De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1980.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1980.

1980
1 januari: De rundveefokvereniging Schellinkhout-Wijdenes gaat een fusie aan met de verenigingen van Venhuizen en Hoogkarspel. De nieuwe naam wordt "Veehoudersbelangen West-Friesland Oost" (zie 1916 en 1965).

 De achtertuin van familie Chanowski, Dorpsweg 78a.

De heer G.H. Keune uit Utrecht bedenkt de nieuwe naam voor de te restaureren watermolen aan de dijk. Het wordt "de Groote Molen".
Jan Beers uit Beverwijk is één van de acht mensen die solliciteren naar de functie van vrijwillige molenaar op "de Groote Molen". Op vrijdag 30 januari 1980 wordt Jan Beers door de voorzitter van de Stichting Westfriese Molens, de heer D. Breebaart, voor een sollicitatiegesprek uitgenodigd. Secretaris van deze stichting is de heer W. Schouten. Jan wordt aangenomen en wordt vrijwillig molenaar met getuigschrift zodra de restauratie is voltooid (zie 1981).
   

   
Foto 1: Molenaar Jan Beers.
Foto 2: Jan Beers legt het voorzeil aan (januari 1982).
Foto 3: Jan Beers smeert de pen met reuzel (1984).


De woning van familie D.W. van Westrhenen, Dorpsweg 140a is in aanbouw.

Samen met Egbert Wassink richt Piet Roodhuijzen het koor de "Martinus Cantorij" op. Ook in 1980 is hij samen met Egbert Wassink en Wim Scheltinga Koopman één van de initiatiefnemers om het Ivimey-koororgel in Engeland aan de kopen, te transporteren en weer op te bouwen in de kerk van Schellinkhout.
 Het Ivimey-koororgel.
De dispositie van dit orgel is:
Manual: (C-g3)
Open diapason 8
Stopped diapason 8
B/T
Gamba 8
Dulciana 8
Principal 4
Suabe Flute 4
Fifteenth 2
Oboe 8
Pedal: (C-f1)
Bourdon 16
Cremona 8
(zie 1967 en 2000).

Huize "Rust Roest", gebouwd in 1916, brandt af. Eigenaar is familie De Graaf uit Hoorn (zie ook 1916).
 

Uit: Een onbekende krant van 8 april 1980.
Huis verbrand.
In de vroege ochtenduren van vrijdag ontstond er uitslaande brand in perceel Dorpsweg 152 te Schellinkhout. De buren waarschuwden de brandweer, die bij aankomst moest constateren, dat het vuur al fors om zich heen had gegrepen. De woning is eigendom van W. de Graaf uit Hoorn. Hij had het pand drie maanden geleden gekocht. Het huis is afgebrand. De technische recherche stelt een onderzoek in naar de oorzaak.

Uit: Een onbekende krant van 8 april 1980.
Woning in Schellinkhout verwoest door vuurzee.
In de nacht van zaterdag op zondag is omstreeks half vier brand uitgebroken in het pas aangekochte en nog leegstaande pand van de familie De Graaf.
Huize "Rust Roest", daterend uit 1916 en gelegen aan het zuideinde van Schellinkhout werd volledig in de as gelegd.
Na de brandmelding van de heren Schermer en Kind sloegen de vlammen reeds hoog boven het dak uit. De brandweer van Schellinkhout en Wijdenes kon dan ook weinig anders doen dan het nat houden van de muren en het nabij gelegen pand van de familie Bos in de gaten houden.
Dankzij het vroege uur en het stille alarm was er weinig publiek aanwezig, zodat de brandweer niet belemmerd werd. Na enkele uren kon de brandweer inrukken, waarna de ploeg van Schellinkhout bleef voor het nablussen en verdere bewaking. De muren van het pand werden naar binnen gedrukt vanwege het instortingsgevaar.
Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De familie De Graaf is tot een uur of twaalf 's nachts bezig geweest in de woning, maar had bij het verlaten van het pand de nodige voorzorgsmaatregelen genomen.

Weerstation Schellinkhout.
In 1978 volgt Bouke Yge Sjoerds, geboren te Schellinkhout op 24 juli 1955, de cursus "weerkunde" bij het KNMI. Na het behalen van het diploma wordt aan hem gevraagd om het "weerstation Schellinkhout" te starten. Daartoe wordt in de tuin van perceel Havenweg 16 een onderkomen gebouwd waarin en waarbij de benodigde apparatuur wordt geplaatst. Een aantal malen per dag dient Bouke zijn bevindingen van het weer per telex door te geven aan het KNMI te De Bilt. In 1985 wordt hij tevens als vrijwilliger aangesteld bij het KNMI Hoorn, dat in de proefboerderij aan het Keern te Hoorn is gevestigd. Omdat dit weerstation niet meer voldoet aan de eisen van de Wereldmeteorologie Organisatie (WMO) verhuist dit station later naar Berkhout. Omstreeks 1990 worden vrijwel alle bemande weerstations opgeheven. Ze worden vervangen door automatisch werkende stations. In Berkhout en Wijdenes (haventje) zijn onbemande weerstations. Het KNMI te De Bilt is het enige hoofdstation van Nederland. Het commerciële weerstation-Schellinkhout blijft tot ongeveer het jaar 2000 in stand. Daarna werkt Bouke alleen nog als weerman en weerfotograaf voor dag- en weekbladen (zie 1957).
     
Op de eerste drie foto's zien we Bouke aan het werk in het weerstation.
De foto van het meer moderne weerstation op foto vier is omstreeks het jaar 2000 gemaakt.


Een foto van de IJsselmeerdijk met de kerk. Op de achtergrond staan rechts een aantal rode vrachtauto's van de firma Dop.

april:
Het dorp kent al een energiebesparend echtpaar: Anka Oonk en Jan Oonk. Zij hebben op het dak van hun huis een windmolen en zonnecollectoren geïnstalleerd. Het televisieprogramma "VAN GEWEST TOT GEWEST" zendt interviews uit met het echtpaar.

Na de opening van de bibliotheek in het voormalige raadhuis in 1974, wordt in 1980 het 50.000-ste boek uitgeleend.

Onderstaande foto's zijn in de bieb genomen.
     
Foto 1: Vrijwilliger Piet Oly
Foto 2: Vrijwilligster Annelies Warnaar
Foto 3: Onbekende winnaar van de boekenbon (midden)
Foto 4: Onbekende jonge lezer

     
Foto 5: Tineke (roepnaam Tinie) Tölle-de Waart
Foto 5: Vrijwilligster Riet Karssies
Foto 6: Wim Buis (links)
Foto 7: V.l.n.r. Martin Stammes, Perry van Aarst, Wim Buis, onbekend en Pieter Baas

Er is een "Werkgroep Binnen en Buiten Uiterdijk", die bestaat uit:
A. Sluis (agrariër en voorzitter)
P. v.d. Heyden (Dorpsraad en secretaris)
H. Budde (Dorpsraad)
S. Arnoldus (milieuwerkgroep Schellinkhout en notuliste)
J. Maarse (milieuwerkgroep Schellinkhout)
M.L. Graefe (Contact Milieubescherming Noord-Holland)
W. Hart (I.V.N.)
W. Jongejans (I.V.N.)
D. Laan (Holl. Mij. voor landbouw)

De werkgroep heeft ook een viertal adviseurs:
H. Griek (Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier)
M.K. Laan (S.O.W.)
D.A. Boogert (S.B.B.)
G.J.W. Oldeman (bureau VINK VANDEKUILEN KLEIN)

Burgemeester Schouwenaar heeft deze werkgroep samengesteld en opgericht met het doel burgemeester en wethouders en de Commissie Ruimtelijke Ordening van de gemeente te adviseren over het programma van eisen, opgesteld door het S.O.W. (Samenwerkings Orgaan West-Friesland), met betrekking tot de recreatieve en natuurlijke inrichting van de Binnen en Buiten Uiterdijk.
De werkgroep houdt vijf besprekingen waarin het programma van eisen uit november 1979 van het S.O.W., met betrekking tot het deelplan Uiterdijk, ter discussie staat.
Hieronder volgen een aantal bijzonderheden uit het eindverslag van de werkgroep:
De werkgroep meent dat het uitgangspunt moet liggen op behoud, handhaven en versterken van de natuurlijke kwaliteit van het gebied, met tevens aandacht voor recreatie, voor zover de draagkracht van het gebied dit eerbiedigt. Het geheel afsluiten van dijkvakken voor gemotoriseerd verkeer wordt niet voorgestaan. Het parkeren langs de dijk vindt de werkgroep unaniem onverantwoordelijk en dus ongewenst om tal van redenen (bijvoorbeeld verkeersveiligheid, landschappelijke verstoring, watertechnische bezwaren). De werkgroep ziet binnensdijks in het dorp geen mogelijkheden voor de aanleg van nieuwe parkeerterreinen. De werkgroep is sterk verdeeld in de wenselijkheid van het buitendijks parkeren. De werkgroep voelt veel voor de overweging om de onverharde Opperweg te ontwikkelen tot een recreatieve fietsverbinding tussen de wijk Kersenboogerd en de Uiterdijk. De werkgroep kan zich vinden in de principe-indeling van:
- een recreatiegebied (ten zuidwesten van Schellinkhout)
- een natuurgebied (polder Binnen en Buiten Uiterdijk)
- een bufferzone (tussen beide gebieden in).
Gezien het zeer beperkte recreatieve gebruik (een paar dagen per jaar) en de eisen ten aanzien van een natuurlijk weidemilieu, pleit de werkgroep voor het handhaven van een agrarisch beheer. De werkgroep staat met gemengde gevoelens tegenover het voorstel van informatiepanelen, een verrekijker en een stopplaats op de dijk. De aanwezigheid van voldoende sanitaire voorzieningen vindt de werkgroep absoluut noodzakelijk in verband met de hygiëne. Gedacht wordt aan twee mobiele sanitaire units in gebiedseigen kleuren (camouflage). Het aanbrengen van meubilair dient achterwege te blijven. De werkgroep kan zich wel vinden in een enkele bank ten behoeve van oudere bewoners van Schellinkhout op de dijk. Het buitendijks parkeren is niet direct gewenst, maar wellicht onvermijdelijk.
Een parkeervoorziening tot 50 auto's achter de meidoornhaag bij de dijkafgang bij de kerk ligt dan het meest voor de hand. Als er in de toekomst nog meer parkeerruimte nodig is, dan is het terreintje direct ten zuiden hiervan daarna het meest geschikt. In het programma van eisen wordt een tweede parkeerplaats nabij het Zuideind voorgesteld. Die lokatie sluit direct aan op het erf van de boerderij van Hart, hetgeen de werkgroep uit privé-optiek van de familie Hart ongewenst acht. De werkgroep stelt een parkeervoorziening ten zuidoosten van de boerderij voor. Tenslotte stelt de werkgroep dat het uit autochtone recreatieve belangen gewenst is, dat de vooroever "bewandelbaar" blijft. Een hek met een juist informatiebord moet voorkomen dat recreanten (bewoners) de vooroever betreden tijdens de broedperiode.

Een detail van de bij het eindverslag van de werkgroep behorende kaart (16 juni 1980).

Tijdens de kermis zijn er touwtrekwedstrijden op het grasveld voor het dorpshuis.

Van voor naar achter: Martin Kooij, Martin Sluis, Cees Donker.

Twee foto's die gemaakt zijn in juli 1980.
Op de eerste foto is perceel Zuiderdijk 54 te zien en op de tweede afbeelding zien we het pand Dorpsweg 106. In de voortuin van de tweede foto worden snijbonen en aardappels geteeld.
 


Bij de jaarlijkse superstarwedstrijden op het voetbalveld wordt Karien Stapel overall-kampioen en dus "Superstar 1980". Op de foto ontvangt zij de wisselbeker uit handen van Wil Muller. Karien Stapel is een dochter van Guus Stapel-v.d. Oord en K.J. (Klaas) Stapel. Karien is op 1 december 1969 geboren. Haar oudere zusjes heten Margreet en Dirma. Het gezin Stapel woont aan de Dorpsweg 138 (zie 2002).

De mannen van de vrijwillige brandweer gaan op de foto bij de boerderij van Nobel, Dorpsweg 107.

V.l.n.r.:
Op de auto: Klaas Stapel, Kees Koster (zoon van Louw) en Ton (alias Bill) Ruiter;
De anderen: Cor Koster, Piet Nierop, Ab Vis, Jan Hart, Adriaan Hoogenboezem, Louw Koster, Gerrit Palenstijn, Jan Koolhaas, Mart Sluis, Klaas Ham en Frans Wittenberg.

Uit: een onbekende krant van donderdag 11 september 1980.
In aanwezigheid van bestuursleden van de Stichting De Westfriese Molen en een vertegenwoordiger van Monumentenzorg is gistermiddag een tweetal stenen gemetseld in de molen die bijna volledig is gerestaureerd. Voorzitter van de Stichting De Westfriese Molen, de heer D. Breebaart metselde beide stenen in de Groote Molen.
Zoals bekend zijn de stenen afkomstig uit de molens die vroeger de namen: "de Kleine Molen" en "de Groote Molen" droegen, welke laatste naam dus in ere is hersteld.
De steen uit de Groote Molen dateert uit 12-7-1861 en de steen uit de Kleine Molen van 10-7-1862. Deze laatste steen is in Westwoud gevonden door een Schellinkhouter (opm. redaktie: deze vinder is de heer P.J. de Vries), terwijl de beheerder van het gemaal van de voormalige Oosterpolder (thans waterschap West-Friesland) de heer P. Haak de steen van de Groote Molen langs de Zuiderdijk in Schellinkhout aantrof. Het is de heer Haak geweest, die beide stenen heeft opgeknapt, waardoor ze konden worden teruggezet in de Groote Molen.
(zie voor de foto's 1861 en 1862).

Uit: het weekblad HORECA van 14 november.
Het jaarlijkse congres van de ondernemersbond Horeca Nederland werd dit jaar gehouden op 4, 5 en 6 november in het afgelegen Noordhollandse Bovenkarspel. De organisatie was in handen van Piet Bakker, de vice-voorzitter van de jubilerende afdeling West-Friesland van de bond.
 
De Schellinkhouter horeca-ondernemer Piet Bakker.

Een elftalfoto uit (vermoedelijk) 1980.

Staande v.l.n.r.: Gerard Besseling, Huub Budde, Joop Engelengeer, Jan Visser, Ben Serrarens, Wim v.d. Woude, Jan Ruiter en Wout Buis;
Gehurkt v.l.n.r.: Dirk Nooij, Ben Bosma, Ron Kalf, Dik Dop, Arie Koen en Adrie Vis.


Deze foto toont een wiekloze molen, die op dat moment wordt gerestaureerd.
Op de achtergrond het Hoornse industrieterrein 'Hoorn 80' in ontwikkeling. Links is Munnekai te zien.

13 december:
De vereniging "Het Groen Kruis" bestaat 75 jaar. Ter gelegenheid daarvan wordt er in het wijkgebouw een tentoonstelling met diverse aktiviteiten georganiseerd. Tevens wordt er afscheid genomen van bestuurslid de heer Koedoder.

___________________

naar begin van deze pagina
naar de eerstvolgende periode
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :