50 jaar plattelandsvrouwen, afdeling Schellinkhout, periode 1938 - 1988.

50 jaar plattelandsvrouwen, afdeling Schellinkhout, 1938 - 1988.

Een halve eeuw plattelandsvrouwen
afdeling Schellinkhout
1938 - 1988


Voorwoord.

Onderstaande tekst is een uittreksel van de notulen van de bijeenkomsten van de Plattelandsvrouwen, afdeling Schellinkhout, zoals die met de hand geschreven zijn in zes, van een harde kaft voorziene, notulenboeken.

Een en ander beslaat het tijdvak van de oprichting van de vereniging op 14 december 1938 tot en met het vijftigjarig jubileum op 17 december 1988.

De rood gekleurde tekst is integraal overgenomen uit de boeken.

De foto's zijn afkomstig van verschillende (oud-)leden van de vereniging en andere Schellinkhouters.

Het geheel is opgebouwd uit zes hoofdstukken, die qua periode corresponderen met de lengte van het tijdvak, zoals die in het betreffende boek wordt genotuleerd.

Om het stuk leesbaar te houden, zult u tevergeefs zoeken naar alle namen van de verschillende bestuursfunctionarissen.

Deel 1: notulenboek periode 8 december 1938 - 19 december 1949.
Deel 2: notulenboek periode 16 janauri 1950 - 22 oktober 1956.
Deel 3: notulenboek periode 12 november 1956 - 14 september 1964.
Deel 4: notulenboek periode 12 oktober 1964 - 16 april 1973.
Deel 5: notulenboek periode 7 mei 1973 - 22 december 1982.
Deel 6: notulenboek periode 17 januari 1983 - 17 december 1988.

Gerben Kazimier

_________________

Deel 1:

Notulenboek der Plattelandsvrouwen,

afdeling Schellinkhout,

1938 - 1950.

De Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen, afdeling Schellinkhout wordt opgericht op 14 december 1938, nadat mevrouw Visser-Bakker uit Wieringerwaard op 8 december 1938 als propagandiste hiervoor was opgetreden in het Gymlokaal in onze gemeente.
De eerste voorzitster of presidente wordt mevrouw B. Blom-Van Dok. De overige bestuursleden zijn de dames Palenstijn-Smit, Schippers-de Boer, Klomp-Hulshoff, Klazien Ham en mevrouw Helder-Posch. Er zijn 35 leden en de contributie bedraagt f 1,50 per jaar.
Bij toetreding als lid f 0,50 te storten. Aan het Hoofdbestuur moet per lid f 0,70 worden afgedragen. De bijeenkomsten zullen voorloopig in het gymlokaal worden gehouden.

Op maandag 9 januari 1939 volgt dan de eerste bijeenkomst in het gymlokaal. Dat is in het pand op de hoek van de Dorpsweg en de Havenweg, waar later het café/de snackbar "de Carroussel" van de familie Bakker is gevestigd.

 Rechts het café/de snackbar "de Carroussel".

Er treedt een spreekster op met het onderwerp "Thelma" van H. Corelli.
Menig handwerkje, waaraan de dames vol ijver begonnen waren, werd vaak terzijde gelegd. Aan 't einde werd mevrouw Drost door de presidente een woord van dank gebracht, wat vergezeld ging van een cadeautje, voor de genotvollen avond, den vereniging verschaft. Van Burgemeester en Wethouders is een schrijven binnengekomen, dat vanwege de drankwet, geen vergadering met gebruik van thee tegen betaling mag worden gehouden. Aanvankelijk wil men in het café de heer Leegwater vergaderen, maar die vraagt per vergadering f 2,- zaalhuur, terwijl voor thee 20 ct per persoon in rekening wordt gebracht. Bij stemming bleek ook, dat alle stemmen, behalve 2 tegen en 1 blanco, voor het gymlokaal waren. Er wordt besloten om ontheffing van de drankwet aan te vragen bij B & W. Mevrouw Blom zou nog even aan Leegwater vragen of de vereenigng 't lokaal kon huren voor f 2,- per avond en dat voor thee 10 ct per lid betaald kon worden.

De volgende (tweede) vergadering wordt inderdaad gehouden in het café van Leegwater en wel op 6 februari 1939. Een consulente van het hoofdbestuur houdt die avond een lezing over het doel en het streven van de bond. In de pauze wordt er thee geschonken, waarbij een koekje niet vergeten werd. De consulente vindt 't wenselijk dat de leden zich abonneerden op 't maandblaadje "In en om de woning en om de boerderij", maar in de begintijd wordt er alleen maar voorgelezen uit dit blad tijdens de bijeenkomsten. Voor een paar jarigen worden gezamelijk enkele liederen ten gehore gebracht. Op deze bijeenkomst wordt er een lezing gehouden over het boek "En eeuwig zingen de bosschen". Op duidelijke en onderhoudende wijze werd de strekking van dit werk naar voren gebracht, waarmee de spreker zijn gehoor den heelen avond wist te boeien.

 Rechts het voormalige dorpscafé

Tot zover een samenvatting uit de prille begintijd van de vereniging. Hieronder volgen een aantal wetenswaardigheden uit de notulen in de periode 1938 - 1950. De meeste bijeenkomsten kennen in deze periode een min of meer vaste volgorde van de agendapunten.

Na de opening door de voorzitster wordt (vaak) een lied (later ook het bondslied) gezongen door de aanwezigen, waarna de huishoudelijke mededelingen volgen en de notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen. Daarna is het de beurt aan hoofdrolspeler van de avond, b.v. een spreker.
Er worden regelmatig boekbesprekingen gehouden of er wordt gewoon voorgelezen uit een boek. Gedichten en toneelstukken worden voorgedragen, schetsjes of declamaties gedaan, liederen gezongen en er zijn voordrachten, causerieën en lezingen over b.v. Woninginrichting, Melk als voedingsmiddel, Van oud nieuw maken, ("een kleedingstuk hoe oud ook, er is altijd wat van te maken"), de voedselvoorziening in tijden van oorlog ("gesteriliseerde groenten en groente in 't zout werden veroordeeld"), West-Friesche gebruiken, Geveltjes en oude spreuken, Van vezels tot textiel, 't Plaatje in de courant (door een persfotograaf), De bondsreis naar Engeland, Volksgezondheid (door een inspectrice van het Witte Kruis), Lonen en prijzen, De taak der plattelandsvrouw, Synthetische zeep, 't Schikken van bloemen en planten in vaasjes en bakjes, De Limburgse mijnen (met lichtbeelden) en 't Maatschappelijk werk.

Er worden veel cursussen gevolgd, zoals koken, veranderen van bovenkleding, huisverzorging, naaien. Films worden er vertoond, zoals "de Droste-fabriek", "het belang van de boer" en er worden demonstraties gegeven, b.v. over de Prisma verftabletten. Er zijn ook avonden die door door eigen krachten worden vervuld.

Elk jaar gaan er afgevaardigden van de plattelandsvrouwen uit Schellinkhout naar de provinciale- en landelijke (of: algemene) vergadering van de bond, respectievelijk gehouden in Alkmaar en Utrecht. Deze afgevaardigden worden gekozen door de leden. Er worden van de bezoeken uitvoerige verslagen gemaakt, die in de eerstvolgende bijeenkomst worden voorgelezen.

De heren zijn ook zo en dan welkom en ook zijn de leden der Rederijkers kamer (toneelclub) een keer te gast. Op 14 november 1949 is er een bijeenkomst in samenwerking met 't Nut, als dominee Leistra uit de Beemster als spreekster optreedt.

Aan het einde van elke bijeenkomst wordt aan de hoofdpersoon van de avond meestal een presentje overhandigd in de vorm van een doosje sigaren, een flesje eau de cologne, een bosje bloemen, fruit, een pakje boter, een (wapen-)lepeltje, een pakje sigaretten en is de voorzitster de tolk van alle dames, als zij de spreekster of spreker hartelijk dankt voor de mooie en leerzame avond.

 De plattelandsvrouwen op het Noordzeestrand omstreeks 1939.
Achterste rij v.l.n.r.:
Mevr. Keetman (Meeweg), onbekend, Lies Schekkerman-Bart (VIVO-zuideinde), onbekend, Bartje Davids-Bos (moeder van bakker W.C. Davids), Aaf Dekker-Dekker (timmerman zuideinde), onbekend, onbekend, onbekend, onbekend, Corrie Nobel-Leguit, mevr. Breebaart (moeder van Marie Mol-Breebaart), Aaltje Weel-Meurs, mevr. Schippers (moeder van Tienes en Henk Schippers), mevr. Walkeuter (moeder van Jaap, Jan en dochter Dik), Elisabeth (Lize) Nooij-Bart (stationhoudster postkantoor).

Zittend v.l.n.r.:
Trien Tonnis-Wagenmaker (vrouw van bakker Tonnis), mevr. Brouwer (vrouw van de melkcontroleur), mevr. Koldijk, mevr. Dragtsma (moeder van Tjeerd, Piet en Gré), Geertje Schekkerman-Bras (vrouw van de schilder), mevr. Kossen (vrouw van de smid), onbekend, mevr. Hoekstra (wonende zuideinde t.o. de boerderij van Sluis).

Op 29 mei 1939 gaan 29 leden ondermeer naar Hilversum waar het stadhuis en de AVRO-studio worden bezocht. Ook bezochten we de schuilkelders en hoorden we de opmerking maken: "Is te hopen, dat er geen oorlog komt en dat deze schuilkelders geen dienst behoeven te doen". Het ledenaantal is inmiddels opgelopen tot 39.

Op 26 september 1939 houdt de vereniging haar eerste jaarvergadering van het nieuwe seizoen, die door ernstige tijdsomstandigheden (2e wereldoorlog) al eenigen tijd was uitgesteld en nu door 26 dames bezocht was. In dezelfde vergadering wordt voorgesteld om een zangkoortje op te richten. Er geven zich meteen 12 leden op.

Op 6 november 1939 is de voorzitster niet op stem en stond deze avond onder leiding van vice-voorzitster mevrouw D. Helder-Posch. Er zijn ook eenige dochters van eenige leden aanwezig, omdat er een causerie over handwerken wordt gehouden door mej. Piet, een lerares van de Landbouw Huishoudschool te Schagen. Tijdens deze bijeenkomst wordt gevraagd of er belangstelling is voor een cursus matrassen maken. Hiertoe werd nog niet besloten. Eerst moet er meer duidelijkheid komen over de kosten van deze cursus.

Op maandag 18 december 1939 wordt de eerste kerstavond georganiseerd. Dominee Van Duyl zorgt voor het kerstwijdingswoord, waarna hij als dank een doos sigaren in ontvangst mag nemen. In de pauze is er thee met een bonbon en door de leden gebakken koek. Na de pauze wordt er met de grabbelmand rondgegaan, waar ieder een cadeautje uit pakte en 't bijgevoegde rijmpje voorleest.

Op 9 januari 1940 zal mej. Bos uit Amsterdam als spreekster optreden met het onderwerp "Hoe houden we kinderen bezig?" Mej. Bos heeft echter uit Hoorn naar Schellinkhout opgebeld met de mededeling, dat ze geen busverbinding naar Schellinkhout kon krijgen. Ook taxi's konden niet door de slechte weg naar Schellinkhout vertrekken. Kennelijk is er veel sneeuw gevallen. De volgende week maandag hoopt mej. Bos aanwezig te zijn. Mej. Bos is inderdaad op de volgende maandag (16 januari) aanwezig om haar verhaal te houden. Omdat er deze avond geen spreekster is wordt 't Bondslied ingestudeerd.

Op 12 februari 1940 is de bijeenkomst voor het eerst toegankelijk voor de echtgenooten van de leden. Ook burgemeester Palenstijn is aanwezig. Er worden door de heer Blom films vertoond over een "Reis per zeppelin vanuit Friedrichshafen naar Rio de Janeiro" en de "De heilige berg" met prachtige natuuropnamen uit Zwitserland. Als laatste is er "de BECO-film", een door dhr. E. Blom zelf gemaakte film van de waterplassen bij de Nek, hoe daar vele vogelnesten zijn en een film over de optocht en de volksspelen, welke met de Oranjefeesten waren gemaakt, kermis- en ijswedstrijden, welke bij velen de lachspieren deden werken.

Op 8 april 1940 zijn de dames te gast in café "de Bruine Hengst" van den heer Davidzon. Mevrouw Davidzon-Best, lid van onze afd. had er voor gezorgd, dat 't lokaal er feestelijk uitzag. Er zijn ongeveer 100 dames aanwezig. Elk lid mag een gast meebrengen. Ze genieten van een modeshow door de firma Schulte uit Hoorn.

Op 23 april 1940 wordt medewerking toegezegd aan een door "het Witte Kruis" te houden bazar in oktober. Er wordt besloten om het jaarlijkse reisje te houden op 15 mei. Het plan is om ondermeer de bloemenveiling in Aalsmeer te bezoeken. Op 10 mei breekt echter de Tweede Wereldoorlg uit en van een reisje kon niets komen evenals 't bezoek aan de Zuivelfabriek te Schellinkhout. Er zijn op dat moment 44 leden.

Op 17 september 1940 zijn er 29 dames aanwezig in het café van de heer Leegwater. Het is oorlog en de voorzitster memoreert aan de moeilijke tijden en noemt het een lichtpuntje dat alle mannen hier behouden zijn weergekeerd. Bij de rondvraag wordt voorgesteld in verband met de identiteitsbewijzen een fotograaf te laten komen, daar het voor voor velen bezwaarlijk is hiervoor naar Hoorn te gaan. Een voorstel om de contributie ineens te innen wordt aangenomen. Evenals bij de zustervereniging zal er een patronenmand en een receptenmand op na worden gehouden, die regelmatig tussen de leden moeten gaan rouleren.

De bijeenkomsten van januari en februari 1941 worden slecht bezocht. De oorzaken hiervan zijn wel de heerschende griep en de slechte wegen. Na afloop van de bijeenkomst van 10 februari 1941 verlaten de dames vlug 't lokaal daar het sluitingsuur reeds nadert. Het jaarlijkse reisje gaat op 6 juli 1941 naar Enkhuizen, deels per fiets en deels per bus. Het ledental is dan 48.

Tijdens de provinciale voorjaarsvergadering van de bond in Alkmaar op 26 maart 1941 wordt gepleit voor 't houden van een geit in dezen tijd. Een geit geeft 's zomers 3 ltr. melk per dag met een vetgehalte van 4 procent.
Bij de rondvraag vroeg mevr. Klomp-Hulshoff namens enkele leden van de afd. Schellinkhout of het bestuur bij de bevoegde instanties wou informeren of de extra suikertoewijzing van suiker voor de jaminmaak eerder dan verleden jaar verstrekt kon worden. Als afsluiting van de vergadering wordt staande het Bondslied gezongen.

Tijdens de bijeenkomst van 9 september 1941 wordt een ingekomen brief voorgelezen van het hoofdbestuur van de bond. Daarin staat vermeld dat mevrouw Eggink-Lovink als buitengewoon lid tot 't hoofdbestuur moest worden toegevoegd. Deze dame is lid van 't Agrarisch Front en de bedoeling was, dat de Bond moest samenwerken met het Agrarisch Front. De bond is het niet met deze benoeming eens, omdat deze benoeming opgedrongen was. De afdelingen van de bond zullen de ontwikkelingen verder afwachten. In de pauze trakteert schooljuffrouw mej. Borsjes, want zij gaat trouwen. Het is haar laatste vergadering, want ze verhuist naar Zuid-Scharwoude.

Op 25 september 1941 is er een spoedvergadering. Niet in het plaatselijke café, maar in de Openbare Lagere School aan de Laan. Er zijn weer brieven binnengekomen van het hoofdbestuur en van mevrouw Eggink over het lidmaatschap van laatstgenoemde in het hoofdbestuur. Een ieder kan zijn bezwaren uiteen zetten. Het afdelingsbestuur kan de vragen niet beantwoorden. De provinciale vergadering wordt derhalve afgewacht.

 De Openbare Lagere School aan De Laan (gesloopt in 1975).

Op 6 oktober 1941 is er weer een spoedvergadering in de school. Het verslag van de provinciale vergadering, gehouden te Alkmaar, wordt voorgelezen. Daarna werd ieder persoonlijk gevraagd of zij lid van de Bond bleven. Plm. 16 dames bleven dat. Er wordt nog een poging gedaan de leden die bedankten te behouden, maar dat liep op niets uit. Uit de notulen van 3 november 1941 blijkt dat ook de secretaresse mevrouw Klomp-Hulshoff haar lidmaatschap heeft opgezegd. Ze legt in de bijeenkomst van 3 november 1941 zelf uit waarom ze dat heeft gedaan.
In de notulen wordt, vermoedelijk om veiligheidsredenen, niet inhoudelijk ingegaan op het betoog van mevrouw Klomp-Hulshoff. De nieuwe secretaresse wordt Aafje Best-Best, die de benoeming voor deze winter aannam. Door de toestand wordt dit jaar in plaats van het kerstfeest het St. Nicolaasfeest gevierd. Er is niet veel geld in kas om een spreekster te laten komen, dus zal mevrouw Has de volgende bijeenkomst een boekbespreking houden. Op 1 december 1941 wordt dit Sinterklaasfeest gevierd met de bekende grabbelmand. Er zijn inmiddels nog meer bedankjes van leden binnen gekomen......

Afgesproken wordt dat er in januari 1942 geen vergadering zal zijn, omdat het dan meestal slecht weer is.....

Vervolgens is er 42 maanden lang geen bijeenkomst van de plattelandsvrouwen in Schellinkhout. De Tweede Wereldoorlog heeft ook op dat front zijn tol geëist.

De eerstvolgende vergadering vindt pas weer plaats op 5 september 1945, dus na de oorlog en mevrouw Klomp-Hulshoff treedt dan weer op als secretaresse. De vergadering wordt in het café van de heer Leegwater geopend door mevrouw D. Helder-Posch en deze spreekster staat een oogenblik stil bij alles wat in den afgelopen 5 oorlogsjaren gebeurd is. Alle jongens en mannen zijn behouden en gezond huiswaarts gekomen. Vervolgens worden er een paar coupletten van het "Wilhelmus" gezongen. Het oude bestuur is deels weer herkiesbaar. Tot nieuwe voorzitster wordt gekozen mevrouw G. Vet-Sluis. Mevrouw Davidson-Best vraagt of de bijeenkomsten zooveel mogelijk op een avond gegeven werd, wanneer er volle maan was, daar 't stuk Schellinkhout-Wijmers niet voor verlichting in aanmerking kwam. Er zou zooveel mogelijk rekening mee gehouden worden.

Op 26 oktober is er dan nog een vergadering in het café van Leegwater, maar op 28 november daaraanvolgend wordt de bijeenkomst in de Openbare Lagere School gehouden. Op maandag 17 december 1945 wordt in de notulen melding gemaakt van het feit dat de vergadering plaatsvindt in het café van de heer Hollenberg. Voor de oorlogsgedupeerden van het dorp Opheusden worden goederen ingezameld. Men kon aan alles merken, dat ondanks dat er nog weinig te krijgen was, men toch zijn best had gedaan iets goeds te geven.
Aan de afdelingen is gevraagd om een nieuwe naam te bedenken voor de bond. Vanuit Schellinkhout wordt voorgesteld: Dorpsvrouwenbond.

Op 25 februari 1946 wordt met pianobegeleiding van mej. K. Ham het bondslied geprobeerd.

In de vergadering van 1 augustus 1946 wordt besloten dat het jaarlijkse reisje naar Bergen zal voeren, alwaar de volkshoogeschool "de Zandhoeve" zal worden bezocht. Een boerenwagen zal de dames naar Hoorn brengen, alwaar de reis per spoor wordt vervolgd. Mevrouw Schekkerman vraagt tijdens de rondvraag of er geen snoepje of koekje gepresenteerd kon worden, anders was 't zo'n kale boel. Wel dat vond gehoor en op onze eerstvolgende vergadering zullen de leden een lekker koekje bij de thee vinden. Mevrouw Winkel-Peetoom vraagt of iemand haar kon helpen aan een rechter klomp, maat 32. De bondsliederen worden ook weer geprobeerd en het ging al heel aardig. Mej. Ham wekt de leden nog op om lid te worden van 't zangkoortje.

Op donderdag 24 oktober 1946 wordt er voor het eerst melding gemaakt in de notulen dat er vergaderd wordt in het café van den heer Meester. Mevrouw Roos vraagt in deze vergadering of de rondvraag niet 't eerst gehouden kon worden. Dit is echter niet de gewoonte, luidt de reactie van de voorzitster. Besloten wordt om voortaan al om 19.00 uur te beginnen, omdat het regelmatig voorkomt dat eenige dames moeten worden teleurgesteld om hun bijdragen aan de avond te geven, b.v. in de vorm van een gedicht, voordracht. Mevrouw Klomp stelt voor om de zieke leden van de vereeniging eens wat blijk van belangstelling te geven. De vereniging zit echter krap bij kas, dus wordt er besloten om elke vergadering aan 't einde daarvan een schoteltje klaar te zetten, waar de dames een kleine gave daarvoor konden geven.

Tijdens de rondvraag van de bijeenkomst van 7 november 1946 wordt er gevraagd of het bestuur wilde meewerken tot 't oprichten van een bewaarschool. Er zullen bezoeken aan ouders worden gebracht en handtekeningen worden opgehaald. Het bestuur zal de handtekeningen vervolgens aan de burgemeester overhandigen. In de vergadering van 19 december 1946 deelt de voorzitster echter mee, dat van dit plan voorlopig niets kon komen, omdat de kosten veel te hoog komen.

Op 6 februari 1947 wordt voor het eerst in de notulen gesproken over het zingen van 't Bondslied na lezing der notulen en in de notulen van 14 mei 1947 wordt gerept over het ophalen van postzegels voor de afd. Spanbroek om te helpen voor uitzending voor 3 kinderen naar een sanatorium. Het reisje gaat in 1947 naar Amsterdam ter bijwoning der Hollandsche Dag. Het was een reis met hindernissen, maar tege elfen kwamen we veilig en wel aan in de Apollo Hal.

 

In 1948 voert het reisje naar Den Haag waar op 1 september de tentoonstelling "de Vrouw" wordt bezocht. Er gaan ongeveer 40 dames mee, die ook nog het Vredespaleis bezoeken.

Op 28 mei 1948 is er een bijzondere vergadering, die niet in het café van den heer Meester wordt gehouden, maar in de school aan de Laan. De dames zijn bijeengekomen naar aanleiding van een binnengekomen brief van mej. Wit, die vroeg of onze afdeling zes dames twee dagen te gast wilde hebben. Natuurlijk werd dit aanbod gretig aanvaard. Het betreft zes dames van drie andere afdelingen, vier uit Waddixveen, één uit Gersloot en één uit Zoetermeer. Dertien dames geven zich op, dus wordt er geloot. Het programma luidt als volgt:
11 uur afhalen der gasten en kwart over twee bezoek aan West-Fries museum, 's avonds plattelandsbijeenkomst, waar mevrouw Has-v. Twisk een lezing zal houden. Volgende dag bezoek aan fruittuin, meeuwenkolonie enz.

Vanaf 22 juli1948 wordt in de notulen vermeld dat de bijeenkomsten gehouden worden in het café van den Heer Van Veen. Kennelijk heeft er zich in het café dus een wisseling van de wacht voorgedaan.

Op 28 december 1948 wordt het 10-jarig bestaan gevierd. Daarvoor is een speciale commissie in het leven geroepen, die tot taak had verzorgen der tafels, 't gebak enz. De overige leden werd aangedrongen voor zoo mogelijk te zorgen voor bijdragen, hetzij voordrachten in proza en poëzie, zang- en toneelstukjes. De commissie had alles keurig verzorgd. Er was gebakken, soep gekookt, bowl gemaakt enz. enz. De drie bestuursleden, die al dien tijd in 't bestuur hebben gezeten krijgen als dank een cyclaam. Door de dames G. Nierop-Metselaar en Boot-Pool werd daarna een samenspraak gedaan waarin alles, wat gedurende de 10 jaar gebeurd was, nog eens naar voren gebracht werd op vaak humoristische wijze.

In de vergadering van maandag 22 november 1948 wordt door mevrouw De Graaf-Bart gepleit voor de oprichting van een kleuterschool. Er wordt uitvoerig over beraadslaagd en er werd een commissie gevormd, die zich in verbinding zou stellen met 't bestuur van 't Nut en 't Witte Kruis.

Op maandag 16 april 1949 komt er ingekomen brief van de burgemeester aan de orde, waarin deze 't oordeel vroeg der dames of deze er voor voelden, dat in de loop der toekomst de dames op gas wilden komen. Velen voelden er niets voor, daar ze best tevreden waren met electrisch koken. Wel wordt echter gevraagd, daar in 't zuidend nog dames wachten op aansluiting of burgemeester soms mee wilde werken, dat daarin spoedig voorzien werd.

Op 6 juli 1949 gaan een groot aantal dames een dag met de bus op tegenbezoek naar de afdeling Gersloot in Friesland. Op de Afsluitdijk wordt het monument bezichtigd. Wat een machtig stuk werk is daar volbracht.
Een aantal dames uit Gersloot zingt Friesche liedjes. Veel heb ik er niet van verstaan, maar omgekeerd vertelden de Friesche leden, dat als wij vlug praten, zij ook ons Hollanders slecht konden verstaan.

Op woensdag 14 september 1949 is er bestuursverkiezing. Voorzitster mevrouw G. Vet-Sluis stelt zich niet herkiesbaar voornamelijk wegens ziekte. De nieuwe voorzitster wordt mevrouw C. Nobel-Leguit. Er wordt ook een stemming gehouden wie voor of tegen 't verhoogen van 25 ct per jaar van 't maandblad was: 26 voor en 4 tegen. Het ziekenpotje kent een batig saldo, zodat voortaan bij een 25-jarig huwelijksfeest ook een kleine attentie gegeven zal worden.

De kerstavond wordt in 1949 op 19 december verzorgd door de wika (werker in kerkelijke arbeid) Pietersen. Er zijn ongeveer 52 aanwezigen en het lokaal was keurig versierd. De tafels zagen er gezellig uit. Na het kerstgedeelte volgt de traditionele uitdeeling der pakjes uit de grabbelmand. Op twee na waren er gedichten bij. 't Was opmerkelijk, dat zooveel menschen verblijd werden met een mooi theekopje of een fijn stukje zeep. De wika vraagt nog of er dames zijn die een stoof of iets anders over hadden en of deze met de koude dagen in de kerk gebruikt mocht worden. Als afsluiting worden de dames nog verrast op een kop koffie met heerlijke sprits.

_________________

Deel 2:

Notulen der Plattelandsvrouwen,

afdeling Schellinkhout,

16 janauri 1950 - 22 oktober 1956.

Gedurende deze periode worden alle maandelijkse vergaderingen gehouden in het café, annex kolfbaan van den heer V.d. Veen. In juli en augustus is er geen vergadering. Voorafgaande aan de vergadering krijgen de leden een confocaat in de brievenbus. De vergaderingen worden door de in september 1949 gekozen voorzitster of presidente mevrouw C.V. Nobel-Leguit op gebruikelijke wijze geopend en gesloten. Wat die gebruikelijk heid heeft ingehouden, wordt nergens in de notulen vermeld.

Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten worden inleidingen, voordrachten of boekbesprekingen gehouden, causerieën gegeven, verhalen verteld, gedichten voorgedragen, declamaties gedaan en plaatjes gedraaid met een pick up.

Tal van onderwerpen komen aan de orde, zoals: "Problemen der rijpere jeugd".
Mevrouw Peetoom-Nobel vroeg of 't eigenlijk niet de taak van de moeder was om haar kinderen in te lichten op sexueel gebied. Mevrouw Posch zei dat de kinderen allereerst toch bij moeder kwamen met hun vragen. Mevrouw Roos zei, dat wanneer een man moe van zijn werk kwam, hij toch niet zoveel zin had daar over de praten. Volgens de spreekster, mej. Bos uit Alkmaar, had de vader toch de taak zijn zoon in te lichten.
"De geschiedenis en het ontstaan van de wichelroede".
Op amusante wijze vertelde spreker van zijn ervaringen. Ook dat verschillende zieken genazen, toen hij hun huis met de wichelroede onderzocht. Waren de aardbanen gevonden, dan genas de zieke. Zonder kosten wilde hij de zieken helpen. Hij kon echter niet beloven, dat zij spoedig geholpen zouden worden, daar er plm. 400 aanvragen nog wachten.
"Lezing over de Verenigde Naties", "Goede voeding, gezonde menschen", "Voorlichting over wol", "Voorlichting over de glasfabriek in Leerdam" en een lezing getiteld: "Ziekte, leven en dood".
Volgens de spreker is de mens van nature toch al geneigd meer in ziekte dan in gezondheid te geloven.
"De vrouw en het huwelijk".
Als grote vereischte is wel de vraag, niet hoe word ik gelukkig, maar veeleer hoe zal ik hem gelukkig maken.
Causerie over "Vrouwen uit donker Amsterdam", Voorlichting over het dragen van een corset", Causerie over "Het blindenwerk", "Demonstratie van de snelkookpan en de robotstofzuiger", "Is sexuele voorlichting voor 't kind nodig?"
Voorlichting door dhr. Boot van de Nederlanse Fruittelersorganisatie, wat tevens nog verduidelijkt wordt met lichtbeelden welke zeer duidelijk waren.
"Emigratie-mogelijkheden en emigratie-moeilijkheden", een spreekster over "de machinale brei-inrichting", "Bloemschikken", "Clubhuiswerk onder de stadsjeugd", "Het platteland en de internationale samenwerking", een causerie over "honing- en bijenteelt", voorlichting over "huidverzorging" en een modeshow van firma De Vries uit Hoorn. De chef van de firma, mijnheer Kieft, opende deze bijeenkomst en heette ons allen hartelijk welkom. Hij hoopte dat zij er in mochten slagen ons een aangename avond te bereiden. Zij zijn daar, geloof ik, wel bijzonder in geslaagd.

Er zijn regelmatig avonden die door eigen krachten worden verzorgd. Er worden dan gedichten voorgedragen, het eigen zangkoortje onder leiding van mej. K. Ham brengt liederen ten gehore, schertsen worden voorgelezen, toneelstukjes opgevoerd etc. Ook worden er lantaarnplaatjes en films vertoond. Dat zijn vaak voorlichtings- of bedrijfsfilms, maar ook films van Zwitserland, Denemarken, de Rivièra of een bloemencorso.

Bij een aantal vergaderingen worden tevens de mannen uitgenodigd en soms nog andere huisgenoten en ook de "Ouden van Dagen" en "het Nut" (de leden van de plaatselijke nutsvereniging) zijn een aantal malen welkom. Zo worden de dochters uitgenodigd als er voorlichting wordt gegeven over de nieuwe huishoudschool in Hoorn. De afdelingen Blokdijk en Wijdenes-Oosterleek worden ook een paar keer uitgenodigd. Dat verstevigt de band, zo zeide de voorzitster.

In de pauzes (meestal twee) wordt er een kopje thee gedronken, vaak met door een lid zelf gebakken koekjes, gebak of beschuit met muisjes ter gelegenheid van een huwelijksjubileum, een geboorte of een andere bijzondere gelegenheid.

Als dank voor hun inzet tijdens de bijeenkomsten ontvangen de inleiders, sprekers, voordragers e.d. van de presidente een presentje in de vorm van een tros druiven, een doosje sigaren of sigaretten, een bos bloemen, een doos bonbons of vruchtenkoekjes.
Vaak worden de notulen afgesloten met een tekst in de trant van: 't Was een mooie avond waar veel gezien en geleerd werd.

Vrijwel elke vergadering wordt het jaarlijkse reisje besproken. Voor de reisjes wordt één gulden per bijeenkomst gespaard, zodat iedereen aan het einde van seizoen mee kan.

Op 20 juli 1950 om half zeven in de ochtend vertrekken de dames met de bus naar de Aalsmeersche bloemenveiling. Een aantal van hen zit op de tribune waar de bloemen geveild werden. Ze kregen echter van de heeren te hooren, dat ze erg stil moesten zijn wat soms weleens moeilijk was. Om kwart over elven vertrekt het gezelschap naar Schiphol, ten einde de inwendigen mensch te versterken en daarna nog even verschillende vliegtuigen zien komen en vertrekken. Na Aalsmeer wordt er een bezoek gebracht aan 't PEN-gebouw in Haarlem en wordt er ergens een les gevolgd in een keuken met een moderne kookplaat. Na een kopje thee met sprits genoten te hebben, kregen we nog een film te zien van al de electrische apparaten, die in de handel zijn. Nu dat was heel wat. Helaas niet voor ieders portemonnee, schrijft secretaresse mevrouw Klomp-Hulshoff. 's Middags volgt er een bezoek aan de uitkijktoren en het openluchttheater in Bloemendaal. Om 5 uur in de middag vertrekt het gezelschap naar Amsterdam voor het avondeten. Voor ons huisvrouwen wel eens prettig bediend te worden inplaats van te bedienen. Een aantal dames gaat na het eten nog de stad in. Om 21.00 uur vertrekt de bus weer richting Schellinkhout. Moe, maar voldaan arriveerden we plm. 10 uur in Schellinkhout.

Er volgen in de volgende jaren uitstapjes naar Noord-Laren (sanatorium), Zeist (GERO-fabriek), Blaricum (handweverij), de pyramide van Austerlitz, de Landdag in Haarlem, de bloemententoonstelling "Flora" in Heemstede, het crematorium "Westerveld", het miniatuurstadje Madurodam, Gouda's Plateelfabrieken, Texel en de orchideeënkwekerij in Hoorn.

Regelmatig worden er cursussen gevolgd, zoals Engelse taal, handwerken, huidverzorging, koken, een moedercursus, het maken van lampenkappen en worden er tentoonstellingen bezocht, zoals de tentoonstelling Woninginrichting en kleding in Utrecht. De Bond verzorgt ook kadercursussen en cursussen met een thema, zoals "Het gezin".

Ook wordt er elk jaar een afgevaardigde gekozen die de Provinciale Vergadering in Alkmaar gaat bezoeken en hetzelfde geldt voor de Algemeene vergadering te Utrecht. Deze afgevaardigden dienen een verslag te schrijven van hun bezoek dat in de eerstvolgende vergadering wordt voorgelezen. Tijdens de jaarlijkse kerstavond is er meestal de grabbelmand. Daarin deponeren de leden een pakje met een rijmpje. Elk lid mag vervolgens een pakje uit de ton hengelen, het cadeautje uitpakken en het rijmpje voorlezen.

Het ziekenpotje wordt ook door een lid beheerd. De zieken krijgen een plantje of bloemetje. Ook de dames die 25 of 40 jaar getrouwd zijn en de kraamvrouwen ontvangen een attentie uit dit potje.

Voor goede doelen worden kranten, postzegels en zilverpapier ingezameld.

Voordat de voorzitster de vergadering op gebruikelijke wijze afsluit. worden er altijd dankwoorden uitgesproken door de voorzitster en zijn er de gesproken dankbetuigingen van leden die een attentie hebben ontvangen tijdens hun ziekte, jubileum of anderszins.

Een aantal opvallende zaken uit de notulen in de periode 1950 - 1956:
In de vergadering van 30 oktober 1950 vraagt mevrouw Peetoom-Nobel of het bestuur geen verzoek kon richten tot de burgemeester over de vraag of de gemeente niet doorgelicht kon worden. Het bestuur zal het verzoek overbrengen aan burgemeester Mol. Het antwoord van de burgemeester volgt in de vergadering van 19 februari 1951. Hij zegt dat de grote steden en dorpen met hogen bevolkingscijfers het eerst aan de beurt waren. Uit het jaarverslag van 1950-1951 blijkt dat de bevolking dit jaar werd doorgelicht. Leden en bestuur hebben daaraan meegeholpen door huisbezoek enz.

In dezelfde vergadering wordt tijdens de rondvraag door mevrouw Koster-Schaak gevraagd of wij geen verzoek aan de burgemeester konden richten, dat indien een koe van een Schellinkhouter ingezetene geslacht moest worden, de Schellinkhouter bevolking daarvan kon profiteren en niet de gemeente, zooals laatst gebeurd was, waar de koe geslacht was. Het bestuur zegt toe een verzoekschrift in te dienen. En dit verzoek heeft een postitief resultaat, want uit het jaarverslag van 1950-1951 blijkt dat hier in Schellinkhout gelegenheid werd gegeven tot het houden van vrijbank.

Op 19 februari 1951 viert de afdeling Schellinkhout haar twaalfeneenhalf jarig bestaan. 't Lokaal van den Heer v.d. Veen was smaakvol versierd en bood een feestelijk aanzien. Er waren plm. 100 gasten, die de presentielijst tekenden. Mevrouw Klomp-Hulshoff is dan ook twaalfeneenhalf jaar secretaresse en zij ontvangt een bondslepeltje voorzien van het embleem van de bond en een leesboek. De gasten werden getracteerd op koffie, een saucijsbroodje en bowl. Op de zondag voorafgaande aan het jubileum werd onder leiding van de wika (= werker in kerkelijke arbeid) Pietersen een speciale kerkdienst gehouden voor de Plattelandsvrouwen.
 Krantenknipsel in verband met het jubileum.

In april 1951 brengen de plattelandsvrouwen van het Groningse Leek een kort koffie-bezoek aan hun collega's in Schellinkhout.

Op 25 juli 1951 komen er 21 gasten uit het Friese Gersloot op (tegen-)bezoek. Ze worden door de leden en de voorzitster welkom geheten in het café van de heer V.d. Veen, waarna staande het bondslied wordt gezongen. Als dank voor de uitnodiging biedt de voorzitster van de afd. Gersloot twee prachtige oranjekoeken aan die versierd zijn met de woorden: "Voor onze gastvrouwen uit vriendschap". Daarna zingt het koortje het Westfriesche volkslied. Daarna trokken de gasten een lootje waarop de naam van hun gastvrouw stond. De dames brengen verder nog een bezoek aan de het raaduis en de druivenkas en de fruittuin van de heer K. Boot, die veel daarbij vertelde o.a. over de werking van de koelcel. Nadat de avondmaaltijd is genuttigd keren de Friesche dames terug naar het heitelân.

Tijdens de vergadering van 17 december 1951 werd namens de Bond van Plattelandsvrouwen aan mevrouw Walkeuter-Stins een diploma uitgereikt voor haar 25-jarige trouwe dienst in 't café.

Op 14 januari 1952 is er een batig saldo van f 111,63. Het krantenfonds bracht f 31,- op. In het jaar 1951 werd aan 19 dames een bezoek gebracht, die een attentie kregen uit het ziekenpotje.

In de bijeenkomst van 13 mei 1952 wordt ieder lid in de gelegenheid gesteld mee te doen aan het invoeren van een provinciaal lied naast het Bondslied. Inzending moet geschieden voor 1 Juni a.s. In november 1954 is het Noord-Holland-lied kennelijk gereed, want er zijn 30 stuks besteld voor de prijs van 15 cent per stuk.

Uit de notulen van de vergadering van 28 november 1952 blijkt dat mevrouw Peetoom-Nobel naar Suriname is geëmigreerd. Hartelijke woorden van afscheid worden gesproken, vergezeld van de beste wensen.

In de bijeenkomst van 13 maart 1953 wordt aandacht gevraagd voor hulpverlening aan zusterverenigingen in 't rampgebied in Zeeland. Het lid mevrouw Leegwater-Klimp brengt op gevoelige wijze een door haar zelf gemaakt gedicht naar voren betrekking hebbend op de watersnoodramp en een dankbaar applaus viel haar dan ook ten deel. In de notulen van 5 april 1953 wordt gesproken over de reis die de voorzitster heeft gemaakt naar Zeeland. De dank van de afd. Duiveland wordt overgebracht voor de ontvangen pakjes. Ook hebben de leden twee koffers vol kleren gebreid, die door mevrouw Nobel en door mevrouw M. Winkel-Peetoom naar Zierikzee worden gebracht.

In juli 1953 wordt er een dorpsfilm gemaakt. De cineast filmt veel huizen met hun bewoners en daarna trekken alle verenigingen in optocht langs de camera. Ook de plattelandsvrouwen van Schellinkhout zijn van de partij.
 Opnamen van de dorpsfilm op 10 juli 1953.
Op de rug gezien v.l.n.r.:
Trien Ruiter-Danner, Lize Nooij-Bart, Annie Vis-Stapel;
De vrouw links naast de filmer is mevrouw Schekkerman. De anderen v.l.n.r.:
Marie Breebaart, mevrouw Dop-Coevert, Lies Toepoel en mevrouw De Vries (moeder van Jan).

Hieronder nog een aantal foto's die genomen zijn tijdens de opnamen van de dorpsfilm in 1953.
 Staande: voorzitster mevrouw C. Nobel-Leguit (zie 1906).

 De plattelandsvrouwen zitten in de voortuin van veehouder Gerrit Posch.
Van voor naar achter:
Klazien Ham, mevr. Klomp (vrouw van de schoolmeester), mevr. Plas, mevr. Compas, onbekend, mevr. Veer, Marie Stapel-Bras, Mies Leegwater-Klimp, onbekend, mevr. Langedijk-Schuurman, in de geruite jurk mevr. Koster-Stapel, Jannie Posch-Best, mevr. Koeman-Stoof en mevr. Nobel-Leguit.

 Een aantal plattelandsvrouwen met een breiwerkje.

 V.l.n.r. Mien Boot-Pool, Jannie Posch-Best, Klazien Ham en Geer Palenstijn-Bloothoofd.

 Klazien Ham en Mien Boot-Pool (rechts).

 Aaf Leegwater en Gerie Boot (rechts) lopen mee in de optocht voor de film.

Op 19 oktober 1953 houdt schrijfster/spreekster Marijke van Raaphorst een inleiding over haar belevenissen, meegemaakt tijdens haar loopbaan in de Rotterdamse Bijenkorff. Er is ook nog een schaduwzijde, dit betreft n.l. het veelvuldig voorkomend geval, van diefstal, niet alleen van het publiek, maar zelfs van het personeel onderling. In dezelfde vergadering komt een verzoek van het fanfarekorps "Nieuwe Leven" aan de orde. Het korps wil graag een nieuw vaandel en vraagt hiervoor de medewerking van de plattelandsvrouwen. De verkoop van oliebollen brengt de benodigde gelden bijeen. De benodigde ingrediënten: 93 pond bloem, 41 liter melk, 30 flesschen olie en de daarbij behorende hoeveelheid gist. Op 18 december 1954 overhandigt voorzitster mevrouw Nobel-Leguit het nieuwe vaandel aan het fanfarekorps.

Uit de notulen van 22 november 1954: Bij de rondvraag is het mevrouw Winkel-Peetoom, die informeert hoe een plastic klerenlijn bevalt. De uitslag luidt over het algemeen goed.

Op de Kerstavond van 20 december 1954 zijn slechts 44 leden aanwezig, wat zeer zeker jammer is geweest. Vanaf deze datum gaan de prijzen van de consumpties van 25 naar 30 cent.

In de vergadering van 12 september 1955 wordt bekend gemaakt dat de contributie met 50 cent per jaar omhoog gaat, omdat alleen het Hoofdbestuur deze verhoging eischt. Verder wordt er aan verschillende dames gevraagd of zij huisbezoeken willen afleggen in verband met de doorlichting (bevolkingsonderzoek). Dit vrijwillige onderzoek heeft plaatsgevonden op 3 oktober 1955. De ingezetenen moeten één gulden per persoon voor het onderzoek betalen. Ernstige dingen zijn er niet aan het licht gekomen.

De vergadering van 17 november 1955 wordt door de voorzitster afgesloten met de woorden: Dat wij samen mogen bouwen aan de toekomst van Schellinkhout.

 
De met de hand geschreven, getekende en ingekleurde uitnodiging voor de kerstavond op 19 december 1955.

In de vergadering van 23 januari 1956 wordt afscheid genomen van de presidente mevrouw Nobel-Leguit. Zij heeft twee termijnen van drie jaar in het bestuur gezeten en is daarom niet herkiesbaar. Als dank voor haar bewezen diensten ontvangt zij een bloeiende cyclaam. Haar opvolgster is mevrouw M. Leegwater-Klimp.

Bij genoemd afscheid leest de secretaresse, mevrouw G.C. Schoen, namens het bestuur het volgende gedicht voor:

Geachte Presidente,
Heden is de tijd nu aangebroken
Dat gij van ons heen zult gaan.
En het zwaaien met de hamer
Aan een ander af moet staan.
Veel, heel veel, hebt ge gegeven
Voor onze afdeling gedaan.
En met weemoed in het harte
Zien we U dan henen gaan.

Met veel verstand en wijs beleid
Zijt g'ons steeds voor gegaan.
En wisten wij ons soms geen raad
Zei U, heusch, het zal wel gaan.
Zoo weldoordacht en serieus
Pakte U steeds alles aan.
De belangen toch van het platteland
U ter harte zijn gegaan.

Ik hoop en allen hier met mij
Het U steeds goed mag gaan.
En bieden wij uit dankbaarheid
U dit mooie plantje aan.
Eén wens, die voegen wij er bij
Dat U steeds, heel spontaan,
Als trouw lid van de afdeling
Moogt komen hier, voortaan.

 Krantenknipsel januari 1956.

Op 23 mei 1956 komt de beoogd spreekster/schrijfster Harriët Freezer niet in Schellinkhout opdagen. De zaal zit wel stampvol en er wordt telefonisch contact gezocht en het blijkt, dat mevrouw prinsheerlijk van een onverdiende rust zat te genieten in haar huis in Bilthoven. Gelukkig wordt er nog iemand uit Hoorn bereid gevonden om de avond te vullen met voordrachten. Op 12 november 1956 maakt Harriët Freezer haar verzuim goed.

_________________

Deel 3:

Notulenboek der Plattelandsvrouwen,

afdeling Schellinkhout,

12 november 1956 t/m 14 sept 1964.

De vergaderingen onder leiding van voorzitster of presidente Mies Leegwater-Klimp beginnen een half uur later in het dorpscafé van den heer v.d. Veen, namelijk omstreeks half acht (soms kwart over zeven). Aan de indeling van de bijeenkomsten verandert weinig tot niets.
Na de opening zijn er de mededelingen door de voorzitster, waarna meestal "Ons lied van Noord-Holland" wordt gezongen. Vervolgens wordt de gast van die avond hartelijk welkom geheten. Hierna worden door de secretaresse de notulen van de vorige bijeenkomst voorgelezen. Gedurende de avond zijn er meestal twee pauzes met een kopje thee (of: bij uitzondering koffie) en een koekje of een traktatie van een jubilaris, b.v. een stukje sprits of een plakje cake. Gedurende de pauzes doet de voorzitster nog enige mededelingen, b.v. over het jaarlijkse reisje of de naam van de gast en het onderwerp voor de volgende bijeenkomst. Als de gast is uitgesproken, brengt de voorzitster hartelijk dank voor deze buitengewone interessante en leerzame avond, of woorden van gelijke strekking. Hierna wordt dank gebracht door de leden die een attentie hebben ontvangen (b.v. bij ziekte of jubileum), waarna de vergadering wordt gesloten.

De bijeenkomsten hebben een sociaal, bindend, educatief en emancipatoir karakter. Secretaresse Grietje Schoen schrijft in de notulen van 24 februari 1958: De vrouw is nu niet langer slaaf van haar werk, maar houdt ook nog tijd over voor ontspanning. En: Het is gemakkelijker buiten iemand te lijken, dan thuis iemand te zijn.

Eén keer per seizoen zijn de heren ook welkom. Dan is er een bijeenkomst in samenwerking met de Nutsvereniging (kortweg: het Nut). Het onderwerp van die avonden is dan ook op de interesses van de mannen afgestemd, zoals "het Reddingswezen", "Olie-industrie van Caltex" of een lezing door een vliegenier. Er wordt dan wel een openschaal collecte gehouden onder de heren. Zij zijn goed uit de hoek gekomen, het resultaat was f 24,50.

Er zijn weer talloze inleidingen, declamaties, boekbesprekingen, causerieën, voorlichtingsavonden en voordrachten. Tal van onderwerpen worden tijdens de maandelijkse bijeenkomsten uitgediept door sprekers en spreeksters, al dan niet vergezeld van lichtbeelden of films (b.v. "Dwars door de Sahara", "Uw tuin, uw trots", "De levensroman van Richard Tauber") of geluidsfragmenten van grammofoonplaten, zoals "Hoe leren wij muziek te beluisteren?"

Andere onderwerpen zijn: "Levenswaarden", "Het werk bij de kinderpolitie", "Het chemisch reinigen van kleding" (Men doet er goed aan ritssluitingen te verwijderen voor het reinigen), "Van Houten's cacaufabrieken", "Het kind op weg naar de volwassenheid", "Hoe ben ik een goede gastvrouw en hoe een goede gast?", "Het leven van een Amerikaanse non", "Voetreis door de Alpen", "Het kweken van bloemen en planten", "Eigen muzikale aktiviteit", "Marktplein Europa", "De vreedzame toepassingen van kernenergie", "De leefbaarheid van het dorp", "De zangkunst en haar sterren", "Hoe bereiken we vrede in de wereld?" en "Toevoegingen aan levensmiddelen".

Ook zijn er weer avonden die door de eigen leden worden verzorgd. Als dank voor het gebodene ontvangen de gasten een presentje, zoals een doos cigaretten, een kaas, een klein boekwerk, fruit of bloemen.

Tevens worden elk jaar weer de Provinciale- en de Algemene (landelijke) vergadering door een gekozen lid bezocht, die in de volgende bijeenkomst schriftelijk verslag uitbrengt van haar bevindingen.

Eén maal per jaar is er ook de gezamelijke bijeenkomst met de afdelingen Wijdenes-Oosterleek en Blokdijk. In 1957 gaan 58 leden van de afdeling Schellinkhout per bus naar deze bijeenkomst. Het was een pracht avond. In latere jaren gaan de dames ook allen per auto naar de Blokdijk.

Het ziekenpotje, dat door gekozen leden wordt beheerd, bestaat ook nog steeds.

Er zijn ook nog andere aktiviteiten, zoals het bezichtigen van de nieuwe huishoudschool in Hoorn in 1957 en het volgen van cursussen, b.v. een handwerkcursus, kookcursus, kleine klusjes-cursus, fijne kneepjes bij het naaien, beter bewegen en de cursus "elk wat wils".

De jaarlijkse reisjes gaan uiteraard ook door. In de periode 1957 - 1964 gaan deze uitstapjes naar het nieuwe pompstation van het Provinciaal Waterleidings Bedrijf in Castricum en de Keukenhof in Lisse, (1957: 33 dames; dat is ca. 50% van de leden), de Melco-fabriek in Heiloo, het Tropenmuseum en het ABC-cabaret in de Kleine Comedie in Amsterdam (1958).

De Kerstavond met broodmaaltijd blijft ook een opvallende bijeenkomst, waarbij de Ouden van Dagen (overigens alleen de dames) soms worden uitgenodigd. Het zangkoortje onder leiding van mej. Klazien Ham treedt dan uiteraard ook op. Volgens de presidente zijn dat geslaagde avonden: De avond heeft ons vreugde geschonken, zoo zeide zij. En: de traktaties weer zoo heerlijk gebakken door de leden, vielen bizonder in den smaak.

Hieronder volgen een aantal leuke of opvallende zaken uit de periode 1957 tot en met september 1964.

Tijdens de rondvraag van de vergadering van 18 maart 1957 vraagt mevrouw Renooij-Peetoom aan de dames of zij genegen waren, om voor de gym, die straks verplicht is een lange mat aan te schaffen, te gaan werken in de bonbonfabriek in Hoorn, om zo de nodigde gelden bijeen te krijgen. Dit voorstel wordt door het bestuur in overweging genomen. Ook houdt de gym zich nog aanbevolen voor het inzamelen van oude kranten.

Op 27 mei 1957 wordt aan mevrouw Nooy-Bart een diploma uitgereikt voor 25-jarige trouwe dienst, die deze attentie wel op prijs stelde. Middels een ingekomen brief wordt een beroep op de leden gedaan om te collecteren voor een vervoermiddel voor onze wijkverpleegster Zr. Busse. Het liefst zou men haar een kleine auto tot haar beschikking stellen.
Uit de notulen van de volgende vergadering, 3 september 1957, blijkt dat er inderdaad is gecollecteerd voor zuster Busse. In deze vergadering wordt ook bekend gemaakt dat het in de bedoeling ligt om met de jaarvergadering een verkoopavond te houden, dit om de financiële moeilijkheden enigszins het hoofd te bieden. Voorts was er een verzoek van Mevr. v.d. Veen om het theegeld te verhogen van 30 op 35 cent.
Uit de notulen van 23 januari 1958 blijkt dat deze verkoopavond niet doorgaat, want onze penningmeesteresse heeft nu zoo'n prachtig tabelaris kasboek aangeschaft, hetwelk zoo'n gunstige invloed op onze kaspositie heeft gehad, dat het niet nodig geacht wordt, deze nog wat te verstevigen.

Op 1 januari 1958 telt de vereniging 65 leden.

Op 24 februari 1958 vertoont burgemeester Mol enige films, ondermeer over de vier prinsesjes. Na afloop zegt de burgemeester dat hij de saamhorigheid der dorpsbewoners zeer waardeert en vond dat wij maar zoo door moesten gaan, ondanks minder goede berichten in de kranten van nog zo kort geleden. Trek jullie je daar maar niets van aan, zoo luidde zijn commentaar.

Op 24 maart 1958 wordt in de rondvraag voorgesteld om meer avonden met de mannen te geven. Maar dat levert mogelijk het gevaar op dat de vrouw dan soms op de kinderen moet passen, dus zullen het maar zo houden.

Op maandag 22 september 1958 onweert het. We zijn blij dat de kastelein voor ons op deze herfstige avond een goede oplossing vond: op het verwarmde toneel. Een spreekster behandelt die avond het onderwerp "kleding". Niet met lange broek en bontlaarsjes aan op visite gaan, dan maar schoenen en rok meenemen. En trek vooral kousen aan als je uitgaat.

Op 8 december 1958 wordt het 20-jarig bestaan gevierd. De oprichtsters van de afdeling Schellinkhout en eenige oudere dames zijn bij deze bijeenkomst uitgenodigd. De vereniging telt op dat moment (1958) ruim zestig leden. In die twintig jaren is heel wat door ons verricht. Over trouw bezoek en belangstelling van de leden is niet te klagen. Mej. G. Schoen draagt een spiets voor in dichtvorm en overhandigt prachtig geborduurde kleedjes om in het vervolg de tafels te sieren.

Op 26 januari 1959 was onze bijeenkomst in de voorzaal met een andere opstelling van de zitplaatsen, zodat de lopers van de modeshow om de biljarten kunnen lopen. Er zijn 45 leden aanwezig. De dames tonen zelfgemaakte kleding, zoals schortjes, peignoirs, japonnen, mantels, blouses, truitjes, vest, cocktailjurk en piama's. In deze vergadering wordt ook besloten om het aantal bestuursleden van 5 op 7 te brengen, mede omdat, als later 3 leden gelijk aftreden, zich dan weer anderen iets ingewerkt hebben.

Op 16 maart 1959 is er voorlichting van de Heer Mol en zijn levensverzekeringsmaatschappij. Er zijn 57 dames op deze bijeenkomst afgekomen. Er is een mooi groot filmdoek opgehangen. Op de film zagen we de vele kantoren, die in Nederland gevestigd zijn en ook zagen we de brandkluis, waar je beter niet in opgesloten kan zijn, want al schreeuw je moord en brand, niemand hoort je en je komt er niet uit.

Op 19 mei 1959 is er gratis voorlichting door iemand van het "Zuivelbureau".
Het verschil tussen gepasteuriseerde, gesteriliseerde, taptemelk en karnemelk werd ons uitgelegd. De filmen die werden vertoond heetten "Melk boter en kaas".

Op 4 september 1959 gaan 34 dames in het kader van het zomerreisje 's morgens naar Krommenie, alwaar de linoleumfabriek wordt bezichtigd en 's middags naar het kopje van Bloemendaal en naar Aalsmeer om de prachtig versierde bloemenwagens te bewonderen.

Op 28 september 1959 is er dan weer de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen. Er is een spreker met het onderwerp "De vereeniging het Nederlands fabrikaat", opgericht in 1910. Mevrouw Weel-Visser vraagt liefhebbers voor een EHBO-cursus en wijst op het nut hiervan. Tijdens de rondvraag is er een klacht over de kou in het lokaal wat de opkomst zeker niet ten goede komt. Na bespreking met mevr. Dikstaal zal dit verholpen worden.

De klacht over de kou in het lokaal heeft kennelijk geholpen, want in de notulen van de bijeenkomst van 19 oktober 1959 staat vermeld, dat de kachel heerlijk warm was. Wij konden op onze stoelen blijven zitten. De heer Houtman, leraar van de Rijkstuinbouwschool, laat dia's in kleuren zien en vertelt over de natuur. In december 1959 zijn er 65 leden en er is een batig saldo van f 41,59.

Op 30 maart 1960 waren weer verscheidene van ons in "de Bruine Hengst" aanwezig om de modeshow van de firma Kieft te aanschouwen.

Op 11 april 1960 zijn er 27 leden aanwezig. Na het zingen van het bondslied worden er vier discussiegroepen gevormd.
Vraag 1: Wat zijn uw wensen voor de avonden en de cursussen voor het volgende seizoen?
Als voorkeur voor de avonden wordt voorgesteld: een avond met eigen krachten en nogmaals een modeshow. Het aantal filmavonden kan wat naar beneden worden bijgesteld.
De volgende cursussen kwamen uit de bus: kleine cadeautjes maken, tuincursus, beter bewegen en welsprekendheid.
Vraag 2: Hoe staat u tegenover 't steeds drukker wordende verkeer, beheerst u de verkeersregels en volgt u ze op? Is een cursus nog eens wenselijk?
Hierin sprak men zich uit over het links van de weg lopen, zich beter aan de 50 km houden en het bord moest verplaatst worden.
Vraag 3: Hoe denkt u over de sportakkomodatie hier ter plaatse? Moeten er verbeteringen komen? Zo ja, welke?
Een goed sportveld wordt noodzakelijk gevonden. Velen waren ook voor een vereenigingsgebouw, b.v. naast de toneelzaal. Enkele noemden een kleuterschool en speelwei.

Op 18 mei 1960 voert het jaarlijkse uitstapje naar Baarn en Haarzuilen, waar alle deuren en raamkozijnen rood-wit geverfd zijn. Kosten f 11,50 per persoon. 's Morgens om half acht vertrekt het gezelschap per bus en 's avonds om tien uur zijn de dames pas weer thuis.

Op 25 mei 1960 volgt dan de laatste bijeenkomst van het seizoen 1959 - 1960, waar uiteraard wordt nagepraat over het reisje. En: Tot slot gingen we allen achter de accordeonist aan naar de grote zaal waar we heel gezellig gevolksdanst hebben.

Op 19 september 1960 wordt de eerste vergadering in 't nieuwe jaar gehouden. Secretaresse mevrouw Winkel-Peetoom is daar echter niet bij, want tot mijn spijt kon ik deze avond niet bijwonen, omdat onze familie-reünie op die dag gesteld was.

Op de kerstavond van 1960, die op 19 december wordt gehouden, zijn 56 dames aanwezig, waaronder de genodigde oudere dames. Aan het einde van de bijeenkomst wordt een ieder die heeft meegewerkt aan het welslagen van deze avond bedankt door voorzitster Mies Leegwater-Klimp, ook de dames die voor het hout voor de kachel zorgden.

Op de eerste vergadering van het jaar 1961, op 30 januari, zijn 51 leden present. De voorzitster beschouwt dat als een goed teken. Na de opening is het de bedoeling dat het lied van Noord-Holland wordt gezongen, maar omdat maar enkelen dit mee hadden werd het bondslied gezongen.
Het ziekenpotje is achteruitgeboerd en had nog f 15,04 over. We hopen dit jaar op minder zieken. In deze notulen valt voor het eerst de term ééndagsbestuur. Dit bestuur moet in maart een avond verzorgen.

Op 20 februari 1961 is er voorlichting over het verkeer door wachtmeester oftewel "pliessie Plas".

Op 20 maart 1961 wordt de bijeenkomst georganiseerd door het ééndagsbestuur ("de eendagsvlinders"). Die avond wordt ondermeer de dorpsfilm vertoond, die haast 8 jaar geleden is gemaakt. Het was een succes, iedereen was er van weg. Bij de rondvraag overhandigt mevrouw Posch-Best een lessenaar met bankje van 't Fanfare. Zij zal 't eerst mee naar huis nemen en netjes overschilderen.

Uit de notulen van 4 september 1961 blijkt dat mevrouw Spijkerboer-Mons de voorzitstershamer heeft overgenomen van mevrouw Mies Leegwater-Klimp, want laatstgenoemde heeft haar twee termijnen van drie jaar er op zitten.

Schooljuffrouw Mies Klimp blijft tot januari 1962 in het bestuur om haar opvolgster in te werken. Als dank voor bewezen diensten krijgt de scheidende presidente uit handen van de secretaresse mevrouw Winkel-Peetoom een versierde kop en schotel en het bondslepeltje overhandigd, begeleid van een warm applaus van 57 aanwezige dames.

Op 5 oktober 1961 gaan de leden op bezoek bij de huisvrouwen in Hoorn. Ze gaan per bus en bezoeken in nieuw Hoorn de confectie-fabriek van Stork en het Stadhuis. 's Avonds wordt in de Parkzaal een voorstelling bijgewoond met mooie liedjes.

Op 13 november 1961 is er bijeenkomst in samenwerking met "het Nut" in de achterzaal van het café Linschoten. Een voordrachtkunstenares treedt op, maar er is weinig belangstelling.

Blijkens de notulen wordt de jaarlijkse kerstavond op 18 december 1961 gehouden in de lokalen van de school. Op onderstaand kaartje staat echter als datum vermeld 20 december....
Om de kerstavond in de school te mogen houden is toestemming gevraagd en gekregen van het gemeentebestuur. Hier was het uitermate gezellig en warm. Zestig dames, waaronder de genode oudere dames, zijn aanwezig. In de pauze kregen we heerlijke koffie en appelgebak. Mevr. Walkeuter-van Nes draagt een 5 tal gedichten voor. Zij sprak over de angst voor de toekomst van onze kinderen. Aan het einde van de avond bedankt mevrouw Veer namens alle aanwezigen voor deze mooie kerstavond "zonder koude pootjes".
 

Op 15 januari 1962 is er weer een bijeenkomst in de school. Het betreft de jaarvergadering en 50 dames zijn aanwezig. Na het officiële gedeelte treedt er een jeugdorkest op, bestaande uit een piano, gitaar, 2 blokfluiten, 4 accordeons en een slagwerk, bespeeld door jeugdige Schellinkhouters onder leiding van Henk Oonk.

 De Openbare Lagere School aan De Laan.

Op 12 februari 1962 wordt de avond verzorgd door het echtpaar Schekkerman-Bras. Zij tonen dia's en vertellen over de bootreis naar hun zoon in Zuid-Afrika. Het echtpaar was blij en dankbaar alles gezien te hebben, maar er is maar één Holland en één Schellinkhout.

Op 16 april 1962 wordt de bijeenkomst om onbekende redenen weer eens gehouden in de Openbare Lagere School aan De Laan. Of er vanaf dit moment structureel in de school wordt vergaderd is niet duidelijk, omdat niet in elke notulen de vergaderlokatie wordt vermeld. Ene mevrouw Elias bespreekt het onderwerp "Mode en make-up". Na de thee wordt de make-up behandeld, waarmee het evenzo is, om U mooier te maken en eventuele fouten te verdoezelen, maar niet om U te beschilderen.

Op 24 mei 1962 gaat het jaarlijkse reisje met de bus naar Zaltbommel op uitnodiging van de wika Pietersen, welke hier ongeveer 10 jaar geleden eenige jaren in ons midden woonde. Het nieuwe bejaardenhuis van Zaltbommel, een steenfabriek en een champignonkwekerij worden bezocht. De dag wordt met een dineetje in "de Meerhoek" te Amsterdam besloten. 46 dames uit Zaltbommel brengen in juni 1963 een tegenbezoek aan Schellinkhout.

Op 4 september 1962 wordt er weer melding gemaakt van een bijeenkomst in de school. In de pauze wordt de thee geserveerd door de koekdames, een nieuwe regeling.

Op 8 oktober 1962 zijn er 42 dames in vergadering bijeen. Mevrouw Hamaker houdt een gratis spreekbeurt over het verschil tussen huis en thuis, omdat zij graag in aanmerking wou komen voor de sprekerslijst. De spreekster moet haast maken, want ze moet de bus van kwart voor tien halen.

Op 12 november 1962 wordt weer gerept over een bijeenkomst in de school in samenwerking met "het Nut". Er is een lezing over "Oorlog en vrede", een brandend probleem in deze tijd. Heel duidelijk, hoewel niet vlot, belichtte de heer Nobel zijn onderwerp.

De kerstavond wordt op 19 december 1962 ook in de school gevierd. Het is niet bekend hoeveel van de 67 leden er aanwezig zijn. Er wordt begonnen met een gezellige broodmaaltijd en er wordt gezongen en voorgedragen. De avond wordt besloten met het gezamenlijk zingen van het lied "Ere zij God". Het was weer een pracht. Zoveel goeds als er naar voren werd gebracht.

De bijeenkomst van 21 januari 1963 wordt in verband met het slechte weer verschoven naar 29 januari. Er zijn 49 aanwezigen. De begintijd was 7 uur met het oog op de kindermodeshow. Acht kinderen showen de door hun moeder gemaakte piama's, jurkjes, overgooiers, rokken en blouse's.

In de vergadering van 11 februari 1963 neemt het bestuurslid mevrouw Plas afscheid van de plattelandsvrouwen in Schellinkhout. Ze gaat verhuizen naar Enkhuizen en haar vertrek is een klap voor het koortje. Tijdens deze bijeenkomst tonen twee stewardessen mooie dia's van ondermeer Libanon, Egypte en Japan.

Op 22 april 1963 wordt er (weer) vergaderd in de school. De "Naaldkunst" verzorgt de avond, die door 37 dames wordt bezocht. Er zijn in het andere lokaal vele handwerken tentoongesteld, echter weinig op creatief en artistiek gebied. Dan staat de plattelandsvrouwen-handwerktentoonstelling op hoger plan. De vertoonde film was wel aardig, enkel jammer dat de geluidsweergave verstek liet gaan.

Op 21 mei 1963 reizen de leden per Valk-bus naar Den Haag (Panorama Mesdag) en Rotterdam. Bij Van Nelle werden wij met koffie en gebak ontvangen. Het regent die dag veel, maar na een diner in "de Meerhoek" te Amsterdam, komt het gezelschap om negen uur in de avond in de beste stemming thuis.

Op 1 juli 1963 ontvangt het lid Cornelia Vrouwtje Nobel-Leguit (roepnaam Corry), geboren op 1 juli 1903, ter gelegenheid van haar zestigste verjaardag een gedicht van haar medecursisten van de Engelse taalles (zie 1906).

Op 4 november 1963 spreekt dorpsgenoot en kunstenaar dhr. Van Druten. Van een grote wandschildering, een tegelmozaïek en glas-in-loodwerk waren voorstudies langs de wand opgehangen. Ook juffrouw Water, de maatschappelijk werkster, houdt die avond een kort praatje. Ze heeft iedere week 1 uur zitting in het raadhuis.

Op 12 december 1963 wordt het 25-jarig bestaan gevierd en wel met eigen krachten de revue: "Noord-Holland door, met het beste beentje voor". Het bestuur heeft meerdere malen vergaderd om de regeling van het feest, de te nodigen gasten, de traktaties enz. te organiseren. Na een gloedvolle openingsrede van de voorzitster mevrouw Spijkerboer wordt de revue opgevoerd. Vervolgens bieden vier dames een prachtig geborduurd bestuurstafelkleed aan, dat ontworpen is door mevrouw Walkeuter-Van Nes en dat door de leden is geborduurd. Mevrouw Helder-Posch biedt namens de oprichtsters en de oud-bestuursleden een nieuwe voorzitsterhamer aan.
 
Foto 1: Het kleed wordt getoond door v.l.n.r. de dames Stapel-Houter en Koster-Schaak en Stapel-Bras en overhandigd door mevrouw Nobel-Leguit.
Foto 2: V.l.n.r.: Gré Leijen, D. Stapel-Houter, T. Koster-Schaak, M. Stapel-Bras, R. Kooyman-Donker en Gerie Kuijper-Boot.


V.l.n.r.: mevrouw Zwier-Ruig, Klazien Ham, Rie Ham-Bellis, mevrouw Spijkerboer (voorzitster), mevrouw Winkel-Peetoom en Riet Walkeuter-Van Nes.

Ook van zusterverenigingen uit Hoorn, Wijdenes en de Blokdijk, het Provinciaal bestuur van de plattelandsvrouwen, de fokvereniging, het gemeentebestuur, de toneelvereniging, de floraliavereniging, de gymnastiekvereniging, de voetbalvereniging, de nutsvereniging en van het "Volksonderwijs" worden geschenken ontvangen. Mevrouw Spijkerboer bedankt iedereen hartelijk en zij bood daarna voor het vele werk en de avonden die zij offerden mevr. Hart en mej. Ham een cyclaam aan, als klein blijk van waarderen. En aan de heren Toepoel, voor de meesterlijke decors en het toneelwerk, en dhr. Peereboom voor de toneelhulp, een vruchtentaart. Tijdens de jubileumavond worden foto's gemaakt en alle aanwezigen worden verzocht de jubileum-presentielijst te tekenen. De laatste zin uit deze notulen luidt: 11 zieken in het dorp iets gebracht.
Hieronder nog een aantal foto's die op 12 december 1963 zijn gemaakt.
 Badmode "Toen en nu".
V.l.n.r.: Marg Has-Snel, Mien Boot-Pool, onbekend, mevrouw Veer-Koorn, Gré Bronner en Marijke Boot.

 In de diligence.
V.l.n.r. Mies Leegwater-Klimp, Gerie Boot, Gré Leijen, Nel Renooy-Peetoom. De identiteit van de andere dames is niet onbekend.

 Het zangkoortje onder leiding van Klazien Ham.
V.l.n.r.: Rie Bellis, onbekend, Mien Boot-Pool, mevrouw Ruiter-Danner, mevrouw Roorda, mevrouw Klomp (echtgenote van schoolmeester Klomp), onbekend, mevrouw Poelgeest (echtgenote van de schilder), Dea Leegwater-Stapel, Gré van Assen en Gré Ruiter-Bouwman.

 West-Friese klederdracht.
V.l.n.r.: Corrie Koster-Ton, G. Nierop-Metselaar, mevrouw Zwier en Dea Leegwater-Stapel.

 Vlaggen.
V.l.n.r.: Gré Leijen, Rianne Donker en Gerie Boot.

 Sneeuwpop.
V.l.n.r.: Jannie Posch-Best, onbekend en Gré Bronner-Kamp.

 Op het podium.
V.l.n.r. de dames Stapel-Houter, Nobel-Leguit en Mol-Roggeveen.

 Klederdracht.

Uit het jaarverslag van 1963 blijkt dat de dames hun maandelijkse bijeenkomsten in de afgelopen strenge winter in de Openbare Lagere School hebben gehouden, waar wij de hele winter, prettig en warm hebben gezeten. Ons ledental is ook mede daardoor gestegen. Er zijn inmiddels 70 dames lid van de plattelandsvrouwen, afdeling Schellinkhout en ook financieel staat de vereniging er goed voor. Er is een batig saldo van f 460,87 en ook het ziekenpotje heeft op genoemde datum een positief saldo f 24,06.

De bijeenkomst van 6 januari 1964 wordt bijgewoond door 50 dames.

Op 10 februari 1964, de eerste bijeenkomst na vele jaren in ons dorpscafé, treedt er een voordrachtskunstenares op voor 48 aanwezigen.

Op 9 maart 1964 waren we met de afd. Blokdijk als gast bij de afd. Wijdenes. Door omstandigheden werd deze avond in Schellinkhout gehouden. Er zijn 215 aanwezigen in het (overvolle) café, die genieten van een modeshow van mevrouw Krispijn met drie mannequins onder het motto "Kent en waardeert, wat Nederlands arbeid presteert." Aan de einde van de avond wordt nog gezamelijk het Bondslied gezongen.

Tijdens de bijeenkomst van 13 april 1964 waarschuwt mevrouw Donker-Jonker voor "Tupperware", een plastic product dat ten zeerste wordt afgeraden om te kopen daar de prijzen veel te hoog liggen.

Het jaarlijkse reisje heeft op 12 mei 1964 ondermeer als bestemming Amsterdam. 35 dames gaan met de bus mee. Er is een kijkje achter de schermen van de Bijenkorf met koffie en heerlijke cake. Vervolgens worden de "Hollandia-fabrieken" in Veenendaal en een plantentuin in Wageningen bezocht.

Op 25 mei 1964 geeft mevrouw De Boer aan de 40 aanwezigen een demonstratie van "Feestelijke en dagelijkse fruitgerechten". In het najaar zal er een bloemschikcursus aangevraagd worden.

Op 14 september 1964 kunnen er vier nieuwe leden worden verwelkomd. Onze leden toonden begrip voor de a.s. contributieverhoging welke op de Prov. najaarsvergadering van 14 Oct. in Amsterdam ter sprake komt.
In de ideeënbus zaten twee briefjes, waarvan er één ingewilligd kon worden. Mevrouw Bosse van het Gezins Begrotings-Instituut sprak over "De huisvrouw en haar grote uitgaven". Het G.B.S. geeft gratis advies over de moderne financiering. Voorzitster mevrouw Spijkerboer dankte mevr. Bosse hartelijk voor haar leerzame en goede uiteenzetting en met een "wel-thuis" besloot de voorzitster de bijeenkomst.

_________________

Deel 4:

Notulenboek der Plattelandsvrouwen,

afdeling Schellinkhout,

12 oktober 1964 t/m 16 april 1973.

Ten opzichte van de notulen uit de beginperiode van de vereniging, worden de notulen naarmate de tijd vordert, korter en zakelijker. Verder is de lengte van de verslagen afhankelijk van de omstandigheid welk bestuurslid op dat moment de notulen schrijft. Met andere woorden: de ene notuliste is langer van schrijfstof dan de andere.

Gedurende deze periode worden er weer vele lezingen, declamaties, (boek)besprekingen, discussie-avonden e.d. verzorgd tijdens de bijeenkomsten van de plattelandsvrouwen.
De onderwerpen hebben veelal te maken met de maatschappelijke ontwikkelingen in deze periode en betreffen meestal eigentijdse thema's. Zo deze onderwerpen relevant zijn en niet genoemd worden in de rest van dit verslag, volgen ze hier: "Gezondheid in een welvaartsstaat", "Reclame", "Voordracht en creatief spel", "Haarverzorging", "Opvoeding", "De rechten van de mens", "Ontwikkelingshulp" en "Land en volk van West-Friesland".
Tijdens de bijeenkomsten wordt aanvankelijk nog het bondslied gezongen, maar in de vergadering van 9 september 1968 komt deze aktiviteit ter discussie te staan.

Nog steeds treedt regelmatig op verdienstelijke wijze het zangkoortje op onder leiding van mejuffrouw K. Ham.

Tijdens de twee pauzes wordt nog immer thee, maar later ook koffie, gedronken met een koekje of een traktatie van één der leden ter gelegenheid van een geboorte of een andere bijzondere familiegebeurtenis.

Ook worden er door een aantal dames wederom veel cursussen aangeboden en gevolgd, zoals "Wat gaat uit en komt in, in bedrijf en gezin", "Nieuwe perspectieven voor de vrouw", "Gratie en charme", "De kunst in ons leven", "Een naaicursus", "Kerststukjes maken", "Welfare" van het Rode Kruis, "Doe het zelf", "Cadeautjescursus", "Spreken in het openbaar", "Plattelandsjongeren op nieuwe wegen", "Samen leven, samen denken", "In vredesnaam", "Gast, gastvrouw en gastheer", "Samen leven, samen denken", "Bloemschikken", "Macramé", "Zaaien" en "Het maken van strobloemstukjes".

Films en dia's worden ook volop vertoond, b.v. over "De postkoetsreis van Istanboel naar Rotterdam", "Voedsel of Hongersnood", "De wil om te winnen" van het reumafonds en "Uw tuin een paradijs".

De dames en heren die een avond verzorgen worden door de voorzitster aan het einde van hun voorstelling hartelijk bedankt en zij krijgen een kleine attentie in de vorm van b.v. een kantkloskleedje, een pakket bloembollen, fruit, een ruiker anjers, een kaas, een boeken- of kadobon. Het pakje roomboter is inmiddels uit dit assortiment verdwenen.
Voordat de voorzitster de maandelijkse bijeenkomst afsluit, zijn er vrijwel altijd nog dankwoorden van dames voor gekregen attenties (uit het ziekenpotje) bij ziekte, geboorte, huwelijk en jubilea.

Excursies raken meer in zwang. De leden bezoeken ondermeer De Condensfabrieken in Leeuwarden, de Friese meren, De Gruyter, de Westfriese werkplaats in Hoorn, een champignonkwekerij te Blokdijk, een gerberakwekerij in Nibbixwoud en de Hornafabriek in Hoorn.

De jaarlijkse provinciale- en de landelijke bijeenkomst worden nog steeds bezocht en verslagen door één of meer gekozen leden.

De bijeenkomst van 12 oktober 1964 staat in het teken van de Verenigde Naties. Een leraar van het Hoorns lyceum geeft daarover een lezing. Er komt een cursus "Plattelandsjongeren zoeken nieuwe wegen". In de pauze worden lootjes verkocht voor het Lady Aberdeen-fonds. De opbrengst is f 68,-.

Op 23 november 1964 is er de jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst met "het Nut" in de lagere school, daar 's morgens vroeg een felle brand ons dorpscafé totaal in de as legde. Voorzitter de heer G.J. Oonk van het Nut opende de bijeenkomst met een hartelijk welkom en sprak woorden van medeleven met de zo gedupeerde familie Bron.

   
Van dorpscafé tot puinhoop.

Er volgt een uiteenzetting over huisdieren door ene meneer Houtman. In de pauze komt het bestuur met het voorstel om een linnengoedactie te houden voor mevrouw Bron. Dat voorstel sloeg gelijk goed in. De volgende dag gaan de bestuursleden met de auto bij de leden langs om het linnengoed op te halen.

Op 14 december 1964 bezoeken 60 dames de kerstavond, waaronder ook de oudere genodigden. Een kerstverhaal wordt voorgelezen en gedichten worden voorgedragen. Onder het genot van een kopje koffie met eigen gebakken appeltaart luisterden we naar mooie grammofoonplaten en het zangkoortje treedt ook nog op. Tenslotte draagt mevrouw Winkel op gevoelvolle wijze een door haar gemaakt gedicht voor gewijd aan het bestuur.

In januari 1965 is er de jaarvergadering. Er moet een nieuw bestuurslid worden gekozen, want de secretaresse mevrouw Winkel-Peetoom ging na zes jaren heen. De nieuwe secretaresse wordt mevrouw Koster-Ton. Het aantal leden bedraagt 77. Het was dit jaar voor het laatst dat mevrouw Nobel het ziekenpotje verzorgde voor de Kerkebuurt. Haar werk zal worden voortgezet door mevrouw Ham-Bellis. Voorzitster mevr. Spijkerboer vraagt de gedachten eens te laten gaan voor een actie t.b.v. het te stichten dorpshuis.

Op 8 februari 1965 wordt de vergadering gehouden in het noodcafé (gymschool), een gezellig zaaltje en heerlijk verwarmd.


De voorzitster heeft een minder prettige mededeling. Slechts 19 van de 37 dames kunnen mee met het provinciaal jubileum-bootreisje. Hiervoor wordt geloot. Dan worden onze plannen voor het dorpshuis besproken. We zullen 10 weken achtereen op de West-Friese markt in Hoorn staan, waar we zelf vervaardigde artikelen aan de man zullen trachten te brengen. Hiervoor gaan de leden schilderen, borduren, naaien, tekenen, boetseren enz. Na de pauze is een lezing over antiek. Dit onderwerp kwam uit de ideeënbus, kom dames waar blijven de andere ideeën?
 
Klazien Ham (links) en Marijke Boot in de marktkraam.

Op 17 maart 1965 is de drie-afdelingen-avond in Wijdenes. Schellinkhout is aan de beurt om deze avond te organiseren, maar bij gebrek aan een grote zaal togen we naar Wijdenes. Een 50-tal dames werden per particuliere auto's naar Wijdenes gebracht, waarbij enkele heren ons een grote dienst bewezen. Na het zingen van het bondslied, wordt een Franse novelle voorgedragen.

Op 3 mei 1965 zijn slechts 32 dames aanwezig. Voor de koortjesdag, die dit jaar op 20 mei in de kerk van Schellinkhout zal worden gehouden, worden medewerkers gevraagd voor het verstrekken van consumpties en de afwas. Een kandidaat-notaris geeft voorlichting over het Huwelijks- en erfgoederenrecht. Deze taaie kost werd ons op geestige wijze opgediend.

Op de bijeenkomst van 31 mei 1965 kijken 37 dames naar een film van Caltex petroleum. In de rondvraag vroeg de Dorpskrant attentie voor de ansichtenverkoop en mej. Ham voor de VIVO-boekjes t.b.v. het nieuw te bouwen dorpshuis. Tenslotte wenst de voorzitster allen een prettige vakantie met veel zon en tot ziens op onze eerstvolgende bijeenkomst in September. Op deze bijeenkomst in september zijn 44 dames present.

Op dinsdagavond 4 oktober 1965 zijn er 44 dames aanwezig: 42 leden en 2 gasten. Dokter Broekhuizen heeft zijn lezing maar ten dele voorbereid, waardoor het laatste gedeelte niet geheel tot zijn recht kwam. Hem wordt evengoed fruit en een stroobloemstukje overhandigd.

Per bus gaan op 3 november 1965 43 dames naar Wijdenes, waar de plattelandsvrouwen van Schellinkhout te gast zijn bij die van Wijdenes. Mevrouw Beekhof-Van Selms, de ex-wereldpresidente der A.C.W.W., sprak over haar zes jaren als wereldpresidente. Het was een prachtige avond. De thuisblijfsters hebben iets gemist.

In 1965 wordt de jaarlijkse kerstavond op 20 december gehouden. Er zijn 71 dames naar het noodcafé gekomen, waarvan 12 boven de leeftijd van 65 jaar. Nadat het kerstverhaal is voorgelezen, wordt gezang 18 gezongen. In mevrouw Kuiper-Boot ontdekten we een nieuw talent in het voorlezen van gedichten en het koortje onder leiding van mej. Ham treedt uiteraard ook weer op. De voorzitster bedankte na afloop verschillende medewerksters, zoals de slaatjesmaaksters, de broodploeg en de programma-tekenaarster. Uit het jaarverslag over 1965 blijkt dat de leden ongeveer 250 kerststukjes hebben gemaakt en verkocht ten bate van het nieuw te bouwen dorpshuis.

Op maandagavond 17 januari 1966 zijn er 47 dames bijeen voor de jaarvergadering. De penningmeesteresse deelt mede hoe het met de financiën ging en ondanks de tegenwoordige zo snel stijgende kosten van sprekers e.d. kwam er toch een batig saldo van f 81,76..
De akties van de leden ten behoeve van het dorpshuis hebben maar liefst f 3071,50 opgebracht. Omdat de voorzitster mevrouw Spijkerboer naar Amsterdam gaat verhuizen, moet er een nieuwe presidente worden gekozen. Haar opvolgster wordt mevrouw J. Bant-Baas.

Op 7 maart 1966 opent mevrouw Bant-Baas haar eerste vergadering als voorzitster. Er zijn 51 dames aanwezig. Ook de heer Hogeboesem van de pers is aanwezig. Na het zingen van het bondslied behandelt een gastspreker het onderwerp "Jong zijn nu en in de naaste toekomst". Vader is niet meer de centrale figuur in het gezin waar alles om draait. De ouders worden tegenwoordig door de jeugd als kameraden beschouwd.

De jaarlijkse vergadering met "het Nut" wordt op 21 maart 1966 geopend door de heer Oonk, voorzitter van de nutsvereniging. Er zijn slechts 29 dames aanwezig. Het echtpaar Schroevers uit Alkmaar verzorgt deze avond met een lezing over Tunesië. Ook worden er een film en dia's van dat land getoond.

Een ééndagsbestuur is op 18 april 1966 weer aan de beurt. De voorzitster van dit uit zeven dames bestaande bestuur, mevrouw Leegwater-Stapel, opent de avond. Op elk tafeltje stonden programma's, die gemaakt waren door mevrouw Bronner. Als versiering had ze strobloemetjes gebruikt wat erg leuk stond. Er is een wedstrijd hersengymnastiek tussen twee ploegen van elk 29 dames en na de theepauze (met cake) draagt een gaste verschillende korte stukjes voor afgewisseld door enkele liedjes. Daar zij het voornamelijk aan de vrolijke kant hield is er veel gelachen.

Op 16 mei 1966 wordt dan de laatste vergadering voor de vakantie gehouden. Er zijn 52 leden aanwezig. Het bondslied wordt weer gezongen en mevrouw Leegwater-Klimp vertelde ons iets over de "Huishoudelijke werkgroep van de Drieban" waarin ze nu ongeveer 1 jaar zitting heeft.

In juni is Friesland de bestemming van het jaarlijkse reisje. Er is op deze zonnige dag ondermeer een lange boottocht op de Friese meren.

Op de eerste bijeenkomst na de vakantie zijn op 5 september 1966 slechts 37 dames present. De gastspreekster, mevrouw Broekman, vertelt over haar wereldreis voor en na het A.C.W.W.-congres in 1962. Ze beschikt over een enorm spraakvermogen en daarom wordt het deze avond erg laat.

Tijdens de vergadering op 31 oktober 1966 worden de leden in de pauze getrakteerd op beschuit met muisjes ter ere van de zoon van onze voorzitster. Verder geeft de penningmeesteresse een uiteenzetting over de op handen zijnde contributieverhoging.

De afdeling Blokdijk is op 16 november 1966 gastvrouwe van een gezamenlijke bijeenkomst van de afdelingen Schellinkhout, Wijdenes en Blokdijk. Er reizen 50 Schellinkhouter dames naar het naburige dorp. De inmiddels traditionele bijeenkomst wordt in Wijdenes gehouden en niet in de Blokdijk, zoals in de bedoeling lag. Door omstandigheden zal deze afdeling voortaan in Wijdenes haar bijeenkomsten houden. Spreekster is voordrachtskunstenares Nel Kars met het onderwerp "Toneel door de eeuwen heen". In de pauze ontvingen we een bankettraktatie van de "Vier Eenen". Na haar optreden deelt mevrouw Kars mede, dat er 18 januari 1967 weer een gezamenlijke bijeenkomst is, een brei-show van scheepjeswol, waarover ons bestuur zich zeer verbaasde. We wisten van niks.

De jaarlijkse kerstavond wordt in 1966 op 12 december gehouden. Er zijn 73 dames, waaronder 13 bejaarde gasten. Er zijn twee bestuursleden afwezig door een baby en een toekomstige baby. Men zit aan gezellige tafels en na 't ontsteken van de kaarsen worden er ondermeer kerstliederen gezongen en een Vlaams geboorteverhaal voorgelezen. Het aantal leden is aan het einde van 1966 tot 73 gestegen.

Op maandagavond 16 januari wordt de eerste vergadering in 1967 gehouden. Het betreft de jaarvergadering. De notulen worden gemaakt door de 2e secretaresse mevrouw G. Donker-Jonker, omdat de 1e secretaresse, mevrouw C. Koster-Ton, nog afwezig is door de geboorte van haar zoon Anton. Uit het financiële verslag van de penningmeesteresse blijkt, dat de steun van de Persil-aktie wordt gemist. Er wordt voorgesteld om in 't voorjaar plantenstekjes te geven en die dan te verkopen ten bate van de kas. Verder is een pop aanwezig waarop de mond-op-mond-beademing wordt gedemonstreerd en geoefend. De aanwezige dokter Oskam zegt onder andere: Beadem heel witte of blauwe lippen van patiënten die uit het water komen of vergiftigd zijn (dus schijndood) 10 keer achter elkaar snel. Nadat mejuffrouw Ham heeft medegedeeld dat ze op 25 januari weer met de zangoefeningen van het koortje wil starten, sluit de voorzitster de vergadering.

De gezamenlijke bijeenkomst met "het Nut" wordt in 1967 op 13 februari gehouden. Iemand van het Provinciaal Waterleiding Net (P.W.N.) houdt met dia's een praatje over 't Duinreservaat bij Bakkum. Het is heel erg jammer dat deze bijeenkomst zo slecht bezocht was. Slechts 17 dames en 12 heren waren opgekomen. Aan het einde van de avond deelt de voorzitster nog mede, dat de volgende bijeenkomst niet, zoals altijd op maandag, maar op dinsdagavond is.

De volgende vergadering is inderdaad op dinsdag 14 maart 1967. Ene mevrouw Piels-Broekhuijzen vertelt ondermeer, dat er 12 soorten permanents zijn. Ze benadrukt, dat na een permanent de eerste watergolf vlug genomen moet worden. In de pauze wordt het haar van mevrouw V.d. Wiel-Kok door de spreekster/kapster onder handen genomen en ze kwam keurig onder haar handen vandaan. Tijdens de rondvraag vraagt mevrouw Schekkerman of we 't lied van Noord-Holland weer eens kunnen zingen, in plaats van het bondslied.

Onze bijeenkomst van 10 April hielden we tezamen met het "Groene Kruis" en stond in het teken van de reuma- en kankerbestrijding. Dokter V.d. Berg en wijkzuster Meine geven acte de présence.

Op 25 mei 1967 vertrekken 50 dames uit Schellinkhout in een prachtige Magneet-bus voor het jaarlijkse reisje. Ze gaan samen met de dames van de afdeling Blokdijk naar Ruinen in Drente. We genoten volop van de prachtige natuur, heerlijke boslucht en 't mooie weer. Ook wordt er een bezoek gebracht aan het vakantieoord "Westerbergen" en aten hier soep en ons meegekregen lunchpakket. Die dag worden verder nog Dwingeloo en de Kralose heide bezocht. Na afloop spreekt mevrouw Bant woorden van dank en liet die vergezeld gaan van een attentie in de vorm van een mandje met kleedje waarop het wapen van West-Friesland was geborduurd. Na het zingen van het bondslied gaan de Schellinkhouter dames dan weer "op huis an".

Op de laatste bijeenkomst voor de vakantie, op 31 mei 1967, is er een demonstratrice van Melita te gast met het onderwerp "Koffie zetten".

 Burgemeester Mol speldt Klazien Ham de onderscheiding op.

Na het zingen van het "Lied van Noord-Holland" staat de voorzitster stil bij de koninklijke onderscheiding die mej. K. Ham heeft gekregen, iets waar wij allen een beetje trots op zijn. Klazien heeft een ere-medaille in goud verbonden aan de orde van Oranje Nassau gekregen voor haar culturele werk in de gemeente en in het bijzonder voor haar werk voor het dorpshuis.

Er volgt geen lange pauze, want de dames van het stekjescomité stonden te popelen om hun waar aan de vrouw te brengen. Mevr. Posch-Best fungeerde als afslaagster. De opbrengst van de verkoop is ongeveer f 200,- en die is bestemd voor de kas van de vereniging.
De eerste bijeenkomst na de vakantie is op 18 september 1967. Er is een stoffenshow door een aantal mannequins van de firma Bouchier.

In de kerk wordt op 17 en 18 juni 1967 een bazar georganiseerd. De opbrengst is bestemd voor het nieuw te bouwen dorpshuis. Hieronder een aantal foto's, die toen zijn genomen.
     
Foto 1: De jongedame is Marjan Boot.
Foto 2: Het zangkoortje onder leiding van Klazien Ham.
V.l.n.r.: Rie Ham-Bellis, Marie Nierop-Van Klaveren, Mien Boot-Pool, Gré Bronner-Kamp,Mies Leegwater-Klimp,onbekend, Rie Walkeuter-Van Nes (met bril), onbekend, Corrie Koster-Ton, onbekend.
Foto 3 en 4: De koffiedames. V.l.n.r. Klazien Ham, mevrouw Sluis-Balk en Mies Leegwater-Klimp.

   
Foto 1: De jongedame is Marjan Boot.
Foto 2: Mevrouw M. Oonk-Bakker.
Foto 3: De staande lachende man is dominee Rutgers.

16 oktober 1967 is een discussie-avond onder leiding van burgemeester Smit uit Midwoud. Het onderwerp is "Gemeentelijke herindeling". Ook de pers in de persoon van dhr. Hoogeboesem is aanwezig. Volgens de burgemeester heeft Nederland over 25 jaar 20 miljoen inwoners en zal de Randstad zich uitstrekken van Alkmaar tot voorbij Rotterdam en Arnhem met een uitloper naar het Duitse industriegebied. Aan het einde van de avond weten de meeste dames dat de tijdgeest niet is te keren en mag de "burrie" een boekenbon in ontvangst nemen.

Op 13 november 1967 zijn er 43 dames op de vergadering. Er is die avond een demonstratie "Sierglasblazen".

Op maandagavond 18 december 1967 volgt de jaarlijkse kerstviering, inclusief broodtafel. Er zijn inmiddels 76 leden en 67 dames zijn deze avond aanwezig onder wie 9 niet-leden boven de 65 jaar. Er worden liederen gezongen, gedichten voorgedragen en het kerstverhaal wordt door mevrouw Peereboom-Water voorgelezen. Ook worden er kerstkaarten gemaakt, waarna we met de samenzang, Nu sijt Wellekome, dit kerstfeest afsloten.

Op de jaarvergadering van 15 januari 1968 zijn 44 dames afgekomen. Na de opening volgen enige mededelingen, waaronder een vraag van Zwemschool Schermer. Die vraagt of er interesse is voor het zwemmen in groepsverband, van 8 dames. Financieel gaat het de vereniging voor de wind. Het batig saldo bedraagt f 1062,56. Het ziekenpotje heeft nog f 31,09 in kas. Er worden dames gevraagd voor de schoonmaak van ons dorpshuis "De Dregt". Velen gaven zich op.

Maandagavond 12 februari 1968 wordt er vergaderd met de mannen van "het Nut". Na de opening door de voorzitter van de nutsvereniging, de heer Oonk, volgt er een boekbespreking voor de 55 aanwezigen.


Wandkleed gemaakt door de dames Klazien Ham en Ma Winkel-Peetoom en aangeboden namens de plattelandsvrouwen ter gelegenheid van de opening van het nieuwe dorpshuis.
Op de achterkant van een foto van het wandkleed staat geschreven:
Hiermee wordt ons dorpswapen in een symbolische creatie getoond.
De boom ontluikt en wordt door vogels van diverse pluimage bewoond.
Aangeboden door Ma Winkel-Peetoom en Klazien Ham
uit wiens hoofd en handen dit wandkleed tevoorschijn kwam.

18 maart 1968 is een gedenkwaardige dag voor de plattelandsvrouwen van Schellinkhout. Er wordt dan, samen met de dames van de afdelingen Blokdijk en Wijdenes, voor de eerst maal vergaderd in het splinternieuwe dorpshuis, alhoewel het nog niet officieel geopend was. De gastspreker houdt een verhaal over een reis naar het arme Brazilië. Het is toch wel eens goed dat men in een land van allerlei voorzieningen en volop voedsel, toch ook niet vergeten mag, dat de toestanden in de ontwikkelingslanden soms schrikbarend zijn.

 Het splinternieuwe dorpshuis "De Dregt".

De tweede vergadering in het nieuwe dorpshuis wordt op 23 april 1968 slechts door 30 dames bezocht. Voor mededelingen omtrent het reisje naar Rotterdam en de uitwisseling met Ruinen raadplege men de Dorpskrant.
Bedoeld reisje is op 7 mei. 's Morgens om 7 uur is het vertrek. Onderweg wordt in Nieuw-Vennep koffie gedronken waar we wat bijkwamen van de kou, want 't was koud in de bus. Eén van de vrouwen deed zelfs de benen in de mouwen van haar vest vanwege de koude voeten. In Rotterdam is er een rondvaart over de Nieuwe Maas en wordt de metro bezichtigd. De hoofdschotel van de dag is de damesbeurs Plattelandsvrouwen Ahoy. Omstreeks 10 uur in de avond zijn de dames weer in Schellinkhout.

Op 21 mei 1968 brengen de plattelandsvrouwen van Ruinen een tegenbezoek aan de dames van Schellinkhout en de Blokdijk. Plaats van handeling: café de Bruine Hengst. In Schellinkhout worden de kerk en het raadhuis bezichtigd en in het dorpshuis wordt de lunch gebruikt. 's Middags om 5 uur wordt de boerderij van de familie Veer bezocht om de melkwinning via het leidingsysteem te bekijken. Om 8 uur 's avonds vertrekken de gasten weer richting Drente na in het dorpshuis te hebben genoten van een warme koffietafel.

Op de eerste bijeenkomst na de vakantie, 9 september 1968, mochten wij ons op een grote opkomst verheugen. De notuliste laat ons raden naar het aantal..... Besloten wordt om een wandkleed te vervaardigen voor de kleuterschool. Hiervoor worden handwerksters gevraagd. Voorts kwam het "bondslied" en het "lied van Noord-Holland" in het geding, omdat er weleens een wanklank is tegen het zingen van deze liederen.Het bestuur heeft besloten om hierover een enquête te houden.
Voor de opname van de dorpsfilm worden de dames donderdagmiddag 12 september om 3.30 uur in het dorpshuis verwacht. Verder is er die avond een show van een mooie collectie wintersportkleding en het vertonen van dia's van Zwitserland.

Op de volgende bijeenkomst, 7 oktober 1968, zijn slechts 30 leden aanwezig. Waarschijnlijk heeft het onderwerp van die avond veel dames niet aangesproken: "Hoe worden rijk, provincie en gemeente bestuurd?" Spreekster vertelde zoveel over haar eigen belevingen in de raad en over de vrouw in de politiek, zodat we over de Gedeputeerde Staten en het Rijk maar heel weinig te horen kregen.

Op 18 november 1968 zijn er 50 dames op komen dagen die aandachtig luisteren naar een lezing over "Vrouwen van donker Amsterdam". Hierna zongen we het "lied van West-Friesland". Mevrouw Dragtsma-Beets toont ons het wandkleed voor de kleuterschool hetgeen na ontwerp en onder leiding van mevr. Dragtsma en mej. Ham door enkele dames is vervaardigd.

Op maandagvond 9 december 1968 herdacht onze afdeling het feit dat ze op 8 december 1938 was opgericht. De zaal van het dorpshuis is om deze reden door een bloemcommissie versierd met bloemstukken. Alle ongeveer 175 leden en genodigden worden verwelkomd met een corsage en met het pianospel van mevrouw V.d. Wiel. Er zijn veel gasten, zoals burgemeester Engelvaart en zijn echtgenote, de wethouders met hun dames, oud-burgemeester Mol en zijn echtgenote, ex-presidente mevrouw Spijkerboer, dokter Singelenberg en zijn echtgenote, de besturen van de afdelingen Wijdenes en de Blokdijk en de bejaarden van Schellinkhout.
Een elftal dames is al sedert de oprichting lid van de vereniging. Het zijn in alfabetische volgorde: Mevrouw Boot-Pool, mejuffrouw Klazien Ham, mevrouw Koster-Schaak, mevrouw Koster-Stapel, mevrouw Nobel-Leguit, mevrouw Ruiter-Danner, mevrouw Schekkerman-Bras, mevrouw Stapel-Bras, mevrouw Stapel-Houter, mevrouw Vet-Sluis en mevrouw Winkel-Peetoom. Ze krijgen voor hun trouwe dienst een cyclaam uitgereikt. Er wordt een heel feestprogramma afgewerkt, waaronder een optreden van het eigen zangkoortje, al sedert de oprichting onder leiding van mej. K. Ham, en een cabaretgezelschap. Verder worden er veel kado's in ontvangst genomen, waaronder bloemen en enveloppen met geld. Aan het einde van de avond verschijnen de dames Has-Snel en Mol-Breebaart op het toneel en brachten op rijm de felicitaties voor ieder bestuurslid afzonderlijk en we mochten een mooi wandstukje van strobloemen met herinneringsinscriptie in ontvangst nemen.

 Krantenknipsel in verband met het dertigjarig jubileum.

In het jaar 1969 is de eerste bijeenkomst op 13 januari. Het is de jaarvergadering over het vorige jaar. Mevrouw Stapel-v.d. Oort wordt in de ziekenpotcommissie gekozen en zal dus meehelpen om bezoeken af te leggen en om dubbeltjes te vergaren.

Op 10 februari 1969 is er weer de traditionele vergadering met de heren van de nutsvereniging, waarbij 63 personen aanwezig zijn. Er is een lezing van Smit's Sleep- en Bergingsmaatschappij. De spreker las alles van papier op en miste geheel het contact met de aanwezigen. Voorzitter Oonk van "'t Nut" memoreert het overlijden van de heer K. Vet, die meer dan 50 jaar penningmeester was van de nutsvereniging De winnaars van de cake-bakwedstrijd zijn mevrouw Stammes-Boontjes en mevrouw Sluis-Balk. Zij zullen onze afdeling vertegenwoordigen bij de Provinciale cake-bakwedstrijd.

43 dames zijn aanwezig op 10 maart 1969. Het "lied van West-Friesland" wordt gezongen. Er is een inleiding over het onderwerp "Huisvrouw zijn in deze tijd". Veel hebben we op deze avond niet geleerd. Wie verwacht had met nieuwe ideeën naar huis te gaan, had een misrekening.

Op 14 april 1969 hebben 38 dames de weg gevonden naar het dorpshuis. Er is een boekbespreking van mevrouw Sluis-Bijl.

De laatste bijeenkomst voor de vakantie wordt gehouden op 12 mei 1969. 43 leden luisteren naar een lezing over Somalië waarbij ook dia's worden vertoond. Het jaarlijkse reisje kan dit jaar geen doorgang vinden bij gebrek aan voldoende deelname.

De eerste vergadering na de vakantie is op 8 september 1969. Er zijn 54 leden present. Een gastspreekster bespreekt het item "Open bejaardenwerk". De secretaresse mevrouw Koster-Ton vraagt aandacht voor het gemeentelijk beleid. Namelijk de verhuizing, door de officiële samenvoeging, van het archief, het bevolkingsregister, de naamsverandering van de Meeweg en het uitblijven van ingekomen en vertrokken personen in de pers. Met betrekking tot de Meeweg wordt namens 49 van de 54 aanwezige leden (5 leden zijn tegen) een brief naar B & W en de raadsleden verzonden.

Op 10 september 1969 is er weer de bijeenkomst van de drie afdelingen: Schellinkhout, Wijdenes en de Blokdijk. In Wijdenes is er een modeshow van de firma H.B. uit Hoorn. Jammer dat enige dames verzuimden afbericht te doen. Dit gaf onnodig oponthoud. Er wordt heel veel moois geshowd, maar voor de meeste aanwezigen wel wat te prijzig.

50 dames geven acte de présence op 13 oktober 1969. Dhr. Vogel uit Apeldoorn vertelt over "het Loo". Mejuffrouw Ham tracteert ter gelegenheid van haar 30-jarig jubileum als koortjesleidster. De dames Boot-Pool en Ruiter-Danner hebben gedurende deze 30 jaren steeds trouw de repetities bijgewoond.

De journaliste Sheherazade (mevrouw Miep Racké-Noordijk) is op vrijdagavond 7 november 1969 te gast bij de jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst van de plattelandsvrouwen en de nutsvereniging. 66 personen hebben de weg gevonden naar het dorpshuis "De Dregt".
Tien dagen later, 17 november 1969, wordt het "lied van West-Friesland" weer gezongen door 49 aanwezige dames. Jan Pannekeet is te gast en die beschouwt Schellinkhout als één der mooiste en gaafste dorpen van West-Friesland.

Op maandagavond 22 december 1969 wordt de jaarlijkse kerstavond gevierd door 63 leden. Om half zeven beginnen de dames met een broodtafel. Het pianospel, de kerstversiering en de gevulde tafels gaven deze avond de juiste sfeer. Het kerstverhaal werd voorgelezen door mevr. de Vries-van de Wildt en er worden gezamenlijk kerstliedjes gezongen. Het zangkoortje is uiteraard weer van de partij en op het toneel wordt een kerstspel opgevoerd. Aan het einde van de avond brengt de voorzitster dank aan ondermeer de heer en mevrouw van Oeveren voor de prettige samenwerking, de Heer v.d. Rol voor de verlichting en de heren toneelopzetters.

De jaarvergadering over het jaar 1969 wordt op 26 januari 1970 gehouden. De vereniging telt inmiddels 80 leden, aldus secretaresse mevrouw C. Koster-Ton in de laatste door haar geschreven notulen. Ze wordt na zes jaar trouwe dienst opgevolgd door mevrouw Witvliet-Ouwehand. De vereniging kent nog steeds een positief saldo: f 804,35. Het ziekenpotje heeft nog f 89,61 in kas. Dit dankzij het feit dat er niet veel zieken zijn geweest.

Op de bijeenkomst van 16 februari 1970 zijn door de hevige sneeuwval slechts 41 dames en de heer Hoogeboesem van de pers afgekomen. Er worden door dhr. Demmendaal dia's vertoond van een vakantiereis naar Zuid-Afrika.

Per bus en in een paar luxe auto's reizen 57 dames op 10 maart 1970 naar Wijdenes, waar de jaarlijkse drie-afdelingen-bijeenkomst wordt gehouden. Het toneelstuk "Hoera, een drieling" wordt opgevoerd door de "Jongerenvereeniging West-Friesland". Nu dat is voor ons een avond geworden waar we weer eens hartelijk hebben gelachen.

Het 35-jarig bestaan van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen werd door rayon 5, waartoe Schellinkhout behoort,feestelijk gevierd op 9 april 1970 in café-restaurant "De Paus" in Lutjebroek. Uit Schellinkhout zijn 38 dames afgereisd. Er zijn tal van spreeksters, maar onverwachts kwam als onderbreking het optreden van mevr. Ham-Hansen, die op voortreffelijke wijze drie West-Friese schetsen voordroeg.

Op onze bijeenkomst van 13 april 1970 waren slechts 32 dames aanwezig. De voorzitster wijt de slechte opkomst aan de schoonmaakwoede. Het onderwerp van die avond is "Vorming van de vrouw". Bij de rondvraag merkt mevrouw Oonk-Van Doorn op: Wij moeten meegaan met de veranderingen van deze tijd, want wij zijn verantwoordelijk voor de maatschappij van morgen.

De datum van de laatste bijeenkomst voor de vakantie in het jaar 1970 wordt niet genoemd in de notulen. Wel wordt vermeld dat er 47 dames aanwezig zijn. Er is een kunstknipper te gast, maar het was hem onmogelijk om daarmee iedereen te boeien. Het knippen kon niet op grote afstand worden gevolgd.

Het jaarlijkse reisje gaat dit jaar, in tegenstelling tot het jaar daarvoor, weer door. Op 4 juni 1970 nemen er 35 dames aan deel. De bus voert (weer) naar de zuivelfabriek Melco in Heiloo. Na de rondleiding door de fabriek stonden er heerlijke schaaltjes met vla op ons te wachten en kon iedereen het meegebrachte lunchpakket opeten. Verder worden die dag Egmond en Bergen nog bezocht. Om half negen 's avonds wordt de terugreis aanvaard. In de bus maakt mevrouw Winkel-Peetoom nog het volgende gedichtje:
In Schellinkhout woont een zekere Cor.
Met die zijn vrouw zit het niet snor.
Zij wil haar man bij thuiskomst verrassen.
Dan moet hij een blauwe zwembroek passen.
Maar met zorg denk ik aan de man,
die nog steeds zoekt en 'm nergens vinden kan.
Want zonder zwembroek naar huis.
Dat is met 't nudistenverbod niet pluis.
Vrouw Stapel-Houter wist te presteren
om na het gebed te applaudisseren.
Een paar grapjes waren dat zo maar.
Nu gaan we weer naar huis met elkaar.
Na een rustige dag met veel variëren
waarvoor dank aan 't bestuur voor 't organiseren.
Ook aan de chauffeur voor zijn rijden vóór- en achteruit.
Hopelijk brengt hij ons veilig thuis tot besluit.

Op de eerste bijeenkomst na de vakantie, op 14 september 1970, zijn 41 dames en 13 heren verschenen. De voorzitster deelt mede, dat we voortaan beginnen met koffie, omdat de pauzes anders wat dicht op elkaar liggen. De gastspreker van die avond houdt een pleidooi voor natuurbehoud. Schreeuwen moeten we, alarm slaan, tegen die vervuiling.

De journalist de heer Hoogeboesem is op 19 oktober 1970 ook weer bij de vergadering aanwezig, evenals 43 dames. Het onderwerp van de inleider luidt "verdovende middelen". Jammer was het, dat de heer Faas door zijn eigenaardige intonatie bij sommige een vreemde indruk wekte. Hij richtte zich vaak tot de muur in plaats van tot het publiek.

De jaarlijkse bijeenkomst met "het Nut" wordt op 16 november 1970 gehouden. Er zijn 85 personen aanwezig, die een lezing te horen krijgen van de bekende sportverslaggever Theo Koomen. Met een welgemeend applaus werd deze bijzonder leuke en leerzame avond besloten.

De kerstavond van 1970 wordt op 21 december georganiseerd. Ook de heren 65+ zijn voor het eerst uitgenodigd. Er zijn in totaal 98 personen aanwezig. Na het ontsteken van de kaarsen wordt er gezongen en voorgedragen. In de pauze is er koffie met appeltaart of cake. Mevrouw V.d. Wiel zorgt weer voor de pianomuziek. Na de pauze voert het jeugdtoneel van Wijdenes een moderne act op. Hierna is er weer pauze. Ditmaal met een heerlijke kroket. Na het optreden van het eigen koortje volgt dan nog het gezamenlijk zingen van het "Ere zij God".

De eerste vergadering in het nieuwe jaar 1971 is, zoals gebruikelijk, de jaarvergadering. Het jaarverslag is, zoals meestal, weer in dichtvorm gemaakt. De laatste regels van secretaresse mevrouw Witvliet-Ouwehand luiden: Dit was mijn jaarverslag over het afgelopen jaar en heus, ik ben echt bijna klaar. Wij wensen onze vereniging en alle leden een voorspoedig 1971 toe en ik sluit nu dit boek, want ik ben moe.

Traditioneel is de eerste bijeenkomst van het jaar de jaarvergadering. Op 18 januari 1971 zijn er 45 dames aanwezig. De voorzitster vertelt dat uit het rapport van het Provinciaal Opbouworgaan is gebleken dat we meer de maatschappelijke kant uit moeten en er moet meer aan vorming worden gedaan. Deze avond is zeker vormend te noemen, want er wordt een boekbespreking gehouden.

Op 15 februari 1971 is de tweede bijeenkomst in het nieuwe jaar. De avond wordt verzorgd door het ééndagsbestuur. Er zijn 57 nieuwsgierige dames ter vergadering bijeen gekomen, waarvan het programma vantevoren niet bekend is gemaakt. Juwelier De Vries uit Hoorn blijkt te zijn uitgenodigd om iets te vertellen over sieraden. Als dank mag hij een fruitbak in ontvangst nemen.
De koortjesdag zal dit jaar op 18 mei plaatsvinden in Alkmaar.

Voor de drie-afdelingen-bijeenkomst in het dorpshuis "De Dregt" op 15 maart 1971 is veel belangstelling, namelijk 120 aanwezigen. Er treedt een voordrachtskunstenaar op, die ook Curaçaose muziek laat horen.

De bijeenkomst van 19 april 1971 wordt door 46 dames bezocht. Ene meneer Timmerman vertelt aan de hand van dia's over Noorwegen waar hij 38 keer is geweest.
De laatste vergadering voor de vakantie wordt gehouden op 24 mei 1971. De dames van de Blokdijk zijn te gast, zodat er in totaal 73 dames aanwezig zijn. De voorzitster vraagt of er nog belangstelling is voor de wedstrijd om de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen een nieuwe roepnaam te geven.
Voor de meeste leden uit Schellinkhout hoeft er helemaal geen nieuwe naam te komen. Drie heren van het Produktschap Groenten en Fruit verzorgen de rest van de avond. Als dank daarvoor ontvangen zij een Hoornse broeder. Mevrouw Koster-Winkel stelde voor bakker Davids iets te geven voor zijn trouwe dienst van 41 jaar. Er zal een bloembak worden bezorgd.

 Bakker Wim Davids.

Op de dag van het uitstapje, 2 juni 1971, is het stralend weer als 37 dames met de bus op pad gaan. Door de omweg die de chauffeur maakte via Amsterdam-noord en Schellingwoude, dit om de drukte bij de IJ-tunnel te ontlopen, kwamen we al meteen in tijdnood. De VARA-studio wordt dan ook gebeld met de mededeling, dat de dames iets later zullen arriveren. Als het gezelschap uiteindelijk op de bestemming is aangekomen, wordt ondermeer de zaal bezocht waar de hoorspelen worden opgenomen. We hadden verwacht iets meer van de studio te zien. De dames willen vervolgens de lunch gebruiken in Hollandsche Rading, maar daar werden we weggekeken, zodat iedereen verontwaardigd weer in de bus stapte. Vlakbij Utrecht wordt wel een plekje voor de lunch gevonden. De faculteit der diergeneeskunde in de stad Utrecht wordt daarna bezocht, waar we werden ontvangen door twee oudere heren, die wat later bleek, reeds de 80 waren gepasseerd. Na een diner in De Meern wordt de terugreis aanvaard.

Op 6 september 1971 kan de voorzitster 60 dames verwelkomen. Er is die avond een spreekster uit Den Bosch, die een uiteenzetting over "Ploeg-stoffen" houdt. "Nooit afgaan op reklame", is één van haar motto's. Tot besluit konden we een groot aantal stalen van zowel gordijnstoffen als vloerbedekking bekijken. Het zangkoortje zal op 20 oktober weer met de repetities aanvangen.

85 leden en gasten zijn present op de bijeenkomst van 11 oktober 1971. Na het huishoudelijke gedeelte van de vergadering, worden er door Cor Veer en Kees Donker dia's vertoond van hun verblijf van één jaar in Canada en Amerika. Het is te begrijpen dat ze ten volle van deze reis hebben genoten.Als dank voor hun inspanningen op deze avond ontvangen Cor en Kees een kadobon.

De jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst met de leden van de nutsvereniging is in 1971 op 15 november. Er zijn 60 dames en heren op komen dagen, die naar een lezing over de "IJsselmeerpolders" en "Zeemeerminnen" luisteren. Zeemeerminnen moeten we zien als symbolen van vrijheid en onafhankelijkheid.In de pauze worden eigen gemaakte droogbloemstukjes verkocht ten bate van het dorpshuis.

Op 20 december 1971 wordt de kerstavond gehouden. 62 dames genieten van een broodmaaltijd aangevuld met een slaatje, tulband en fruit. Na het, bijna traditioneel geworden, ontsteken van de kaarsen wordt er gezongen en voorgedragen. Het kerstverhaal wordt voorgelezen door mevrouw Witvliet. Mevrouw V.d. Wiel zit tijdens de pauzes weer achter de piano. In de eerste pauze is er koffie met appelgebak en in de twee pauze zijn er warme kroketten. Ondanks alle moeilijkheden die het koortje als gevolg van ziekte heeft gehad, kunnen zij terugzien op een goede uitvoering. Het aantal leden bedraagt nu 83.

De jaarvergadering van 24 januari 1972 wordt bezocht door 49 dames. Voorzitster mevrouw Bant treedt na zes jaar af en wordt opgevolgd door mevrouw Witvliet. De nieuwe secretaresse wordt mevrouw A. Pennekamp-Kuin. Zij is (gelukkig voor de lezer) begiftigd met een prachtig, zeer goed leesbaar, handschrift. De ideeënbus staat nog steeds op de bestuurstafel. Men verwacht dat een vrouwenvereniging tegenwoordig ook meedenkt met het wereldgebeuren. Het kadopotje is nog gevuld met f 72,61. Financieel gaat het de vereniging nog voor de wind, want er is een batig saldo van f 581,26. Kunstenares en verzetstrijdster Truus Menger houdt op deze avond een inleiding.

De nieuwe voorzitster, mevrouw Witvliet, leidt op 14 februari 1972 haar eerste bijeenkomst van de plattelandsvrouwen, afdeling Schellinkhout. Na een paar huishoudelijke mededelingen wordt het volgende vermeld: De volgende mededeling was de verhoging van de kontributie met f 3,50 per half jaar. De heer Kuiper uit Blokker houdt deze avond een verhandeling over bloemen en planten. Aan het einde van de avond is er een verrassing. Er worden 15 planten verloot. Als dank voor het gebodene mag de spreker een kaas mee naar huis nemen. Aan het slot van de bijeenkomst werd de heer Dijkstra even naar voren gehaald. Mevrouw Witvliet dankte de heer Dijkstra voor de prettige samenwerking, want die was altijd uitstekend geweest. Uit dank daarvoor werd hem een plantenbakje aangeboden.

De jaarlijkse avond met de drie afdelingen is op 22 maart 1972 in Wijdenes. Er zijn 32 Schellinkhouter dames naar het buurdorp afgereisd. De aandacht wordt gevestigd op een enquête die zal worden gehouden. Als er nu zo'n langharige heer bij u aan de deur komt, sta hem dan te woord. De heer Schekkerman houdt die avond een verhandeling over het onderwerp "Je kunt de krant niet missen, geen dag". Ene mevrouw Knol vroeg aandacht voor de IJsselmeerboring. Ze vroeg een geldelijke bijdrage voor de kosten van een kort geding en haalde f 31,- op.

Op 10 april 1972 zijn het, evenals op 22 maart, 32 dames die de bijeenkomst bezoeken. Er wordt voorgesteld om een welkomst kommissie in te stellen, bestaande uit twee dames die tot taak hebben bij nieuw ingekomenen op bezoek te gaan en te vertellen over het werk van onze vereniging. Ene meneer Bonte houdt een lezing over Suriname.

Op 8 mei 1972 wordt de laatste bijeenkomst van het seizoen bezocht door 35 leden. Mevrouw Heeck vertelt die avond over haar tweejarig verblijf in Amerika. In dezelfde maand vindt het jaarlijkse reisje plaats. Op 25 mei 's morgens om half negen vertrekken 35 dames bij de camping per bus naar de Floriade. Verder wordt er die dag nog een bezoek gebracht aan het kasteel te Haarzuilen, waar we verwacht hadden iets meer te mogen zien. In Uithoorn wordt gedineerd en moe maar voldaan kwamen we om half elf thuis.

Na de zomervakantie begint het seizoen van de plattelandsvrouwen weer op 18 september 1972. Slechts 26 dames zijn present. Heeft deze lage opkomst te maken met het feit dat in deze vergadering het ééndagsbestuur zal worden gekozen? Het is ook mogelijk dat het onderwerp van deze avond, "Mozart", de dames niet inspireerde om de weg naar het dorpshuis te vinden.

In tegenstelling tot de vorige bijeenkomst is op 16 oktober 1972 de grote zaal bijna te klein voor het grote aantal bezoekers. De heer Van Assen had het druk met het aandragen van stoelen voor de ongeveer 125 dames, waaronder 61 niet-leden. Er volgt een modeshow van de dames Van der Oord-Dol. Het was tegen half elf toen de laatste modellen getoond werden.

De jaarlijkse bijeenkomst met de mannen van "het Nut" is op 13 november 1972. De opkomst was zeer gering. De voornaamste oorzaak was wel de storm die de afgelopen nacht had gewoed en die velen die dag handen vol werk had gegeven. Slechts 35 personen zijn naar het dorpshuis gekomen om naar een lezing van de auteur T. Kortooms te luisteren.

De kerstavond wordt wel weer goed bezocht. 54 dames zijn aanwezig als de kaarsen worden ontstoken, terwijl mevrouw V.d. Wiel pianoklanken laat horen. Het zangkoortje treedt uiteraard weer op en in de pauze is er banket van de "Vier Eenen". Mevrouw Rademaker houdt een kerstvoordracht op het podium. In de tweede pauze worden er bitterballen geserveerd. De familie Van Assen, de beheerder van het dorpshuis, werd bedankt voor de goede service.

De jaarvergadering wordt op 15 januari 1973 gehouden. 47 dames hebben in dit nieuwe jaar de weg naar het dorpshuis weten te vinden. 't Totaal bezit is f 463,38 en het kadopotje is gevuld met f 66,37. Er is die avond kienen. Er zijn gratis prijzen door de leden ingebracht. De opbrengst van het kienen is f 158,- geworden. Het geld zal worden gebruikt om op 17 december 1973 het 35-jarig bestaan te bekostigen.


   
Ma Winkel-Peetoom maakt ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum bovenstaand wandkleed. De kleine afbeeldingen zijn details van het wandkleed.

Op 12 februari 1973 kan de voorzitster 67 dames welkom heten. Mevrouw Hiltrop houdt een inleiding over het onderwerp "De kunst van het kiezen". Als dank voor het gebodene mag zij twee planten mee naar huis nemen.

22 maart 1973 is de datum van de drie-afdelingen-bijeenkomst. Dit maal in het dorpshuis "De Dregt". Meneer Berk vertelt over "Zuiderzeebotters". Na de pauze vertoont hij een film, waarbij hij zelf voor het geluid zorgde. De bloemstukjes, die op de tafels staan, worden naar de zieken gebracht. Men hoopt het volgende jaar weer de drie-afdelingen-bijeenkomst te houden, al hangt het bestaan van de afdeling Blokdijk wel aan 'n zijden draadje.

De laatste notulen uit boek 4 betreft het verslag van de bijeenkomst van 16 april 1973. Het ééndagsbestuur mag 47 leden verwelkomen. De avond wordt begonnen met een kopje koffie en een plakje zelfgebakken cake. De heer Vingerhoed uit Venhuizen vertoont deze avond dia's van prachtige plekjes in West-Friesland. Daar er door de voorzitster al enige malen op de tijd was gewezen, die heel duidelijk vantevoren was afgesproken, gingen we in ijltempo naar het einde. Daarna wordt er nog een quiz gehouden, die gewonnen wordt door Mies Leegwater-Klimp. Tijdens de rondvraag vraagt mevrouw Nooij of er in Schellinkhout geen glas opgehaald kon worden. Volgens de voorzitster blijkt dat geen lonende zaak te zijn. Bij de vuilverwerking wordt alles vergruizeld en met het huisvuil begraven.

_________________

Deel 5:

Notulenboek der Plattelandsvrouwen,

afdeling Schellinkhout,

17 september 1973 t/m jaarverslag 1982.

De periode 1973 tot en met 1982 kenmerkt zich voor alles door de meer moderne en voor de schrijver dezes duidelijke handschriften van de secretaresses. De opbouw van de maandelijkse bijeenkomsten verandert nauwelijks: opening, voorlezen notulen, mededelingen en ingekomen stukken, gastoptreden, pauze, vervolg gastoptreden, dankzegging aan de gast, rondvraag, dankzegging door de leden die een attentie hebben ontvangen en sluiting.

Het wordt moeilijker om originele onderwerpen te vinden voor de avonden. Het ledental blijft redelijk stabiel, maar ten aanzien van het bezoek aan de bijeenkomsten is een negatieve kentering te bespeuren. Meestal ligt het opkomstpercentage rond of de 50 %, met als absolute dieptepunt de bijeenkomst van 21 september 1981 waar slechts 24 dames acte de présence geven. De opkomst lijkt mede afhankelijk van het gekozen onderwerp op de betreffende vergadering, maar ook de weersomstandigheden lijken een rol te spelen.
Zullen we met z'n allen proberen, weer eens wat dames te activeren voor ons plattelandsvrouwengedoe en zo meer. Dan wordt ons ledental vast weer hoger de volgende keer!

Er is doorgaans nog maar één pauze, meestal met een traktatie van een jubilaris, een jarige of ter gelegenheid van een andere bijzondere familiegebeurtenis. De traktaties variëren van cake tot kroket en worden uitdrukkelijk genoemd in de notulen. De jaarverslagen worden traditioneel op rijm gemaakt.
Voor het jaarlijkse uitstapje is nog steeds belangstelling. Er wordt een reiscommissie in het leven geroepen om ook andere uitstapjes te organiseren, zoals naar een bowlingcentrum. Een aantal malen wordt de bijeenkomst verzorgd door een ééndagsbestuur.
Het kado- of ziekenpotje en het zangkoortje, onder de bezielende leiding van mejuffrouw Ham, bestaan nog steeds.
Het bondslied, het lied van Noord-Holland en het lied van West-Friesland worden niet meer gezamenlijk gezongen.
De bijeenkomst met de heren van de "Nutsvereniging", met als voorzitter de heer Oonk, wordt nog elk jaar gehouden, hoewel de belangstelling tanende is. De drie-afdelingen-bijeenkomst van de plattelandsvrouwen van Schellinkhout, Wijdenes en de Blokdijk is niet meer. De afdeling Blokdijk is opgeheven (zie 11 maart 1974).
Vele cursussen worden weer aangeboden en gevolgd, zoals "Houding en bewegingsleer", "Bloemschikcursus", "Samen denken, samen spreken", "Yoga", "Weven", "Economische Vorming Agrarische Vrouwen", "Engels voor beginners", "Het maken van wandkleden", "Lappenpoppen maken", "Consument, natuur en milieu", "Versoberen, wat verstaan we eronder?", "Stoelen bekleden", "Hindeloperschilderen", "Nederlandse taal", "Haken", "Woord en wederwoord" en "Vrouw en politiek". Een aantal bestuursleden volgt kadercursussen.

Er zijn excursies en andere uitstapjes naar bijvoorbeeld een waterzuiveringsinstallatie, een orchideeënkwekerij, oud-burgemeester Engelvaart op Texel, de kaasfabriek in Ursem, een opera in Amsterdam, het Poldermuseum in Andijk en het Betje Wolff-museum in de Beemster.
De voor- en najaarsvergaderingen en kaderdagen van de bond worden bezocht en een aantal dames werkt mee aan collectes. Ook worden er kledingakties gehouden voor "het goede doel".

Boek 5 begint met de notulen van de laatste vergadering voor de vakantie, namelijk die van 7 mei 1973. Er zijn 47 dames en heren naar het dorpshuis "De Dregt" gekomen om de door een ééndagsbestuur verzorgde avond bij te wonen. Het onderwerp van deze bijeenkomst is "Woonsuggesties". Na deze uiteenzetting kwam mevrouw Leegwater binnen en na 'n "lang zal ze leven" te hebben gezongen, werd er aandachtig geluisterd naar het koortje.

Het jaarlijkse reisje betreft in 1973 een bezoek van 37 leden aan de plattelandsvrouwen van Heerde. Om half acht 's morgens vertrekken de dames vanaf het zuideind met de bus van chauffeur Kees.Omstreeks tien uur zitten de dames in Heerde aan de koffie, terwijl het buiten stroomde van de regen. Er wordt een rondrit door de omgeving gemaakt en er wordt een bezoek gebracht aan een fuchsia-kas. 's Middags om half zes vertrekt het gezelschap na de thee richting Uithoorn waar het diner wordt gebruikt. Om elf uur 's avonds zijn de dames pas weer thuis.

Voorzitster mevrouw Witvliet heet op 17 september 1973, de eerste bijeenkomst na de vakantie, 42 dames welkom. Vanaf deze datum zal "Inzicht" 6 maal per jaar verschijnen. Pater Van Liemt houdt een inleiding over "homofilie". 5% is homofiel gericht en het is belangrijk dat U er iets van weet, aldus de pater.

Mevrouw Rezelman en mevrouw Heijman hebben de nieuw-ingezetenen gevraagd om 'n bezoek te brengen aan een bijeenkomst. Als gevolg daarvan zijn er op 15 oktober 1973 70 dames en heren aanwezig, die luisteren naar een inleiding over "Het avontuur van een reis". Na de pauze vertoont de spreker nog een flink aantal dia's, waarna hij als dank een tros druiven in ontvangst mag nemen.

De voorzitter van de Nutsvereniging opent op 19 november 1973 de gezamenlijke bijeenkomst met de plattelandsvrouwen. Er zijn 51 aanwezigen. Er wordt die avond aan de hand van dia's een reisverslag naar Spitsbergen besproken in een vlotte verteltrant.

Op 17 december 1973 komen 41 dames om half zeven bijeen om deel te nemen aan de kerstbroodmaaltijd. Na de opening en het traditioneel ontsteken van de kaarsen wordt gezamenlijk "Nu sijt welle kome" gezongen. Na afloop van de broodmaaltijd worden er vlug wat stoelen bij gezet, want voor het feestelijke gedeelte kwamen er om 8 uur nog ongeveer 40 personen bij. Op 8 december was het 35 jaar geleden dat de plattelandsvrouwen in Schellinkhout was opgericht. Acht dames zijn al die 35 jaar trouw lid geweest. Het zijn de dames Boot-Pool, K. Ham, T. Koster-Schaak, C. Nobel-Leguit, M. Stapel-Bras, D. Stapel-Houter, M. Winkel-Peetoom en M. Ruiter-Danner. De pauze met koffie en appelgebak wordt weer opgeluisterd met pianoklanken van mevrouw V.d. Wiel. Na de pauze kwam de hoofdschotel. Een zangduo zingt liederen uit opera's, operettes en chansons. In de tweede pauze zijn er bitterballen bij 'n aperitief. Hierna zingt het eigen koortje nog enige kerstliederen, waarna Gré en Harm van Assen, het beheerdersechtpaar van het dorpshuis, worden bedankt met een cyclaam.

Van de 75 leden zijn er op 14 januari 1974 slechts 37 aanwezig als de jaarvergadering wordt gehouden. De voorzitster leest een brief voor van mevrouw Bant en we vernamen dat ze gezond en wel op Aruba waren aangekomen. De vereniging heeft een positief saldo van f 575,76 en het kado-potje is nog gevuld met f 71,32. Er worden die avond door de aanwezigen collages gemaakt waarop nieuwe ideeën voor de bijeenkomsten moeten worden uitgedrukt. Nu zoveel ideeën als er via de collages naar voren kwamen, hadden we in de ideeënbus nooit bij elkaar gekregen.

Mevrouw Witvliet opent op 11 februari 1974 de bijeenkomst voor 40 dames. Meneer Ter Hark kwam hierna aan 't woord en begon te vertellen over verschillende tuintjes. Hij liet ook 'n serie dia's zien van de Floriade en van prachtige tuinen in Canada.

De drie-afdelingen-bijeenkomst van de afdelingen Schellinkhout, Wijdenes en de Blokdijk wordt op 11 maart 1974 gehouden. 110 dames hebben de weg naar het dorpshuis "De Dregt" weten te vinden. De schermer dansers kwamen al dansend de zaal binnen. Ondermeer worden "de kruispolka" en "donder in 't hooi" gedanst. Na het voordragen van een paar Westfriese gedichten besluit de dansgroep met "de ijspolka" en "de dubbele vier". Er volgt een luid applaus. Dat beduidde wel dat 'n ieder zeer van deze avond had genoten. Mevrouw Ootjes van de Blokdijk deelt nog mede dat de afdeling Blokdijk zal ophouden te bestaan.

60 leden zijn aanwezig op de kaasfondue-avond van 8 april 1974. Er worden gastgezinnen gevraagd voor vrouwen uit Bardowick (Dtsl.) met wie de vrouwenraad een uitwisseling heeft van 8 - 10 mei. Demonstratrice mevrouw Rust van het Zuivelbureau spreekt die avond. Zij begon te vertellen over de verschillende fondue sausjes en liet ons die proeven. Daarna gaan de dames gezellig kaas fonduen. Mevrouw Rust mag aan het einde van de avond een bloemstukje mee naar huis nemen.

De laatste avond van het seizoen is op 13 mei 1974. Voorzitster mevrouw Witvliet kan 42 dames welkom heten, evenals mevrouw Bos die een boekbespreking komt houden. Mevrouw Meesters vertelt aan het einde van de avond nog iets over een cursus yoga welke zij in Heerhugowaard had gevolgd. Daarna sluit de voorzitster de bijeenkomst en wenst iedereen wel thuis en een prettige vakantie.

Het tegenbezoek van de dames uit Heerde is op 16 mei 1974. Even voor tienen arriveert de bus bij het dorpshuis. Er volgt koffie met zelfgebakken sprits of boterkoek. Na de gebruikelijke toespraken van de beide voorzitsters is er een rondwandeling door het dorp. Na de lunch in het dorpshuis wordt er een bezoek gebracht aan het Zuiderzee-museum in Enkhuizen. In de Parkschouwburg te Hoorn wordt nog genoten van een kopje koffie met cake en daarna vertrekken rond half zes de gasten weer richting Heerde.

De eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen wordt gehouden op 16 september 1974. Er zijn 37 dames present, die een demonstratie van een pottenbakster zien. Graag wilde men het koortje weer verenigd zien. Men kon zich daarvoor opgeven bij mevrouw Roorda.

Op 10 oktober 1974 vertrokken we met een 5 tal auto's naar Hoorn om met de trein van kwart over negen richting Amsterdam te gaan. Eerst is er koffie met gebak in de Bijenkorf. Om half twee in de middag gaan de 22 dames in de al volle tram naar het Rijksmuseum. Nu dat overtrof onze stoutste verwachtingen. Er wordt nog lekker gegeten bij de Chinees, waarna mevrouw Pennekamp en mevrouw Winkel nog moeten rennen om de tram te halen. Het was een geslaagde dag, die voor herhaling vatbaar is.

Door een subsidie van de vrouwenraad "De Drieban" kan op woensdagavond 23 oktober 1974 een bijeenkomst worden gehouden in café "De Rode Leeuw" in Venhuizen. Zes vrouwenverenigingen uit de gemeente Venhuizen zijn vertegenwoordigd. Ongeveer 40 dames uit Schellinkhout zijn ook aanwezig, als mevrouw Vis-Leguit om acht uur de avond opent. Voordrachtskunstenares Nel Kars zal deze avond vóór en na de pauze optreden, dus de zaal zit stampvol. In de pauze wordt er koffie met koek geserveerd.Nel Kars gaat met een langdurig applaus en een bos bloemen naar huis.

De gezamenlijke avond met de heren van "het Nut" wordt op 25 november 1974 gehouden. 47 personen hebben de weg naar het dorpshuis weten te vinden. De heer De Wijs houdt een praatje over stereoscopie en stereofonie. Hij toont ook dia's, die hij in elkaar liet overlopen. En nadat de aanwezigen een speciaal brilletje hebben opgezet, zien ze eerst gewone en daarna grote en vlakke dia's, die bewonderingswaardig waren. Aan het einde van de avond bedankt de gast voor de aandacht en vroeg of we de bril weer wilden inleveren.

52 leden zijn op 23 december 1974 aanwezig op de jaarlijkse kerstavond. Nadat de kaars ontstoken is zingt het koortje drie liederen. Er is twee keer pauze met koffie en gebak en pianospel van mevrouw V.d. Wiel. Mevrouw Van Laren houdt die avond een voordracht over de "kerstkaart".Mej. Ham en mevrouw v.d. Wiel werden hartelijk bedankt, wat gepaard ging met 'n doos bonbons. De vereniging telt inmiddels 70 leden. Dat is een verlies van 5 leden ten opzichte van het jaar daarvoor.

De jaarvergadering over het jaar 1974 wordt op 20 januari 1975 gehouden. Het totaal bezit is f 647,40 en in het kado-potje zit nog f 41,32. Na de bestuursverkiezing heet Joke Nierop een ieder hartelijk welkom en gaf het woord aan mevrouw Twisk. Er volgt onder pianospel van mevrouw V.d. Wiel een modeshow door 17 kinderen van door de moeders zelfgemaakte kleding en men kan dat bij Joke zo fijn leren. Na de pauze opent mevrouw Witvliet de show met 'n blouse en een pantalon. Vele leerlingen van Joke Nierop showden zelfgemaakte kleding. Tussen de shows van de modellen door kwamen de dames Koen en V.d. Woude gedrapeerd in mooie voorjaarsstoffen van "stoffenhuis Ceintura" de zaal in. Nadat de circa 70 modellen zijn getoond worden er als sluitstuk enige bruidstoiletten getoond. Joke Nierop en mevrouw Twisk gaan die avond met een cyclaam naar huis.

 ...enige bruidstoiletten...

 Alle deelneemsters aan de modeshow.

Op 10 februari 1975 geven 58 dames en heren acte de présence. De voorzitster vertelt dat we 'n reiskommissie hebben. De heer (dokter) en mevrouw Singelenberg vertellen aan de hand van dia's over hun reis naar Indonesië. Het gastechtpaar wordt verblijd met 'n bloemetje en 'n boekenbon.

Op donderdagmiddag 6 maart 1975 om half twee vertrekken 22 dames naar Zwaagdijk om een orchideeënkwekerij te bezoeken. De eerste indruk was een kale boel en erg dorre planten, maar daar ging het ook niet om. Het ging hier om de bloemen. Na de rondleiding is er gelegenheid om een plantje te kopen. Eerst werd er wel geaarzeld omdat ze nogal kostbaar waren. Zo rond de f 15,-. Maar ja, proberen om eens een orchidee in bloei te krijgen is toch ook wel leuk. Om kwart over vier gaan de dames weer richting Schellinkhout.

Voorzitster mevrouw Witvliet heet op 17 maart 1975 de 40 aanwezigen hartelijk welkom. Ene mevrouw Stapert vertelt over verschillende soorten vezels. In de pauze wordt er door menigeen 'n poging gedaan op het spinnewiel.

15 minuten later dan gepland vertrekt op 15 april 1975 de bus met 48 dames naar Wijdenes, waar de drie-afdelingen-bijeenkomst wordt gehouden. Hoewel in de bijeenkomst van 11 maart 1974 is medegedeeld dat de afdeling Blokdijk zal ophouden te bestaan, wordt nog steeds de term drie-afdelingen-bijeenkomst gebezigd. Het modehuis V.d. Oord-Dol geeft weer een modeshow. Het sluitstuk was een bruidstoilet met daarom heen de gasten in feesttoilet. Om half elf rijdt de bus terug naar Schellinkhout.

Op 26 mei 1975 zijn er slechts 32 dames present, als de heer Prins een verhaal over "het fototoestel" houdt. Na de pauze waren het dia's uit Oostenrijk die ons getoond werden. Hij gaat naar huis met een dankwoord van de voorzitster en een boekenbon.

Het reisje is in 1975 op 28 mei. Met 28 dames vertrokken we half negen met de kleine bus van de firma De Jong richting Utrecht. Daar blijkt bij aankomst dat het klokkenmuseum nog gesloten is, dus genieten de dames eerst van een kopje koffie. Ook het museum "van speeldoos tot pirement" wordt na enig overleg bezocht, alsmede een museumboerderij. Op de terugweg wordt gegeten in Katwoude. Om ongeveer 9 uur waren we na 'n fijne dag weer thuis.

Op de eerste vergadering na de zomervakantie zijn er 44 dames in het dorpshuis. Mevrouw Hees krijgt het woord over het thema "klederdracht". Op de tafels had ze reeds zo'n 120 poppen uitgestald, die te koop blijken te zijn. De voorzitster bedankt de spreekster voor de mooie avond en vraagt vervolgens naar de mening van de dames over de broodmaaltijd op kerstavond waar zeer positief op gereageerd werd.

Op 28 oktober 1975 vertrekken een aantal dames naar café "de Rode Leeuw" in Venhuizen om een avond van alle vrouwenverenigingen uit de gemeente Venhuizen mee te maken. Het duo Anja en Robbert Lint verzorgt de avond met muziek en dans, waarbij ze zichzelf begeleiden op onder andere een harp, kromhoorn, dwarsfluit of buikorgeltje. Alles werd zeer vlot afgewerkt, maar dat kwam wel heel erg onrustig over. Daarbij komt dat de stem van Robbert gewoon naar en heel erg luid door de microfoon overkwam.Vanuit de zaal wordt gevraagd of het iets zachter kon. Toen leek het wat beter te gaan. Ondanks alles mag Anja aan het einde van de avond een bos bloemen in ontvangst nemen.

Meneer Schuld houdt op 3 november 1975 voor 40 vrouwelijke toehoorders een inleiding over "verantwoord speelgoed". Hij spreekt in zijn hoedanigheid als bestuurslid van de stichting "Verantwoord Speelgoed".

Op 22 december 1975 zijn 45 dames getuige van het feit dat voorzitster mevrouw Witvliet de kaarsen ontsteekt tijdens de jaarlijkse kerstavond. De broodtafel, aangevuld met slaatje, tulband en fruit liet zich goed smaken. Omstreeks 20.00 uur komen de dames, die niet bij de broodmaaltijd aanwezig zijn, naar het dorpshuis. Er worden gedichten voorgelezen en liederen gezongen door de leden. Het zangkoortje onder leiding van mej. Ham treedt uiteraard ook op. Na een korte pauze met koffie en cake volgt er een optreden van de toneelgroep van de plattelandsvrouwen van Avenhorn. Dit viel wat tegen, zowel inhoud als spel. In de tweede pauze genieten de aanwezigen van een aperitief met een bitterbal en een stukje kaas, waarna het doek opging voor het tweede toneelstuk. Nu dit was werkelijk heel mooi en werd ook goed gespeeld. Het beheerdersechtpaar Vlaar wordt nog even naar voren gehaald en door de voorzitster bedankt voor de keurig verzorgde avond. Aan de einde van het jaar 1975 bedraagt het aantal leden 76. Dat is 6 meer dan het jaar daarvoor.

De jaarvergadering over het jaar 1975 wordt gehouden op 12 januari 1976. Er zijn 43 dames aanwezig. De weefcursus wordt zo langzamerhand een slepende kwestie, omdat mevrouw Stapert nog steeds herstellende is van een operatie. Er kan geen vervangster worden gevonden, dus wordt de cursus uitgesteld. Financieel gaat het de vereniging nog steeds voor de wind. Het totale bezit is f 444,42. Mevrouw Ham-Bellis beheert het ziekenpotje wat haar goed af gaat. Het positieve saldo is f 75,85. De reiscommissie wil nog wel doorgaan, maar het wordt wel erg moeilijk om iets te organiseren in verband met de sterk stijgende kosten van de bus e.d. Mevrouw Witvliet treedt deze bijeenkomst na zes jaar trouwe dienst voor het laatst als voorzitster op. Als dank ontvangt mevrouw Witvliet een koperen plantenhanger. Zij wordt opgevolgd door mevrouw Smit-Van Rossum, die met 42 stemmen wordt gekozen. Er zijn overigens geen tegenkandidaten. Na het officiële gedeelte gaan de dames kienen. De opbrengst, f 123,10, gaat naar de actie "Redt kinderogen".

De heren van "het Nut" en de dames van de plattelandsvereniging, afdeling Schellinkhout, zijn op 9 februari 1976 in het dorpshuis bijeen voor hun jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst. Voorzitter Oonk van de nutsvereniging vertelt dat de nutsvereniging zo'n 118 jaar geleden werd opgericht. Dames werden niet toegelaten. Maar in 1860 werd besloten dat de dames lid mochten worden. Toen werden er jaarlijks naai- en brei-tentoonstellingen gehouden. Het bestuur van de nutsvereniging bestaat nog maar uit twee leden, de heren Oonk en Ruiter. Men zou graag zien, dat de vereniging weer nieuw leven werd ingeblazen. Er wordt verder deze avond een film vertoond over "Vogels van de Schotse kust" en wat opviel was dat de achtergrondmuziek zo fijn was gekozen. De reiscommissie in de persoon van mevrouw Rezelman deelt nog mee, dat er in April een excursie zal zijn naar de koekfabriek in Enkhuizen.

Op 8 maart 1976 zijn slechts 39 dames en heren in "De Dregt" verschenen om naar een lezing over het onderwerp "Erfrecht" te luisteren. Mevrouw Jacobse liet ons enige duidelijke voorbeelden zien op het bord. Als dank gaat mevrouw Jacobse met een bos bloemen naar huis. In de rondvraag vraagt mevrouw Leegwater-Klimp of iemand bereid is de A.V.O.-collecte over te nemen. Uit de notulen blijkt niet of iemand daartoe bereid is.

De op één na laatste vergadering van het seizoen wordt op 12 april 1976 gehouden. Mevrouw Smit kan 36 dames verwelkomen. Aan de hand van dia's vertelt de heer Lenstra ondanks een opkomende griep het een en ander over antiek. Mevrouw Ham verkoopt in de pauze wat emmertjes ten bate van het nieuw te bouwen huis voor de dorpshuisbeheerder. Na de pauze worden meegebrachte antieke spulletjes getoond aan de gastspreker. Borden waren er b.v. uit de tijd van omstreeks 1750 tot 1800, alsmede kop en schotels, melkkannetjes en een paar karaffen.

Met 6 auto's gaan op 27 april 1976 zo'n 24 dames op excursie naar de Enkhuizer koekfabriek. Na wat zoeken wordt de fabriek gevonden en gingen we aan een lange tafel zitten en mochten we eten van verse cocos en jodenkoeken die zo uit de oven kwamen. Met een lekker bakkie koffie, niet te geloven! Na een inleiding en een rondleiding krijgen de dames in de cafetaria nog heerlijke jus d'orange, waarna de terugreis wordt aanvaard.

De laatste bijeenkomst van het seizoen vindt plaats op 10 mei 1976. Er zijn 40 dames naar het dorpshuis gekomen. Ze luisteren voor de pauze naar een inleiding van Nella Hage getiteld "Wonen in een stolp". Ze toont ondermeer een aantal dia's van een rijtje namaakstolpjes. Na de pauze komt meneer Van Rossum aan het woord. Hij is bedrijfsvoorlichter en vertelt over 'n bedrijfsvergroting met veel getallen. Mejuffrouw Hage ontvangt als dank een plant en de heer Van Rossum krijgt appels.

De reiscommissie heeft het jaarlijkse uitstapje georganiseerd. Op 19 mei 1976 vertrekken 37 dames per bus naar Soest, waar een edel- en sierstenenslijperij wordt bezocht. Het weer liet zich gunstig aanzien, wat later bleek tegen te vallen. De dames worden hartelijk ontvangen met een kopje koffie uit de automaat (wat bekend was). In de slijperij is weinig te zien. Ik geloof dat de meesten zich dat wel anders hadden voorgesteld. Het plan is om vervolgens een weverijtje te bezoeken, maar dat blijkt niet meer te bestaan. Dan op naar de "Smickel", waar niets te smikkelen viel, want hij was dicht. Uiteindelijk wordt de lunch gebruikt in Soestduinen. 's Middags wordt er een bezoek gebracht aan "Huis Doorn", het toevluchtsoord van de laatste Duitse keizer. Dat was werkelijk schitterend. Via een geplande omweg langs Maarssen belanden de dames tenslotte in Katwoude waar van het diner wordt genoten. Omstreeks 9 uur in de avond arriveert het gezelschap weer in Schellinkhout na een fijne dag.

De eerste vergadering van het winterseizoen 76/77 is op 27 september 1976. Aanwezig zijn 42 dames en 1 hondje. Na de opening zegt voorzitster mevrouw Smit dat het fijn zou zijn als er ook nog wat nieuwe leden bij zouden komen. Er wordt snel begonnen met het huishoudelijke gedeelte van de bijeenkomst in verband met het vertrek der trein van de spreekster om 22.10 uur, die een boekbespreking zal houden. De reiscommissie heeft een uitstapje op het oog naar een kaasmakerij in Den Hout. We kunnen voor deze keer de fiets nemen, maar dat hangt van de leeftijd af van de dames die meegaan.
Daar moet eerst nog over nagedacht worden. Aan het einde van de avond wordt het ééndagsbestuur "gekozen". Meestal geeft deze verkiezing problemen, daar je dit zo maar door een "lot" of een ander "grapje" van het bestuur in de schoot geworpen krijgt. Op deze avond geven de gekozen dames echter geen kik. Fantastisch!

Acht auto's rijden op 27 oktober 1976 van Schellinkhout naar Venhuizen voor de gezamenlijke avond georganiseerd door de vrouwenraad. De zaal zit stampvol, want de "Diatonica's" treden op. Zo hoorden we vele bekende melodieën uit operettes, musicals e.d. Ook de solisten zijn geweldig en niet te vergeten de 14-jarige Johnny Bes met zijn liedjes. De schetjes die worden opgevoerd zijn wat minder, maar werkten wel op de lachspieren. Pas na middernacht keren de dames huiswaarts.

Op 15 november 1976 heet de voorzitster 45 dames welkom. Vervolgens vroeg mevrouw Smit of men de kontributie op de bijeenkomst mee wil brengen en dat we voortaan om kwart voor acht beginnen. De heer Breebaart, oud-burgemeester van Schellinkhout, vertelt deze avond over de geschiedenis van West-Friesland. In de pauze vraagt mevrouw Leegwater de aandacht voor 'n glascontainer en ging met 'n handtekeningenlijst rond. In de rondvraag vraagt mevrouw Rebel even de aandacht voor kaarten t.b.v. het kind.

Voor aanvang van de kerstavond van 20 december 1976 is er om 18.30 uur een koffietafel gedekt, waarbij 42 leden aanschuiven. Voorzitster mevrouw Smit memoreert aan de oorlogen die nog steeds woeden en er zijn heel veel kinderen die in zo'n hel groot moeten worden. Misschien dat er deze avond daarom zo'n grote stilte en fijne sfeer was. "Of heb ik dit alleen zo aangevoeld?" vraagt waarnemend secretaresse Geer Hoogenboezem zich af in de door haar geschreven notulen. Dit hoort in deze notulen helemaal niet thuis zo'n onderbreking, maar 't stond er voor ik het zelf besefte en uitscheuren is niet mogelijk. Na de komst van de andere dames neemt de wika Pietersen de rest van de avond voor zijn rekening. Concertzanger Jan Bruin was meegekomen om kerstliederen te zingen, waarbij hij op de piano wordt begeleid door dokter Smit. Er worden gedichten voorgelezen en de wika leest het kerstverhaal voor. Het eigen zangkoortje ontbreekt natuurlijk niet. In de pauze werden we getracteerd op zelfgebakken sprits van mevrouw Koster, daar zij op 24 Dec. 50 jaar getrouwd zou zijn. Aan het einde van de avond wordt gezamenlijk het "Ere zij God" gezongen en daarna keerden wij allen huiswaarts. Het aantal leden is ten opzichte van vorig jaar met 4 gedaald naar 72.

Op de jaarvergadering van het jaar 1976, die op 17 januari 1977 in het dorpshuis wordt gehouden, zijn 49 dames aanwezig. Na de opening leest de secretaresse het jaarverslag voor, dat weer op rijm is gemaakt. Mevrouw Ham, de beheerster van het ziekenpotje, deelt mee dat er in 1976 zeven maal een bezoek is gebracht aan een zieke. Na de bestuursverkiezing is er pauze en kunnen de aanwezigen de resultaten van de weefcursus bewonderen. Verder kunnen de handwerken van de handwerkclub nog worden bekeken. Na de pauze is er een quiz. Het bestuur heeft jeugdfoto's bijeen gezocht. Nu was het nogal moeilijk om de personen te herkennen. De enige die hier geen moeite mee had was mevrouw Winkel-Peetoom. In de rondvraag deelt mevrouw v.d. Vliet mede dat ze graag sokken zou breien. Laat even weten als er interesse voor is, antwoordt de voorzitster.

De vice-voorzitster mevrouw Leegwater-Klimp heet op 14 februari 1977 tijdens de gezamenlijke bijeenkomst met "'t Nut" 37 personen welkom. De heer Vroom van het Zuiderzeemuseum uit Enkhuizen houdt deze avond een inleiding aan de hand van dia's.

Op 21 maart 1977 wordt de bijeenkomst door een "gekozen" ééndagsbestuur georganiseerd. Ongeveer 100 dames, van wie 42 betalende gasten, worden welkom geheten door de voorzitster van het ééndagsbestuur mevrouw Roorda, waarna er een modeshow volgt van "het Winkeltje" uit Hoorn. De kleuren van de jurken, pakjes, rokken, broeken en blouses waren een lust voor het oog. Marijke, een moeder van 8 kinderen, showt maat 46. Dus de dikkertjes tussen ons kwamen ook aan hun trekken. De volgende vergadering zal niet op maandag maar op dinsdag plaatsvinden.

Slechts 29 dames zijn aanwezig als vice-voorzitster mevrouw Leegwater-Klimp op 26 april 1977 de aanwezigen hartelijk welkom heet. Dokter Rebel vertelt deze avond over Urk waar hij 20 jaar als huisarts heeft gewerkt, maar eerst moesten er nog van drie avonden notulen gelezen worden. Als dank mag dokter Rebel een boekenbon in ontvangst nemen. Tenslotte spreekt de vice-voorzitster de hoop uit dat er de laatste bijeenkomst toch wat meer dames naar hier zouden komen.

Bedoelde laatste bijeenkomst wordt op 16 mei 1977 gehouden. Er zijn 6 dames meer aanwezig dan de vorige vergadering, dus 35. Er wordt voorgesteld om met de jaarvergadering te gaan kienen. De opbrengst zouden we dan in de pot willen doen als bijdrage voor het 40 jarig jubileum. Afscheid wordt er genomen van secretaresse mevrouw Pennekamp, omdat ze gaat verhuizen naar Soest. Mevrouw Heijman volgt haar op. De spreekster is deze avond mevrouw Schröder. Zij was voor een werkbezoek voor vijf maanden naar India geweest en vertelt daarover. Aan het einde van de bijeenkomst wenst de voorzitster allen een welthuis en een fijne vacantie.

Op 2 juni 1977 voert het jaarlijkse reisje met de bus naar het openlucht-museum en het safaripark. Uit het jaarverslag blijkt dat er maar weinig dames mee gaan. Er is verder geen schriftelijk verslag van deze dag.

Het winterseizoen 1977/1978 wordt geopend op 26 september 1977. Er zijn 38 dames present. De dames Bant en Hos worden in het bijzonder welkom geheten, omdat ze lange tijd zijn weg geweest. De kledingactie is op zaterdag 8 oktober: Graag om 9 uur de spullen klaarzetten. De voorzitster deelt mede, dat de heer De Vries 60 uur voor onze vereniging heeft geschilderd aan het dorpshuis. Geweldig! De spreekster op deze bijeenkomst is Lt. kolonel Boshardt van het Leger des Heils. Als dank ontvangt ze een bos bloemen en voor haar "leger" een envelop met inhoud. In de rondvraag vraagt mevrouw Witvliet waarom het bestuur besloten heeft om in het vervolg geen bijeenkomst meer te houden in de maand mei. De voorzitster antwoordt, dat de opkomst in de maanden april en mei erg gering is, maar dat het besluit nog niet vast staat.

42 dames vertrekken op 18 oktober 1977 naar café "de Rode Leeuw" in Venhuizen om aldaar de gezamenlijke bijeenkomst bij te wonen van alle vrouwenverenigingen binnen de gemeente Venhuizen. Om 20.00 uur opent mevrouw Langedijk de vergadering voor een stampvolle zaal en heet een ieder welkom, in het bijzonder oud voorzitster mevrouw Vis-Leguit en de gastspreekster mevrouw Harriët Freezer. Nadat het nieuwe bestuur van de vrouwenraad aan de vergadering is voorgesteld, werkt mevrouw Freezer haar programma af met de titel "Alles heeft z'n keerzijde". Ze vertelt boeiend en heeft veel eigen ervaringen in haar programma verwerkt.

Het aantal vrouwen dat de bijeenkomsten bezoekt is dalende. Op maandag 14 november 1977 zijn er slechts 22 aanwezig. Nadat de notulen van drie vergaderingen zijn voorgelezen, zullen de dames De Vries en Smeenk proberen ons iets te laten maken van stro. In de afgelopen tijd zijn er door het bestuur nogal wat bezoeken afgelegd, zoals naar de najaarsvergadering, naar Bovenkarspel, waar iets over Schellinkhout werd voorgedragen, naar de uitwaterende sluizen te Edam, naar Wijdenes, waar de bejaardenbijeenkomst van de Drieban werd bezocht en naar Venhuizen, waar de handwerktentoonstelling is bezocht. Verder deelt de voorzitster mede dat er f 1014,38 in de kas is gestort dat bijeen is gebracht door het schilderen van het dorpshuis door onze leden en niet te vergeten hun mannen.

De jaarlijkse kerstavond begint op 12 december 1977 om 18.30 uur. Om aan te mogen schuiven aan de broodmaaltijd moest f 12,50 betaald worden. De overige leden betalen voor het kerstprogramma in de grote zaal vanaf 20.00 uur f 4,50. Hoewel het eigenlijk nog geen datum is om dit feest te vieren en ervoor in de stemming te zijn, viel het allemaal wel mee toen we samen rond de versierde boom zaten. Het eigen zangkoortje treedt op met pianobegeleiding van de heer Smit en mevrouw Chanowski op de blokfluit. Mevrouw Steinmeijer zal het avondprogramma voor haar rekening nemen door ondermeer gedichten voor te dragen. Hierna zouden we merken dat we deze avond achtervolgd zouden worden door pech. Uitvallen van de geluidsinstallatie, ziekte mej. Ham, kapotte lampjes, luidruchtigheid in de aangrenzende zaal enz. enz. Laat ik er verder niets meer over zeggen. Toch hebben de aanwezigen ondanks alles een fijne avond. Mejuffrouw Klazien Ham kan "haar" koortje niet zelf leiden. Jammer na al haar werk. De voorzitster mevrouw Smit neemt die taak over op deze avond. Hulde Wil! Na afloop worden de heer en mevrouw Karnekamp van het dorpshuis in het zonnetje gezet voor de medewerking en de prettige bediening.

Op 16 januari 1978 wordt de jaarvergadering gehouden. Er zijn 43 dames die acte de présence geven. Financieel gaat het de vereniging goed. We bleken er f 107,78 op vooruit te zijn gegaan. Het ziekenpotje, dat wordt beheerd door mevrouw Ham-Bellis, heeft nog f 47,45 in kas, omdat er dit jaar nogal wat bezoekjes werden afgelegd.
Er wordt voorgesteld om de contributie in één keer te voldoen. Het ledenaantal is gedaald en ook de ideeënbus blijft leeg. Na de pauze gaan de dames kienen. De opbrengst hiervan (f 221,50) wilden we gebruiken bij het vieren van het 40 jarig bestaan. Om kwart voor twaalf is deze kien-avond pas afgelopen. Een record, denkt waarnemend secretaresse Geer Hoogenboezem-Roos.

Twee boswachters van staatsbosbeheer maken hun opwachting op de bijeenkomst van 20 februari 1978. Er zijn 36 aandachtige dames present, die genieten van een leerzame avond. Er wordt voorgesteld om op 8 juni een excursie te houden naar de duinen in Schoorl. Deze excursie vervangt de mei-bijeenkomst. Volgens de voorzitster zal er volgend jaar in mei zeker weer een bijeenkomst zijn.

Op de middag van 7 maart 1978 is de afdeling Schellinkhout aan de beurt om de Bejaardenmiddag van de Drieban te organiseren. Ongeveer 70 dames en heren uit de hele gemeente Venhuizen zijn opgekomen. Onder het genot van een kopje koffie of thee kan men een praatje maken met elkaar. Het fanfarekorps "Ons Genoegen" uit Wijdenes treedt op, waarna er uit volle borst versjes van vroeger worden gezongen. Tenslotte draagt mevrouw Smit uit eigen werk stukjes voor. Het was doodstil in de zaal.

De jaarlijkse vergadering met "het Nut" wordt op 20 maart 1978 geopend door de heer Oonk, voorzitter van de nutsvereniging. Er zijn 60 dames en heren naar het dorpshuis gekomen. De heer Bant houdt een inleiding over Aruba en vertoont dia's. Kees Donker, die met vakantie naar Aruba is geweest, liet ons Aruba uit de lucht zien. Aan het einde van deze fijne avond overhandigt de voorzitster een boekenbon aan Klaas Bant.

De laatste bijeenkomst van dit seizoen wordt gehouden op 17 april 1978. Er is een grote opkomst, want er zijn maar liefst 70 dames aanwezig. Mevrouw Krop en de heer Sonneveld verzorgen deze avond. Het optreden van de beide gasten valt niet mee. We hadden toch wel iets meer verwacht van Conimex en Heineken. Er wordt nog meegedeeld dat men in Den Helder mee kan doen aan een wedstrijd spinnen. Eigen spinnenwiel meenemen s.v.p.

Op donderdag 11 mei 1978 is het voor de tijd van het jaar ideaal weer voor het jaarlijkse uitstapje met de bus. Om 11 uur worden de dames uit Schellinkhout verwacht in Schoonhovens Silverhuys, waar verteld wordt over het ontstaan van de zilverindustrie. Na een rondleiding is een ieder in de gelegenheid om zilveren sieraden te kopen. Het is de bedoeling om in Gouda de lunch te gebruiken. Bij het restaurant aangekomen bleek de administratie niet te kloppen, zodat we een hele tijd op een vrij duur hapje moesten wachten, wat niet de bedoeling was geweest. Onze voorzitster werd een beetje ongeduldig en riep met luide stem: "Ik wil soep". 's Middags wordt er een bezoek gebracht aan het pijpen-, tegel- en aardewerkmuseum in Gouda, waarna het diner in Schoorl wordt genuttigd. Het diner was geweldig, evenals de bediening en de hele omgeving.

Het nieuwe winterseizoen wordt op maandagavond 18 september 1978 geopend. Er wordt niet vermeld hoeveel leden aanwezig zijn. In verband met het komende 40-jarig jubileum oefenden we eerst het Bondslied en het Lied van Noord-Holland en er zullen verschillende dames gaan oefenen op de tweede stem. Mevrouw Van Dam-Schermerhorn is schoolarts en zal ons over haar werk het een en ander vertellen. Was een tijd geleden het drugsgebruik een probleem (niet dat dit nu over is), het blijkt dat het drankmisbruik nu de hoofdtoon gaat vormen. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen en volgt de rondvraag. Mevrouw Leegwater-Stapel vertelt dat de glascontainer in Hoorn een groot succes is geworden. Voor sommige mensen is het toch moeilijk dit glas naar Hoorn te vervoeren. Mevrouw Bant vraagt of het niet mogelijk is het glas te verzamelen en dan naar Hoorn te brengen. Er zijn verschillende dames die dit wel zouden willen doen.

De tekst van het bondslied.
Wij vrouwen van het land,
Zijn hecht aan een verbonden
Wij streven hand in hand,
Het heden roept ons op,
Om onze kracht te wijden,
Te helpen 't Platteland,
Naar hoger doel te leiden.

Ons drijft éénzelfde drang,
Ons bindt éénzelfde streven,
Omhoog voert onze gang,
Naar schoner vorm van leven.
Wij ploegen onze grond
En zoeken goede wegen
Te zijn het Platteland
Tot steun, tot kracht, tot zegen.

Kom, Plattelandse Vrouw!
Help mee naar Uw vermogen
Uw ernst, Uw wil, Uw trouw,
Zal onze kracht verhogen.
In vreugde en vertrouwen,
Tot heil van 't Vaderland,
Aan schoner toekomst bouwen.

De gezamenlijke avond, die wordt georganiseerd door de Vrouwenraad, vindt in het jaar 1978 op 26 oktober plaats in café "de Rode Leeuw" in Venhuizen. Zuster Bak zal de toehoorsters, waaronder 22 dames uit Schellinkhout, het een en ander vertellen over rheuma en acupunctuur. Ook wordt er een film vertoond over deze onderwerpen. Een nuttige avond voor de aanwezigen.

Op maandagavond 20 november 1978 opent voorzitster mevrouw Smit de bijeenkomst met een hartelijk woord van welkom aan alle aanwezigen. Hoeveel aanwezigen dat zijn wordt niet in de notulen vermeld. Het "Bondslied" en het "lied van Noord-Holland" worden ter oefening voor het 40-jarig jubileum gezongen. Dit gaat prima en dus hoeft het niet overnieuw te worden gezongen. Nadat mevrouw Leegwater-Stapel heeft medegedeeld dat de glascontainer een groot succes is, vertelt mevrouw Van Wezel-Laan iets over de knipselkunst. Ze zegt dat een ieder z'n eigen stijl heeft en onderwijl knipt ze een zwaan. Het lijkt reuze gemakkelijk, maar dan mogen we zelf allemaal aan de slag en dan blijkt dat het toch niet zo eenvoudig is. In de rondvraag vraagt mevrouw Mol of het mogelijk zou zijn voortaan weer koffiemelk voor de koffie te gebruiken in plaats van zakjes melkpoeder. Het bestuur zal er naar informeren.

Hieronder de tekst van het "lied van Noord-Holland"
Ons lied van Noord-Holland.
Wij vrouwen saam gekomen, wij zingen hier ons lied,
En willen daarbij roemen hetgeen deez' streek ons biedt.
Hoe vruchtbaar zijn de weiden met grazend zwart-bont-vee.
Hoe mooi de bollenvelden en duinen, strand en zee.
De boomgaarden zij bloeien, de akkers zijn beplant.
Hoe rijk ons Noordholland, ons lief klein polderland;
Hoe rijk ons Noordholland, ons lief klein polderland.

Hoe wijd is hier het uitzicht, hoe klaar de horizon.
De molenwieken draaien en schit'ren in de zon.
Door noeste, harde arbeid verkreeg men deze grond;
Waar ik m'n thuis, m'n werkkring, geluk en vreugde vond.
Reis ik in vreemde landen; dit plekje blijf ik trouw.
Want weet, gij mooi Noordholland, ik hou zo veel van jou;
Want weet, gij mooi Noordholland, ik hou zo veel van jou.

Al is de grond ook vruchtbaar, en ploegt de boer steeds voort,
Wij vrouwen, wij gevoelen dat daarbij meer behoort.
Als wij met open ogen onze Bond steeds staan,
Dan zullen wij ervaren hoe onze weg moet gaan.
Laat ons hart en handen, met geest en met verstand;
Ons werk doen in Noordholland, tot heil van 't platteland;
Ons werk doen in Noordholland, tot heil van 't platteland.

Feestavond, 40 jarig bestaan van de Bond van Plattelandsvrouwen, afdeling "Schellinkhout" op 16 Dec 1978 in de "Dregt".
De leden en genodigden hebben onderstaande uitnodiging ontvangen.

Het feestprogramma ziet er als volgt uit:

Een oprichtingsbestuur bestaande uit de dames Helder, Schippers en Ham hebben deze feestavond voorbereid. De grote zaal is prachtig versierd door de dames Ham, Leegwater-Klimp, Witvliet, Stammes, Kuiper en Boot. Iedere bezoeker krijgt een corsage en begint met een kopje koffie met cake.
 Elk lid krijgt een door mevrouw M. Winkel-Peetoom vervaardigde bladwijzer.
Negen aanwezige dames zijn al 40 jaar lid van de Bond. Dit zijn de dames Nobel-Leguit, Boot-Pool, De Vries-Boot, K. Ham, Stapel-Houter, Winkel-Peetoom, Stapel-Bras, Koster-Schaak en Ham-Roele. Zij ontvangen een door mevrouw Rezelman-Bakker geborduurd en ingelijst tableautje. Hierna volgen vele sprekers en spreeksters, wat vergezeld ging van enveloppes met inhoud en prachtige bloemen.In de pauze is er een verloting, maar och wat was het bestuur bescheiden geweest met het maken van lootjes. Vervolgens kan er worden gekeken en geluisterd naar een optreden van de cabaretgroep "Axioma". Als dank gaan de leden van deze groep na afloop van de avond met appels en bloemen naar huis. De bestuursleden krijgen een kerstster aangeboden. De voorzitster sluit de avond af met de woorden: Ik hoop dat iedereen nog gezellig een poosje blijft.

 In de dorpskrant verschijnt na het feest deze tekst.

 Dit staat er in een regionale krant.

Op 22 januari 1979 wordt de jaarvergadering gehouden over het vorige jaar. Er zijn 50 dames aanwezig. Financiëel gaat het de vereniging nog steeds voor de wind. De voorzitster mevrouw Smit - Van Rossum heeft haar twee termijnen van drie jaar er op zitten, dus wordt er een nieuwe voorzitster gekozen. Dat wordt mevrouw G. Hoogenboezem-Roos. Na het officiële gedeelte werden er allemaal gezelschapspelletjes gedaan wat erg gezellig is verlopen.

Volgens de nieuwe secretaresse mevrouw N. Renooy-Peetoom zijn er op 19 februari 1979 ondanks de slechte weg 44 dames aanwezig. Mevrouw Rezelman is onze nieuwe vice-voorzitster en afgevaardigde in het "Driebanbestuur", deelt de voorzitster mede. De leden maken ook kennis met de nieuwe bondsvlag, die op keurige wijze door mevrouw Rezelman in elkaar is gezet en geappliceerd. Er is die avond verder een gaste die verhalen vertelt. De nieuwe voorzitster mevrouw G. Hoogenboezem-Roos eindigt deze avond met de woorden:
Wie nooit fouten heeft gemaakt, heeft niets gedaan.

De jaarlijkse bijeenkomst met de nutsvereniging "Beschaving en Oefening" wordt op 19 maart 1979 gehouden. Voorzitter de heer Oonk mag 48 aanwezigen welkom heten in de grote zaal van het dorpshuis. Hierna krijgt mevrouw Koster-Ton, onze agrarische contactdame het woord, om iets te vertellen over de naderende ruilverkaveling. De heer en mevrouw Kortenoever verzorgen deze avond met als onderwerp "De Zwerver". De "zwerver" zwerft in 't Gooi door de natuur en zegt "Wie de natuur vernietigt, vernietigt zichzelf". Er worden ook dia's van de natuur vertoond. Nou ja dia's? Het werd min of meer als een film geprojecteerd d.m.v. 2 dia's in elkaar te laten overvloeien.

De kleine zaal van het dorpshuis is op 23 april 1979 "gevuld" met 51 dames. Op de kaart "Wat is uw keuze?" is de modeshow het meest aangekruist. Verder boekbespreking en monumentenzorg. De RABO-bank ziet geen kans meer een avond voor de plattelandsvrouwen te verzorgen. Verder wordt aan de leden het volgende dilemma voorgelegd: Een gourmetavond die per persoon vijf gulden kost of een avond met kaas en paté zonder kosten. Het wordt na stemming de gourmetavond. De heer en mevrouw Van Gelder verzorgen verder deze avond met het onderwerp "aardewerk en porcelein".

Het ééndagsbestuur is op maandag 7 mei 1979 aan de beurt. Er zijn 51 dames aanwezig, als de voorzitster van het ééndagsbestuur Tonny v.d. Woude iedereen welkom heet, in het bijzonder de dames Beets en Schermer die de avond zullen verzorgen. De zaal is door de leden van het ééndagsbestuur gezellig gemaakt met bloemen. Zij hebben ook voor de bowl zorggedragen die in kommen op de tafel prijkt. De cakes zijn ook zelfgebakken. Genoemde dames Beets en Schermer houden een muzikale kwis.Eén van de dames speelt telkens 5 liedjes op de piano, die geraden moeten worden.

Op 17 mei 1979 is, blijkens het jaarverslag, het jaarlijkse uitstapje met de bus. De bestemming is Wijk bij Duurstede waar een creatief centrum wordt bezocht. Vervolgens wordt via Werkhoven koers gezet naar het spoorwegmuseum. In Schoorl wordt tenslotte het diner gebruikt.

De grote zaal van het dorpshuis is op 10 september 1979 gereserveerd voor de plattelandsvrouwen. Ongeveer 130 dames en heren hebben zich rondom het podium geschaard, want er is weer een modeshow, dit maal verzorgd door mevrouw Wil Muller van 't Winkeltje in Schellinkhout. Electriciteitsbedrijf Van der Rol heeft, blijkens een artikel in de krant, voor de verlichting gezorgd. Vijf mannequins showen de aanstaande wintermode. De show wordt muzikaal begeleid door pianiste Mary van der Wiel. We konden zien dat het modebeeld ook uitstekend geschikt was voor de grotere maten en wat ook zeer belangrijk is: Het was betaalbaar. Als dank krijgen alle medewerksters aan deze avond een droogbloemstukje. Tenslotte wordt het beheerdersechtpaar van het dorpshuis, Harm en Coby van Assen, bedankt voor de prettige samenwerking.

Op 22 oktober 1979 verwelkomt de voorzitster, mevrouw G. Hoogenboezem-Roos, 41 dames. Er zijn vier gasten, hopende dat het trouwe leden zullen worden. Mevrouw Sluys-Bijl houdt een boekbespreking over "Het onkruid en de bloem", die ons allen zeer ontroerde. Op 9 november organiseert de afdeling de bejaardenmiddag van de "Drieban", waar zal wordt gekiend. Er blijken enkele leden ongerust te zijn over de hoge bijdrage uit de kas, f 120, voor de avond van de modeshow. Wie hierover meer inlichtingen wil hebben kan zich melden bij de penningmeesteresse mevrouw Stapel-v.d. Oort. De presidente spoort de leden aan om toch vooral op 1 november naar Venhuizen te gaan. De vrouwenraad organiseert dan een dag die in 't teken staat van het kind. Deze komt in plaats van de gezamenlijke avond.

Slechts ongeveer 28 dames zijn aanwezig op de bijeenkomst van 26 november 1979. Men kan opgave doen voor de broodmaaltijd tijdens de kerstavond: f 12,50 p.p. Onder leiding van mevrouw Kemperman worden kerststukjes gemaakt, waarna we zelf met onze meegebrachte takken, vazen en matjes iets in elkaar mochten frutselen. Aan het einde van de avond bedankt mevrouw Smit voor de attentie die ze heeft ontvangen tijdens haar handicap van haar gipspootje en het feit van haar 25-jarig huwelijk.

Op maandag 17 december 1979 wordt de kerstavond georganiseerd, terwijl buiten de storm giert. Om half zeven begint voor 44 dames de broodmaaltijd in de kleine zaal van "De Dregt", wat erg gezellig was. Tegen achten verplaatst het gezelschap zich naar de grote zaal, die al geheel in kerstsfeer is versierd. Daar heet de voorzitster nog 15 dames welkom. Er is samenzang en er wordt een toneelstukje, getiteld "Het bloemenvrouwtje", gespeeld door eigen leden. Dit toneelstukje valt erg in de smaak en de speelsters worden dan ook uitgenodigd om het toneelstukje te komen spelen in Westerblokker, Wijdenes en de Berkenhof in Berkhout. De opbrengst van deze toneelavonden vloeit in de kas van de afdeling Schellinkhout. Na de pauze zingt het koortje onder leiding van mejuffrouw K. Ham en met begeleiding van mevrouw Schermer op de piano en mevrouw Chanowski op de blokfluit. Mevrouw Smit-Van Rossum vertelt een kerstverhaal. Mevrouw Heijman wordt bedankt voor het uittypen en het stencillen van de versjes. De avond wordt besloten met het zingen van "Stille nacht".

De jaarvergadering over het jaar 1979 wordt op 7 januari 1980 gehouden. 41 dames hebben de weg naar het dorpshuis weten te vinden. In kas is nog f 1,11, maar op de bank staat nog f 1592,09 en dan staat er nog f 1000,- voor 1 jaar vast. Het batig saldo van het ziekenpotje is f 61,60, terwijl de reiscommissie nog f 118,25 in het laatje heeft. Na de pauze geven de heren Grift en Elzendoorn een uiteenzetting over alcoholisme. Er zijn verschillende fasen, van het borreltje voor 't eten tot en met totale verslaving. Aan het einde van de avond sluit de voorzitster de discussie. Ze dankt de heren en liet dit vergezeld gaan van een envelop.

De datum van de bijeenkomst van februari 1980 wordt door de vervangster van de secretaresse niet genoemd in de notulen. Wel wordt door Trees v.d. Heijden-Spaan melding gemaakt van het feit dat er 38 dames aanwezig zijn. De reiscommissie deelt mee dat het jaarlijkse uitstapje de dames via Heerenveen zal brengen naar het speelgoedmuseum in Rhoden, naar Leek voor een rondvaart op het Leekstermeer en naar een restaurant in Bolsward. De kosten gaan dit jaar f 60,- bedragen. Er is deze avond een inleiding over de opera Lucia di Lammermoor. Er is niets voor de rondvraag, dus dat gedeelte was snel achter de rug.

De traditionele avond met de nutsvereniging "Beschaving en Oefening" wordt gehouden op 17 maart 1980 en wordt bezocht door ongeveer 50 dames en heren. In de grote zaal van het dorpshuis stond een tafel met allemaal voorwerpen van glas. De heer Van Kooperen vertelt het een en ander over glasblazen. Na de pauze mochten 3 dames het zelf proberen tot grote hilariteit van de toeschouwers.

Mevrouw Koops doet op maandag 14 april 1980 iets uit de doeken over milieuvriendelijke wasmiddelen en cosmetica. Ze heeft 31 vrouwelijke toehoorders. De voorzitster vraagt: Wie wil de statuten á f 1,50 en de nieuwe doelstelling á 40 cent hebben? Laat U ons dit even weten, dan worden ze besteld. Op 14 oktober zal er een uitstapje zijn naar de Flevohof, waar het 50-jarig bestaan van de bond wordt gevierd. Kosten f 20,- per persoon. Het vervoer komt hier dan nog bij. En het zomerreisje gaat door. De bus is vol. Na de pauze kregen de zeeppoeders een beurt.

Op 19 mei 1980 zijn er ongeveer 30 dames aanwezig. De heer Smaal houdt een inleiding over "Monumentenzorg". Hij is een specialist op het gebied van monumenten, maar hij kon ons toch niet vertellen wat het hartje in de deur van het "huissie en wel over sloot" betekende.

De eerste bijeenkomst na de vakantie is op 15 september 1980. Er zijn 35 leden naar "De Dregt" gekomen, waar we getracteerd werden met sprits bij de koffie. Vice-presidente mevrouw Rezelman heet iedereen welkom en in 't bijzonder de Heer en Mevrouw Du Bois en de Heer Rebel. De dames worden verzocht onder hun kopjes te kijken en warempel er waren 7 gelukkigen voor het ééndagsbestuur. De heer Du Bois vertoont dia's van de visserijvloot van Urk en liet ons een kijkje nemen in één van de grootste diepvriesbedrijven van Nederland.

Op 9 oktober 1980 gingen we met 40 dames naar de avond van de vrouwenraad in Venhuizen. Het duo Mulier en Thomasse voert een hedendaags toneelstuk op, waar ons een spiegel werd voorgehouden waarin we konden zien hoe wij door de welvaartsreuzen geleefd worden. Het is al met al een geslaagde avond geworden waarin de humor de boventoon voerde.

In de grote zaal van het dorpshuis zijn op 27 oktober 1980 ruim 50 dames en heren samengekomen om de kijken naar een film van het brandwondencentrum in Beverwijk. Het belangrijkste is wel, als het kwaad is geschied, minstens 5 minuten onder stromend leidingwater houden. En als dat niet voorhanden is dan slootwater. Het is een avond, die ons nog wel even in herinnering zal blijven.

In de kleine zaal van "De Dregt" zijn op 17 november 1980 ruim 50 dames present. Op 13 januari 1981 is er een V.L.A.M.-cursus voor de Drieban vrouwenraad. Verder deelt de voorzitster mee, dat er dit jaar geen broodmaaltijd is tijdens de kerstavond. In de notulen wordt geen reden genoemd waarom deze broodmaaltijd dit jaar geen doorgang vindt. Mevrouw Bos houdt een verhaal over het leven van Guiseppe Verdi. Dit in verband met de opera Il Travatore die 50 dames en heren gaan bezoeken in Amsterdam. Mevrouw Bant vond het erg prettig dat er deze avond niet gerookt werd. Ze hoopt dat dit op de volgende bijeenkomsten gebruikelijk kon worden of als compromis niet roken in de pauze.

De jaarlijkse kerstavond vindt plaats op 22 december 1980. Zo'n 54 dames hebben zich verzameld in de versierde grote zaal van het dorpshuis. Na de koffie met zelfgebakken appeltaart wordt een ieder welkom geheten door de presidente. Samen met het jongerenkoor worden er kerstliederen gezongen en leest mevrouw Klazien Ham kerstverhalen en gedichten voor. Aan het einde van de avond bedankt mevrouw Hoogenboezem het jongerenkoor en vond het verheugend dat de jeugd nog zoiets als een jongerenkoor in stand kon houden. Het koor wordt verrast met een snoeperijtje. Aan het einde van 1980 bedraagt het ledental 87, mede door de inspanningen van Trees van der Heijden, die op pad is geweest.

De jaarvergadering over het jaar 1980 zal ongetwijfeld in de maand januari van 1981 zijn gehouden, maar de notulen geven daar geen uitsluitsel over. Wel is duidelijk dat er 49 dames aanwezig zijn en dat voorzitster mevrouw Hoogenboezem-Roos ons voor de laatste keer hartelijk welkom heet. Na zes jaar "dienst" moet zij namelijk aftreden. Trees van der Heijden wordt gehuldigd met een grote strik, want ze heeft voor onze vereniging 12 nieuwe leden aangebracht. Mevrouw Koster-Ton vertelt wat de agrarische commissie het afgelopen jaar heeft georganiseerd en ze maakt de aanwezigen attent op een verkavelingsbijeenkomst die binnenkort in het dorpshuis zal worden gehouden. Penningmeesteresse mevrouw De Groot kan meedelen dat er een batig saldo is van f 223,25. Het ziekenpotje, dat beheerd wordt door mevrouw Ham-Bellis, bevat nog f 80,40. Mevrouw Warnaar vertelt dat de reiscommissie nog f 111,- in kas heeft. Vijftien dames van het koortje onder leiding van mejuffrouw Ham zingen vervolgens, na het officiële gedeelte van de bijeenkomst, de scheidende voorzitster toe met pianobegeleiding van mevrouw Schermer en blokfluitbegeleiding van mevrouw Chanowski. Ze zingen daarna nog "het Bondslied" en het "lied van Noord-Holland". Ik geloof niet, dat alleen de scheidende bestuursleden ontroerd waren, maar dat we allen van deze muzikale hulde hebben genoten. Na de pauze is het tijd om te gaan kienen. Dit brengt f 97,- op voor het gehandicapte kind.

Op 2 februari 1981 zijn er ongeveer 60 dames naar de kleine zaal van het dorpshuis gekomen voor de jaarlijkse gezamenlijke avond met de nutsvereniging. De heren Keetman laten een vakantiefilm zien, die ze zelf in 't Westfries op humoristische wijze van commentaar voorzien. Aan het gelach te horen was het niet alleen een geslaagde, maar ook een gezellige avond.

Op dinsdagmiddag 3 februari 1981 bezoeken een aantal dames van de vereniging onder leiding van mevrouw Koster-Ton drie boerderijtypes: het bedrijf van mevrouw Koster-Ton zelf, het bedrijf van C. Koster Gzn. en het bedrijf van de familie Sluis aan het zuideind.

Het ééndagsbestuur onder leiding van mevrouw Bant is al vier maal bijeen geweest om de avond voor te bereiden, als op 21 maart 1981 het uur-U is aangebroken. Onze spreker Jan Koster uit Hauwert bezorgde ons ter elfde ure moeilijkheden, wat niet nodig was geweest.Wat voor moeilijkheden er zijn geweest, blijkt niet uit de notulen. Wel blijkt daaruit dat er 64 leden naar het dorpshuis zijn gekomen. Bij de toegangsdeur ontvangt iedereen een halve ansichtkaart. De andere helft ligt op een stoel in de zaal. Op die manier zaten onze leden gezellig door elkaar. Er is koffie of thee met eigen gebakken cake. Dan volgen de mededelingen waarvan er één opvalt.
De Toneelgroep komt 8 october met het blijspel "De lieve vrede". Het is geschikt voor vrouwen tussen 40 - 60 jaar. Dat bezorgde enige hilariteit. Dan komt Jan Koster aan het woord, die het een en ander in het West-Fries naar voren brengt. Vroeger was Hauwert doodlaupend en zag je alles twei keer als je deer weunde, want wie er in gang, kwam er ôk weer uit. Ook draagt hij gedichten voor en zingt hij liedjes in het Westfriese dialect. Na de pauze worden er spelletjes gedaan. Onder andere: Wie kan het snelste twee pennen breien? Het was een lust voor het oog om een ieder zo ijverig te zien. Geer Koster-Winkel, de secretaresse van het ééndagsbestuur eindigt de notulen met de woorden: Het ééndagsbestuur heeft onderling gezellig samen gewerkt. Zo dat was dat.

Op 13 april 1981 zitten er maar liefst 105 dames in de grote zaal van het dorpshuis, van wie 45 leden van de afdeling Wijdenes. De heer Van Maurik van het Bedrijfsschap voor het Slagersbedrijf en zijn assistente geven adviezen over het gourmetten. Als u toch tot de aanschaf overgaat van een gourmetstel, koopt U dan een set van roestvrij staal + lekbak. De vleesschotels zijn keurig verzorgd door slagerij Piet Baas uit Hoorn. Na lekker bakken, sudderen en smikkelen en een glaasje wijn, kwamen we zo langzamerhand aan de rondvraag toe. Mevrouw Warnaar verwacht de 40 dames voor het jaarlijkse uitstapje, dit jaar naar Düsseldorf, 's morgens om kwart voor 7 bij "De Dregt".

De eerste bijeenkomst na de vakantie is op 21 september 1981. Slechts 24 dames zijn naar deze bijeenkomst gekomen. Margreet Kuijt, leidster van het kinderdagverblijf "De Carrousel" uit Hoorn, vertelt over haar werk. Na de pauze vertoont mevrouw Kuijt nog een film, waarbij ze mondeling uitleg geeft.

De kleine zaal van het dorpshuis moet op 12 oktober 1981 stampvol hebben gezeten, want volgens de notuliste zijn er die avond bijna 100 dames en heren aanwezig. De voorzitster wijst er nogmaals op dat er deze avond in de zaal niet gerookt mag worden. Dokter Kramer vertelt op deze bijeenkomst iets over homeopatische behandeling en geneeskunde. Aan het einde van de avond mag de dokter een boekenbon in ontvangst nemen en zijn vrouw een bloemetje.

Op 12 november 1981 houdt de "Vrouwenraad van de Drieban" een ontmoetingsdag met als thema "De gezondheidszorg". Van de afdeling Schellinkhout zijn 20 dames naar Venhuizen afgereisd. De dames die deze ontmoetingsdag hebben bezocht, zullen het wel met me eens zijn, dat het een zeer geslaagde dag was.

Het lid mevrouw V.d. Heijden verzorgt op 16 november 1981 voor 38 dames de avond. Er worden kerstkaarten gemaakt. Trees heeft zelf leuke voorbeelden meegebracht en er staat een hele tafel met materiaal waarmee we onze eigen creativiteit kunnen laten blijken. Na afloop wordt medegedeeld dat er op 17 december een kerstmiddag zal zijn voor de 60+ in de "Roode Leeuw" in Venhuizen.

De grote zaal van het dorpshuis is op 21 december 1981 in kerstsfeer gebracht als 75 dames bij de ingang persoonlijk welkom worden geheten door de voorzitster mevrouw K. Rezelman-Bakker. Op de lange tafels staan met de hand geborduurde programmakaartjes. De tractatie bij de koffie was door de bakcommissie verzorgd. En hoe?? Prima!!! Samen met de Martinus Cantory worden kerstliederen gezongen en mevrouw Witvliet leest een kerstverhaal en een gedicht voor. Na de pauze is ons aller ogen gericht op het toneel, waar een toneelstukje wordt opgevoerd door de leden Witvliet, V.d. Woude, Koen en Karssiens, getiteld "Kerstmis 65+". Na de pauze komt de kerstman binnen met een arreslee vol cadeautjes. Er wordt afscheid genomen van mevrouw Nobel-Leguit, die 43 jaar lid is geweest.

 
.....met de hand geborduurde programmakaartjes.....

De jaarvergadering van het jaar 1981 wordt op 18 januari 1982 in "De Dregt" gehouden. De penningmeesteresse deelt mee, dat het totale bezit f 2318,61 is. De opbrengst van de kienavond is besteed aan speelgoed voor de kinderen van Reigersdaal in Heerhugowaard. Mevrouw Ham-Bellis brengt verslag uit van het ziekenpotje. Er zijn 13 zieken bezocht, 3 moeders en babijs, 4 bruiloften en een 70 jarige. Er is nog f 3,70 over. Op de tafels liggen papieren klaar waarop U uw wensen voor het volgende seizoen kenbaar mag maken. Na het officiële deel van de bijeenkomst komt mevrouw Ham-Dekker aan het woord. Ze opent met een gedichtje en leest dan ondermeer voor uit haar boek "Twei pittige moidjes". Als dank gaat de gaste die avond met een droogbloemboeketje naar huis. Mevrouw Leegwater-Klimp vraagt bij de rondvraag maar weer eens of er animo is voor de gezamenlijke inkoop van droogbloemenzaad.

Op 22 februari 1982 zijn er 48 dames en heren aanwezig in de kleine zaal van het dorpshuis bij de gezamenlijke bijeenkomst met "Het Nut". De (enige) twee bestuursleden van de nutsvereniging, de heren Oonk en Ruiter, worden in 't bijzonder welkom geheten door mevrouw Rezelman. Mevrouw V.d. Woude deelt mee dat er op 3 mei een strandwandeling zal zijn. De gast van deze avond is de heer Roesing, die één van de weinige vaklieden is die het oude tin-ambacht nog beoefent. Hij is één van de laatsten die nog werkt met gietvormen van Brusselse aarde.

81 dames en heren zijn op 22 maart 1982 naar de grote zaal van het dorpshuis gekomen om naar een uiteenzetting te luisteren over kaas en wijn door de heer De Groot. Op aanwijzing van de spreker gaan de dames over tot het keuren van de verschillende wijnen. Na afscheid te hebben genomen van de Heer de Groot, die elders nog werk te doen had, gaat Ronald de Vries ons enige dia's laten zien betreffende de wijn.

Op 5 april 1982 wordt de laatste bijeenkomst gehouden van het seizoen 1981 - 1982. De presidente kan 54 leden welkom heten. Mevrouw Wijers vertelt over de Waddenzee en na de pauze wordt de film "De Dollard" vertoond onder het motto "Wees wijs met de Waddenzee".

De strandwandeling, die voor 3 mei 1982 gepland staat, wordt een week uitgesteld wegens familie-omstandigheden van één van onze bestuursleden. Met een bus van touringcarbedrijf De Jong vertrekken 35 dames richting Bergen aan Zee. De wandeling langs het strand eindigt in Egmond, een afstand die velen aan de korte kant vonden. Na een kopje koffie al dan niet met een appelpunt keren de dames terug naar Schellinkhout, waar de zon bij thuiskomst al geheel onder was.

De heer Wil Goemans uit Hoorn verzorgt de eerste bijeenkomst na de vakantie op 13 september 1982. Er zijn 94 dames aanwezig. Mevrouw V.d. Woude van de reiscommissie deelt mee, dat we op 16 september gaan midgetgolfen, aanvang 1.30 uur. Na de pauze volgt een modeshow. De mannequins zijn de dames Ham, Dragtsma, Engelgeer, Renooy, V.d. Heijden en V.d. Woude. Veel mantels werden geshowd van imitatiebont. Er is voor elk wat wils, wat ook na afloop tot uiting kwam. Velen gingen nog even kijken en er werd gekocht.

Op 25 oktober 1982 zitten er 49 dames in de kleine zaal van "De Dregt". Er wordt een ogenblik stilte in acht genomen in verband met het overlijden van mevrouw Boot-Pool. Zij was lid vanaf de oprichting van de vereniging. Mevrouw Sluis-Bijl houdt een boekbespreking. Ze vertelde op boeiende wijze en werd namens ons allen door de voorzitster bedankt. Mevrouw Heijman herinnert de vergadering nog even aan de afspraak voor de pauze, niet roken.

Op maandag 22 november 1982 zijn er 55 dames naar het dorpshuis gekomen. Er wordt die avond met de schorten voor en de plank op tafel geleerd hoe marsepein vervaardigd wordt. Het is een gezellige zoete avond.

  Het dorpshuis "De Dregt".

De kerstavond wordt in 1982 op woensdag 22 december gevierd. Er zijn 82 dames naar de versierde grote zaal gekomen, waaronder de bejaarde dames uit het dorp. Een speciaal woord van welkom is er voor de dames en heren van het Dubbel mannenkwartet uit Nibbixwoud. Mevrouw V.d. Woude leest een kerstgedachte voor, waarna het koor een 13 tal kerstliederen ten gehore brengt. Na de eerste pauze vervolgt het koor met wat meer wereldse liederen. De heren brengen vervolgens een operette-achtig tafereel, getiteld "De Stamgasten" en na de tweede pauze wordt gezamenlijk "Ere zij God" gezongen. De voorzitster dank de leden van het koor en laat dit vergezeld gaan van een versnapering. 95 leden telt de afdeling Schellinkhout aan het einde van het jaar 1982.

_________________

Deel 6:

Notulenboek der Plattelandsvrouwen,

afdeling Schellinkhout,

17 januari 1983 t/m jaarverslag 1988.

Wat meteen opvalt aan het 6e notulenboek van de "Plattelandsvrouwen, afdeling Schellinkhout", is het feit dat er kaartjes van bijzondere avonden en gedichtjes in zijn geplakt. De notulen worden, naarmate de tijd vordert, wel korter. De computer heeft inmiddels zijn intrede gedaan (zie 1986).

In deze periode wordt het honderdste lid verwelkomd. Het jaarverslag over het jaar 1983, dat wordt gemaakt door secretaresse mevrouw N. Renooy-Peetoom, is het laatste jaarverslag dat op rijm is gemaakt.

Secretaresse mevrouw G. Rooker-Nobel heeft soms de voor de lezer lastige gewoonte om alleen de voornaam van een persoon in de notulen te vermelden. Daardoor wordt het niet altijd duidelijk welke persoon er precies wordt bedoeld.

Het zangkoortje van Klazien Ham bestaat nog steeds. Tot haar overlijden in november 1986 zingt het koortje onder haar leiding. Daarna wordt het dirigeerstokje tijdens de kerstavonden overgenomen door Elly Schermer.

Het zieken-, cadeau- of bloemenpotje voorziet nog steeds in een behoefte.
Aan de gezamenlijke bijeenkomsten met "het Nut" komt een einde, want de nutsvereniging "Beschaving en Oefening" houdt in deze periode op te bestaan.
De volgorde van de bijeenkomsten is nog vrijwel altijd hetzelfde. Er wordt begonnen met koffie en een koekje of een traktatie van één van de leden. Daarna het voorlezen van de notulen van de vorige bijeenkomst en de mededelingen van de voorzitster. Vervolgens komt de gast(e) aan het woord. Dan is er pauze, waarna de gast(e) zijn of haar betoog vervolgt. Aan het einde van de avond is er eventueel nog de mogelijkheid om vragen te stellen over het behandelde onderwerp. Tenslotte zijn er dan nog de dankzeggingen over en weer, de rondvraag en de sluiting.
De bondsvergaderingen worden elk jaar bezocht, hoewel de animo onder de leden niet groot is. Er wordt meegewerkt aan kledingakties voor het goede doel.
Mevrouw Koster-Ton is een tijd lang de agrarische contactvrouw. Later wordt ze opgevolgd door Margriet Sluis.
Er wordt nog steeds betaald aan het rustfonds.Leden kunnen dan in Bergen op kosten van de bond op krachten komen, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of anderszins. Bekend is dat een aantal Schellinkhouter dames van deze gelegenheid gebruik hebben mogen maken.

De reiscommissie is erg actief in deze periode. Ondermeer de volgende uitstapjes en excursies worden er georganiseerd: Een dagje Brussel voor f 44, een puzzel- of recreatieve fietstocht, een opera in Amsterdam, bowlen in Venhuizen, het Westfries museum in Hoorn, de Huishoudbeurs in de RAI te Amsterdam, met de stoomtram naar Medemblik, het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, het Clarissenklooster in Nieuwe Niedorp, bakkerij de VOHEKO, de veiling W.F.O. in Zwaagdijk, de eau de cologne fabriek 4711 in Purmerend, een snerttocht over de Veluwe, een champignonkwekerij in Blokker, het E.C.N. in Petten, het politiebureau in Hoorn,Heddes Bouw in Berkhout, een dagje Texel, de Jumbo-spellenfabriek in Wognum, Kwaad's wasserij in Hoorn, een dagje Brugge voor f 50, het bedrijf van de heer Chanowski in Schellinkhout, het kerstdorp in Lisse en een bezoek aan de jersey-fabriek in Hem.

Er worden weer tal van cursussen aangeboden, zoals haken, Nederlandse taal, verzorging van de siertuin, de mondige patient, Engelse taal voor beginners en voor gevordenden, kalligraferen, eenvoudig boekhouden, tekenen en schilderen voor beginners, volksdansen, lampekappen versieren, pech onderweg, vrouw en economie, Japanse figuurvouwkunst, reanimatie, Hoe leer je zeggen wat je denkt?, wenskaarten maken, computercursus, Hardanger borduurwerk, kraaltjes breien, bloemschikken, vrouw en milieu en beter bewegen.
De leden verzorgen de collectes voor het astmafonds en een aantal bestuursleden bezoekt de kaderdagen.

Boek 6 begint met de notulen van de jaarvergadering over het jaar 1982, waarbij op 17 januari 1983 54 dames aanwezig zijn. De penningmeesteresse kan meedelen dat we er ruim f 800,- op vooruit zijn gegaan. Mevrouw Sluis-Balk doet verslag van de zieken-cadeaupot. Er blijkt een tekort te zijn van een kwartje bij een ontvangst van f 147,25. Mevrouw Heermans en haar dochter Anneke heeft voor ons deze avond een kwis in petto. Er wordt deze avond na zes jaar afscheid genomen van voorzitster mevrouw Rezelman, die al zestien jaar lid is en nog maar twee avonden heeft gemist. Als blijk van waardering wordt haar een koperen weegschaaltje opgevuld met droogbloemen aangeboden. Mevrouw V.d. Heijden overhandigd haar een geborduurd tegeltje, speciaal voor haar ontworpen. Mevrouw Rezelman antwoordt: "Ik ben blij dat U me genomen hebt zoals ik ben en niet zoals ik had moeten zijn". De nieuwe voorzitster wordt Trees v.d. Heijden. Mevrouw Leegwater-Klimp vraagt aan het einde van de avond weer of er nog dames zijn die gezamenlijk droogbloemzaad in willen kopen.

De tweede bijeenkomst in het nieuwe jaar wordt op 21 februari 1983 in samenwerking met "het Nut" gehouden. De nieuwe voorzitster, mevrouw V.d. Heijden kan 86 dames en heren welkom heten en in 't bijzonder de Heer Baantjer. Daar wij klachten hadden over het Noord-Hollands Dagblad aangaande recenties in de krant, wordt er voorgesteld om een perscommissie te benoemen. De dames van deze commissie, mevrouw Kuipers-Dop en mevrouw Engelgeer, schrijven dan een verslagje in de Dorpskrant. Na het formele gedeelte houdt oud-politieman en schrijver Appie Baantjer een inleiding over zijn werk op bureau Warmoesstraat. De oppervlakte van dat rayon beperkt zich maar tot één vierkante kilometer. Als dank ontvangt de heer Baantjer een bloemetje, waarna mevrouw Leegwater-Klimp in de rondvraag nog iets vertelt over het scheiden van huisvuil aan de bron.

Op 21 maart 1983 zijn er 61 dames aanwezig. De avond wordt verzorgd door het ééndagsbestuur onder voorzitterschap van mevrouw Hoekstra. Mevrouw Ham-Dekker leest deze avond uit eigen werk verhalen en gedichten voor en dit alles in Westfries Dialect. Om er een paar te noemen: Teun Stoetel, Ted en Tois, wat een paar kladdige mannebiene waren.

De bijeenkomst van 18 april 1983 wordt bezocht door 44 leden. Na de mededelingen vertelt de heer Mulder over Amnesty International, toegelicht met dia's. Ook wordt er een film gedraaid, die nogal wat geluid produceerde. Na de film spreekt Mariska de Roode over de campagnes van Amnesty en Mariska's geluid was net de tegenpool van de film, dus slecht te verstaan. Mevrouw Louter vertelt tenslotte over een Filippijnse jongen, die Amnesty in 1976 heeft geadopteerd. Er wordt opgewonden gediscussieerd. Het drietal gasten gaat aan het einde van de avond met een versnapering naar huis.

Op 16 mei 1983 heet de voorzitster 43 dames welkom. Nadat mevrouw V.d. Woude de laatste instructies heeft gegeven over het reisje naar Brussel op 25 juni, krijgt mevrouw Govers-Koomen het woord. Zij vertoont "de Bondsfilm", die in 1955 is gemaakt bij het 25-jarig jubileum van de bond. Na de pauze wordt de bondsfilm van 1980 vertoond. De voorzitster was de tolk van ons allen om mevrouw Govers te danken. Bij de rondvraag deelt mevrouw Ham mee, dat ze bij de cursus Nederlandse taal ter oefening zogenaamd een brief heeft moeten schrijven aan B & W van de gemeente Venhuizen met als onderwerp "Hoe gevaarlijk is het voor zwemmers, nu door zoveel surfers met hun planken Schellinkhout is ontdekt?" Deze zogenaamde brief blijkt op onbegrijpelijke wijze onbedoeld op het gemeentehuis te zijn beland. En nu had ze een schrijven ontvangen, dat het was goedgekeurd om een nylon kabel aan te brengen voor het recreatie zwemmen van de kinderen.

De eerste bijeenkomst na de vakantie wordt gehouden op 19 september 1983. Er zijn 66 leden naar het dorpshuis gekomen. Bij de mededelingen wordt gezegd, dat er een fout staat in het programmaboekje. De contributie is f 38,- inclusief rustfonds. Dit moet zijn éxclusief rustfonds.Mevrouw Ham doet verslag van de Bondsreis naar Overijssel. Marjan Berk vertelt na de pauze over haar werk bij het toneel, cabaret en T.V. en ze leest voor uit eigen werk. De firma Stumpel heeft gezorgd voor een stand met boeken, zodat liefhebsters meteen een boek kunnen aanschaffen.

62 dames zijn op de bijeenkomst van 10 oktober 1983 afgekomen. Op 19 oktober zal er een koffie-ochtend zijn met als onderwerp "Kies ik, kies jij, kiezen wij voor verantwoordelijkheid in gezin en samenleving?" Na het voorlezen van de notulen is het woord aan de heer Bonte, die verhaalt over "Humor in de letterkunde". Hij leest verschillende gedichten voor waar menigeen wel de humor van in kon zien, maar de z.g. zwarte humor sprak de meesten niet zo aan. De spreker gaat met een fles rum en rumbonen terug naar huis. Tijdens de rondvraag wil mevrouw Snoeck even aandacht vragen voor de uitbreiding van Hoorn '80 in de richting van Schellinkhout en het drukke verkeer langs de Dorpsweg. De voorzitster, mevrouw V.d. Heijden, zegt toe deze problemen met het bestuur te bespreken en er eventueel later op terug te komen.

Tijdens de volgende bijeenkomst, die op 7 november 1983 wordt gehouden, komt de voorzitster er inderdaad op terug. Als er dames zijn die meer informatie of suggesties hebben over dit probleem, dan kunnen ze na afloop van deze avond met mevr. Snoeck in contact treden in de z.g. "Sprekershoek". In de grote zaal van "De Dregt" zitten inmiddels ongeveer 120 dames, inclusief de dames uit Wijdenes. Voor de komende feestavond van 12 december worden dames gevraagd om iets te bakken. Spontaan geven zich vijf dames op.
Naar "De dag van de vrouw" in Venhuizen zijn drie bestuursleden en twee leden geweest. Na het officiële gedeelte maken mevrouw Gosse en de heer Engelman propaganda voor de "Stichting Groente en Fruit". In de pauze wordt er getracteerd op een groentehapje. De dames maken kennis met minder bekende soorten, zoals granaatappel, vijg, aubergine en mango.

 De voorkant van de uitnodiging voor het 45-jarig jubileum.

Het 45-jarig jubileum wordt gevierd op 12 december 1983. Er zijn ongeveer 140 dames en heren naar de grote zaal van het dorpshuis gekomen, die luisteren naar het openingswoord van voorzitster mevrouw V.d. Heijden. De dames Ham en Rezelman verrassen de bestuursleden met een doos bonbons en een corsage. Dan wordt het honderdste lid door de voorzitster gehuldigd. De laatste drie nieuwe leden, de dames Sluis-De Vries, Van Putten en Jannie Posch, kregen als attentie een bosje bloemen en onder de leden wordt een taart verloot. Na verschillende felicitaties van vele kanten volgt vóór en na de pauze een optreden van het "Langedijker Cabaret". Aan het einde van de avond bedankt de voorzitster dit gezelschap en laat dit vergezeld gaan van een doos bonbons. De gastvrouwen en de leden van de bakcommissie krijgen een bloemstukje aangeboden. Er is ook een woord van dank aan het beheerdersechtpaar van het dorpshuis Harm en Coby van Assen.

De jaarvergadering over het jaar 1983 wordt op 16 januari 1984 gehouden. Ondanks het slechte weer zijn er 61 dames aanwezig. De penningmeesteresse deelt mee dat er nog f 103,83 in kas is. De bezittingen zijn samen f 2469,84. Secretaresse Nel Renooy-Peetoom treedt na zes jaar af en zij heeft voor de laatste keer het jaarverslag op rijm gemaakt. Jammer, dat het de laatste keer was. Mevrouw G. Rooker-Nobel wordt de nieuwe schrijfster van de notulen. Na de pauze is er het inmiddels bijna traditionele kienen. De opbrengst hiervan is f 266,-. Dit bedrag wordt aangevuld tot f 400,-. Het geld wordt overgemaakt aan de aktie "Water in Afrika" en is genoeg voor één waterput.

De jaarlijkse vergadering met "het Nut" wordt op 20 februari 1984 gehouden. Voorzitster mevrouw V.d. Heijden heet 60 dames en heren welkom. Na het officiële gedeelte, waarbij onder andere het nieuwe bestuur aan de leden wordt voorgesteld, krijgt de heer Ruiter uit Andijk het woord. Deze meneer heeft een aantal malen meegedaan aan een zeilrace naar New York. Voor de pauze vertoont hij een film, die jammergenoeg in 't water viel en na pauze worden er dia's vertoond. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen wat de avond uiteindelijk toch nog ten goede kwam. Er is niets voor de rondvraag.

Op 12 maart 1984 wordt de maandelijkse bijeenkomst bezocht door 103 dames en gasten, want de firma Kieft verzorgt deze avond een modeshow. De kleding wordt geshowd door de "mannequins" Engelgeer, V.d. Woude, Mol en Renooy. De lady speaker is Kitty Kieft. Leuk waren de opgestikte belegjes van gaas zowel op blouses als truien. De heer en mevrouw Kieft worden bedankt met een bloemenattentie.

Er zijn slechts 36 dames op de bijeenkomst van 16 april 1984 afgekomen. Het "Rustfonds" vergoedt vanaf deze datum 12 dagen opname. Als men langer wil blijven, is dat voor eigen rekening. Mevrouw Koster-Ton deelt mee, dat er een basiscursus veehouderij en tuinbouw in West-Friesland wordt gegeven. De heer G. Hageman spreekt deze avond over "Werkeloosheid". Er blijven over dit thema nog veel vragen, maar we hebben met z'n allen een goede avond gehad. Er is niets voor de rondvraag, maar mevrouw V.d. Heijden maakt gebruik van de "sprekershoek" door de aandacht te vestigen op de kienavond ten behoeve van koninginnedag.

Op 7 mei 1984 wordt het volksdansen beoefend onder leiding van mevrouw Rootjes. Er zijn 34 leergierigen aanwezig in de grote zaal van het dorpshuis. We dansten met meer en minder succes. Het dansen valt zo in de smaak, dat er geprobeerd gaat worden om een cursus volksdansen te organiseren. De danslerares gaat aan het einde van de avond met bloemen naar huis. Er is wederom niets voor de rondvraag.

Tien dagen na deze bijeenkomst volgt het jaarlijkse uitje naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen met de stoomtram en trein. Er gaan 25 dames mee. Kosten f 50,- all in.

Op de eerste bijeenkomst na de zomervakantie, op 17 september 1984, zijn 44 dames afgekomen. Het begin van de volksdanscursus is gepland op 28 september 1984. Tien lessen kosten f 37,50. De heer Stapel toont dia's uit Kenia, waar hij is geweest in verband met de keuring van het zwartbont vee op een heel grote show in Nairobi. Na de pauze werden we meegenomen naar uitgestrekte theeplantages en maisvelden. De voorzitster dankt de heer Stapel hartelijk voor zijn deskundige uitleg met aanbieding van een boekenbon.

Het dorpshuis "De Dregt" is op 15 oktober 1984 weer het toneel van een bijeenkomst van de plattelandsvrouwen. Door allerlei omstandigheden kan het volksdansen niet doorgaan. Voor een broodmaaltijd tijdens de kerstavond is aardig wat belangstelling. De kosten zijn f 10,- per persoon. Na de pauze worden onder leiding van de heer Ruigrok en zijn dochters tegeltjes beschilderd. De resultaten waren leuk. De heer Ruigrok zal de tegels glazuren en bakken.

Op 19 november 1984 is er een verwarmingsstoornis in "De Dregt", dus wordt de vergadering in de voorzaal gehouden. Mevrouw Woelinga vertelt over de achtergronden van de sprookjes. De toehoorders vinden het een boeiende uitleg, zodat de gaste een bos chrysanten krijgt aangeboden. Bij de rondvraag doet mevrouw Smit de suggestie om een bridgeclub op te richten.

In het jaarverslag wordt nog terloops vermeld, dat we in november 1984 de gezamenlijke avond met de Drieban-vrouwenraad hadden, waar Marjan Berk de avond verzorgde.

De jaarlijkse kerstavond is op 17 december 1984. De broodmaaltijd is weer in ere hersteld, want 60 dames genieten ervan in de kleine zaal van het dorpshuis. Rond 20.00 uur verplaatsen deze dames zich naar de grote zaal, waar inmiddels nog 20 dames gearriveerd zijn. Op de tafels staan de programma's die waren gemaakt door Trees v.d. Heijden, Tonny v.d. Woude en beeldden het thema "Vrede" uit.


De kerstbakjes zijn gemaakt door de dames Hoogenboezem en Leegwater. Er worden gedurende de avond gedichten voorgedragen, kerstliedjes gezongen en een kerstverhaal wordt voorgelezen door Ans. Na de pauze volgen er toneelstukjes, waar de dames tonelisten weer heel wat werk mee hadden verzet. De kerstman in de persoon van Tonny v.d. Woude brengt voor iedereen een cadeautje soms met een kleine vermaning. Aan het einde van de avond doet mevrouw Chanowski de suggestie om een kerstkoortje op te richten.

Ondanks de kou en de sneeuw kan voorzitster Trees v.d. Heijden op 14 januari 1985 67 dames verwelkomen voor de jaarvergadering over het jaar 1984.

Het wordt een avond van bedankjes. Voor een aantal leden van het bestuur en van commissies zit hun termijn er op. Ze worden door de voorzitster bedankt met een plantje. Voorzitster Trees v.d. Heijden treedt zelf na zes jaar trouwe dienst ook af. Ze wordt op rijm toegesproken door Tonnie v.d. Woude en ontvangt een door Klazien Rezelman geborduurd schilderijtje, dat van toepassing is op haar bestuurstijd en een boek. Ze wordt opgevolgd door Tonnie v.d. Woude-Roorda. Na zes jaar agrarische commissie geeft mevrouw Koster-Ton het stokje over aan Margriet Sluis.
De penningmeesteresse Annie deelt mee dat de totale bezittingen f 3058,29 zijn. Het aantal leden is iets gedaald. Het door Guus Sluis beheerde ziekenpotje is beter gevuld dan vorig jaar. Na de pauze vertoont Tonnie v.d. Woude dia's van de reis die ze met haar man naar Indonesië maakte. Notuliste mevrouw Rooker-Nobel vindt dit eigenlijk best voor herhaling vatbaar, als onze leden misschien dia's van hun vakantie op dit soort avonden tonen.

De traditionele bijeenkomst met de Nutsvereniging wordt op 18 februari 1985 gehouden. Het zal de laatste gezamenlijke bijeenkomst met "'t Nut" zijn, want de nutsverenigig "Beschaving en Oefening" wordt opgeheven. De plattelandsvrouwen van Schellinkhout zullen in het vervolg ieder jaar een culturele avond organiseren van de rente van het geld wat het Nut nog in haar bezit heeft. Er zijn 61 dames en heren aanwezig. Vanaf heden doen Gré Ham en Gré Rooker samen de notulen. Leraar Jan Pannekeet houdt een inleiding over het onderwerp "De Westfries en zijn taal". Als dank ontvangt de spreker een bouquet. Mevrouw Leegwater-Klimp maakt bekend dat er weer nieuw zaad van droogbloemen is te verkrijgen.

De bijeenkomst van 18 maart 1985 staat in het teken van 't in trance zijn en de genezende werking hiervan. De heer Polter vertelt welke kwalen hij met succes kan behandelen. Zes aanwezige dames hebben klachten en worden om beurten behandeld. Of ze na deze avond van hun klachten zijn verlost, vertelt het verhaal niet.

Een ééndagsbestuur verzorgt de avond van 15 april 1985. Evenmin als in de notulen van de vorige bijeenkomst, wordt er ook in de notulen van deze bijeenkomst niet vermeld hoeveel dames er aanwezig zijn. Er wordt begonnen met koffie en zelf gebakken cake of boterkoek. Daarna is het woord aan de in vrouwenkleding gestoken Jeroen van Engelen met een babbel en enkele liedjes, waarbij de vrouw op de korrel werd genomen. Er wordt veel gelachen. Na de pauze wordt er nog wat geknutseld aan de stamboom van de Koninklijke familie. De werkstukken zijn bestemd voor mevrouw V.d. Heijden voor het oranjefeest.

Voorzitster Tonnie kan ongeveer 30 dames welkom heten op 13 mei 1985. Ter sprake komt de f 2,50 entree voor niet-leden. Het is niet de bedoeling dat leden om deze reden hun lidmaatschap opzeggen. Dit bedrag is bedoeld om zo af en toe familieleden een avond te kunnen laten meemaken tegen een kleine vergoeding. De heer en mevrouw Duin vertellen op deze bijeenkomst, toegelicht met dia's, het een en ander over bijen en hun honing.

De eerste bijeenkomst na de zomervakantie wordt op 16 september 1985 door ongeveer 40 dames bijgewoond, waaronder een aantal uit Wijdenes. Degene die op de cursus "geperste bloemen" wil, moet nu bloemen gaan persen, anders is het te laat. De leden Vis en Koster-Ton presenteren deze avond met dia's. Het thema is "Wat komt er uit de handen van de agrarische vrouw in Noord-Holland?" Mevrouw Koster-Ton vindt het jammer dat er niet meer nieuwbouwdames aanwezig zijn. Het wordt de aanwezigen duidelijk wat de vrouw op het bedrijf uitvoert. Ook het koffiezetten, kinderen, telefoon enz. enz. is voor de rekening van de vrouw. Na de pauze is er een kwis die betrekking heeft op de dia's. De prijzen zijn komkommers, champions en appels.

Op 21 oktober 1985 zijn er 35 dames naar het dorpshuis gekomen. Enkele vrouwen van het bestuur hebben deeg klaar gemaakt. Mevrouw Van Werden uit Enkhuizen helpt ons bij het maken van figuren uit brooddeeg. Het is erg gezellig en bij iedereen kwam er toch iets leuks te voorschijn. Thuis nog even bakken, verven en lakken, is het advies.

Eén van de thema's die het provinciaal bestuur van de plattelandsvrouwen voor het seizoen 1984 - 1985 als leidraad heeft genomen, is "Vrede". In dit kader is voor de bijeenkomst van 18 november 1985 schrijfster en verzetsstrijdster mevrouw Truus Menger uitgenodigd. De gaste besprak en las gedeelten van een door haar geschreven boek. Door haar boeiende verteltrant wist ze voor ons die jaren van verschrikking te doen herleven.

Op 18 december 1985 wordt de kerstavond gehouden. 65 dames doen mee aan de broodmaaltijd. Het koortje onder leiding van Klazien Ham zingt een aantal kerstliedjes, waarbij het laatste aangevuld werd met 8 kinderstemmen met begeleiding van Elly Schermer piano en Jozien Chanowski fluit. Mies Leegwater-Klimp is deze avond voor het laatst aanwezig, want ze gaat verhuizen naar Den Burg op Texel. Ze biedt bij haar afscheidswoord een envelop met inhoud aan ten bate van onze afdeling. Na de broodmaaltijd verhuizen de aanwezigen zich naar de grote zaal, waar het feest verder wordt gevierd. Het gezelschap van Dorien Hijksenaar treedt op en speelt en zingt liedjes uit de jaren '30. In de pauze zorgt de hapjescommissie voor de inwendige mens en daarna zijn de musicals uit de jaren '50 en '60 aan de beurt. Het aantal leden is door verschillende oorzaken gedaald.

Op 13 januari 1986 wordt de jaarvergadering over het jaar 1985 gehouden. De voorzitster kan 55 leden welkom heten. Financieel gaat het de vereniging nog steeds goed. De totale bezittingen zijn f 3012,05. De dames van het kadopotje vierden hun 40 jarig jubileum en ontvangen elk een bloemstukje. Het positieve saldo van dit potje bedraagt f 111,30. De cursussen "volksdansen" en "het werken met geperste bloemen" gaan niet door. Na de pauze krijgt de heer S. Loos van de Hoornse politie het woord over inbraak, preventie en veel voorbeelden uit z'n werk.

De datum van de vergadering in februari 1986 wordt niet in de notulen genoemd. Wel is duidelijk dat het een bijeenkomst is in samenwerking met de hartstichting, die door 30 dames wordt bezocht. Deze avond was gezamenlijk met de mannen, doch weinig hadden van de uitnodiging gebruik gemaakt. Er is belangstelling voor een computercursus. Hiervoor zal contact worden opgenomen met het Drieban-bestuur. De heer De Winter vertelt over "De manier van leven" en laat een diaserie zien over hartafwijkingen en bloedvatvernauwingen. De heer De Winter mag aan het einde van de avond een envelop met inhoud meenemen voor de Hartstichting.

Op de bijeenkomst van 10 maart 1986 zou de heer Faber het één en ander vertellen over "Ot en Sien", ware het niet dat de griep deze spreker heeft geveld. Hiervoor in de plaats vertellen de Heer Bakker uit Hoorn en mevrouw Maarsse over ontwikkelingssamenwerking.

Op de avond van 14 april 1986 verhaalt de heer Molenaar over antiek. In de notulen staat niet vermeld hoeveel leden er naar het dorpshuis zijn gekomen. Na de pauze taxeert hij het door de aanwezigen meegebrachte antiek.

De laatste bijeenkomst voor de zomervakantie is op 12 mei 1986 en staat in het teken van "afasie". Een logopediste, een maatschappelijk werkster en een bestuurslid van de afasie-vereniging bespreken dit onderwerp. Na de pauze wordt er een film over afasie vertoond.

Op 15 september 1986 wordt dan weer de eerste vergadering ná de zomervakantie georganiseerd. In de zeer korte notulen van de hand van Gré Rooker staat niet vermeld hoeveel dames er aanwezig zijn. Nel van Laren is aanwezig met zes personen van de Westfriese schrijversclub, die ons vergastten op voordrachten en gedichten, zelf geschreven en voorgedragen in de Westfriese taal.

In "De Dregt" zijn op 20 oktober 1986 52 dames bijeengekomen. In november gaat er een 2e computercursus van start. Kosten f 80,-, niet-leden f 90,-. Wanneer de éérste computercursus is geweest blijkt nergens in de notulen. Wel is uit de notulen van februari van dit jaar vermeld dat er belangstelling is voor een dergelijke cursus. De heer Zürcher, gynaecoloog te Hoorn, spreekt deze avond. De techniek en wetenschap wordt zo groot, dat zwangerschappen op allerlei manieren kunnen worden bevorderd, maar ook snel afgebroken. De gastspreker weet dit moeilijke onderwerp heel duidelijk en niet zonder humor op ons over te brengen. Met het aanbieden van een envelop en bloemen werd afscheid genomen.

Op 24 november 1986 hebben een niet in de notulen genoemd aantal dames de weg naar het dorpshuis gevonden. Er wordt stil gestaan bij het overlijden van mevrouw Klazien Ham. De voorzitster herdacht haar met woorden, zoals we dat allen aanvoelden. Gerda Hageman spreekt deze avond over "Opleidingen op scholen", in het kader van het thema van het Provinciaal Bestuur "Zorgen voor de dag van morgen". Volgens Gerda moeten de kinderen op de scholen klaargemaakt worden om hun vrije tijd te besteden. Na de pauze volgt er een discussie onder leiding van mevrouw Hageman.

Een groot aantal dames heeft zich opgegeven voor de broodmaaltijd tijdens de jaarlijkse kerstavond, die gehouden wordt op 22 december 1986. De computer heeft inmiddels z'n intrede gedaan bij de plattelandsvrouwen, afdeling Schellinkhout. De kerstkaartjes voor deze avond zijn namelijk gedrukt met een matrixprinter. Eén van de kaartjes is in het notulenboek geplakt en is voorzien van een "geperst viooltje". Wie het kaartje heeft ontworpen wordt niet duidelijk uit de notulen. Na de broodmaaltijd verplaatsen de dames zich naar de grote zaal.


Er worden kerstliedjes gezongen, gedichten voorgedragen en het koortje treedt tijdens deze kerstavond voor het eerst niet op onder leiding van Klazien Ham, die een maand eerder is overleden, maar wordt gedirigeerd door Elly Schermer. Onder leiding van mevrouw Ham-Hansen wordt door eigen leden het toneelstukje "Gast aan tafel" opgevoerd. Wat hebben we ervan genoten. De hapjescommissie komt af en toe langsmet heerlijke traktaties. De musicalvereniging uit Hoorn brengt fragmenten uit "De Kleine Parade" en "Anatefka" ten gehore. Tenslotte zongen we samen nog enkele kerstliederen.

Ruim 40 leden hebben op 19 januari 1987 de kou getrotseerd om de jaarvergadering over het jaar 1986 bij te wonen. Het cadeaupotje is nog gevuld met f 125,65. De kascommissie heeft het financiële verslag van de penningmeesteresse goedgekeurd.
In kas is f 473,88. Op de spaarbank staat f 1368,67 en 1 jaar vast f 1199,45. Ontvangen bedrag van de nutsvereniging f 1552,88. Lopende rekening f 422,61. Bezittingen samen f 5017,49. We zijn een financieel gezonde vereniging. Tonnie v.d. Woude hanteert deze avond voor het laatst de hamer van de voorzitster. Ze wordt opgevolgd door mevrouw M. Sluis-v.d. Winden. Na de pauze is er een quiz over Schellinkhout. We hebben er allemaal veel plezier aan beleefd.

De heren zijn ook welkom op de bijeenkomst van 16 februari 1987. Helaas komen er maar 4. Er zijn 39 dames present. Gré Rooker, de voormalige notuliste, is bereid gevonden om van iedere bijeenkomst een stukje in de dorpskrant te schrijven. Er is besloten dat introducées niet meer welkom zijn op de kerstavond. De reden van deze beslissing wordt niet vermeld. De heer Groot van de St. Educatieve onderzoekingsreizen neemt de leden na de pauze mee op zijn reis naar de Noordpool waar hij 13 maanden lang onderzoek heeft gedaan naar ijsberen. Het was een boeiende en leerzame avond.

Op 9 maart 1987 wordt de avond verzorgd door een ééndagsbestuur onder leiding van mevrouw Roorda. Ieder lid heeft een door mevrouw Stam getekend uitnodigingskaartje ontvangen. Er zijn 52 dames aanwezig, die beginnen met een kopje koffie met cake, gebakken door de dames Kuiper en Sluis. Onder leiding van de dames Blankendaal en Lampe gingen we met z'n allen glas graveren. Het eerste glas is gratis en het tweede glas kon je kopen voor f 1,-. In de rondvraag deelt mevrouw V.d. Heijden een andere regeling voor de cursussen mee. Bij opgave gelijk betalen, omdat sommigen niet opkomen als het zover is.

Er zijn 44 dames afgekomen op de bijeenkomst van 13 april 1987. De gastspreker is de heer Faber die vertelt over Cor Jetses, de tekenaar van onder andere Ot en Sien. We kregen ook een prachtige diaserie te zien van tekeningen, die hij heeft gemaakt. Het was een hele leuke avond.

Op 11 mei 1987 kan voorzitster Margriet Sluis 42 dames verwelkomen. In de pauze trakteerden de dames Stapel-Bras en Ham-Roele vanwege het feit dat ze respectievelijk 60 en 50 jaar getrouwd waren in de maand april. De heer V.d. Booren vertelt deze avond over het loodswezen en laat een film zien over dit onderwerp. Het was een boeiende en ook een leerzame avond. De eerstvolgende vergadering zal zijn op 14 september 1987. De leden krijgen dan geen kaartje in de brievenbus, maar alleen het programmaboekje voor het nieuwe seizoen.

De eerste bijeenkomst na de vakantie is inderdaad op 14 september 1987. Na de mededelingen vertelt mevrouw Wielinga over allerlei verschillende soorten wol en ze gaat aan het einde van de avond met een plantenbakje terug naar huis.

Voorzitster Margriet Sluis opent op 12 oktober 1987 de vergadering voor een onbekend aantal aanwezigen. Enkele dames van het bestuur zijn samen met mevrouw Brouwer 's middags bezig geweest om alle hapjes te maken, die voor ons staan uitgestald en waar we diverse keren van mogen proeven.
De heer en mevrouw Brouwer vertellen aan de hand van mooie dia's over Noorwegen, waar ze al 20 jaar komen. In de rondvraag wordt nog medegedeeld dat de kledingaktie van de Drieban 8000 kg heeft opgebracht.

Slechts 29 leden zijn naar de bijeenkomst van 16 november 1987 gekomen. Onder leiding van mevrouw Kistemaker, die "meester in het strogilde" is, gaan de dames figuren van stro maken. Bij de één lukt dat beter dan bij de ander, maar we gingen toch allemaal met een strofiguur naar huis.

De broodmaaltijd tijdens de kerstavond van 16 december 1987 wordt bezocht door 68 dames. Het koortje onder leiding van mevrouw Schermer zingt enige kerstliedjes, begeleid door Riet Karssies op de piano en Josine Chanowski op de blokfluit. Om kwart voor acht mochten we allemaal naar de grote zaal, die heel gezellig en sfeervol was versierd. De toneelgroep "Cirkel" uit Obdam treedt op met het stuk "Zigeuners op Kerstavond". Na de pauze, met heerlijke hapjes van de "hapjescommissie", wordt er nog een keer gezongen door het koortje. Aan het einde van de avond wordt iedereen bedankt, ook Piet en Bep Bakker en hun personeel voor de voortreffelijke verzorging van de broodmaaltijd.

De eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar, betreft traditioneel de jaarvergadering over het jaar er vóór. 45 leden zijn daartoe op 18 januari 1988 naar het dorpshuis gekomen. Na de gebruikelijke plichtplegingen, zoals het financiële verslag, een overzicht van de cursussen, verkiezingen etc., volgt er een lezing van een ex-Jehovagetuige. Hij kwam erbij, omdat hij niet naar de hel wilde en dat paste in het straatje van de Jehova's. Aan het einde van zijn verhaal mag de spreker een V.V.V.-bon in ontvangst nemen.

Op de vergadering van 22 februari 1988 blijkt dat Margriet Sluis en Ria Oud van bestuursfunctie hebben gewisseld. De nieuwe voorzitster is dus Ria Oud-Strieper. Het jaar wordt begonnen met 88 leden. Op 28 maart zal er een gezamenlijke avond zijn in Venhuizen met als thema "De vrouw in de derde wereld in Sri Lanka". Na de mededelingen voeren de dames Langedijk vier toneelstukjes op, die over de moeder-dochter relatie gaan. Het komt wel erg zwart-wit over, maar voor velen van ons zijn het herkenbare situaties. Na het optreden wordt er in groepjes nog verder gediscussieerd over het onderwerp.

De tweede vergadering onder leiding van voorzitster Ria Oud is op 14 maart 1988. Het ééndagsbestuur, dat in maart de avond gaat verzorgen, wordt "gekozen" aan de hand van gekleurde paaseitjes die bij de koffie zijn uitgedeeld. Elly Hartemink, die op de afdeling voorlichting van de Hollandse Mij. van Landbouw werkt, houdt een lezing over het thema "Kinderen en de oude dag" en alles wat daarmee samenhangt, zoals kinderbijslag, studiefinanciering, zakgeld, gezinshulp en bejaardentehuis. Vele vragen werden er die avond beantwoord.

Op 18 april 1988 kan de voorzitster 39 dames en 5 heren verwelkomen. Het reisje gaat dit jaar naar Amsterdam, waar ondermeer een diamantslijperij en de Hortus Botanicus worden bezocht. Na afloop gaan de dames nog iets eten in een pizzeria. Kosten totaal circa f 17,50, excl. eten. De heren Morsink en Roele van het waterschap West-Friesland verzorgen de rest van de avond met ondermeer een mooie diaserie.

De laatste bijeenkomst voor de vakantieperiode wordt op 16 mei 1988 gehouden. Na wat inleidende schermutselingen krijgt de heer Martijnse van de Koninklijke Noord- en Zuidhollandse Reddings Maatschappij het woord. Hij vertoont ook een film over het reddingswezen. Het was alleen jammer dat het geluid niet helemaal optimaal was.

Ten bate van het 50-jarig bestaan wordt op 19 september 1988 een bingo-avond gehouden. De voorzitster verzoekt de leden om te helpen achter de adressen te komen van ex-leden in verband met de te verzenden jubileumuitnodigingen. Margriet Sluis gaat het bestuur na zes jaar verlaten en er wordt een opvolgster gezocht. Wie het wil, graag aanmelden bij het bestuur! Toen werd de avond in handen van Trees v.d. Heijden gelegd om de bingo-avond verder te regelen. Trees wil niets weten van het woord "bingo". Gewoon "kien" roepen en wie een foutieve "kien" roept, wordt meteen lid van het ééndagsbestuur van 1991. Een gezellige avond, die f 412,50 heeft opgebracht. Trees wordt bedankt met een bloemetje.

Het zal voor eeuwig onbekend blijven hoeveel dames de bijeenkomst van 10 oktober 1988 hebben bezocht, want dat staat niet in de notulen vermeld. Het bestuur zou het leuk vinden als het koortje van vorig jaar op de jubileumbijeenkomst "het Bondslied" en nog een ander lied zouden willen zingen. Mevrouw Schermer heeft reeds genoeg dames voor het koortje. Onder leiding van mevrouw De Vrede worden er kaarsen versierd met geperste bloemetjes. Bloemen persen kan al met een telefoonboek en een paar stenen. Veel dames gaan aan het einde van deze avond met een versierde kaars naar huis.

Op onze bijeenkomst van 14 november 1988 kan de voorzitster 42 dames welkom heten, in het bijzonder de dames Sleijster, Van Balen-Blanken en Struik. Er wordt een ogenblik stilte in acht genomen in verband met het overlijden van mevrouw Stapel-Bras, die bijna 50 jaar lid was van de vereniging. Het genoemde drietal dames zullen ons iets vertellen over "Wat schrijven en lezen vrouwen?", te beginnen met Betje Wolff en Aagje Deken in 1782. Na afloop wordt het drietal in de bloemetjes gezet. Tot slot vroeg Ria nogmaals of er eventueel iemand zich geroepen voelde om ons bestuur te komen versterken.

Feestavond, 50-jarig bestaan van de Bond van Plattelandsvrouwen, afdeling "Schellinkhout" op 17 december 1988 in de "Dregt".
 
's Middags is er van 15.00 tot 16.30 uur een receptie voor oud-leden, verenigingen van het dorp en de zusterverenigingen van de gemeente Venhuizen. Deze receptie wordt door ongeveer 35 personen bezocht. Er zijn toespraken en kado's. De Oranjevereniging in de persoon van Trees v.d. Heijden brengt een mand vol mandarijnen mee, die 's avonds tijdens de feestavond worden uitgedeeld. De OMNI-vereniging schenkt een "Sara".
Van mevrouw Oonk uit Heerhugowaard, die helaas niet aanwezig kon zijn, krijgen alle bestuursleden een "gouden" kaars met een engeltje. 's Avonds om half acht begint de feestavond voor de leden en hun partners. Het thema van de avond is "West-Friesland". De bestuursleden zijn voor deze gelegenheid gekleed in Westfriese kledij. Er wordt begonnen met een kopje koffie met Westfriese krentemik, gevolgd door een glaasje boerejongens.
Het fanfarekorps uit Wijdenes brengt een serenade. Vier leden worden gehuldigd, omdat ze al 50 jaar lid zijn van de bond. Het zijn de dames Winkel-Peetoom, Stapel-Houter, Koster-Schaak en Ham-Roele. Laatstgenoemde was eerst lid van de vereniging in Hem. Ze ontvangen een kralentasje met hun initialen er op en een corsage. Het koortje onder leiding van mevrouw Schermer zingt enige liedjes met begeleiding van Piet Roodhuizen op de piano. Het koortje zingt ook een lied dat mevrouw Schermer speciaal voor dit jubileum heeft geschreven en gecomponeerd. Hierna is er een optreden van de "Westfriese dansgroep", gevolgd door een optreden van Piet Zee. In de pauze speelt Marian Vis op haar accordeon, waarna de "Westfriese dansgroep" en Piet Zee nogmaals optreden. Aan het einde van de jubileumavond wordt het bestuur in het zonnetje gezet door de dames Witvliet en Ham. Alle bestuursleden ontvangen een prachtige cyclaam en een lucifersdoosje, geborduurd met de voorletter. Alle aanwezige leden krijgen een orchidee en een mandarijn mee naar huis. Het bestuur kijkt terug op een geslaagde dag.

___________________

naar begin van deze pagina
terug naar de basispagina (home)

 G. K a z i m i e r.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :