De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1936.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1936.

1936
Tot hooisteker wordt benoemd C. Winkel. Een hooisteker is belast met het toezicht op schoorstenen, stookplaatsen en hooibergen en wordt voor twee jaar benoemd.

Op 1 januari 1936 wordt de spoorlijn Hoorn-Schellinkhout-Wijdenes-Venhuizen richting Bovenkarspel opgeheven. De gemeente Schellinkhout koopt het stationsgebouw voor f 2.900,-. Het wordt vervolgens als woonhuis verhuurd (zie 1913 en 1942).
In de loop van de daarop volgende jaren wordt de dikke zandlaag met het grint, die ten behoeve van de spoorlijn op het land is aangebracht, weer verwijderd in het kader van een werkverschaffingsproject (zie 13 december 1938). Het zand en het grint worden in lorries per smalspoor naar de Dorpsweg gebracht en daar op vrachtauto's geladen. Daarna wordt het land weer geschikt gemaakt voor de landbouw.
 Links ziet u het voormalige station.
Al spoedig worden er weer producten op het vrijkomende land geteeld. Onderstaande foto is genomen in de Tweede Wereldoorlog (vermoedelijk 1942). De drie mannen zijn aan het "kwaadjes zoeke" (onkruid wieden) in de bieten. Rechts ziet u het hek, gemaakt van bielzen en eikenhouten planken, dat de afscheiding vormt van de spoorbaan. Het witte gebouwtje op de achtergrond is het stationsgebouw van Schellinkhout.
De mannen zijn vermoedelijk van links naar rechts:
Rikus Koeman, een onbekende man en Klaas van Hinte (visser).


Aan de 68-jarige veehouder Pieter Best, (geboren te Beets op 6 november 1867; overleden te Schellinkhout op 14 september 1938) wordt een rijbewijs-A afgegeven, dat geldig is tot 27 januari 1938. Het rijbewijs is geldig voor het besturen van motorrijtuigen op meer dan twee wielen en het nummer is 3223. Op de voorzijde van het rijbewijs staat reclame voor een verzekering voor motorrijwielen.
 

Op 19 februari keurt het college van Gedeputeerde Staten een raadsbesluit van de gemeente Schellinkhout goed met betrekking tot een lening van f 500,- voor wegverbreeding.

Overtreding van artikel 22 van de Motor- en Rijwielwet.
Op maandag 8 juni vernemen Cornelis Ypma, Rijksveldwachter brigadier-titulair te Blokker en Klaas Dikstaal, gemeenteveldwachter te Schellinkhout dat er in de nacht van zondag 7- op maandag 8 juni, na het sluitingsuur van de kermis, een motorongeluk heeft plaats gehad op de Dorpsweg. Ze stellen een nader onderzoek in. Als eerste getuige wordt gehoord: Cornelis Kossen, oud 28 jaar, van beroep smid, wonende te Schellinkhout, nummer 102. Hij verklaart dat hij in de bewuste nacht uit Amsterdam is gekomen en omstreeks 02.00 uur, in zijn personenauto, merk Fiat, voorzien van het kenteken G 79814, met een snelheid van ongeveer 40 km per uur het dorp in rijdt over de Dorpsweg in zuidelijke richting. Ik heb geen enkele bocht afgesneden. Ik reed door geheel Schellinkhout met gedempt licht. Ik passeerde steeds rijwielen, waaronder ook eenige motorrijders. Ter hoogte van P. Roele naderde een motorrijder met een zwak licht. Ik reed in geheel Schellinkhout rechts van den weg. Ik heb absoluut niets gehoord van een aanrijding of ander ongeval met een motorrijder. De echtgenote van Kossen is Maartje Buik, zonder beroep. Zij heeft in de ongevalsnacht naast bestuurder Kossen gezeten en beaamt zijn verklaring. Wat blijkt:
Jan Karel Kesterloo, geboren te Blokker op 10 mei 1914, landbouwer, wonende te Venhuizen aan de Westerbuurt en zijn vriend Hermanus Pieter de Vries, geboren te Andijk op 28 juni 1917, slagersknecht te Enkhuizen, wonende te Venhuizen aan de Kerkweg, rijden 's avonds omstreeks 23.30 uur op een motorfiets, kenteken GZ 12040, het dorp in om naar de kermis in café Leegwater te Schellinkhout te gaan. Kesterloo is de bestuurder en De Vries zit bij hem op de duo. De motor wordt langs de openbare weg geplaatst. Te voren waren wij in café Tijssen te Enkhuizen geweest en hebben daar gedanst. Ik heb zeker drie glaasjes bier gedronken. Ik heb gezien dat Kesterloo ook bier dronk, maar weet niet hoeveel. Op de kermis in Schellinkhout drinken de heren ook nog wat bier en Kesterloo nuttigt ook nog een glaasje champagnecider. Voordat ze weer uit het dorp vertrekken loopt De Vries nog een poosje met Jansje de Vos uit Wijdenes. De beide mannen vertrekken vervolgens op de motor met een gangetje van ongeveer 30 á 40 kilometer per uur, maar zijn niet bekend met het feit dat Schellinkhout vele bochten kent. Op een gegeven oogenblik naderde van den tegenovergestelde richting een auto. Die auto was ons voorbij of nagenoeg voorbij, toen we in het water reden ter hoogte van Roele en Schekkerman. Ik weet niet hoe ik er uit gekomen ben. De Vries raakt licht gewond en consulteert diezelfde nacht nog de huisarts Teekens te Venhuizen. De dokter constateert een schaafwondje aan het gezicht en een pijnlijk been en schrijft hem rust voor. Kesterloo verklaart tegenover de veldwachters, dat hij is verblind door de auto van Kossen, maar de getuigen spreken hem tegen. Deze getuigen zijn: Anny Snoeck, oud 23 jaar, zonder beroep, wonende te Schellinkhout, Cornelis Pieter Snoeck, oud 17 jaar, van beroep fruitkweker, wonende te Schellinkhout, Pieter Rol, oud 22 jaar, slager, wonende te Hoorn, Breed 56. Er wordt een uitgebreid proces-verbaal opgemaakt, dat wordt afgesloten met de opmerking: Wij verbalisanten verklaren, dat meergenoemde Dorpsweg is een voor het openbaar verkeer openstaanden rijweg, waarin vele bochten aanwezig zijn. Voorzichtig rijden daar terplaatse is geboden.
 

 
Twee bovenstaande foto's: Aan de linkerkant het pand van Roele.
Foto 2: In deze bocht naar links reden Kesterloo en De Vries rechtdoor de sloot in.

Uit een krant van 18 maart:
Wraakneming
Tot zijn ontsteltenis ontdekte Maandagmorgen de broodbakker Kaczor, dat in den afgeloopen nacht op zijn huis de woorden "Mussert wil menschenvleesch" waren geschilderd. De heer K. deed hiervan aangifte bij de politie, zoodat die de zaak in onderzoek heeft.

(Zie 1913 en 1967).

Uit: Schager Courant van 25 maart.
Schellinkhout.
DAT GAAT ZOO MAAR NIET.
de 32-jarige Klaas D. te Schellinkhout, had op 27 Januari bij Mej. G. Br. 'n bestelling gedaan op 'n andermans naam, die als credietwaardig stond aangeschreven, weshalve hij zich aan oplichting had schuldig gemaakt. De man die nog nooit eerder met het gerecht in aanraking was geweest, hing 'n heel verhaal op, hoe hij tot z'n daad was gekomen, waaruit wij moesten begrijpen, dat hij er zeer beroerd voorstond en dat z'n vader hem in den steek liet en nog veel meer.
De Officier wilde den man buiten de gevangenis houden, maar eischte 'n  fiksche geldboete en wel ƒ 40 te vervangen door 20 dagen. De politierechter, overwegende dat iemand met ƒ 2 verdienste per week, hiervan niet veel kan betalen, legde hem ƒ 5 of 5 dagen op, plus 2 mnd. voorwaardelijk met 2 proefjaren.

Uit: Schager Courant van 14 mei.
Gevraagd: EEN PAARD, voor den hooibouw, voor goede behandeling wordt ingestaan,
Adres: W.C. KOSTER, Schellinkhout.

Uit: Alkmaarsche Courant van 20 juni.
SCHELLINKHOUT
Mazelen.

Vanwege de mazelen, die hier onder de schooljeugd heerschen, is het lokaal voor de lessen in de 3 laagste klassen gesloten.
In verband hiermede wordt verwacht, dat de schoolreisjes voor de volgende week moeten worden uitgesteld.

Op 1 juli is er een zitting van de kantonrechter te Hoorn en op 2 juli wordt daarvan verslag gedaan in de Nieuwe Hoornsche Courant.
Kalveren-slachtoffers.
Voor de variatie kregen we nu weer eens een paar slachtoffers voor van onze onvolprezen crisuswetgeving. Het waren de veehouders G. Bakker van Venhuizen en M. Sluis van Schellinkhout, die beiden het snoode feit hadden bedreven, een vaarskalf aan te houden boven de gewichtsgrens van 180 kg., zonder dat deze dieren waren geschetst. Hier werd het gewone recept toegediend, n.l. 4 gulden of 4 dagen.

Uit: de Enkhuizer Courant van zaterdag 18 juli.
SCHOOLREISJE.
Dinsdag had dan eindelijk het schoolreisje der laagste klassen plaats. Door ziekte was dit n.l. al enige malen uitgesteld. Hoewel het weer zich de laatste tijd niet bijzonder voor uitstapjes leende, heeft het zich Dinsdag de gehele dag goed gehouden. 's Morgens 9 uur vertrokken de kleintjes per W.A.C.O.-bus, onder geleiding van het onderwijzend personeel en een tweetal bestuursleden van "Volksonderwijs", alsmede de heer Dikstaal, naar Bergen. Natuurlijk was het doel hier de bekende speeltuin Duinvermaak. Vandaar ging het naar Schoorl, waar het heel gezellig en druk was door vele schoolkinderen, alsmede een fanfarecorps uit Heiloo. Onder vrolijk gezang ging het van Schoorl langs Koedijk naar Alkmaar, waar in de Alkmaarder Hout nog enige tijd bij het hertenkamp en de apenkooi werd verpoosd. Te ongeveer 8 uur arriveerden allen in opgewekte stemming en hoogst voldaan weder te Schellinkhout, waar velen bij de Laan de kinderen reeds stonden op te wachten. Het schoolreisje der hoogste klassen kon nog niet worden vastgesteld, daar een leerling nog wegens mazelen afwezig is.

UITBETALING MELKGELD.
De gehouden uitbetaling aan de Zuivelfabriek alhier bedroeg over de afgelopen periode gemiddeld f 4.09 per 100 kg geleverde melk.

Uit: de Enkhuizer Courant van donderdag 23 juli.
POSTDUIF.
Bij den heer J. Breebaart is Zondag een postduif aan komen vliegen, rechterpoot gemerkt: Belg 36 No. 6030438 en linkerpoot No. 229.

Timmerman-aannemer Klaas Dekker verricht gedurende het jaar verschillende werkzaamheden aan de boerderij "Landlust", Dorpsweg 13.
April: Voordeur en dam afgenomen f 1,00
Juni: Pompemmertje gerepareerd f 0,60
Juli: Pompemmertje gerepareerd f 0,60

De rekening van f 2,20 wordt op 31 december verzonden aan de Nederl. Hervormde Gemeente te Hoorn, want die is eigenaar van deze stolp (zie 1935).
Op 9 januari 1937 wordt de nota voldaan.
 

De familie Dikstaal heeft een abonnement op de Enkhuizer Courant getuige een getypte banderol van deze krant van 24 augustus 1936.

Uit: de Nieuwe Hoornsche Courant van maandag 14 september.
POLDERVERKIEZING.
Bij enkele candidaatstelling zijn als lid van het dagelijksch bestuur herkozen de heer K. Ham en de heer P. Donker als hoofdingeland van den polder.

 Hartelijk Gefeliciteerd.

Uit: de Enkhuizer Courant van maandag 5 oktober.
COÖP. AANKOOPVERENIGING.
Dezer dagen werd door de Coöp. Aankoopvereniging alhier aanbesteed: het leveren van kunstmest en haver. De levering van kunstmest werd opgedragen aan N.V. Handelsraad te Hoogkarspel en van haver aan dhr. Nieuwpoort te Hoorn.

Op 13 oktober staat er in de Alkmaarsche Courant van de zitting van 12 oktober van de Alkmaarsche Politierechter. Hieronder een stukje uit dat verslag.
Zwemmers met hooivork bedreigd.
Op 21 Juli waren de metselaar P. Spaans en zijn meisje A. Beemsterboer, beiden uit Hoorn, aan het zwemmen geweest in een vaart onder Schellinkhout en juist van plan zich weer te gaan kleeden, toen een doldriftige boer, D.K. uit Schellinkhout, met een vooruitgestoken hooivork als een wildeman op hen was komen toestormen, daarbij oorlogskreten als: "En nou gaan jullie deran, ik steek jullie hardstikke dood..." slakend. Het aangevallen tweetal had niet anders weten te doen dan in allerijl het veege lijf te bergen met achterlating van vrijwel alle kledingstukken.
Het bleek dat D.K. in zijn driftroes was geraakt doordat zijn hooioppers herhaaldelijk door zwemmers werden uit elkaar getrokken, een feit dat de officier van justitie aanleiding gaf een betrekkelijk milde straf, n.l. ƒ 25 boete subs. 15 dagen te eischen.
Uitspraak ƒ 15 boete of 10 dagen hechtenis.

Uit: de Nieuwe Hoornsche Courant van woensdag 4 november.
CURSUS E.H.B.O.
Maandagavond had de eerste les plaats van den cursus "Eerste Hulp bij Ongelukken" onder leiding van dr. Wytema. De deelname is groot. Een 33-tal had zich voor 't volgen van dezen cursus opgegeven. Ook B. en W. waren bij bij deze aanvangsles tegenwoordig. De burgemeester, voorzitter van het Witte Kruis, heette de opgekomenen welkom. Dan brengt de dokter hulde aan het bestuur van het Witte Kruis voor het tot stand brengen van dezen cursus en dankt voor 't vertrouwen, hem geschonken. Daarna spreekt nog een bestuurslid van het Witte Kruis A. Groot.

De E.H.B.O.-lessen worden gegeven in één van de lokalen van de openbare lagere school. De cursus duurt twee jaar en het einddoel is het behalen van een diploma. De eerste winter worden er 18 lessen gegeven en het tweede jaar 8 lessen met zoveel herhalingslessen als nodig blijkt.
 Getekend profiel van burgemeester Palenstijn uit de krant.

Op donderdag 12 november, 's middags om half 2, is er onder leiding van burgemeester/secretaris Palenstijn een raadsvergadering in het raadhuis. In de Enkhuizer Courant van zaterdag 14 november wordt daarvan verslag gedaan. Hieronder volgt een deel van dit verslag.
c. Verzoek van de Alg. Ned. Politiebond de aftrek voor woninghuur van den gemeenteveldwachter, dhr. K. Dikstaal, te verlagen van f 255 op f 100 á f 150.
B. en W. stellen voor hierop afwijzend te beschikken; de functionaris doet zijn werk uitstekend, maar de salariëring is h.i. voldoende.
Het verzoek wordt daarop z.h.st. afgewezen.
f. Verzoek van het bestuur der lagere landbouwschool om voor 2 leerlingen elk f 5 subsidie te mogen ontvangen wegens het bezoeken van de lagere landbouwschool te Hoorn.

Het betreft de leerlingen J.P. Has en R. Snel.
Op voorstel van B. en W. wordt hierop afwijzend beschikt.
g. Idem t.a.v. het bezoeken van de Handelsavondschool te Hoorn door 4 leerlingen. Het bedrag ad f 23 stellen B. en W. voor te verlenen.

Het betreft de leerlingen E. Houter, Tr. Koster, G. Metselaar en J. Maarse.
Z.h.st. gaat de raad hiermede accoord.
h. Bericht van dhr. J. Boot, dat hij zijn benoeming bij 't burg. armbestuur aanvaardt.
m. Medegedeeld wordt, dat 61 kinderen zijn ingeënt met dyro.
BEGROTING 1937.
Een ontwerp vermakelijkheidsbelasting zal worden ingediend, terwijl de schoolgeldregeling een verandering zal moeten ondergaan. Dit is noodzakelijk, in verband met de steeds stijgende uitgaven voor ARMENZORG.
Het subsidie aan 't armbestuur, aanvankelijk f 200 groot is thans reeds f 1875. Als commissie van onderzoek wordt de raad, exclusief de wethouders, aangewezen.
ONDERHOUD GRAF.
Van notaris Tillema is bericht ontvangen dat een bedrag van f 250.- is gelegateerd door een overledene, voor onderhoud van een grafzerk op haar graf.
Z.h.st. wordt dit legaat aanvaard.

(Zie "legaat" hieronder).
Medegedeeld wordt, dat de werkverschaffing op dezelfde voet voort gaat, althans voorlopig. Het uurloon bedraagt f 0,20 benevens f 1.-toeslag voor de bij een werklozenkas aangeslotenen. Ook is een begin gemaakt met de loonbijslagregeling voor walbeugelen en diepspitten, doch is van 1/3 op 1/4 teruggebracht.

 

 
Bovenstaand twee foto's van het raadhuis.

Uit: de Enkhuizer Courant van zaterdag 14 november.
LEGAAT.
De diaconie der Ned. Herv. Gem. ontving van wijlen mej. Zijp-Bakker een legaat van f 1000, vrij van successierechten.

Bovengenoemde "mejuffrouw" is Adriaantje Zijp-Bakker. Zij is op 21 november 1853 in Schellinkhout geboren en op 4 november 1936 overleden. Zij huwt op 26 april 1875 in Wijdenes met landman Gerrit Zijp (zoon van landman Klaas Zijp en Aafje Bakker). Gerrit Zijp Kz. is op 5 juni 1853 in Wijdenes geboren en op 28 oktober 1927 overleden. Het echtpaar Zijp-Bakker vestigt zich na hun huwelijksdag per 1 mei 1875 in Schellinkhout, komende uit Wijdenes.
Behalve bovenbedoeld legaat legateert de weduwe van Gerrit Zijp ook een bedrag van tweehondervijftig gulden in contanten, vrij van successierechten onder de voorwaarde, dat het graf van erflaatster met den daarop rustenden grafsteen te allen tijde behoorlijk moet worden onderhouden. De gemeente Schellinkhout aanvaardt het legaat en de voorwaarde. Onder het besluit van de gemeente Schellinkhout d.d. 12 november 1936 staan de handtekeningen van burgemeester Jan Palenstijn en wethouder A. Koster. Het gemeentebesluit wordt op 25 november 1936 bij besluit van heden No. 88 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. De foto van de grafsteen is op 23 augustus 2005 op de begraafplaats bij de kerk in Schellinkhout genomen.
De middelste naam die op de grafsteen staat vermeld is die van Clasina Zijp, geboren te Schellinkhout op 29 april 1893. Zij is een dochter van Gerrit en Adriaantje en wordt op 1 mei 1893 in het bevolkingsregister van Schellinkhout ingeschreven. In datzelfde register staat vermeld dat deze Clasina op 26 april 1907 en op 12 september 1908 wordt uitgeschreven naar Alkmaar. Clasina Zijp overlijdt op 6 oktober 1932.
 De tekst op de grafsteen.

Uit: het Dagblad Nieuwsblad voor West-Friesland van maandag 16 november.
SCHELLINKHOUT
Feest op 7 Januari.
Namens den burgemeester dezer gemeente werd dezer dagen een circulaire verspreid, waarin den inwoners werd verzocht op 14 Nov. een vergadering bij te wonen betreffende de feestelijkheden bij het a.s. huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard von Lippe Biesterfeld. Aan deze uitnodiging hadden een 25 personen gehoor gegeven.

Nadat de burgemeester iedereen welkom heeft geheten, vraagt de heer Posch zich af of allen er voor zijn om op 7 Januari feest te vieren, spr. zelf is n.l. wel voor feestvieren, doch vindt het tijdstip niet geschikt en zou dit liever willen uitstellen tot den zomer. Dit vond wel instemming, doch men vond, dat de dag van 7 Jan. toch niet onopgemerkt moet voorbijgaan.
Besloten wordt om op 7 januari 1937 een kinderfeest te organiseren en 's avonds zang en toneel. Het verdere feest wordt uitgesteld tot een nader te bepalen datum in de zomer. Vervolgens wordt een algemeen comité benoemd. Hierin verkregen zitting de heeren J. Palenstijn, A. Koster, A. Groot, C.J.W. Klomp, mej. Borsjes, K. Posch, C. Donker, G. Koster en W. Koster Az. Om aan de nodige geldmiddelen te komen wordt besloten den inwoners een tweedeelige lijst ter inteekening aan te bieden, deels beoogende de kostenbestrijding van de feesten, anderdeels bij te dragen in het huldeblijk tot een zeker bedrag.Als dan nog over een te plaatsen eerepoort, de noodige muziek enz. was gesproken, sloot de voorz. met dank voor het bereikte resultaat.

 
Een foto van Klaas Hansen, geboren te Wijdenes op 27 februari 1894, overleden te Hoorn op 19 april 1975 en Hillechiena Koning, geboren te Munsterscheveld op 25 november 1893, overleden te Hoorn op 1 november 1954. Klaas en Hillechiena wonen in een boerderij tegenover de zuivelfabriek (destijds Dorpsweg 66). Deze boerderij is eigendom van de fabriek en het paard, dat wordt gebruikt om de melkbussen op te halen, is er ondergebracht. Klaas Hansen mag er na zijn pensionering gratis blijven wonen. De laatste jaren van zijn leven woont Klaas Hansen in verzorgingshuis 'Avondlicht' in Hoorn.
   
Foto 1: Klaas Hansen en Hillichiena Koning in de deuropening van de boerderij (destijds Dorpsweg 66);
Foto 2: Een ingekleurde foto van de betreffende boerderij;
Foto 3: Klaas Hansen in verzorgingshuis 'Avondlicht' te Hoorn (foto circa 1972).

Hieronder nog twee afbeeldingen van de boerderij tegenover de zuivelfabriek. Op de eerste foto is op de achtergrond reeds de 'nieuwbouw' te zien (foto's 1970).
 

Het echtpaar Hansen-Koning trouwt op 24 januari 1918 te Emmen en krijgt twee kinderen:
Grietje, geboren te Venhuizen op 3 december 1918, overleden te Schellinkhout op 17 mei 1995.
Jan, geboren te Schellinkhout op 8 april 1926, overleden te Zeist op 12 november 1998.

Op onderstaande foto staat de 18-jarige dochter Grietje Hansen afgebeeld. Grietje is gehuwd met Cornelis Dirk Ham, geboren te Schellinkhout op 7 september 1914 en overleden te Schellinkhout op 21 november 1991. Grietje en Cor trouwen te Schellinkhout op 27 mei 1941 en krijgen drie kinderen (zie 1963, 1964 en 27 mei 1981).
 Grietje Hansen (1918-1995).

De zoon van Klaas en Hillechiena, Jan Hansen, geboren te Schellinkhout op 8 april 1926 en overleden te Zeist op 12 november 1998, moet op 5 juni 1946 gekeurd worden voor de militaire dienstplicht. 's Morgens om 8 uur moet hij zich daartoe al melden bij perceel Roode Steen 15 in Hoorn. Hij wordt goedgekeurd en ingelijfd bij het korps Mariniers aan de Groote Kattenburgerstraat te Amsterdam. Een tijdje later vertrekt Jan Hansen als militair naar Nederlands Indië. Hieronder de oproepkaart voor de keuring van de dienstplicht, de mededeling van de inlijving bij het korps Mariniers (beide ondertekend door burgemeester Mol) en een drietal foto's van Jan Hansen.
 

   

Op zondag 15- en op vrijdag 17 november geeft de rederijkerskamer "De Boom van ons Genoegen" uitvoeringen in de kolfbaan van de heer Leegwater. Ondanks het slechte weer is de opkomst tamelijk bevredigend. Vóór de pauze wordt een blijspel in 2 bedrijven opgevoerd en na de pauze volgt nog een blijspel in 3 bedrijven.
Uit: de Enkhuizer Courant van donderdag 19 november.
Na afloop sprak burgemeester Palenstijn als tolk der aanwezigen een woord van dank voor het gebodene, waarna voorz. J. Boot den burgemeester wederkerig bedankte voor de waarderende woorden en tevens van de gelegenheid gebruik maakte om de donkere wolk die boven de verschillende verenigingen dreigt te komen hangen, n.l. de vermakelijkheidsbelasting, 'n ogenblik te bespreken. Spr. uit de wens, dat deze wolk nog over mag drijven, daar de verenigingskassen zich geen meerdere uitgaven kunnen getroosten en het ook moeilijk op het publiek verhaald kan worden. Verder werd nog een woord van dank gebracht aan de firma Ruiter voor het belangeloos afstaan van meubelen. De muzikanten en grimeur kregen ook een complimentje, waarna een bal de avond besloot.

Uit: Schager Courant van 21 november.
Te koop: Een goed onderhouden huisorgel.
K. Roemer, Dorpsstraat 119, Schellinkhout.

Eind december wordt onderstaande nieuwjaarskaart verstuurd naar Bernardus (roepnaam: Ben) Steggerda (geboren 26 november 1917), die op dat moment in het "Stadsziekenhuis" in Hoorn ligt.

31 december:
Het dorp telt 534 inwoners, te weten 278 mannen en 256 vrouwen.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :