IJsclub "de Opbouw".

IJsclub "de Opbouw" te Schellinkhout.

IJsclub "de Opbouw" te Schellinkhout wordt op 26 januari 1946 opgericht.

De laatste winters in de Tweede Wereldoorlog kenmerken zich naast veel ellende door strenge vorst. Het water van de IJsselmeer is bedekt met een dikke laag ijs. In het laatste oorlogsjaar ontstaat dan ook het idee om weer te komen tot de oprichting van een nieuwe ijsclub. De oude "IJsclub Schellinkhout", die in 1901 is opgericht, is reeds ruim voor de Tweede Wereldoorlog ter ziele gegaan (zie 1901).

De nieuwe naam wordt ijsclub "de Opbouw", een naam die refereert aan de moeilijke tijd na de Tweede Wereldoorlog waarin alles weer opgebouwd moet worden.

Omdat er zo vlak na de oorlog onvoldoende schaatsen beschikbaar zijn, besluit de plaatselijke smid Cor Kossen op eigen titel via de handel een zending houten schaatsen aan te schaffen. Gesproken wordt over ongeveer 50 paar in verschillende maten. De schaatsen worden uitgestald in de etalage van de electrische smederij, anno 2006 huisnummer 99 (fam. Ursem). Afhankelijk van de schoenmaat kan de liefhebber zich melden bij Cor Kossen. Op een bord in de etalage staat geschreven dat voor elke schoenmaat een andere dag en tijdstip geldt, anders wordt het veel te druk in de winkel. Men kan echter alleen een paar schaatsen aanschaffen onder de voorwaarde dat de eigenaar de schaatsen weer inlevert bij de ijsclub op het moment dat hij of zij ze niet meer gebruikt. Uiteraard tegen een redelijke vergoeding van de kant van de ijsclub.

De etalage van de smederij in het jaar 1955.

Zo mogelijk wordt er elke winter een cirkelvormige baan uitgezet op het IJsselmeer. De lokatie van de baan is niet elke winter dezelfde. Een en ander is afhankelijk van de kwaliteit van het ijs, die mede bepaald wordt door de windrichting. Ook worden er wel rechte banen van 100 of 160 meter uitgezet voor het houden van sprint- en koppelwedstrijden. Het ijsfeest voor de schoolkinderen heeft een grote prioriteit. Een enkele keer wordt er een priksleewedstrijd gehouden. De schaatsbaan wordt helemaal gemarkeerd door dikke touwen, die aan houten palen worden opgehangen. Eerst worden er met een bijl gaten in het ijs gehakt waarna deze palen in de bodem van het IJsselmeer worden geplaatst. En dan maar hopen dat het gat de eerstvolgende nacht weer goed dicht vriest.....

De Koek & Zopie bestaat in de beginjaren uit een paar kistjes met planken en een paar houten banken. Een dorszeil dient als beschutting tegen de koude wind. In de K&Z wordt warme chocolademelk verkocht. De melk is veelal afkomstig van veehouder Gerrit Koster van de Dorpsweg. Een enkele keer is er ook taai-taai verkrijgbaar, die geleverd wordt door de plaatselijke bakkers. De K&Z wordt in de beginjaren veelal bemand door Jo Nierop en zijn vrouw Sara Maria van Klaveren.

Op het ijs van het IJsselmeer staat de "Koek en Zopie". De man met de lange jas is de secretaris van de ijsclub J.P. (Jo) Nierop (overleden 1989). De vrouw op de rug gezien, die in haar rechterhand een paar schaatsen vasthoudt, is zijn vrouw Sara Maria van Klaveren, (geboren 1910 en overleden 2002). De man achter de paal is Jo Dragtsma. Helemaal achterin de kraam staat zijn vrouw Jannie Ruiter (foto 1947).

In de loop der jaren wordt er steeds meer inventaris aangeschaft, zoals sneeuwschuivers, een verbandtrommel, twee seinpalen, een toeter en een consumptietent.
En zo wordt de ijsvereniging langzaam "opgebouwd".

----------

Hieronder volgen allereerst de notulen van de ijsclub "de Opbouw", zoals die met pen geschreven zijn in een klein notulenboek (afm. hoogte 165 mm, breedte 135 mm en dikte 15 mm) voorzien van een hard kartonnen kaft.

Er is voor gekozen om een aantal notulen van kort na de oprichting integraal over te nemen (inclusief de eventuele schrijffouten), zodat de lezer ook inzicht krijgt in het gebezigde taalgebruik. Het zijn de notulen die zijn opgemaakt door secretaris Jacob de Boer (geboren 19 januari 1922) vanaf de oprichting van de ijsclub op 26 januari 1946 tot zijn emigratie naar Canada in 1949. Zo ontstaat een goed tijdsbeeld van de opbouw van de ijsclub en de aanloopproblemen waarmee de ijverige bestuursleden te kampen hebben.

Van de overige notulen (t/m het verslag van de Algemene vergadering van 14 december 1972) worden vervolgens de meest belangwekkende feiten weergegeven. De rood gekleurde tekst is daarbij letterlijk overgenomen.

----------

IJsclub "de Opbouw"

Opgericht
de
26e Januari 1946.


Notulen van de oprichting der ijsclub.

Het was de laatste winters in Schellinkhout voor de echte ijsliefhebbers eigenlijk droevig gesteld, daar er geen ijsclub meer bestond. Zodoende hebben enige echte liefhebbers van deze zo prachtige sport de hoofden eens bij elkander gestoken of er niet weer een ijsclub kon worden opgericht. Er werd besloten om een vergadering te beleggen in 't café van den Heer Hollenberg hetgeen 26 Januari 1946 is geschied. Des middags heeft den Heer Water het hele dorp rond geroepen dat er 's avonds vergadering was. We hadden den Heer P. Leegwater bereid gevonden om deze vergadering te leiden, waarvoor wij hem dankbaar waren. Toen de Heer Leegwater de vergadering opende waren er 21 personen aanwezig, hetgeen we gaarne eens zo groot hadden gezien. Spreker heette alle aanwezigen hartelijk welkom en schetste in korte trekken het doel van deze bijeenkomst. De vergadering ging onmiddellijk accoord met het oprichten van een nieuwe ijsclub.
Toen rees de vraag hoe we de ijsclub zouden noemen. De Heer Water stelde voor om de ijsclub "de Opbouw" te noemen hetgeen door de hele vergadering werd goedgekeurd. Toen kwam het kiezen van een bestuur ter sprake. De vergadering stelde voor den Heer Leegwater tot voorziter te benoemen, doch deze wilde dit liever niet op zich nemen daar hij al veel baantjes aan de hand had. Daar er echter in het weer al eenige verandering te bespeuren viel en er vermoedelijk van het houden van ijsfeesten wel niets meer zou komen werd er besloten om maar een voorlopig bestuur te kiezen. Hiervoor werd tot stemming over gegaan wat ten slotte tot resultaat had, dat Jb. Water tot voorzitter werd benoemd. Jb. de Boer tot secretaris en R. de Boer tot penningmeester. Daar er volgend jaar verder zou worden gewerkt werd het voorlopig bestuur zo groot genoeg geacht. Er werd verder besproken, indien de winter ons nog niet ging verlaten om zo spoedig mogelijk ijsfeest voor de schoolkinderen te organiseren. Toen kwam het zwaarste punt, de financiën, omreden een pas opgerichte club nog over betrekkelijk geen financiën beschikt. De Heer Leegwater stelde voor om voor dit feest het plaatselijke Oranjecommité eens aan te zoeken daar dat geld uiteindelijk toch uit de gemeente afkomstig is.
Verder is er ook al weinig meer besproken zodat we aan het einde van de vergadering, de rondvraag, kwamen. De Heer Water vroeg toen even het woord. Hij dankte de heer Leegwater voor zijn aangename leiding van deze avond en hoopte als wij eens verlegen zaten we weer op zijn steun konden rekenen. Leegwater gaf als antwoord hierop dat hij steeds bereid was om de ijsclub ten dienste te staan. Hierop werd de vergadering gesloten.

(Gezien en goedgekeurd 11 December 1947, Voorz. G. Posch, Secr. Jb. de Boer)

----------

Algemene vergadering op 10 December 1946 in café van den heer S. Meester.

Voorzitter Water opende de vergadering welke weer door weinig belangstellenden was bezocht en heette allen hartelijk welkom. Spreker bracht naar voren dat het goed winters weer was en dat er dit jaar zo spoedig mogelijk begonnen moest worden met het houden van ijsfeesten. Allereerst moest er nu een officieel bestuur worden gekozen. De heer Water bedankte om hierin zitting te nemen omreden hij al veel drukte aan de hand had. Er werd besloten om tot stemming over te gaan. De resultaten hiervan werden als volgt. G. Posch voorzitter, Jb. de Boer secretaris, R. de Boer penningmeester, bestuursleden Jo Nierop en B. Piekema. Tot baancommissie werden benoemd P. Piekema en K.P. Dekker.
De baancommissie werd opgedragen om een goed betrouwbare baan uit te zoeken. Toen kwam het organiseren van een ijsfeest voor schoolkinderen ter sprake. Hiervoor zou het onderwijzend personeel worden aangezocht hetgeen voor elkander is gekomen. Het Oranjecommité zou worden aangezocht of die de onkosten hiervan zou willen bekostigen, daar in de kas der ijsclub f 84,- aanwezig was van lidmaatschapkaarten der vorige winter. Het ijsfeest voor schoolkinderen werd vastgesteld op 19 December hetgeen ook gebeurd is. Het was die dag goed weer en de baan was in beste conditie zodat de wedstrijden goed verlopen zijn. De jeugd werd getracteerd op chocolademelk en korstjes. Al met al was het voor de jeugd een prettige middag. Het Oranjecommité heeft hiervan de gehele kosten vergoed in totaal f 68,54 waarvoor genoemd commité onze hartelijke dank. De 20e December werden er wedstrijden georganiseerd voor dames en heren leden hetgeen ook goed geslaagd is. De 24e December werd er een Nationale hardrijderij op de korte baan gehouden. Er was voor die wedstrijd wel aardig animo zodat er verschillende spannende ritten te zien waren. Dit was voor de ijsclub de laatste wedstrijd welke die winter verreden is. Hierbij vermeld ik nog even dat het jaar van de oprichting reeds 84 personen als lid werden ingeschreven, terwijl verleden jaar reeds 145 leden werden geboekt hetgeen een schitterend succes van onze penningmeester mag genoemd worden. Hiermede sluit ik de notulen van de winter 1946 - 47.

(Gezien en goedgekeurd 11.12.'47, Voorz. G. Posch, Secr. Jb. de Boer)

----------

Algemene vergadering op 21 Februari 1948 in café Meester.

Voorziter, den Heer G. Posch, opende de vergadering welke door slechts 19 personen was bezocht en heette alle aanwezigen hartelijk welkom. Voorz. verzoekt hierna de secretaris de notulen van de vorige vergadering voor te lezen. Nadat dit was gebeurd vroeg voorz. of er van de aanwezigen nog iemand was, die op- of aanmerkingen omtrent het verslag had, doch dit werd door allen in orde bevonden waarna voorz. deze notulen tekende. Vervolgens verzocht voorz. de penningmeester verslag uit te brengen van diens boeken. De uitgaven van de ijsclub waren f 142,50, de inkomsten f 193,00, zodat er een saldo was van f 50,50. Er was in kas f 72,90. Dat het batig saldo was f 124,50. De controle comm. bestaande uit de heren H.N. Roemer en P. Sjoerds verklaarden dat bij gehouden kas controle de kas in orde was bevonden. Voorz. dankte voor hun uitgebracht verslag en tevens de penm. voor diens accuraat beheer en tekende diens boeken voor goedgekeurd. Het volgende punt van de agenda was een mededeling van de IJsbond Hollands Noorderkwartier. Voorz. bracht naar voren dat er een schrijven was ontvangen van de IJ.H.N. om toe te treden als lid en vroeg de mening van de vergadering hierover. Voorz. was van mening dat onze ijsclub hieraan mede moest werken. De vergadering was het hierover met spreker eens en met algemene stemmen werd dit punt goedgekeurd. Dan volgde een bespreking over het aankopen van palen voor het uitzetten van banen. Besloten werd 40 palen aan te schaffen.
Toen volgde een bespreking over de kinderfeesten. Voorz. was van mening dat dit zo spoedig mogelijk moest plaats vinden, daar dit voor de jeugd altijd weer een hoogtijdag is. De vergadering ging hiermede accoord, en de datum werd vastgesteld op 26 Februari. Er werd besloten voor dit feest met de lijst rond te gaan. Voor verdere ijsfeesten besprak voorz. het organiseren van een langebaan wedstrijd, wat algemene bijval vond. Voorts was het plan om voor paren ringsteken op sleden te houden, hetgeen ook door de verg. werd goedgekeurd.
Vervolgens was er niets meer te bespreken en kwamen we tot de rondvraag. De Heer R. Snel wenste dat er bij een wedstrijd niet weer tweemaal werd geloot, daar dit soms kon opleveren dat eenzelfde persoon twee keer een vrije rit krijgt. Voorz. beloofde dat dit niet weer zou gebeuren, en daar er verder niets aan de orde was vroeg voorz. nog even het woord. Spreker vond, dat de penm. de Heer R. de Boer veel werk voor de ijsclub deed, en geregeld nieuwe leden wist te werffen, het ledental is op 't ogenblik 148, wat voorz. een schitterend succes noemde, en meende dat de penm. hiervoor wel een kleine jaarlijkse vergoeding mocht hebben. De vergadering was het hierover met voorz. eens en er werd besloten om de penm. een toelage van f 10 te geven. Hierbij kwam het einde van de rondvraag en er werd tot de sluiting over gegaan. Voorz. dankte de leden voor hun opkomst en de vlotte besprekingen van deze avond, waarna de verg. werd gesloten.

N.B.
De ijsfeesten voor de kinderen zijn op 26 Februari doorgegaan. Het was heel goed weer en de wedstrijden zijn heel goed geslaagd. De kinderen zijn onthaald op chocolademelk en koek, zodat het geheel voor de jeugd een aangename middag was. De onderwijzer en de onderwijzeres hebben hier spontaan hun medewerking verleend. Van de andere wedstrijden is niets meer gekomen, daar het weer niet meewerkte. Op Vrijdag 27 Februari '48 werd te Oudendijk een Districtswedstrijd gehouden voor koppels. Van iedere ijsclub mochten twee koppels deelnemen. Onze ijsclub was ook vertegenwoordigd en met succes. Het koppel S. Hoekstra en C. Koster Gz. wist beslag te leggen op de wisselbeker. Bravo jongens zo gaat het goed. Zorg er voor dat deze beker ons dit jaar niet ontglipt. Houdt dus de eer van uw club hoog. Voorts wil ik nog even vermelden, dat het hele bestuur van onze ijsclub naar een vergadering van de IJ.H.N. geweest is, waar den Heer J. Werkman uit Alkmaar het nieuwe wedstrijdreglement heeft besproken. Dit was een aangename en leerzame middag. Hierbij sluit ik deze notulen en het verslag van de winter 1948.

(Gezien en goedgekeurd 4.12.'48, Voorz. G. Posch, Secr. Jb. de Boer)

----------

Ledenvergadering op 4 December 1948 in café van R. v.d. Veen.

Voorzitter, den Heer G. Posch, opende de vergadering welke thans door 24 personen was bezocht en heette allen hartelijk welkom. Voorz. uitte het genoegen ook eens dames op de verg. te zien. Voorts verzocht spreker de secr. de notulen voor te lezen van de voorgaande vergadering. Nadat dit was geschied, en er niemand onder de aanwezigen was, die hieromtrent wat had aan te merken, dankte voorz. de secr. voor diens opgemaakt verslag en tekende dit voor gezien. Daarna werd penm. verzocht verslag uit te brengen van diens boeken. De inkomsten was f 295,76. Uitgaven f 162,93. Aldus een saldo van f 132,83. Er was nog in kas f 124,52, zodat het batig saldo f 257,35 bedroeg.
Van de contrôle commissie bestaande uit de heren H.N. Roemer en Jn. de Vries verklaarde bij monde de heer Roemer, dat de boeken in orde waren bevonden, waarna voorz. genoemde heren dank zei voor hun uitgebracht verslag, en dankte tevens de penningmeester voor diens keurig beheer en sprak het genoegen uit dat de kas er zo goed voor stond. De boeken werden voor goedgekeurd getekend. Het volgende punt van het programma was de mededelingen. Voorz. zei dat de heer R. de Boer deze middag naar Hoorn ter vergadering was geweest van het District. Hier werd onze ijsclub geïnstalleerd bij de IJ.H.N., welke anderzijds in bespreking waren met de K.N.S.B. om gezamenlijk één geheel te vormen, waarbij dan alle aangesloten ijsclubs automatisch worden overgeschakeld. Op die vergadering werden ook de Districtswedstrijden besproken. Dit jaar zal de kortebaanwedstrijd in Wognum worden verreden. De koppelwedstrijd is aan de Beets toegewezen. Dan was er nog de wedstrijd in het schoonrijden, welke aan Schellinkhout werd gegund. Mochten wij deze niet aanvaarden werd dit aan Hoorn over gedragen. Daar er hier ter plaatse weinig aan schoonrijden word gedaan werd toch besloten om dit hier te laten doorgaan. Hierna besprak voorz. het aankopen van 400 m touw voor het uitzetten van banen. De penm. had prijsopgaaf gedaan en had tevens een monster bij zich, welke door de vergadering werd goedgekeurd, zodat dit punt vlug was afgehandeld. Dan werden voor het aanstaande seizoen de wedstrijden besproken. Voorz. stelde voor zo spoedig mogelijk een koppelwedstrijd te organiseren om hier ter plaatse een overzicht te krijgen wat de sterkste koppels zijn, welke dan in de Districtswedstrijd zullen uitkomen. De rijders kunnen bij deze wedstrijd nog enige routine opdoen. De prijzen zullen hiervoor uit medailles bestaan. Dan kwam vanzelfsprekend de kinderfeesten en vervolgens een wedstrijd in het ringsteken op sleden voor leden. De vergadering ging hiermede accoord. Vervolgens kwamen we aan de bestuursverkiezing. Aftredend waren voorz. G. Posch en secr. Jb. de Boer, welke niet weer herkiesbaar was. Er werd besloten om een stemming te houden. Het uiteindelijke resultaat hiervan was, dat voorz. G. Posch het grootste aantal stemmen kreeg, en dus in het bestuur zijn functie behield. Voorts was het den Heer H.N. Roemer die werd gekozen en welke na enig wikken en wegen zijn functie ook aanvaardde. Tot controle commissie werden dit jaar benoemd de heren Jn. de Vries en Sj. Hoekstra. Dan kwamen we aan de rondvraag, deze leverde niets op, doch voorz. vroeg even het woord. Hij dankte in de eerste plaats de scheidende secretaris voor diens werk, welke hij voor de ijsclub had gedaan, en wenste hem en diens gezin veel geluk in het nieuwe werelddeel. Voorts dankte voorz. alle aanwezigen voor de aangename en vlotte besprekingen. Dan werd als attractie een paar nieuwe schaatsen bij loting uitgereikt, waarvan de gelukkige winnaar de heer Sj. Hoekstra werd. Voorz. wenste Hoekstra geluk met diens schaatsen, en sloot hierbij de vergadering.

(Goedgekeurd 19.11.'49, Secr. Jb. de Boer, Voorz. G. Posch)

----------

In het hierboven bedoelde notulenboek worden aanvankelijk drie soorten verslagen bijgehouden: 1. de bestuursvergaderingen
2. de jaarvergaderingen of wel de "Algemene vergadering"
3. de jaarverslagen

Vanaf het jaar 1956 wordt alleen nog de notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering in dit notulenboek vermeld.

Bestuursvergaderingen.
Onder het bewind van voorzitter Gerrit Posch worden de bestuursvergaderingen altijd bij hem thuis op de boerderij gehouden, waarbij de voorzitter steevast de bijeenkomst opent met de wens, dat de besprekingen van nuttige, aangename en opbouwende aard mogen zijn ten behoeve van de ijssport. De echtgenote van de voorzitter draagt zorg voor de thee en koek, hetgeen uiteraard in de notulen wordt vermeld(b.v. 3 november 1949). Onderwijl werden wij getracteerd op thee en koek door onze hospes mevr. Posch, wat ten zeerste werd gewaardeerd, daar de kelen droog werden van het praten in belang van de ijssport en dingen welke er niets mee te maken hadden, wat ook terdege door den heer Gt. Posch op ons hart wordt gedrukt.

Vaste agendapunten bij de bestuursvergaderingen ten huize van voorzitter Posch zijn:
1. voorlezing van de notulen van de vorige vergadering
2. het vaststellen van het programma voor de naderende winter
3. samenstelling van het bestuur
4. de financiële positie van de vereniging
5. afvaardiging naar de districtsvergadering en/of de algemene vergadering van de K.N.S.B., gewest Noord-Holland en Utrecht

Jaarverslagen.
De secretaris maakt aanvankelijk ook elk seizoen een jaarverslag waarin hij verslag doet van de activiteiten van het bestuur van de voorafgaande winter.

De Algemene Ledenvergadering, ijsclub "de Opbouw".
Eén maal per jaar wordt in het dorpscafé (en later in het dorpshuis "De Dregt") de jaarvergadering van de vereniging gehouden.

De agenda van deze bijeenkomsten kent vrijwel altijd dezelfde samenstelling en volgorde:
1. opening door de voorzitter, die veelal tot zijn spijt moet vaststellen dat er weinig belangstellenden zijn gekomen
2. notulen van de vorige vergadering
3. verslag van de penningmeester/verslag van de financiël commissie
4. bestuursverkiezing
5. verslag van de districtsvergadering
6. bespreking winterprogramma
7. gratis verloting
8. rondvraag
9. sluiting door de voorzitter, dankend voor de aangename en vlotte besprekingen en de wens uitsprekende op daadwerkelijk optreden der ijsclub.

De belangstelling van de leden voor deze vergadering is nooit erg groot, ondanks het feit dat tijdens deze bijeenkomst veelal een paar schaatsen wordt verloot, welk stel bij den heer T. Mantel (de plaatselijke smid) zal worden besteld.

----------

Hieronder volgen op chronologische volgorde een aantal wetenswaardigheden uit het genoemde notulenboek.

Tijdens de bestuursvergadering van Dec 1948 wordt een nieuwe secretaris benoemd,omdat zijn voorganger Jacob de Boer naar Canada gaat emigreren. Het wordt J.P. (Jo) Nierop, welke zijn functie al tegenstribbelend aannam.

In november 1949 woont het bestuur de districtsvergadering in Alkmaar bij. Het bestuur was volledig hoewel den heer N. Roemer wel wat laat kwam, maar dat kan men verwachten van vrijgezellen.

Op 19 november 1949 vindt de jaarvergadering ook weer plaats in het dorpscafé ten lokale van den heer R. v. der Veen. Ondanks (weer) een gratis verloting van een paar schaatsen zijn er slechts 20 leden op de vergadering afgekomen.
Tijdens de bestuursverkiezing worden de aftredende heren R. de Boer, B. Piekema en P. Piekema met algemene stemmen herkozen, waarmee de voorzitter hen feliciteerde. Voorzitter Posch dankt tijdens de rondvraag namens vrouw en kinderen voor het door de ijsclub gegeven bloemstuk bij zijn zilveren bruiloft.

Uit het jaarverslag van de winter 1949 - 1950 blijkt dat er van ijspret niets is gekomen en zo doende was er weinig geld uit te geven, wat evenwel goed uit kwam daar ons inventaris ten eenenmale onvoldoende was en flink is uitgebreid.
Wij bezitten nu het volgende:
40 gewolmaniseerde palen
2 seinpalen
400 m. goed afzettouw
4 bezemstokken
en één medaillekast

Uit het jaarverslag van de winter 1950 - winter 1951 blijkt dat we gelukkig weer wat ijs hebben gehad en hiervan ook hebben geprofiteerd. Zowel voor de schoolkinderen als voor de ouders wordt een feest georganiseerd. Beide feesten slagen goed, hoewel één onzer leden mevr. Peereboom, het ongeluk had haar pols te breken en daarvoor dankzij de verzekering f 90,- vergoeding heeft gekregen.
Vier leden hebben deze winter deelgenomen aan de koppelwedstrijden te Beets. Cor Koster en Sikke Hoekstra moesten de beker verdedigen, maar moesten door samenloop van omstandigheden> met de tweede plaats genoegen nemen. Piet Posch en Jb. Roorda hebben de sportieve eer volbracht door moedig vol te houden.

De Algemene vergadering van de IJsclub "de Opbouw" te Schellinkhout wordt op 24 november 1950 naast het bestuur door 30 leden bijgewoond. Ook de pers blijkt aanwezig. De penningmeester kan meedelen dat er f 283,40 op een rekening bij de Boerenleenbank staat en dat er f 0,14 in kas is.
Daarna opstelling winterprogramma:
I.   onderlinge wedstrijden
II.   kinderwedstrijden
III.   districtswedstrijd schoonrijden
IV.   wedstrijd voor leden estafette
V.   hardrijden voor mannen in klassen
VI.   afvalrace

Tijdens de rondvraag vraagt Piet Posch of ook leden naar de bestuursvergadering van het district mogen. Hoewel dat meestal aan bestuursleden wordt overgelaten, willen we gaarne een afgevaardigde benoemen. Dat wordt Sikke Hoekstra. Cor Koster bedankt voor de belangstelling van de bestuursleden tijdens de koppelwedstrijden in Beets. Hij gevoelt de belangstelling als een aansporing tot betere prestaties en meerdere energie. Tevens wordt door hem gevraagd of het bestuur wil aansporen tot betere controle bij de koppelwedstrijden, vooral wat betreft de bochten, het ronde tellen en berichtgevingen tijdens de wedstrijden.

De bestuursvergadering van 9 november 1951 leert ons dat de districtsvergadering op 3 november 1951 in Hoorn is gehouden. Daar is besloten dat elk lid 5 cent per jaar extra dient af te dragen, omdat de K.N.S.B. in geldnood zit.

Uit het jaarverslag van november 1950 - november 1951 blijkt dat er weinig ijs is geweest wat jammer was voor de liefhebber. Desondanks kunnen er nog wedstrijden door de schoolkinderen worden verreden. De volgende dag ligt de baan op het IJsselmeer onder een dik pak sneeuw, maar door energiek werken van het bestuur en enige leden werd alles opgeruimd en werden nog onderlinge wedstrijden gehouden, waarmee het seizoen meteen werd gesloten. Gedurende dit winterseizoen is bestuurslid B. Piekema naar Gelderland vertrokken, waar wij hem het beste toewensen en bedanken voor het werk aan onze ijsclub gedaan.

Slechts 19 leden hebben op 4 december 1951 de moeite genomen om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering, ijsclub "de Opbouw" in het café van R. van der Veen. De vereniging telt op dat moment 126 leden en het batig saldo is f 383,20. Namens de financiële commissie zegt den heer Jb. Walkeuter dat alles prima in orde is. Bij de bestuursverkiezing worden J.P. Nierop en H.N. (Nico) Roemer bij acclamatie herkozen, wat hun een felicitatie van de voorzitter opbracht en grijnzende gezichten van anderen, die denken, ik ben gelukkig niet in het bestuur. Als nieuw bestuurslid in de plaats van B. Piekema wordt Ch. (Chris) Roorda gekozen. Den Heer Roorda wordt gefeliciteerd door de voorzitter en kijkt als of hij een lot uit de loterij heeft getrokken. Uit pure blijdschap met zijn benoeming in ons geachte bestuur deelt den heer Chr. Roorda, zolang de voorraad strekt, zijn sigaren uit aan zijn mede bestuurderen en omliggende liefhebbers. Tijdens de rondvraag krijgt het bestuur het verzoek om in het vervolg gestencilde convocaties rond te sturen. Het bestuur zal deze wens honoreren. Ook zal een kleine verbandtrommel worden aangeschaft.

In het jaarverslag van december 1951 - december 1952 lezen we dat er een ijsloze winter is geweest en dat bestuurslid P. Piekema wegens droevige omstandigheden naar Hoogwoud is vertrokken.

Op 13 november 1952 is bestuurslid R. de Boer met vakantie en daarom is hij niet aanwezig op de bestuursvergadering. Voorzitter Gerrit Posch deelt mee dat door de K.N.S.B. wordt aangedrongen op verplicht donateurschap op de IJsbode, waarop besloten is de vereniging zelf als donateur op te geven, wat door de secretaris zal worden gedaan. Deze winter zal er training worden gegeven in de Kruisstraat te Hoorn ingaande 13 november 1952, elke donderdag van 20.00 tot 22.00 uur. De wedstrijden voor schoonrijden zijn overgegeven aan de Beets. Tijdens de vergadering worden de bestuursleden door mevrouw Posch onthaald op speculaas en thee, wat den heer Roorda zo verheugde, dat hij ons vergastte op een mooi lied ter ere van de Sint en mevrouw Posch. De vergadering wordt deze avond opgeluisterd met verschillende anekdotes van de diverse heren, wat de stemming ten zeerste verhoogde.

De Algemene Vergadering van de ijsclub wordt in 1952 op 22 november gehouden. Er zijn zowaar 25 leden naar het dorpscafé gekomen, hetgeen een goede opkomst wordt genoemd. De geldmiddelen geven het volgende beeld. Saldo kas + saldo bank f 428,54. Als nieuw lid voor de kascommissie wordt Cor Dop benoemd, die hoofdschuddend en zonder duidelijke blijken van tegenzin, door de voorzitter voor een voldongen feit wordt gezet en reeds gefeliciteerd wordt zonder een duidelijk woord tussen te kunnen brengen. De bestuursleden R. de Boer en Chr. Roorda worden bij acclamatie herkozen, ondanks gepruttel van R. de Boer over jongeren genoeg enz. In de vacature die is ontstaan door het vertrek van P. Piekema naar Hoogwoud wordt voorzien door Jb. Mol te kiezen. Hij krijgt 18 stemmen, tegen W.T.C. Hoogenboezem 6 en C. Dop 1 stem.
Het winterprogramma ziet er als volgt uit:
1. Onderlinge selectiewedstrijd voor de koppelwedstrijden.
2. Kinderwedstrijden.
3. Langebaanwedstrijd district Hoorn.
4. Wedstrijd voor leden (estafette).
5. Hardrijden voor mannen in klassen.
6. Afvalrace.

Bij de rondvraag vraagt bestuurslid Chris Roora meer hulp bij het ruim maken der banen vooral van de leden en memoreerde nog het goed werk van den heer B. de Jong. Deze bijeenkomst duurt anderhalf uur, waarna de voorzitter de vergadering besluit met de wens dat de volgende keer meer dames zullen komen.

Op 10 februari 1953 wordt er ten huize van de voorzitter een buitengewone bestuursvergadering gehouden in verband met de watersnoodramp in Zeeland, Zuid-Holland en een gedeelte van Noord-Brabant. Omdat er veel directe hulp nodig is heeft het bestuur besloten om in plaats van een avond voor de leden honderd vijftig gulden uit de kas te geven, daar de ijsloze winters onze financiën wat heeft versterkt. Tevens wordt besloten om ook de andere verenigingen aan te sporen geld beschikbaar te stellen, zodat dan een gezamenlijk bedrag kan worden gestort op de rekening van het Rampenfonds. Voorzitter Gerrit Posch acht het goed om een Algemene Vergadering over dit bestuursvoorstel te beleggen, wat goed werd gevonden.

Blijkens het notulenboek wordt bovenbedoelde Algemene Vergadering nog diezelfde dag, 10 februari 1953, gehouden en zijn er 13 leden aanwezig. Na een kort openingswoord door de voorzitter verzoekt deze de aanwezigen om op te staan en een minuut stilte te betrachten uit eerbied voor hen die vielen. Hierna wordt het bestuursvoorstel met betrekking tot de geldelijke gift aan het Rampenfonds besproken en goedgekeurd.

De Algemene Ledenvergadering wordt op 19 november 1953 zoals gewoonlijk weer gehouden in het dorpscafé, n.l. ten lokale van den heer R. van der Veen. De opkomst is 20 stuks. Er is door de secretaris geen jaarverslag gemaakt, daar weinig was gebeurd. Op de boerenleenbank staat intussen een bedrag van f 325,23 en het totale batig saldo is f 334,14. Penningmeester R. de Boer krijgt een pluim van de voorzitter voor zijn beheer. Bij de bestuursverkiezing worden de heren P. Dekker en Gt. Posch herkozen. Geen tegenstemmers en hiermee waren de heren weer voor drie jaar in functie. De verloting geeft weer aardige momenten. Bij het openen der briefjes ziet men allerlei gezichten en hoort men allerlei opmerkingen. Die niets heeft bromt wat in zijn baard, die wel een prijs heeft is goed in het zin. De voorzitter feliciteert de winnaars en hoopt dat ze het gewonnene in gezondheid mogen verdampen. Nadat Sikke Hoekstra zich nog heeft opgegeven als donateur van de K.N.S.B. sluit voorzitter Posch de vergadering met de hoop op een ijswinter, niet te lang en niet te koud.

Uit het jaarverslag winter 1953 - 1954 van secretaris Jo Nierop blijkt dat de hoop van de voorzitter is uitgekomen. We hebben winter gehad en hebben kunnen genieten van de schaatssport en sportwedstrijden. Op zee is een baan uitgezet. De wedstrijden voor de kinderen, die stonden gepland voor vrijdag 29 januari vinden geen doorgang vanwege de sterke en koude wind. Echter op zaterdag 30 januari zijn er koppelwedstrijden in Wognum in het kader van het districtskampioenschap. De ijsclub van Schellinkhout heeft daarbij twee sterke vertegenwoordigers, Cor Koster Gz. en Sikke Hoekstra, die de wisselbeker moeten verdedigen. Met een bus vol zijn we er heen geweest en onze favorieten hebben verdiend gewonnen. In vrolijke stemming keerden we naar Schellinkhout terug. Op zondag 31 januari worden er estafettewedstrijden voor leden gehouden en op maandag 1 februari volgen alsnog de kinderwedstrijden. Het was flink koud en moesten alle medewerkenden bewonderen voor hun doorzettingsvermogen. De medewerking van het onderwijzend personeel had wel even groter kunnen zijn, hoewel het met dit koude weer begrijpelijk was dat meester Klomp liever bij de kachel bleef. Op dinsdag 2 februari zijn er dan nog kortebaanwedstrijden voor het district. Uitslag: S. Hoekstra II en P. Dekker IV. Ze hebben beide goed gereden. Op vrijdag 5 februari gaven we een kortebaan wedstrijd voor mannen, die gewonnen wordt door de Schellinkhouter Sikke Hoekstra. Het publiek wordt aangeraden zich niet met de leiding te bemoeien en te begrijpen, dat wij alles belangeloos en zo goed mogelijk trachten te doen. Op zondag 7 februari is er een koppelwedstrijd over 80 ronden. Er doen 9 koppels mee en het Schellinkhouter koppel Hoekstra - Koster wint de eerste prijs en alle premies. Op 18 februari zijn er kortebaan wedstrijden voor jongens van 14 tot 16 jaar. Uitslag: K.J. Stapel 1ste prijs. Resumerend kunnen we terug zien op goed geslaagde wedstrijden, terwijl de baan vrij goed was. Het bestuur heeft het druk gehad, wat zij met liefde doet voor de leden en de mooie ijssport. In zijn verslag wil de secretaris niet persoonlijk zijn, maar hij kan het niet laten om een pluim op de hoed te steken van onze penningmeester R. de Boer, die bij alles de spil was waar alles op draaide en ons de spirit gaf om niet achter te blijven. Dat hij ons nog vele jaren mag dienen.

Op de bestuursvergadering van 8 november 1954 krijgt bestuurslid Nico Roemer een veeg uit de pan, omdat hij niet aanwezig kan zijn wegens drukke werkzaamheden, n.l. het schudden der kaarten. Na zijn openingswoord geeft de voorzitter Gerrit Posch het woord aan secretaris Jo Nierop tot het voorlezen der notulen van de vorige bestuursvergadering. Deze waren niet opgemaakt dus dat was vlug klaar. De secretaris belooft beterschap. Afgesproken wordt dat het bestuur in de volgende jaarvergadering een voorstel zal doen tot contributieverhoging. Bij de rondvraag bedankt de heer R. de Boer voor het ontvangen bloemstuk ter gelegenheid van zijn veertigjarig huwelijksfeest.

Gerrit Posch, Chris Roorda en Jo Nierop bezoeken op zaterdag 13 november 1954 n.m. 2 uur in Hotel "De Roskam" te Hoorn de Algemene Vergadering van het District Hoorn van de IJsbond Hollands Noorderkwartier. Voorzitter J.D. Groot vraagt bij voorbaat excuses voor gemaakte fouten bij gelegenheid van enkele wedstrijden en zonder zijn baantje schoon te praten, gaf hij zijn overbelaste functie daarvan ook enige schuld, en dat alles uit een sportief standpunt moet worden bekeken. Dit is een wenk aan alle ijsbestuurders om aan hun leden en het publiek uit te leggen alles zo sportief mogelijk te bekijken, daar alles belangeloos gebeurt. Op deze districtsvergadering wordt de koppelwedstrijd aan Schellinkhout toegewezen.

Deze vergadering wordt bijgewoond door Gerrit Posch, Chris Roorda en Jo Nierop.

Er zijn maar weer weinig leden afgekomen op de Algemene Vergadering die op 27 november 1954 wordt gehouden in het lokaal van den heer R. v.d. Veen, getuige de woorden van de voorzitter waarin hij zijn spijt uit drukt dat niet meerderen op de vergadering aanwezig zijn. De aftredende bestuursleden J.P. Nierop en H.N. Roemer worden met algemene stemmen herkozen. Sikke Hoekstra maakt een opmerking over het geven van waardebonnen als prijs aan de kinderen. Volgens hem doet een briefje hen niets. Het bestuur voelt dit wel aan, maar naast het klaar maken en organiseren der wedstrijden, komt dan ook nog het op tijd prijzen kopen, die een ieder bevredigen. De voorzitter beaamt het probleem, maar zegt dat ieder rechtgeaard ouder natuurlijk iets koopt voor de waardebon ten behoeve van het kind en niet, zoals bij een zekere familie, direct broodbelegging wordt gekocht om eens lekker met zijn allen te smullen. In het vervolg zal geprobeerd worden om voor de jongeren zoveel mogelijk prijzen te nemen, bestaande niet uit waardebonnen, wat den heer D. Kalverboer ten zeerste op prijs zal stellen. Het voorstel tot een contributieverhoging van f 1,- naar f 1,50 gaat er door, hoe wel niet geheel met volle instemming. Enkelen waren bang voor bedanken van sommige leden en dat is ook een strop. Na de gebruikelijke verloting en de rondvraag sluit voorzitter Posch de vergadering met een woord van dank en roept allen een tot weerziens toe.

Uit het jaarverslag van de winter 1954 - 1955 blijkt dat het begin 1954 kalm is begonnen te vriezen tot ongeveer half maart toe. Daar het steeds matig vroor was het ijs zeer onbetrouwbaar. Toch worden er wedstrijden gehouden voor de schoolkinderen. Voor de jongeren waren prijzen gekocht wat een succes bleek te zijn. Voor de oudere kinderen waren er nog waardebonnen. De koppelwedstrijden voor het district werden ook op de baan van Schellinkhout gehouden. Onze baan lag een heel stuk zee in, maar was goed berijdbaar. Het Schellinkhouter koppel Cor Koster en Sikke Hoekstra moest winnen om de wisselbeker te mogen behouden en dan ook voorgoed. De wedstrijd verliep echter anders dan gewenst. Met klein verschil werd ons koppel verslagen door een koppel uit Berkhout. Een volgende keer maar beter jongens. Op de laatste zondag van de vorstperiode worden er nog koppelwedstrijden voor de jeugd gehouden, volledig met rugnummers. Wat reden die knapen fel! Het winnende koppel was J. Ruiter en D. Posch.

17 leden zijn present op de jaarlijkse Algemene Vergadering op 10 december 1955. Voorzitter Posch opent de vergadering met een hartelijk woord van welkom aan het steeds aanwezige oude clubje. Het kapitaal van de vereniging bedraagt f 234,27. De bestuursleden Jb. Mol, R. de Boer en Chr. Roorda worden herbenoemd. De heer De Boer wil wel in het bestuur blijven, maar niet als penningmeester en hoopt dat een ander dit wil doen. De heer K. Dekker is de gelukkige man bij de gebruikelijke verloting.

Met man en macht wordt er aan een goed berijdbare ijbaan gewerkt op het IJsselmeer.

Uit het jaarverslag van de winter 1955 - 1956 blijkt dat het op 30 januari 1956 is begonnen te vriezen. Al na een paar dagen begon de zee dicht te lopen en hebben we vier weken ijsvreugde gehad. Diverse wedstrijden werden er georganiseerd. Er schuilen bij de jeugd goede krachten, wat hoop geeft voor de toekomst. Doe je best jongens! De ijsbaan op zee heeft het bestuur en de leden veel werk gegeven. Een bijzonder woord van dank aan de firma W.T.C. Hoogenboezem. Een groot verlies lijdt de vereniging door het op jonge leeftijd heengaan van Sikke Hoekstra.

In het café van R. van der Veen zijn op donderdag 29 november 1956 om 19.30 uur 14 leden aanwezig op de Algemene Vergadering van ijsclub "de Opbouw". Het blijkt dat de heer R. de Boer nog steeds penningmeester is. Bij de bestuursverkiezing wordt de heer Dekker herbenoemd en wordt de heer W.T.C. Hoogenboezem nieuw in het bestuur gekozen. Omdat de heer Hoogenboezem niet op de vergadering aanwezig is, wordt hem zijn benoeming doorgegeven en hij zal trachten een goed opvolger van den heer Gt. Posch te worden, die ons ruim 10 jaar als voorzitter heeft gediend op zijn voortreffelijke wijze. De scheidende voorzitter wordt veel lof toegezwaaid en hij bedankt voor het gesprokene en de sigaren.

Onder leiding van de nieuwe voorzitter de heer W.T.C. Hoogenboezem wordt op zaterdag 14 december 1957, aanvang 7.30 uur, de Algemene Vergadering gehouden. Aanwezig zijn slechts 9 leden. Na het gebruikelijke half uurtje, wordt de vergadering geopend door de voorzitter, die clementie vraagt voor zijn ambt daar hij als voorzitter niet te veel ervaring heeft. Na de goedkeuring van het verslag van de secretaris en de boeken van de penningmeester volgt de bestuursverkiezing. Twee aftredende leden den heer H.N. Roemer en den heer Chr. Roorda waren niet herkiesbaar. Aan den heer Roorda verliezen wij een prima bestuurslid. Over de mate van verlies van bestuurslid Nico Roemer wordt met geen woord gerept..... Secretaris Jo Nierop wordt herkozen en den heer Jb. Walkeuter wordt als nieuw lid in het bestuur gekozen. Omdat penningmeester R. de Boer graag zijn ambt over wil dragen, neemt de heer Nierop tijdelijk het penningmeesterschap over, behalve het ophalen van de contributies. Daarbij zal hij zonodig worden geholpen door de heren C. Koster, P. Posch en R. de Boer. De scheidende penningmeester wordt tenslotte bedankt voor zijn vele werk voor de vereniging.

De jaarlijkse Algemene Vergadering van de ijsclub vindt in 1958 plaats op 20 december ten lokale van den heer J. Dikstaal. Als voorzitter W.T.C. Hoogenboezem de bijeenkomst opent blijken er slechts 4 bestuursleden en 5 leden aanwezig te zijn. Den heer Jb. Walkeuter is door een kleine kouvatting niet bij machte te komen, terwijl den heer Dekker zwaar blaffend en hoestend ook afwezig moest blijven. Opvallend is dat als penningmeester nog steeds den heer R. de Boer wordt genoemd, ondanks het feit dat hij op de jaarvergadering van 14 december 1957 is uitgezwaaid. Het jaarverslag van penningmeester De Boer laat een batig saldo zien van f 372,59. De bestuursleden R. de Boer en Jb. Mol worden bij acclamatie herbenoemd. Een zevende bestuurslid kunnen we uit de vergadering niet vinden en hopen maar dat we deze winter nog eens tegen een goed bestuurslid op lopen. Bij de rondvraag bedankte den heer W.T.C. Hoogenboezem voor de attentie bij zijn 25-jarig huwelijksfeest. De heer R. de Boer brengt dank uit aan de echtgenote van de secretaris, mevrouw Nierop-Van Klaveren, voor het direct bereid zijn tot het halen van het bloemstukje.
 Sara Maria van Klaveren (foto 1941).

Op Kerstavond 1959 vindt in café Dikstaal de Algemene Vergadering plaats. Voorzitter Hoogenboezem kan slechts 4 leden en 5 bestuursleden verwelkomen. Het aftredende gedeelte van het bestuur wordt bij acclamatie herbenoemd. Het winterprogramma wordt geheel aan het bestuur overgelaten. De consumptiemelk aan de kinderen hopen we iets goedkoper te krijgen, tenminste een poging in die richting te doen.

Op 5 januari 1961 wordt de volgende jaarvergadering gehouden in het dorpscafé van uitbater E.J. Geurts. De opkomst was als steeds zeer slecht, terwijl het lokaal zeer matig was verwarmd. Voorzitter W.T.C. Hoogenboezem concludeert uit de slechte opkomst dat het bestuur kennelijk het volle vertrouwen geniet van de leden. Overigens krijgt elke aanwezige twee consumpties aangeboden van de ijsclub. Nadat de notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd, volgt het verslag van penningmeester R. de Boer.
Het kapitaal van de vereniging bedraagt f 701,15. De Boer bracht een woord van hulde aan de vrouw van de secretaris mevrouw Nierop-van Klaveren, voor haar goede hulp aan hem. Bij de bestuursverkiezing worden de bestuursleden J.P. Nierop en Jb. Walkeuter herkozen. Door het bestuur was de heer Jn. Has aangezocht om het bestuur te completeren. De vergadering gaat daarmee accoord. Aan de heer Dekker wordt onderhands gegund het maken van een geraamte voor een ijstent, daar onze kas dit wel kan lijden. Tijdens de vergadering is de heer Jb. Mol toch nog naar de bijeenkomst gekomen, ondanks hij het deze avond zo druk had. Hulde!
 Opschrift van een suikerzakje van uitbater Geurts.

Op 30 januari 1962 vindt in het lokaal van den heer J. van Linschoten de Algemene Vergadering plaats. De opkomst is weer heel matig, terwijl penningmeester De Boer, door kordaat handelen van den heer Jb. Mol nog net van het plan om onder de dekens te duiken, kon worden gered en alsnog naar de vergadering toog. De kascontrole door de financiële commissie heeft nog niet plaatsgevonden, omdat de penningmeester dacht dat de vergadering op zaterdag zou worden gehouden. Bestuurslid Jb. Mol wordt herkozen. Voor onze scheidende penningmeester den heer R. de Boer werd den heer C. Koster Gz. met 7 van de 8 stemmen gekozen. Omdat het kassaldo ruim f 600,- bedraagt oppert den heer C. Koster de vraag hiervoor mogelijk een afdekking voor de tent aan te schaffen. Er zal in dit verband contact worden opgenomen met zeilleveranciers. De voorzitter bedankt de heer De Boer voor zijn vele verdiensten voor de ijsclub. Secretaris Nierop stelt voor om de heer Roelof de Boer tot erelid te benoemen, wat aller instemming heeft. De vereniging betaalt weer twee consumpties voor de aanwezigen, wat er nog maar af moet.

Als op 11 januari 1963 de Algemene Jaarvergadering wordt gehouden kent het dorpscafé alweer een nieuwe beheerder. Het is de heer Stroomberg. Ondanks de slechte weg is de opkomst nog vrij goed (16 man). In het bijzonder wordt de oud-voorzitter, de heer Gerrit Posch, welkom geheten. Penningmeester Cor Koster moet meedelen dat er een nadelig saldo is van f 76,27. Dat zit 'm in het aanschaffen van een zeil voor de consumptietent. Bij de bestuursverkiezing blijkt dat de heer K.P. (Klaas) Dekker niet herkiesbaar is en wordt door de voorzitter bedankt voor het werk in deze gedaan. De voorzitter wordt gekozen met 14 stemmen en de heer G. Bakker met 9 stemmen. De heer G. Bakker was niet erg enthousiast, maar nam toch de benoeming aan, waarmee hij wordt gefeliciteerd. Tijdens de rondvraag wordt voorgesteld om voor de tent vleugelmoeren te nemen, die besteld worden bij den heer K.P. Dekker. De heer De Boer dringt aan om zo veel mogelijk wedstrijden te organiseren. Secretaris Nierop antwoordt daarop, dat dit wel nodig is, maar in de praktijk komt het vele werk hiervoor op de schouders van enkelen die er op den duur ook tabak van krijgen. De heer De Boer stelt voor om bekertjes aan te schaffen voor de consumptietent.

Het jaarverslag over de winter 1962 - 1963 meldt dat we verwend zijn wat ijs betreft, maar ook met veel sneeuw, koude en ongerief. Het is een prachtwinter voor de schaatssport geweest. Het absolute hoogtepunt op de schaatsbaan op het IJsselmeer is het kampioenschap van Schellinkhout, wat onze melkrijder Jn. Nierop wist te behalen. Bij de koppelwedstrijden van het district eindigen Jn. Nierop en Jn. Visser op een keurige tweede plaats. Slechts zware training en opoffering kan de snelheid en het uithoudingsvermogen opvoeren, maar dat moet een ieder voor zich uitmaken, want we leven gelukkig in een vrij land. Voor het klaar maken der baan onze welgemeende dank aan allen die hebben meegewerkt. Na februari hebben we de baan de baan gelaten, want schoonhouden was haast niet te doen en de belangstelling tanende. Over het IJsselmeer worden lange schaatstochten georganiseerd naar Friesland, Amsterdam enz. Op 3 maart worden er nog wedstrijden op het IJsselmeer georganiseerd in Broekerhaven. Het begint dan reeds te dooien, wat ik persoonlijk wel waardeerde en velen met mij. Secretaris Nierop eindigt zijn jaarverslag met de volgende tekst:
Nu rest mij nog de droevige taak, namelijk één van onze bestuursleden, den heer Jacob Mol is op 45-jarige leeftijd op 7 Mei, plotseling uit onze gemeenschap weggenomen. Wij allen weten, dat een zeer goed mens is heen gegaan en leven mee met zijn vrouw en kinderen.
Vervolgens wordt de heer Mol, die op 22 november 1952 in het bestuur is gekozen, bedankt voor de prettige medewerking en alles wat hij voor de ijsclub heeft gedaan.

Er zit alwéér een nieuwe uitbater in het dorpscafé "de Schouw". Het is de heer C.A. Bron, die op 10 januari 1964 gastheer is van het bestuur en een handjevol leden van de ijsclub.
 Café "de Schouw".
Het verslag van penningmeester Cor Koster geeft aan dat het kapitaal f 373,47 bedraagt en we bezitten nu een prima consumptietent. Door het overlijden van bestuurslid Jacob Mol is er een vacature in het bestuur en ook voorzitter W.T.C. Hoogenboezem moet om zeer belangrijke redenen bedanken voor het bestuur. De bestuursleden J.P. Nierop en Jb. Walkeuter treden af, maar zij zijn herkiesbaar en nemen hun benoeming weer aan. Tot nieuwe bestuursleden worden benoemd de heren K.J. (Klaas) Stapel en A.P. (Adriaan) Hoogenboezem. Mevrouw Nierop-van Klaveren krijgt van alle kanten de nodige lof toegezwaaid voor alles wat ze voor de ijsclub doet. Bij de rondvraag stelt de heer J.P. Nierop voor om een kapstok te maken in de consumptietent voor het ophangen van overbodige kleding, wat den heer A.P. Hoogenboezem in orde zal maken en dan tevens de poten zal inkorten van de tent. De heer Jn. Nierop stelt voor om de caféhouder in te schakelen bij de verkoop van melk e.d. Dit voorstel wordt in beraad gehouden, daar het bestuur de laatste jaren niet zo veel plezier heeft beleefd aan deze zaak. Volgens de heer A.P. Hoogenboezem is de berichtgeving over schaatswedstrijden in het dorp niet voldoende, maar hij weet met K.J. Stapel een oplossing. Auto, chauffeur, toeter en omroeper. Zij zullen dit verzorgen.
 Opdruk van een suikerzakje van uitbater Bron.

Het café van de heer A. Bron wordt op 29 januari 1965 bevolkt door het bestuur en 12 leden van de ijsclub als daar de jaarvergadering wordt gehouden. Ze worden welkom geheten door waarnemend-voorzitter J.P. (Jan) Has. Hij betreurt het ten zeerste dat er dit seizoen nog geen gelegenheid is voor het schaatsenrijden en het houden van wedstrijden. De aftredende bestuursleden C. Koster Gz. en G. Bakker worden met overgrote meerderheid herkozen. Op aandrang van de waarnemend-voorzitter wordt er een verkiezing gehouden voor een nieuwe voorzitter. Hij had zelf niet veel zin in het baantje. Daar de aanwezige leden reeds door hadden dat wij aan den heer Has een prima voorzitter zouden hebben, die zonodig spijkers met koppen wist te slaan, werd hij ook met grote meerderheid gekozen. Jan Has neemt zijn benoeming aan, daar hij zulk een groot vertrouwen van de aanwezigen niet wilde beschamen. Verder komt uit de vergadering het voorstel om de inventaris tegen brandschade te verzekeren. De secretaris zal zich in dit verband in verbinding stellen met mevrouw Mol-Breebaart. Cor Koster heeft drie rubber strippen gekocht voor drie nieuwe ijsschuiven. Adriaan Hoogenboezem neemt op zich dit in orde te maken.

De Algemene Vergadering van 1966 wordt op 14 januari gehouden in het café van Piet Bakker. Voorzitter Jan Has hoopt dat de besprekingen vlot en plezierig zullen verlopen. Daarna geeft hij het woord aan de secretaris tot het voorlezen der vorige notulen. Deze worden goedgekeurd en getekend, maar de secretaris wordt verzocht alles wat hij vertelt er ook werkelijk in te zetten. Bij de bestuursverkiezing is de heer Has aftredend, maar herkiesbaar. De heer Jb. Walkeuter is ook aftredend, doch niet herkiesbaar. De voorzitter wordt met grote meerderheid herkozen en in de vacature die ontstaan is door het vertrek van de heer Walkeuter wordt voorzien door de benoeming van Jac. Kuiper.

Er is op 16 december 1966 maar weer een geringe opkomst van de leden als de Algemene Vergadering in het café van Piet Bakker wordt gehouden. Voorzitter Has vermoedt dat de voetbaltraining hieraan ook wel debet is. De heer G. Bakker had commentaar over het notulenboek en dacht dat het een poëzie album was. Dit werd hem door de secretaris terdege kwalijk genomen, hoewel hij dit niet openlijk uitte. Tenslotte spreekt men niet kleinerend over zoiets belangrijks als een notulenboek. Aannemer Piet Leegwater heeft gelukkig nog geen rekening gestuurd voor de sneeuwschuivers en als hij ze schenkt wordt dit ten zeerste gewaardeerd door het bestuur. Mevrouw Nierop-van Klaveren krijgt een waarderend woord voor het ophalen van het donateurs- en ledengeld. Zij wist weer 10 nieuwe donateurs te winnen. Hulde! De aftredende bestuursleden J.P. Nierop, K.J.Stapel en A.P. Hoogenboezem worden met grote meerderheid herkozen. Bij de rondvraag heeft het nieuwe bestuurslid Jac. Kuiper een pracht voorstel voor eventueel te houden ijswedstrijden: Een estafette voor groepen ingedeeld naar leeftijd. Daar is een ronde baan voor nodig met een lengte van ongeveer 800 ß 1000 meter. Zet daarin een zeker aantal attracties waar punten mee zijn te verdienen. Wie na een uur rijden de meeste punten heeft verzameld, heeft de eerste prijs en dat is dan niet altijd de snelste rijder, maar de handigste en gelukkigste. Het bestuur neemt dit voorstel over.

De Algemene Vergadering vangt op 11 december 1967 om 19.30 uur aan in het café van Piet Bakker. Voorzitter J. Has is tevreden over de opkomst, daar dit meer was dan vorig jaar. Vijf leden hebben hun lidmaatschap opgezegd en/of zijn uit Schellinkhout vertrokken en er zijn elf nieuwe leden bij gewonnen. Bestuursverkiezing: Aftredend zijn de bestuursleden G. Bakker (niet herkiesbaar) en C. Koster Gz. (herkiesbaar). De heer Jn. (Jan) Nierop is door het bestuur candidaat gesteld. Na het tellen van de stemmen blijkt dat de heren Koster en Nierop zijn gekozen met respectievelijk 10 en 9 stemmen en dat de heer P. Ham twee stemmen heeft gekregen. De heer G. Bakker wordt door de voorzitter bedankt voor alles wat hij voor de vereniging heeft gedaan. Hij was een specialist in het keuren van de kwaliteit van het ijs en zakte er ook prompt door. Bij de rondvraag vraagt Jac. Kuiper aan de secretaris of deze al palen in zee heeft geslagen om het ijs vast te houden. De secretaris antwoordt dat de palen bij de laatste storm zijn losgeslagen. Verder vraagt Kuiper of er een mogelijkheid bestaat om de ijsbaan te verlichten. Dit zal door het bestuur ernstig in overweging worden genomen met medewerking van Tjalle van der Rol, onze electriciën.

Het nieuwe dorpshuis "de Dregt" is op 3 januari 1969 voor de eerste maal het toneel van de Algemene Vergadering van de ijsclub "de Opbouw". Ondanks dit prachtige nieuwe onderkomen hebben slechts 9 leden de moeite genomen om de bijeenkomst te bezoeken. De voorzitter memoreerde nog even de gehouden wedstrijden voor de jeugd, die goed waren geslaagd. De vereniging staat er volgens penningmeester Cor Koster goed voor. Het positieve saldo is f 792,38. Dit saldo zal nog wel iets minder worden, daar nog enige uitgaven moeten worden gedaan in verband met de gehouden wedstrijden voor de oudere jeugd. Hiervan waren 11 prijswinnaars, waarvan 8 liever een medaille hadden, terwijl de geldprijzen ook een nuttige bestemming kregen. Mevrouw Nierop-van Klaveren wordt weer bedankt voor het ophalen van de donateurs- en ledengelden. De bestuursverkiezing was als gewoonlijk niet moeilijk. Voorzitter Jan Has en secretaris Jo Nierop worden met algemene stemmen herkozen. Bij de rondvraag brengt Adriaan Hoogenboezem het probleem tent ter sprake. Enige voorzieningen moeten worden getroffen over de constructie en een nieuwe plaats voor de tent. Secretaris Nierop zal in dit verband de heer P. Posch vragen.

Het nieuwe dorpshuis "de Dregt".

Op 14 december 1970 wordt de Algemene Vergadering voor de tweede keer gehouden in het dorpshuis, maar ook nu weer zijn er maar weinig leden present. 11 stuks, om precies te zijn. De notulen van de vorige vergadering worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd wat wel de verwachting was, want ze waren twee jaar oud, omdat de jaarvergadering van het jaar daarvoor wegens ziekte niet is doorgegaan. De heer Koster geeft een duidelijke toelichting over de W.A. verzekering, wat zeer wordt gewaardeerd en alle op onze baan voorkomende ongevallen zal dekken. Bestuursverkiezing: Aftredend zijn de heren A.P. Hoogenboezem, K.J. Stapel en Jac. Kuiper. Ze worden alle drie met grote meerderheid herkozen, wat hun als beloning de felicitatie brengt van onze voorzitter. De heer Wim Hoogenboezem heeft zin in koppelwedstrijden voor leden, met door loting verkregen koppels. Aan dit voorstel zal door het bestuur worden gewerkt. Er volgt een oproep aan de leden om mee te helpen aan het klaar maken en schoonmaken van de baan. Het bestuur kan het alleen beslist niet af, want ieder heeft zijn eigen bedrijf of beroep. Er komt een voorstel om de consumptietent op een hooiwagen van Jan Has te plaatsen. Er zal een poging in die richting worden gedaan. Penningmeester Cor Koster Gz. bedankt ook namens zijn vrouw voor het cadeau bij zijn huwelijk.

In het dorpshuis "de Dregt" zijn op 26 november 1971 het bestuur en een onbekend klein aantal leden aanwezig. De voorzitter heet allen hartelijk welkom en in het bijzonder de mensen uit de nieuwbouw. Enkele heren hebben zich bereid verklaard de werkzaamheden van het bestuur te verlichten om alles beter te doen slagen. De volgende mensen geven zich spontaan op: de heren Mart Sluis, Harm Veenhof, Ron Hos, Jan Schuurmans en Cor Heijman. De bestuursverkiezing: Jan Nierop is aftredend en herkiesbaar, penningmeester Cor Koster is ook aftredend, maar niet herkiesbaar. De heren J. Nierop en Heijman worden met grote meerderheid in het bestuur her- respectievelijk ge-kozen. Bij de bespreking over het winterprogramma wordt alles aan de omstandigheden overgelaten. Voorzitter Has bedankt den heer C. Koster voor het vele werk voor de ijsclub gedaan en de scheidende penningmeester zegt dat hij tot zijn spijt moest bedanken door drukke werkzaamheden in zijn bedrijf. Nu de functie van penningmeester vacant is wordt er overlegd wie deze taak binnen het bestuur kan overnemen. Jo Nierop vindt dat zijn naamgenoot Jan Nierop hiervoor in aanmerking komt, omdat hij bijna geen tijd kan geven voor het organiseren der wedstrijden en daarom misschien wel de mogelijkheid ziet het penningmeesterschap op zich te nemen. Verder stelt secretaris Nierop voor om de contributie met het gehele bestuur op te halen wat voor de penningmeester een grote verlichting zal zijn. Jan Nierop neemt vervolgens de functie aan. Bij de rondvraag zegt secretaris Jo Nierop, dat hij er het volgende seizoen beslist mee op wil houden, maar de voorzitter is het daar geheel niet mee eens. Maar heus het is beter om jonge mensen aan te trekken met nieuwere opvattingen, die beter in deze tijd passen, vindt secretaris Nierop.

   Suikerzakjes van "de Dregt".

De laatste notulen uit het hierboven bedoelde notulenboek betreft het verslag van de Algemene Vergadering van 14 december 1972, die in het dorpshuis wordt gehouden. Omdat voorzitter Has niet op tijd aanwezig is wordt zijn taak op voorbeeldige wijz overgenomen door de heer Jac. Kuiper. Na een woord van welkom aan alle aanwezigen geeft Kuiper het woord aan de scheidende secretaris, de heer J.P. Nierop, tot het voorlezen der notulen der vorige Algemene Vergadering. Nadat de notulen zijn goedgekeurd is het woord aan penningmeester Jan Nierop, die in zijn nieuwe functie blijk gaf van grote kwaliteiten op financieel en boekhoudkundig gebied. De periodiek aftredende voorzitter Jan Has wordt met algemene stemmen herkozen. Wim Hoogenboezem wordt gekozen als nieuw bestuurslid. Na de stemming kwam de voorzitter de vergaderzaal binnen. Het speet hem geweldig niet eerder te kunnen komen, maar dit werd door de vergadering wel begrepen. De voorzitter zwaait de scheidende secretaris J.P. Nierop en zijn echtgenote veel lof toe voor het vele werk dat zij voor de ijsclub hebben gedaan. Als blijk van waardering wordt aan mevrouw Nierop een plant aangeboden. De heer Nierop wordt benoemd tot erelid en ontvangt een mooie doos waar sigaren en sigaretten in kunnen. In deze doos komt nog een inscriptie. De heer A.P. (Adriaan) Hoogenboezem volgt Nierop als secretaris op. Bij de rondvraag komt de consumptietent ter sprake. Dit wilde men oplossen met het plaatsen van een bestelauto bij de baan voor verkoop van melk, koek en andere lekkernijen. Daardoor kan de tent vervallen. Verder hebben we nog 400 meter touw. De heren J.P. Has en K.J. Stapel hebben daarvoor wel interesse en Jan Nierop kwam nog wel even kijken. De heer C. Nooij vindt dat het bestuur de afgelopen winter de kans om wedstrijden te houden voorbij heeft laten gaan. Daarop wordt door het bestuur geantwoord dat alleen in de weekeinden activiteiten kunnen worden gepland en dat het ijs van dien aard was, dat het niet verantwoord was hiervan werk te maken. De heer Klaassen vraagt of het mogelijk is om verlichting aan te brengen. Dat is volgens het bestuur wel mogelijk, maar vermoedelijk ook prijzig. Men zal zich in dit verband in verbinding stellen met Tj. van der Rol. Daarna volgt de benoeming van een zogenaamde werkcommissie, die bestaat uit de volgende heren: W. Hoogenboezem, Heijman, Klaassen, Schuurmans, Hos en C. Nooij. Deze heren zullen zorgen voor het klaar maken der banen en het uitzetten van de afstanden. De vereniging zal een toeter aanschaffen voor het bekend maken en het begeleiden van wedstrijden. Hij is Zondag 17 December gebruikt en bewees reeds goede diensten bij onze jaarlijkse Zomerdijkcross.
 Het lintje voor de deelnemers aan de Zomerdijkcross van 1971.

----------

Hieronder volgen uittreksels van de notulen van ijsclub "de Opbouw", zoals die met pen geschreven zijn in het tweede notulenboek (afm. hoogte 325 mm, breedte 250 mm en dikte 8 mm), dat is voorzien van een blauwkleurig hard kartonnen kaft. Overigens is dit notulenboek slechts half vol geschreven.

Het betreft verslagen van 14 december 1972 tot en met 21 april 1988.

Na het 25-jarig jubileum als lid en secretaris van zijn voorganger Jo Nierop maakt de nieuwe secretaris A.D. (Adriaan) Hoogenboezem zijn eerste jaarverslag d.d. 14 december 1972. Dit geschrevene wou secretaris beschouwen als een jaaroverzicht en dus ook als zodanig noemen. Dat overzicht wou ondergetekende dan laten lopen van einde jaarvergadering tot aanvang jaarvergadering. Alzo, na de jaarvergadering van 14 Dec. 1972 wordt door voorzitter Jan Has het woord gegeven aan Cor Heijman. Deze komt met een uitgewerkt plan ter tafel om op 17 december een trimdag te organiseren. De Raiffeisenbank heeft f 25,- ter beschikking gesteld en de Amstelbrouwerij een circa 25 cm grote beker. Om nog maar niet te vergeten de vele toezeggingen ten tijde van de vergadering door leden en bestuur. Op de dag zelf was het 's morgens om circa 10.00 uur voor verscheidene mensen al poot aan spelen om toch al de strepen, pijlen en vlaggen op de juiste plaats te krijgen. Ik zal geen namen noemen maar K.J. Stapel is een lijntrekker eerste klas. Om elf uur gaat de wedstrijd van start op het 5 km lange parcours. Er zijn 28 deelnemers en na circa 14 minuten en 30 seconden komt Joop Keizer uit Grosthuizen als eerste over de finish. De snelste Schellinkhouter is C. Veer en hij ontvangt uit handen van voorzitter Has de Amstelbeker. 87 jeugdigen tot en met 13 jaar volgen om 11.30 uur een verkort parkoers. Nou en om 20 voor 12 ging dan het grote gebeuren van start, waar ieder het tegen zijn eigen buurman kon opnemen. Er zijn 48 deelnemers en dankzij het mooie weer en de grote publieke belangstelling kon dit gedeelte als geslaagd worden beschouwd. Rest nog te vermelden dat een verlichtingscommissie een hele middag in aktie is geweest om met behulp van palen tussen de dijkstenen een begin te maken voor een verlicht stuk zee. Er ligt op dat moment een dun ijsvloertje, maar het zal niet verder aangroeien. Omdat er geen natuurijs is bezoeken ongeveer 50 leden van de ijsclub de kunstijsbaan in Alkmaar. In hetzelfde jaarverslag wordt in het kort verslag gedaan van de op 18 november 1973 gehouden trimcross. 84 jeugdigen lopen een kort parkoers en ontvangen bij de finish een lint + appel. Er zijn 32 wedstrijdlopers die ongeveer 8700 meter lopen en ook nu is J. Keizer de winnaar. De snelste Schellinkhouter is W.J. Hoogenboezem. Daarna gaan er nog 46 prestatielopers van start. Hopende dat seizoen 73-74 nu eens behoorlijke ijsdagen geeft wil ik dit verder voor gezien houden.

Het jaarverslag over het jaar 1974 begint als volgt:
Het jaar was nog maar nauwelijks anderhalve maand oud of het kon voor de ijsclub al weer als verloren worden beschouwd wat het ijs betreft. Veel leden van de ijsclub zijn dan ook weer een dag naar de kunstijsbaan in Alkmaar geweest. Dan volgt het verslag van de zomerdijkcross die op 17 november 1974 is gehouden. Het voorbereidende werk vergde 2 avondjes doorpraten en knap stencilwerk van de heer Heijman. Tachtig jongens en meisjes leggen het verkorte parkoers af en slechts 4 dames volgen hetzelfde traject. Aan de prestatieloop doen 40 deelnemers mee en de wedstrijd wordt gelopen door 45 man. Joop Keizer is wederom de winnaar. De beker voor de snelste Schellinkhouter, die door het dorpshuis beschikbaar is gesteld, wordt door voorzitter Jan Has uitgereikt aan de heer J. Jonker. Terugkijkend op dit alles kunnen we stellen dat de ijsclub zonder ijs toch duidelijk een reden van bestaan heeft.

Ook in het het jaarverslag over het jaar 1975 kan de secretaris geen melding maken van natuurijs. Dus gaat er ook dit jaar weer een bus vol schaatsliefhebbers op zondag 29 december naar de kunstijsbaan in Alkmaar. Daar dit een ieder jaar terug komend uitje lijkt te worden, moet u niet van mij verwachten dat ik daar iedere keer even uitgebreid verslag van maak. Hetzelfde geldt voor de zomerdijkcross. Het behoeft natuurlijk niet te verbazen, dat Joop Keizer ook dit jaar weer de rollade mee nam. De heer J. Jonker is weer de snelste Schellinkhouter. Op 25 november bereikte ons het bericht dat ons erelid Roelof de Boer op 84-jarige leeftijd was overleden.

Uit het jaarverslag over het jaar 1976 blijkt dat men weer niet optimistisch is over de ijskansen. Zo'n 18 jeugdige leden van de ijsclub gaan vanaf januari wekelijks naar de kunstijsbaan in Alkmaar. Voor één gulden per keer krijgen ze daar schaatsles. De vervoerskosten komen voor rekening van de ijsclub. Dit zouden toch onze jeugdschaatsers bij uitstek moeten worden. Maar dan begint het toch nog te vriezen en kan er een baan uitgezet worden op het IJsselmeer. Op 1 februari volgen er wedstrijden voor de jongste schoolkinderen. De temperatuur op het ijs is zo laag, dat veel kinderen het voor gezien hielden en thuis bleven. Hier volgen de namen van de winnaars:
meisjes 1e en 2e klas: 1. Hetty Nooij, 2. Karin Dop, 3. Silvia Broers.
jongens 1e en 2e klas: 1. Jan Piet Has, 2. Marcel Broers.
meisjes 3e klas: 1. Yvonne Meulman, 2. Paulien Post, 3. Tineke Dop.
jongens 3e klas: 1. Lodewijk v.d. Woude, 2. André Koning, 3. Dirk Koen.
meisjes 4e klas: 1. Karin Houtzager, 2. Annemiek Hoogenboezem, 3. Marjan Nooij.
jongens 4e klas: 1. Robbie Kuipers, 2. Perry van Aarst, 3. Pim Koolhaas.
meisjes 5e klas: 1. Marleen Post, 2. Liesbeth Witvliet, 3. Christine Koen.
jongens 5e klas: 1. Marco Houtzager, 2. Johnny Maarse, 3. Wim Jan Koster.
meisjes 6e klas: geen deelname.
jongens 6e klas: 1. Jeroen Posch, 2. Adri Peereboom, 3. Eric Meulman.
Maar de grote dag moest nog komen en dat was 7 februari en wel 's middags om 1 uur. Op de door het bestuur uitgezette baan, die 's avonds wordt verlicht, worden drie soorten wedstrijden gehouden. Allereerst zijn er wedstrijden voor jongens en meisjes van 12 tot 14 jaar. De opkomst is matig. Slechts 8 jongens doen er mee en de winnaar wordt Michel Tiepel in een tijd van 19,4 sec. Vervolgens is er een wedstrijd voor de meisjes en dames. Hier bleek dat de jongste beslist niet de minste behoeft te wezen. Ons jonge talent Irma Houtzager, pupil van Nico Klaassen, reed de 140 meter in de winnende tijd van 16,6 sec. En toen was dan het ogenblik aangebroken waar we al vijf jaar naar uitkeken: Het kampioenschap kortebaan 160 m van Schellinkhout. Cees Nooij, die sedert 1970 de beker in bezit heeft, moet deze verdedigen. Er zijn 22 deelnemers van wie Nico Klaassen de snelste blijkt te zijn in een tijd van 14,8 sec. Cees Nooij zet 15,2 sec. op de klokken en wordt tweede. De middag wordt besloten met een gezellige estafette. Op zondagmiddag 8 februari worden de koppelwedstrijden van het district georganiseerd. Deze wedstrijden staan al 12 jaar op het programma, maar konden door gebrek aan ijs nooit afgewerkt worden. Er doen 12 koppels mee, waarvan er 3 uit Schellinkhout afkomstig zijn. De wedstrijd wordt gewonnen door het (niet-Schellinkhouter) koppel Hessel van Wijngaard en Bruno Plantinga. De prijzen worden in het dorpshuis uitgereikt. Als de winter 1975-1976 ten einde is volgt op 21 november weer de veldcross. Er zijn 160 deelnemers, waarvan 55 wedstrijdlopers. De jeugd is vertegenwoordigd met 58 persoontjes en de prestatietocht wordt door 44 mensen volbracht en alles verloopt weer zeer goed. De heer J. Jonker is voor de derde achtereenvolgende maal de snelste Schellinkhouter en mag de wisselbeker houden.

Dan blijkt er een losbladig verslag in het notulenboek aanwezig van de Algemene Vergadering van de ijsclub d.d. 20 december 1977, aanvang 20.00 uur, die gehouden is in het dorpshuis "de Dregt". Dit verslag is gemaakt door de nood-secretaris Jo Nierop, omdat secretaris A.P.Hoogenboezem geen tijd had. Voorzitter Jan Has komt te laat vanwege de dichte mist en de penningmeester had repetitie van het fanfare in Zwaag en kwam om negen uur. Er blijkt ook geen notulen of verslag te zijn gemaakt van de vorige bijeenkomst. Dit is jammer, want de secretaris is bekwaam genoeg, maar hij heeft zoveel andere liefhebberijen, dat het één onder het ander moet lijden. Door het district is de marathon toegewezen aan Schellinkhout: 100 ronden van 400 meter. Als het nodig is zal men proberen de baan de verlichten. "De Pekel" vol laten lopen stuit op bezwaren vanwege het riet.

Dan volgt het laatste jaarverslag van de hand van secretaris Adriaan Hoogenboezem. Het betreft het jaarverslag van de winter 1977 - 1978. Het komt misschien een beetje vreemd over om een jaarverslag te maken over 2 jaar, maar gezien het jaar 1977 ijsloos was en de cross ieder jaar gehouden wordt en er zodoende niet al te veel bijzonders het vermelden waard is, moet dat zo maar kunnen. Half februari begint het te vriezen en op 17 februari worden er schoolwedstrijden georganiseerd. Op zaterdag 18 februari zijn er clubkampioenschappen en de dag erna kan de marathon van het district worden gehouden, die met overmacht wordt gewonnen door Jos Niesten. Hij legt de 90 km op het ijs van het IJsselmeer af in een tijd van 2 uur en 50 minuten. Eén rijder, Jan van der Hoorn, moet met bevriezingsverschijnselen aan het oog naar de kant en enthousiaste mensen uit Schellinkhout delen koffie en sinaasappelen uit. De schaatsbaan op het IJsselmeer wordt gedurende twee avonden beschenen door drie grote lampen van de firma Van der Rol, doch helaas was dat meteen het sein voor de invallende dooi. Op zondag 26 september wordt de veldcross weer gehouden. De jaarlijkse cross blijkt gewonnen te zijn door de Schellinkhouter Jan Bosma en het hele gebeuren is een behoorlijk kassucces.

Het eerstvolgende verslag in dit notulenboek betreft het verslag over het jaar 1984 - 1985 d.d. 5 maart 1985 en is van de hand van secretaris H.J. Visser. Klaas Bant blijkt intussen voorzitter te zijn van de ijsclub.

Uit een aantal krantenknipsels, die in het notulenboek aanwezig zijn, kan worden opgemaakt dat er echter wel degelijk acitiviteiten zijn georganiseerd door de ijsclub:
23 november 1980: 10e Zomerdijkcross. Er zijn drie wedstrijden, één van drie kilometer bedoeld voor de kinderen, één van vijf kilometer bedoeld voor de gewone trimmer en dan de hoofdwedstrijd over een afstand van 18,5 kilometer. Winnaar van de hoofdwedstrijd (67 deelnemers) wordt Nico van Stralen uit Heerhugowaard in een tijd van 1.09.52. Jan van der Kamp uit Schellinkhout, die als veteraan heeft ingeschreven, eindigt als tiende in een tijd van 1.17.04 en wint daardoor de begeerde wisselbeker. Bij de wedstrijd over 5 km eindigt John Maarse uit Schellinkhout op de derde plaats. Dankzij de medewerking van veel vrijwilligers, die óf bij de inschrijving assisteerden, óf de lopers de juiste richting aangaven, óf mandarijnen uitdeelden, óf bij de finish hielpen, óf in de kleedkamers toezicht hielden, kon alles een vlot verloop hebben.

24 november 1981: Koppelwedstrijden van het district over 80 ronden, waarbij Willem Hoogenboezem en Piet Mol ondanks een valpartij als derde eindigen. Voor het eerst in de geschiedenis van het district Hoorn rijden ook de dames koppelwedstrijden en wel over 30 ronden.

1981, onbekende datum: 11e Zomerdijkcross
1982, onbekende datum: 12e Zomerdijkcross
1983, onbekende datum: 13e Zomerdijkcross

Uit het genoemde verslag over het jaar 1984 - 1985 blijkt dat er vorstperiodes zijn geweest in respectievelijk de tweede decade van januari en de eerste helft van februari van 1985. Het bestuur blijkt ook bezig te zijn geweest met werkzaamheden die te maken hadden met de aanleg van de landijsbaan op "de Pekel". Sinds begin dit jaar is onze vereniging dan ook een nieuw tijdperk in haar bestaan binnengetreden. Vanaf deze winter beschikken we nu over een eigen landijsbaan. De gemeentelijke overheid heeft toegestaan het weiland genaamd "de Pekel" te huren en 's winters blank te zetten. Vooral dankzij de enthousiaste inzet van onze huidige penningmeester Nico Klaassen kon een al jarenlang gekoesterd ideaal verwezenlijkt worden. De ijsclub is nu minder afhankelijk geworden van de vaak grillige ijstoestand op het IJsselmeer. Het is vooral van belang wanneer het om een korte winter gaat en voor kinderen is het ook veiliger geworden. Het is nu makkelijker om de baan te verlichten. Daarbij gaat bijzondere dank uit naar de leden en bestuursleden van voetbalvereniging S.V.S., die ons welwillend gebruik lieten maken van de stroomaansluiting op hun trainingsveld. De stroomkosten voor het verlichten van de ijsbaan worden door beide verenigingen gedeeld, mede waarom onze vereniging aan S.V.S. het recht overdroeg op de baan een koek- en zopietent te exploiteren. De schuif- en veegapparatuur wordt vorstvrij ondergebracht in de omkleedaccomodatie van de voetbalclub.
Op 18 november 1984 wordt de 14e Zomerdijkcross gehouden. Er kan worden ingeschreven voor de afstanden 12,5, 5 en 2,5 km. Het inschrijfgeld bedraagt respectievelijk f 5,--, f 3,-- en f 3 ,--. De start is om 10.30 uur bij het dorpshuis. Was- en omkleedgelegenheid is aanwezig. Na afloop ontvangt men een fraaie herinnering. Voor de wedstrijdatleten zijn er prijzen in natura. Voor meer informatie: H.J. Visser, Ravenstraat 7, Schellinkhout, telefoon 02293-1796. Er is dit jaar sprake van een matige belangstelling voor de veldloop mede als gevolg van concurrerende veldlopen in de regio. Ook het feit dat de Zomerdijkcross door de Koninklijke Nederlandse Athletiek Unie wordt beschouwd als een "wilde cross", waardoor KNAU-atleten niet aan de start mogen verschijnen, heeft afbreuk gedaan aan een behoorlijke opkomst.
In december 1984 zijn de kinderen uit het dorp naar de kunstijsbaan "de Meent" in Alkmaar geweest. Op de nieuwe landijsbaan worden begin 1985 voor de eerste maal de clubkampioenschappen gehouden. Het betreft een kortebaan wedstrijd voor jong en oud en een wedstrijd over tien ronden voor de sterksten. Geprobeerd zal worden om het volgende jaar priksleewedstrijden te organiseren. Aan het einde van het uitgebreide verslag van secretaris H.J. Visser worden de clubleden genoemd die de Elfstedentocht van 21 februari 1985 hebben uitgereden. Het zijn Willem Hoogenboezem, Nico Klaassen, Adri Vis, Jan Visser en Wim Buis. Voor het lid Jack Kuiper kwam vroegtijdig een eind aan de tocht als gevolg van een ongelukkige val in de buurt van Sneek waarbij hij zijn sleutelbeen brak.

Uit een krantenknipsel van 20 december 1985 blijkt dat de ijsvereniging een investeringssubsidie van f 1250,- heeft gekregen van de gemeente Venhuizen om de ijsbaan te realiseren. Dit geld kan de ijsclub naar eigen inzicht aanwenden. Voor de zelfwerkzaamheid wordt de vereniging veel lof toegezwaaid. Met de verwezenlijking van de ijsbaan is een bedrag van f 14.450,- gemoeid.

 
Zelfwerkzaamheid (plaatsen van de pomp) aan de ijsbaan door Cor Roeleveld en anderen (foto's 1985-1986).

Secretaris Huub Visser schrijft met een prachtig handschrift in het jaarverslag over het jaar 1985 - 1986 dat er een langdurige vorstperiode is geweest met name in februari 1986. De dijkjes van "de Pekel" zijn inmiddels verhoogd en verbreed en er worden vier lichtmasten aangeschaft tegen een luttel bedrag dankzij een gouden vondst van penningmeester Klaassen. Gedurende twee zaterdagen is een kraan van de fa. Molenaar voor ons aan het werk geweest. Wij zijn de firma daar uiteraard zeer dankbaar voor. Ook worden er schijnwerpers gekocht voor deze lichtmasten. De stroomvoorziening wordt verbeterd door een blijvende aansluiting op de kleedaccomodatie van de voetbalclub. Met behulp van een rupskraan wordt "de Pekel" enigszins gevlakt, zodat we nu geen last meer hebben van bulten. Als gevolg van een verbouwing aan de molenkolk moet de watertoevoer naar de ijsbaan veranderd worden. Vanuit de kolk wordt een blijvende hevel gerealiseerd, die door de sloot naar de ijsbaan loopt en die door het dijklichaam(pje) is gestoken. Op 20 oktober 1985 is een verzoek gericht aan de Commissie Ruilverkaveling Westwoud te Zwaagdijk om in haar vage bestemmingsplannen de mogelijkheid te willen overwegen om de sloot aan de noordzijde van het perceel zo'n 15 á 20 meter te verleggen waardoor de ijsbaan kan worden uitgebouwd tot een volwaardige wedstrijdbaan. Op 13 februari 1986 zijn onder matige belangstelling en met weinig deelnemers de clubkampioenschappen verreden. Deze matige belangstelling wordt geweten aan de talrijke toer- en dorpentochten die op dat moment worden georganiseerd. Op 21 februari 1986 wordt de districtsmarathon op onze baan verreden, die gewonnen werd door de vermaarde Cor Ton uit Oudendijk. Eind november organiseert het bestuur weer een Zomerdijkcross, maar ook nu valt de belangstelling weer tegen reden waarom het bestuur overweegt om deze cross niet meer te organiseren. De exploitatie van de koek- en zopietent komt weer terug in handen van de ijsclub, omdat de voetbalclub te weinig mensen heeft om de kraam te runnen. De secretaris eindigt zijn verslag weer met een opsomming van de Schellinkhouters, die de Elfstedentocht van 26 februari 1986 hebben uitgereden. Het zijn Jan Bosma, Willem Hoogenboezem, Piet Mol, Edu Rol en Mart Sluis.

Op 8 april 1986 wordt in het dorpshuis "de Dregt" de jaarvergadering van de ijsclub gehouden. Bij de bestuursverkiezing stelt het bestuur de volgende kandidaten voor:
voorzitter Cor Roeleveld, secretaris Klaas Bant, penningmeester Nico Klaassen en districtsvertegenwoordiger Huub Visser. Verder wordt onder andere besloten om de Zomerdijkcross niet meer te organiseren.

Het eerste verslag van de nieuwe secretaris Klaas Bant dateert van 7 april 1987 en heeft betrekking op het jaar 1986 - 1987. Het dijkje van "de Pekel" is hier en daar verstevigd en er is weer volop op de ijsbaan geschaatst. In het weekeinde van 10-11 januari viel de vorst in. Het ijs vertoont echter veel hobbels en de brandweer heeft de baan daarom weer onder water gespoten. Een paar dagen later kan de baan in gebruik worden genomen. Het weekeind van 17 - 18 januari was een prachtig schaatsweekeind. Na een korte dooiperiode kan er in het weekeinde van 31 januari - 1 februari weer worden geschaatst. De activiteiten van de ijsclub worden dan naar het IJsselmeer verplaatst. Samen met de ijsclubs van Oosthuizen en Scharwoude kon een toertocht Schellinkhout - Warder v.v. via Hoorn worden georganiseerd. Er zijn ruim 1700 betalende deelnemers. Veel dank aan onze sponsors, die ons met geld, goederen of diensten hebben geholpen, zoals de Rabobank, Tj. v.d. Rol, fa. Dop en fa. Roeleveld b.v. Het komende jaar zullen de dijkjes van de ijsbaan verder worden verbeterd en een aantal hoge delen zullen worden verwijderd.

     
Toertocht op het IJsselmeer:
Foto 1: De Koek & Zopie op het IJsselmeer. V.l.n.r. Klaas Bant, Cor Dop (achter), Piet Thomas, Piet Reuvers, Cor de Groot en onbekend.
Foto 2: Overzichtsfoto van de Koek & Zopie.
Foto 3: Links Karin Roeleveld en helemaal rechts Rob Nieuweboer (overleden 4 mei 2012).
Foto 4: Jelmar Klaassen (staande op de voorgrond).

In het notulenboek staat slechts het begin van de notulen van de jaarvergadering van 7 april 1987.
Aanwezig.
Bestuur: C. Roeleveld, N. Klaassen, K. Bant, B. Rezelman, J. Engel.
Leden: J. Schuurmans, B. Bosma.

Dan volgt het korte jaarverslag 1987 - 1988. De winter heeft ons in de steek gelaten, zodat er op de baan geen schaatsactiviteiten plaatsvonden. Het bestuur heeft met de gemeente de afspraak gemaakt om "de Pekel" te huren voor f 500,- per jaar. Hierdoor konden we bij het gewest Noord-Holland/Utrecht van de K.N.S.B. een investeringssubsidie krijgen. Op de baan is wat grondwerk verricht en het zuidelijke dijkje is aanzienlijk versterkt. Het pad naar de baan zal worden verbeterd. Een aantal jeugdleden volgt schaatstraining op de kunstijsbaan in Alkmaar. De komende ruilverkaveling geeft nog veel onzekerheid. De plannen bestaan nog steeds om de baan te verleggen als de ruilverkaveling aan dat stuk land toe is. Op 11 maart zijn er ongeveer 100 Schellinkhouters naar de schaatsbaan in Heerenveen geweest. Dit uitje heeft de vereniging bijna f 600,- gekost. Zoiets kun je je als club maar één keer permiteren. Er is een nieuwe verenigingsvlag gemaakt door mevrouw Rezelman, maar die heeft nog niet kunnen wapperen.

 
Foto 1: Rechts "de Pekel". Links achteraan is nog juist het melkveebedrijf van Klaas Dekker te zien (foto juni 2002).
Foto 2: Links "de Pekel" en rechts de IJsselmeerdijk (foto juni 2002).

Uit: het Dagblad voor West-Friesland van 12 februari 1987.
Als het aan het bestuur van de ijsvereniging ligt heeft Schellinkhout volgend jaar een ijsbaan waar niet alleen de dorpelingen en de mensen uit de omgeving hun schaatshart op kunnen halen, maar een baan die voldoet aan alle eisen en normen die de K.N.S.B. stelt. De ijsclub wil de bestaande baan verbreden, egaliseren en verder opknappen. Kosten f 50.000,-. Subsidie-aanvragen en tekeningen liggen inmiddels bij de gemeente en de K.N.S.B. In drie jaar tijd is het ledenaantal gegroeid van 120 naar 250.

De laatste notulen in bovenbedoeld boek betreft de jaarvergadering van 21 april 1988, die is gehouden in "de Carroussel". Aanwezig Huub Visser, Jan Engel, Bob Rezelman, Wim Jan Koster (nieuw), Cor Roeleveld, Jan Schuurmans, Nico Klaassen en Klaas Bant en vermoedelijk een onbekend aantal leden. Er zal worden ge´nvesteerd in een nieuwe pomp, handschuivers en motorschuivers. Op het verlanglijstje staat verder nog een sneeuwveger. Cor Roeleveld zal er voor zorgdragen dat het toegangspad wordt verbeterd.
 Het stempel van de ijsclub.
Blijkens een aantal krantenartikelen, die in het notulenboek aanwezig zijn, speelt eind 1988 de vraag: Krijgt Schellinkhout een grotere ijsbaan of een dorpsbosje? Voor de invulling van beide zaken is het betrokken gebied bij "de Pekel" te klein. De keuze van de leden van commissie ruimtelijke ordening van de gemeente Venhuizen gaat in de richting van een dorpsbosje, maar de bewoners van Schellinkhout krijgen nog inspraak. Tevens is gedacht aan een parkeerterrein voor zo'n 25 tot 30 auto's. Staatsbosbeheer zal dan de kosten dragen die worden begroot op f 125.000, mogelijk met uitzondering van het parkeerterrein (begroot op 31 mille). Het betrokken gebied is 80 are groot. Het ligt nabij het sportterrein van de voetbalclub SVS, de ijsbaan en de veehouderij van K. Dekker. Al enkele jaren heeft de Schellinkhouter ijsclub "de Opbouw" plannen om de bestaande ijsbaan te vergroten tot een wedstrijdbaan van 400 meter. Dat betekent een verbreding met zo'n 10 tot 15 meter. De K.N.S.B. heeft daarvoor geldelijke steun toegezegd. Om deze vergroting mogelijk te maken moet gebruik worden gemaakt van land dat in ruilverkavelingsverband is toegewezen aan veehouder Klaas Dekker. Als het verbredingsplan van de ijsbaan doorgaat blijft er volgens woordvoerder N. Albers van Staatsbosbeheer te weinig ruimte over voor een dorpsbosje, namelijk slechts 50 are. Veehouder Dekker heeft zich bereid verklaard eventueel een ander stuk grond als compensatie in gebruik te nemen. Het college van B & W wil begin 1989 een definitieve beslissing nemen. In die kring wordt zelfs gedacht aan het bouwen van vier tot zes premiewoningen op de betrokken plek.

Op 14 november 1988 wordt er in het dorpshuis een open avond gehouden door de politieke partij Gemeentebelangen, waarop inwoners hun mening kunnen geven. De ijsclub vraagt: Waarom niet zowel een bredere ijsbaan als een dorpsbosje? Er zijn ongeveer 40 belangstellenden aanwezig. De woordvoerders van de ijsclub zijn Klaas Bant en Cor Roeleveld. Laatstgenoemde rekent Staatsbosbeheer voor dat er na verbreding en verkorting van de ijsbaan net zo veel grond overblijft als Staatsbosbeheer als minimum eis stelt, n.l. 0,8 hectare. Beide plannen zijn dus mogelijk, volgens Roeleveld. Bant en Roeleveld kondigen aan met een alternatief plan naar de gemeente te stappen. Wethouder Snoek laat tenslotte weten niet ten koste van alles aan zijn woningbouwplan te willen vasthouden.

----------

Tot zover hetgeen uit het tweede notulenboek is geventileerd. Hierna volgen in chronologische volgorde uittreksels en zinsneden van losse stukken betreffende de ijsclub tot en met het jaar 1987. Letterlijk overgenomen tekst uit bedoelde stukken is paars gekleurd.

Ingevolge een raadsbesluit van de gemeente Venhuizen d.d. 13 november 1972 is aan de ijsclub een renteloze lening van f 2.659,90 verstrekt voor de financiering van de aankoop van een motorbezemsneeuwschuif.

IJsclubbestuurder Nico Klaassen stuurt ruim twee weken na de sluitingsdatum, namelijk op 30 mei 1979, een brief aan de Voorbereidingscommissie Ruilverkaveling "Westwoud", maar hij hoopt dat U zo bereidwillig wilt zijn om deze brief alsnog in behandeling te willen nemen. Hij stelt dat de ijsclub voornemens is met de gemeente Venhuizen van gedachte te wisselen over de aanleg van een landijsbaan achter het voetbalveld. Onze gedachten gaan uit naar een oppervlakte van ca. 100 bij 150 mtr.

Op 26 juli 1979 ontvangt ijsclubbestuurder Nico Klaassen een schrijven van het college van B & W te Venhuizen inzake de medewerking van de gemeente voor het aanleggen van een ijsbaan achter de Zuiderdijk te Schellinkhout. Het college deelt daarin mee dat wij geen vrijheid kunnen vinden een positief voorstel aan de raad te doen om enige investering te doen voor het aanleggen van een ijsbaan. In Venhuizen is een goed geoutilleerde ijsbaan en wij achten deze voorziening voor onze gemeente ruim voldoende. In beginsel bestaat geen bezwaar, indien u zelf kans ziet een en ander te verwezenlijken.

Tijdens de algemene ledenvergadering van de ijsclub, die gehouden wordt op 30 december 1979, wordt besloten om de statuten van de ijsclub te wijzigen en deze gewijzigde statuten te doen opnemen in een notariële akte. In verband daarmede vindt er op 14 maart 1980 een bijeenkomst plaats ten kantore van notaris Van Duin te Hoorn. Namens het bestuur van de ijsclub zijn aanwezig Klaas Bant, Nicolaas Gerard Klaassen, Willem Jan Hoogenboezem, Jan Bosma, Cornelis Simon Leegwater, Juriaan Gerard Maarse en Hubertus Johannes Marcellus Visser. Wat er precies aan de statuten is gewijzigd is niet duidelijk. Het eigen vermogen van de ijsclub bedraagt in het boekjaar 1979 f 1.917,85.

In december 1979 wordt namens het bestuur van de ijsclub door M.P. (Mart) Sluis mondeling (wederom) het verzoek aan het college van B & W gedaan om "de Pekel" te huren en om dit stuk land bij wijze van proef een jaar blank te zetten.

IJsclub "de Opbouw" p/a de heer M.P. Sluis, Dorpsweg 151, ontvangt op 1 april 1980 een schrijven van het college van B & W van de gemeente Venhuizen, waarin wordt medegedeeld dat er langs het voetbalveld en over het terrein van de eventuele ijsbaan nog een p.v.c. persleiding met een diameter van 160 mm moet worden gelegd ten behoeve van de afvoer van het rioolwater van Schellinkhout naar industrieterrein Hoorn '80. Alvorens de ijsbaan aan te leggen, is het wenselijk eerst de persleiding aan te leggen. De brief eindigt met de tekst: Een en ander neemt niet weg dat het bij ons geen bezwaar ontmoet indien u voor eigen rekening en risico's meent de voorgenomen plannen te kunnen realiseren. Het eigen vermogen van de ijsclub bedraagt in het boekjaar 1980/1981: f 1.534,91.

 

Hierboven: Details van het bestek van de persleiding van de gemeenschappelijke technische dienst van Venhuizen d.d. 13 augustus 1984.

Ingevolge een raadsbesluit van de gemeente Venhuizen van 29 april 1982 is een investeringssubsidie toegekend van f 1.300,-- als bijdrage in de kosten van aanschaf van een sneeuwblazer en Agria-diesel. Het eigen vermogen van de ijsclub bedraagt in het boekjaar 1981/1982: f 2.003,56.

Het eigen vermogen van de ijsclub bedraagt in het boekjaar 1982/1983: f 1.704,22.

Op 14 december 1983 ontvangt de ijsclub een brief van het college van B & W van Venhuizen waarin het college meedeelt geen bezwaar te hebben tegen het in de winter-maanden gebruiken van "de Pekel" als ijsbaan met ingang van 15 december 1983. De ijsclub dient er wel voor zorg te dragen dat het stuk land uiterlijk 15 maart weer beschikbaar is voor verhuur aan een agrariër en de aangelegde dijken moeten door de ijsclub onderhouden worden en ingezaaid met gras..

In het seizoen 1983 - 1984 wordt, in overleg met de gemeente Venhuizen en de pachter, voor het eerst het stuk land, gelegen tussen de molen en het voetbalveld, plaatselijk bekend als "de Pekel", onder water gezet om als ijsbaan te dienen. Op de waterinlaat in de molenkolk wordt een afsluiter gezet, waaraan een p.v.c.-pijp wordt gekoppeld. Deze pijp mondt uit in het land dat onder water gezet moet worden. In het seizoen 1984 - 1985 wordt "de Pekel" voor de tweede keer onder water gezet. Het vriest flink met als resultaat een overweldigende belangstelling op de ijsbaan van de plaatselijke bevolking en ook van daarbuiten. Het eigen vermogen van de ijsclub bedraagt in het boekjaar 1983/1984: f 2.384,13. Ingevolge een raadsbesluit d.d. 26 april 1984 is aan de ijsclub een investeringssubsidie betaald van f 1.250,-- als bijdrage in de te maken kosten van reparatie van het dak van de clubaccommodatie.

Op 9 maart 1985 wordt er bij de gemeente Venhuizen een verzoek ingediend om een éénmalige investeringssubsidie voor de inrichting van de ijsbaan te mogen ontvangen van f 12.250,-- voor onder andere verlichtingskabel, schijnwerpers, 3 betonbuizen voor plaatsen van lichtmasten, een sneeuwschuif voor de Agria, een veegmachine met watervoorziening en een houten gebouwtje in zelfwerkzaamheid te maken voor opberging materiaal en machines en dat tevens dienst kan doen voor toegangscontrole. Op 8 oktober 1985 volgt het antwoord. De gemeente wil het huidige gebruik van "de Pekel" handhaven tot het begin van de ruilverkavelingswerkzaamheden alvorens een definitieve beslissing te nemen. Ten behoeve van de aanschaf van een sneeuwschuif en een veegmachine wil de gemeente wel alvast f 1.250,- verstrekken (20% van de aanschafwaarde), laat zij bij brief van 17 juni 1985 weten.

Op 5 oktober 1985 stuurt voorzitter Klaas Bant een brandbrief aan wethouder J.G. Snoek van Venhuizen, waarin eerstgenoemde meedeelt dat de ijsclub voornemens is om op zaterdag 12 oktober een aantal werkzaamheden uit te voeren op het land "de Pekel". Deze werkzaamheden omvatten het volgende:
- de hoge bulten in het terrein weghalen
- de dijkjes hier en daar versterken
- een watervoorziening maken (klokpomp)
- 4 lichtmasten plaatsen van plm. 10 meter lang (1,5 meter de grond in)

Omdat de kraan op bovengenoemde datum terplaatse aanwezig is, wil en kan de ijsclub niet langer wachten met het oprichten van de vier lichtmasten. Het geheel wordt door eigen werkzaamheid uitgevoerd en is in overleg met de huidige pachter, de heer Ham, geregeld. De lichtmasten worden pas gebruikt als er ijsvorming is op het IJsselmeer, zodat er dan geen schepen varen. Van "bakenvorming" zal dus geen sprake zijn.

Op 10 oktober 1985 deelt de gemeente aan de ijsclub mee, dat de plaatsing van de lichtmasten op eigen risico kan plaatsvinden.

Op 30 mei 1979 verzoekt het bestuur reeds aan de Commissie Ruilverkaveling "Westwoud" om rekening te houden met de ijsclub ten aanzien van de bestemming van "de Pekel" (zie hier boven). Zes jaar later, op 20 oktober 1985, gaat er weer een brief richting de verkavelingscommissie. De ijsclub zou graag zien, dat "de Pekel" de bestemming ijsbaan krijgt en indien mogelijk, dat de sloot aan de noordzijde 15 tot 20 meter in noordelijke richting wordt verlegd.

Uit een brief d.d. 22 oktober 1985 van voorzitter Klaas Bant aan de gemeente Venhuizen blijkt dat de ijsclub onvoorziene uitgaven heeft moeten doen door werkzaamheden van de ruilverkaveling Westwoud. Daardoor is het niet meer mogelijk om water vanuit de molenkolk in te laten, waardoor een totaal nieuwe waterinlaat moet worden gerealiseerd. Dat heeft veel kosten met zich mee gebracht en daarvoor wordt subsidie gevraagd aan de gemeente.

Het eigen vermogen van de ijsclub bedraagt in het boekjaar 1984/1985: f 1.030. I.v.m. aanschaf tweedehands Agria tbv sneeuwschuif f 530,--; huur/plaatsen verlichting ijsbaan f 500,--.

Op 17 februari 1986 stuurt penningmeester Nico Klaassen een brief aan de K.N.S.B., gewest Noord-Holland/Utrecht, waarin hij zijn dank uitspreekt over een toegezegde subsidie van f 2.560,--.

Op 18 februari 1986 wordt er door het bestuur een schrijven gericht aan het college van B & W te Venhuizen. Daarin wordt een kostenoverzicht gegeven in het kader van de inrichting van de ijsbaan: Aanschaf 2e hands Agria met sneeuwschuif f 530,--, aanschaf 16 schijnwerpers f 1600,--, aanschaf 300 meter verlichtingskabel (grondkabel) f 800,--, 2 zaterdagen kraanmachinist tbv rupskraan grondwerk f 325,-, 1 weekend kraanmachinst ten behoeve van het ingraven van de grondkabel f 200,--, diverse materialen ten behoeve van 4 lichtmasten f 338,95, zelfwerkzaamheid uitgedrukt in manuren: 6 zaterdagen á 3 man van 7 uur per dag f 1890,--, aanschaf en inrichting koek en zopie f 600,--. Totaal f 6.283,95.

Op 17 maart 1986 ontvangt de ijsclub een schrijven van de gemeente Venhuizen waarin wordt medegedeeld dat de vereniging een investeringssubsidie krijgt van f 878,79, ten behoeve van de inrichting van de ijsbaan en niet de beloofde maximale subsidie van f 1250,- omdat een post van f 1890,- met betrekking tot zelfwerkzaamheid door de gemeente wordt verdisconteerd.

Een begroting d.d. 10 december 1986 maakt duidelijk dat het bestuur grootse plannen heeft. 3000 m3 grond graven en verwerken, 1000 m3 sloot baggeren en deze bagger verwerken, 20000 m2 teelwaarde ontgraven en terugzetten, 2500 m3 ontgraven, 23000 m2 vr. eg. + inzaaien, 10 % risico. Alles bij elkaar worden deze werkzaamheden begroot op f 35.000,--.

Het eigen vermogen van de ijsclub bedraagt in het boekjaar 1985/1986: f 2.990,10, ondanks de grote opbrengst van de koek en zopie f 711,90, bijdrage uit K.N.S.B.-steunfonds f 2.560,--, subsidie gemeente Venhuizen f 878,79. Dit komt door de aanschaf van een Honda sneeuwschuif (tweede machine) en aanleg van de ijsbaanverlichting f 3.252,95.

Blijkens een bericht van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Hoorn bestaat het bestuur van de ijsclub per 4 maart 1987 uit:
Klaas Bant (geboren 15 mei 1935), secretaris.
Nicolaas Gerard Klaassen(geboren 18 maart 1945), penningmeester.
Cornelis Roeleveld (geboren 23 september 1944), voorzitter.
Huub Visser (geboren 24 februari 1949), bestuurder.
Bob Rezelman (geboren 1 juni 1937), bestuurder.
Johannes Pieter Engel (geboren 16 november 1950), bestuurder.

Aan het einde van het boekjaar 1986/1987 is het eigen vermogen f 5.734,38. De toertocht IJsselmeer/Warder heeft f 1.410, 81 opgebracht. Een jaar later is het eigen vermogen van de club teruggelopen naar f 4.289,75. Dat wordt veroorzaakt door een aantal werkzaamheden die zijn verricht: Aanleg dijken, baggerwerk, aanschaf nieuwe pomp en watertoevoer. Het aantal leden in het seizoen 1987/1988 bedraagt 228.

Op 17 juni 1987 krijgt penningmeester Nico Klaassen het bericht van de K.N.S.B., dat de aanvraag voor een financiële ondersteuning wordt gehonoreerd: f 2000,- voor het egaliseren van de landijsbaan en f 1000,- voor de Koek & Zopie annex clubhuis. Het totaalbedrag wordt echter pas uitbetaald als er een pachtovereenkomst met betrekking tot "de Pekel" tussen de gemeente Venhuizen en de ijsclub is afgesloten. Deze overeenkomst wordt met ingang van 1 januari 1988 gesloten tegen een jaarlijkse huur van f 500,--.

___________________

naar begin van deze pagina
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :