18.30 uur.

DINSDAG:
callanetics: 13.45 - 14.45 uur door Annet Caspers.
meisjesgroep 2: 18.00 - 19.00 uur.
meisjesgroep 3: 19.00 - 20.00 uur.
fittnessgroep: 20.00 - 21.00 uur.

De nieuwe meisjesgroep 3 bestaat uit Bernadette Hoyer, Simone Valkering, Leontien Nooijen, Mandy Koster, Nada Wittenberg en Rianne Karsten.

Jaarverslag 2001 - 2002 O.V.S., afdeling gymnastiek.
Op zondag 4 november 2001 is het Driebantoernooi gehouden in Schellinkhout. Van onze vereniging namen voor het eerst 8 jongens en 9 meisjes deel. De kinderen laten ook deze keer netjes gestrekte en mooie oefeningen zien. Op dinsdag 4 december 2001 is een Zwarte Pieten-parcours uitgezet. Juf Koole krijgt daarbij assistentie van drie zwarte Pieten. Op dinsdag 18 december 2001 kunnen de kinderen en hun ouders kijken naar een videofilm van de onderlinge wedstrijden van april 2001. De koffie, thee, limonade en wat lekkers stonden klaar. Per 1 januari 2002 is Kees Nooijen afgetreden als voorzitter van de afdeling gymnastiek, omdat hij voorzitter wordt van het OMNI-bestuur. Anita Valkering neemt zijn taken over. De twee nieuwe bestuursleden zijn Will Nooijen en Mia Swart. Half januari 2002 laat juf Tineke Koole weten dat zij per 13 februari 2002 wil stoppen met het geven van callanetics en gymles. Tot onze blijdschap en opluchting hebben we als vervangster Ellen Schouten gevonden, die vanaf 26 februari 2002 de lessen waarneemt. Ze heeft echter nog geen tijd om alle groepen onder haar hoede te nemen, reden waarom Annet Caspers tot de zomervakantie bereid is om de callaneticsgroep en de twee jongste groepen les te geven. Als afscheid krijgt leidster Tineke Koole op haar laatste gymdag in Schellinkhout van ieder kind een tekening en een bos bloemen van het bestuur.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 2 september 2002 bij voorzitster Anita Valkering.
De meisjesgroep 3 wordt voortaan tienergroep genoemd. Secretaresse Annemiek Leegwater heeft van Marja Buisman gehoord, dat er voorlopig geen nieuwe rekstok komt. Het budget van de gemeente is op. Er zijn een aantal nieuwe leden. Het zijn Erik Snoeck, Jane Koster, Nikky Broertjes en Sonja Caspers. De afsluiting van het seizoen 2001-2002 op dinsdag 25 juni 2002 is door de trainsters Ellen Schouten en Annet Caspers als heel gezellig ervaren. Aan het bestuur van de omnivereniging zal worden voorgesteld om een microfoon aan te schaffen voor de conditie- en callaneticstraining.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 18 november 2002 bij Diny Wittenberg.
Mia Swart zal de notulen van de vergadering maken, omdat Annemiek Leegwater niet aanwezig is. Gymleidster Ellen Schouten heeft inmiddels haar licentie en deze is geldig tot 2006. Van Annemiek Leegwater is bericht ontvangen dat zij per november 2002 stopt als bestuurslid. Will Nooijen zal een oproep in de dorpskrant plaatsen voor belangstellenden voor een bestuursfunctie. Mia Swart zal Annemiek Leegwater een bloemetje sturen als dank voor haar inzet. Het Driebantoernooi was op zondag 3 november 2002 in de "Wiekslag" te Wijdenes en is overzichtelijk en goed verlopen. De volgende meisjes hebben meegedaan:
Patricia Swart, Sylvia Drijver, Kristy Konneman, Kelly Koster, Anne Koopman, Janet Wittenberg, Rianne Karsten, Nada Wittenberg, Bernadette Hoyer, Simone Valkering, Nikky Broertjes, Leontien Nooijen, Suzanne Edam, Romany Leegwater, Mandy Koster, Sonja Caspers en Denise Valkering. Zij droegen allemaal witte sokken en turnschoenen. De volgende jongens hebben deelgenomen aan het "Driebantoernooi":
Peter Hoyer, Joey Koster, Wilco Caspers, Lars Ram, Guido Wittenberg, Jelle Valkering, Stan Beentjes, Jelle Koopman en Danny Ruiter en hun kledingvoorschrift is een wit hemd en een witte broek. Voor de jongste groepen is er op 2 en 3 december 2002 Sinterklaasfeest. Susan en Romany doen per onderdeel in een Zwarte Piet-kledingstuk een oefening voor die de kinderen na kunnen doen. Als herinnering zal Zwarte Piet iets in de schoen van de kinderen doen. Door toedoen van Will Nooijen zijn er bijna 100 extra loten verkocht voor de Grote Club Actie. Anita Valkering en Annet Caspers zijn naar de receptie geweest van het 125-jarig bestaan van de toneelvereniging "De boom van ons genoegen".

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 10 februari 2003 bij Will Nooijen.
De rekstok, die vorig jaar bij een keuring werd afgekeurd, is nu weer goedgekeurd. Het paard staat vuil en beschimmeld in het materialenhok en aangezien dit toestel nooit wordt gebruikt, zal bekeken worden of iemand er belangstelling voor heeft. Leidster Ellen Schouten heeft voor het eerst de spanbrug opgezet. Dat is een hele klus, maar de meisjes zijn erg enthousiast. Saskia Verhofstad is bereid gevonden om in het bestuur zitting te nemen.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 17 maart 2003 bij Ellen Schouten.
Voorzitster Anita Valkering opent de vergadering en zegt, dat het paard afgevoerd kan worden. Er zullen 14 fietsbroekjes worden aangeschaft voor onze tieners, die zij over hun gympak kunnen dragen. Kinderen die geen gympakje hebben, kunnen er een ophalen bij Diny Wittenberg. De kosten hiervoor bedragen € 5,- gebruikersgeld. Het pakje blijft eigendom van de vereniging. Er worden voorbereidingen getroffen voor de viering van het 65-jarig bestaan, dat op 6 april 2003 vanaf 10.00 uur in het dorpshuis gevierd zal worden. Ellen Schouten vertelt dat de jongste twee groepen eerst hun kunnen laten zien en dan zijn er nog vijf groepen die rouleren over de toestellen. De jongste kinderen doen nog een dansje met de juf en de tienergroep doet geïmproviseerde oefeningen. Op maandag 31 maart 2003 zal er een generale repetitie worden gehouden. De heer L. Engel is gevraagd voor de E.H.B.O. Susan Edam helpt leidster Ellen Schouten wekelijks bij de kleutergym. Anita Valkering en Saskia Verhofstad zorgen voor medailles en wegwerpdrinkflessen met een drinktuit voor de deelnemers op 6 april 2003. Op zaterdag 5 april 2003 zal, in overleg met het beheerderspaar Marja en Cees Buisman, de zaal worden versierd voor de volgende dag. De afdeling gymnastiek telt op dit moment 71 leden, waarvan 41 kinderen en 30 volwassenen.

Onderstaande foto's zijn gemaakt tijdens de viering van het 65-jarig bestaan. Klik op een afbeelding voor een grotere versie.
Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie
Foto 1: Nathaly Nooijen op de evenwichtsbalk, terwijl haar moeder Wil een oogje in het zeil houdt.
Foto 2: Links Nathaly Nooijen en een onbekend meisje in het klimrek.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 2 juni 2003 bij Anita Valkering.
Hoera, er is een nieuwe geluidsinstallatie. Gerard Wittenberg heeft er een stevige kast omheen gemaakt met wieltjes. Ellen Schouten heeft voor de laatste les op 23 juni 2003 een AIR TUMBLING baan weten te regelen. Als afsluiting krijgen de kinderen een ijsje. De callenetics-club gymt de laatste keer iets korter dan een uur en doen daarna een koppie bij Marja Buisman in "De Dregt".

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 29 september 2003 bij Will Nooijen.
Het jaarlijkse Driebantournooi zal op 26 oktober 2003 bij A.S.V. in het verenigingsgebouw te Venhuizen worden gehouden. Ellen Schouten zal hiervoor twee meisjesgroepen en één jongensgroep samenstellen. De jongensgroep bestaat uit Jelle Valkering, Guido Wittenberg, Stan Beentjes, Lars Ram, Wilco Caspers en Joey Koster. Johan Ram en André Schipper zullen voor Schellinkhout als jurylid fungeren. Nathaly Nooijen maakt deel uit van een meisjesgroep en behaalt 26.2 punten. Het ophalen van het oud papier blijft voor de omnivereniging onveranderd en dat is 1x per maand en niet, zoals elders, eens per 14 dagen.

Jaarverslag van de afdeling gymnastiek van de Omni Vereniging Schellinkhout, september 2003.
In september 2003 bestaat het bestuur uit Anita Valkering (voorzitster), Will Nooijen, Diny Wittenberg, Annemiek Leegwater en Mia Swart. De trainsters zijn Ellen Schouten voor alle kindergroepen en de conditiegroep en Annet Caspers voor de calleneticsgroep. Op 3 november 2002 is deelgenomen aan het jaarlijkse Driebantournooi in Wijdenes. Annemiek Leegwater heeft het bestuur verlaten. Mia Swart gaat nu de notulen maken. Het borggeld dat altijd betaald moet worden voor het gebruik van de gymkleding, noemen we tegenwoordig gewoon "gebruikersgeld". Voor de nieuwste groep zijn fietsbroekjes aangeschaft, aangezien onze tieners zich dan vrijer kunnen bewegen. In februari komt Saskia Verhofstad het bestuur versterken. Op 6 april 2003 wordt het 65-jarig bestaan van de gymnastiek gevierd met een gymdemonstratie. Elk deelnemend kind krijgt een herinneringsmedaille. De afdeling gymnastiek telt 70 leden en is gezond te noemen. In mei 2003 komt de afdeling eindelijk in het bezit van een geluidsinstallatie. Als afsluiting van het seizoen is er voor de kinderen een AIR TUMBLING BAAN bemachtigd.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 3 november 2003 bij Mia Swart.
Leidster Ellen Schouten zal op 1 en 2 december 2003 weer een leuk zwarte pieten parcours uitzetten en Sinterklaas brengt voor elk gymmend kind weer wat lekkers mee. Ook kan een ieder weer een pietendiploma verdienen. De gymkleding voor de jongens wordt te klein. Diny Wittenberg en Anita Valkering zullen voor vernieuwing zorgen. Ellen Schouten deelt mee, dat ze zich heeft aangemeld voor een vervolgcursus voor haar gymlicentie. Anita Valkering zal balletlinten bestellen.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 26 januari 2004 bij Saskia Verhofstad.
De notulen van deze vergadering zijn niet (meer) beschikbaar.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 2 februari 2004 bij Anita Valkering.
De gymdemonstratiedag zal op 18 april 2004 zijn en zal een ander uiterlijk hebben dan gebruikelijk en zal ook in een meer ontspannen sfeer plaatsvinden. Er zal worden opgetreden in parcoursvorm. Er zit een scheur in de stoffering van de balk, die geplakt moet worden. Het oude paard kan worden afgevoerd. Annet Caspers vraagt om de EHBO-kist op orde te brengen. Mia Swart en Anita Valkering hebben kennis gemaakt met ballbounce. Dit is een leuke en veilige variant van hockey met zachte materialen. Voorgesteld wordt om dit aan te schaffen.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 22 maart 2004 bij Diny Wittenberg.
Deze vergadering gaat hoofdzakelijk over de gymdemonstratiedag op zondag 18 april 2004. Op zaterdag 17 april 2004 de toestellen klaar zetten vanaf ongeveer 16.30 uur. Ellen Schouten zorgt voor de diploma's en Diny Wittenberg regelt samen met Anita Valkering chips, drinken en de vaantjes. Mia Swart schrijft een stukje voor de dorpskrant. De heer L. Engel zal de E.H.B.O.-post weer bemannen. Voor de reparatie van de balk zal Mia Swart nog eens contact opnemen met de gemeente, net als voor het ballbounce-spel.

Onderstaande (ietwat onscherpe) foto's zijn genomen tijdens de gymdemonstratiedag op 18 april 2004.
Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie
Klik op een plaatje voor een grotere versie.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 19 mei 2004 bij Saskia Verhofstad.
De demonstratiedag is goed verlopen. Er zijn geen opvallende dingen gebeurd. Voor de afsluiting van het seizoen kan men op 6 juli 2004 weer gratis beschikken over de Air tumbling baan van HGTC. Als dank zullen we Rob Pol van de HGTC € 25,- geven. Per groep is er dan een half uur springen en daarna een ijsje. Verder wordt de videofilm van de demodag vertoond. Diny Wittenberg en Saskia Verhofstad geven aan te willen stoppen als bestuurslid. Zij zullen op gepaste wijze worden bedankt voor hun inzet voor de afdeling gym. Mariëtte Sabel Fehres komt nieuw in ons bestuur. Ellen Schouten vraagt of er klitterbandgewichtjes voor om de polsen of enkels aangeschaft kunnen worden.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 27 september 2004 bij Ellen Schouten.
Na de opening door Anita Valkering wordt medegedeeld dat Jolanda Siks ervan heeft afgezien om bestuurslid te worden. We zoeken dus verder. Het "Driebantournooi" wordt op 31 oktober 2004 in Schellinkhout gehouden, omdat S.V.H. uit Venhuizen met een verbouwing zit. Men wil proberen om dit toernooi een DRIEBAN-gevoel te geven door alle deelnemers tegelijk aanwezig te laten zijn, ook aan het eind. André Schipper heeft al toegezegd om weer voor O.V.S. te willen jureren. Johan Ram zal hiervoor ook uitgenodigd worden. Lou Engel zal weer voor de E.H.B.O. worden gevraagd. In de pauze is er streetdance optreden van onze tienergroep onder leiding van Gaby en daarna de uitreiking van de diploma's. In het nieuwe seizoen is de maandag komen te vervallen, aangezien een hele groep jongens heeft opgezegd.

Jaarverslag van de afdeling gymnastiek van de Omni Vereniging Schellinkhout, september 2004.
In september bestaat het bestuur uit Anita Valkering (voorzitster), Will Nooijen, Diny Wittenberg, Saskia Verhofstad en Mia Swart. Ellen Schouten traint de jeugdleden en de conditiegroep. Annet Caspers begeleidt de calleneticsgroep. Het bestuur heeft dit jaar vijf maal vergaderd. In juni 2004 telt de afdeling gymnastiek 65 leden. Op 26 oktober 2003 is er deelgenomen aan het "Driebantoernooi" in Venhuizen. Geprobeerd wordt om dit toernooi meer gelijkgestemd te organiseren, want nu is het voor de jury moeilijk jureren omdat niet alle groepen dezelfde oefeningen doen. Men heeft het overtollige paard aan een theaterproject voor de jeugd "Pukkeldrukte" geschonken. Voor de vrije oefeningen zijn er linten aangeschaft. Ook is er een nieuwe bank geleverd al weet de afdeling gym niet waarvoor of voor wie. De gymdemonstratie was dit jaar op 18 april. Diny Wittenberg gaat het bestuur na ongeveer tien jaar verlaten en ook Saskia Verhofstad verlaat het bestuur. In het nieuwe seizoen komt Mariëtte Sabel Fehres in het bestur. Naar een vijfde bestuurslid wordt nog gezocht.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 17 november 2004 bij Will Nooijen.
De notulen van deze vergadering zijn niet (meer) beschikbaar.

Er wordt nog steeds oud papier opgehaald getuige dit overzicht uit december 2004 van Roele - De Vries recycling uit Wognum.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 31 januari 2005 bij Mia Swart.
Het clubje kinderen dat een echte oefening kan laten zien op de toestellen is erg klein en daarom wordt besloten om dit jaar geen uitvoering te houden, maar een OPEN c.q. KIJKdag. Dit is gewoon op de gymdag zelf, een ieder op zijn eigen uur. Na afloop krijgen de kinderen een zakje snoep. Er is een uitnodiging ontvangen van carnavalsvereniging "de Botkloppers", die 33 jaar bestaat. Op voorstel van Ellen Schouten wordt besloten om een tegoedbon te geven voor een eenmalige conditietraining op dinsdag 8 februari 2005 van 20.30-21.30 uur in "De Dregt".

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 6 juni 2005 bij Mariëtte Sabel Fehres.
Na de opening door Anita Valkering wordt het nieuwe bestuurslid Sandy Vos welkom geheten. De open dag wordt geëvalueerd. Het was een succes, maar het geklets van de ouders was behoorlijk storend. Daardoor is er minder aandacht voor de optredende kinderen en kunnen ze hun andere kinderen niet in toom houden. Ons cadeau aan "de Botkloppers" is goed besteed. Ellen Schouten had 8 enthousiastelingen die een uurtje aan hun conditie kwamen werken. De nieuwe klimramen staan tot ergernis al een paar maanden in het materiaalhok. Beheerder Cees Buisman heeft de gemeente daarover al benaderd, maar er gebeurt nog niet veel. Anita Valkering heeft geïnformeerd naar de prijs van een headphone (ongeveer € 700,-). De laatste gymles zal dit jaar op 19 juli zijn en we sluiten dan af met een spelletjesuur. Ellen Schouten heeft een nieuw stage-adres bij Olympia in Berkhout en is dan na haar stage officieel verenigingsleidster. In de rondvraag vraagt Marlou spiegels voor de streetdancegroep. Er wordt een koeltas met elementen aangeschaft voor behandeling van kleine blessures. Indien nodig zullen we op 11 juli 2005 bij Anita Valkering vergaderen.

Jaarverslag van de afdeling gymnastiek van de Omni Vereniging Schellinkhout, september 2005.
In september 2005 bestaat het bestuur van de afdeling gymnastiek uit Anita Valkering, Will Nooijen, Jet Sabel, Sandy Vos en Mia Swart. Ellen Schouten traint de jeugdleden en de conditiegroep en Marlou de Vries geeft een uur streetdance aan de tienergroep. De calleneticsgroep traint onder leiding van Annet Caspers. Het afgelopen jaar heeft het bestuur vijf maal vergaderd. In juni 2005 is het aantal gymleden 80. Een hele jongensgroep viel weg. Het Driebantoernooi heeft op 31 oktober 2004 in Schellinkhout plaatsgevonden. In november 2004 is de nieuwe brug met ongelijke leggers gearriveerd en op 3 december 2004 nam Zwarte Piet een nieuw spel mee: ball bounce. Ook zijn er pols-enkelband gewichtjes aangeschaft ter verbetering van de conditie. In week 7 zijn er nieuwe klimramen gebracht, maar door omstandigheden zijn die pas in week 27 geplaatst. Trainster Ellen Schouten zal het nieuwe seizoen beginnen met GYMMIES. Dit zijn een soort brevetjes om de kinderen te stimuleren. Dit jaar is er gestart met streetdance, eerst onder leiding van Gaby en later overgenomen door Marlou de Vries. Op 26 april 2005 wordt er voor de eerste keer een OPEN-KIJKDAG gehouden. Elk lid mocht op het eigen gymuurtje zijn kunsten laten zien. Dit experiment wordt als geslaagd beschouwd. In juni 2004 komt Sandy Vos in het bestuur.

Onderstaande foto's zijn genomen tijdens het bezoek van Zwarte Piet op 3 december 2004. Op foto 3 heeft Zwarte Piet kennelijk een appeltje te schillen met Nathaly Nooijen.
Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie
Klik op een foto voor een grotere versie.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 3 oktober 2005.
Anita Valkering opent de vergadering en deelt mee, dat de klimramen zijn geplaatst. Jet Sabel heeft gezorgd voor de aanschaf van een headphone, maar die voldoet nog niet geheel aan de wens aangezien het volume van de headphone en de muziek harder kunnen. De streetdance-groep onder leiding van Marlou, is naar de donderdag verplaatst om ruimte te maken voor de gymgroepen. Op zondag 6 november 2005 wordt het Driebantournooi gehouden bij S.V.H. in Venhuizen. Leidster Ellen Schouten zal de opgave verzorgen. De deelnemende kinderen moeten zich in de clubpakjes presenteren. Die kunnen eventueel geleend worden bij Will Nooijen. Laatstgenoemde en Mia Swart zullen de loten van de Grote Club Actie in de hun toebedeelde wijk verkopen. Anita Valkering deelt mee dat ze per december 2005 stopt als bestuurslid.

Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 17 november 2005 bij Anita Valkering.
De notulen van deze vergadering zijn niet (meer) beschikbaar.

Ook in de jaren hierna wordt er nog steeds vergaderd, bijvoorbeeld:
Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 23 januari 2006 bij Will Nooijen.
Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 20 maart 2006 bij Sandy Vos.
Bestuursvergadering afd. gymnastiek op 1 juni 2006 bij Ellen Schouten.

Onderstaand twee foto's uit juni 2007, die genomen zijn in de gymzaal van "De Dregt" tijdens de laatste les van Ogueddey.
Klik op een plaatje voor een grotere versie  Klik op een plaatje voor een grotere versie Klik op een plaatje voor een grotere versie.

In een later stadium zal dit verhaal over de gymnastiekvereniging in Schellinkhout ongetwijfeld aangevuld worden.

In maart 2008 wordt het bestuur gevormd door Andre Schipper (voorzitter), Monique Visser (secretaresse), Sandy Vos (bestuurslid) en Will Nooijen (bestuurslid). Er wordt nog steeds vergaderd, maar de communicatielijnen lopen veelal via het internet.

___________________

naar begin van deze pagina
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :